Tag archive

sprzeciw

Jak uzupełnić braki formalne sprzeciwu?

w Dług/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie
dokument, formularz
Jak uzupełnić braki formalne sprzeciwu

Pismo kierowane do sądu musi spełniać warunki określone w przepisie art. 126 k.p.c. Co do zasady, pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imię, nazwisko lub nazwę stron postępowania, ich ewentualnych przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, wskazanie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na ich poparcie. Pismo procesowe powinno być także podpisane, a na samym jego końcu należy wskazać załączniki, jeśli jakiekolwiek dołączamy do pisma. Jeśli nasze pismo jest pierwszym pismem procesowym w sprawie, powinniśmy wskazać wartość przedmiotu sporu, miejsce zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, a także numer PESEL lub NIP strony powodowej będącej osobą fizyczną, a w przypadku osób prawnych – numer KRS lub numer z innego rejestru.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu lub Wyrok Zaoczny?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Na uzupełnienie braków formalnych masz 7 dni !
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!

W przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty, istotną kwestią jest forma, w jakiej złożymy to pismo do sądu, o czym pisałam w: “Sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór objaśnieniem“. I tak, gdy powód dochodzi od nas zapłaty kwoty niższej, niż 20.000,00 złotych, sprzeciw musimy wnieść na urzędowym formularzu. Nie będzie jednak niewłaściwe, jeśli nawet w przypadku wyższej dochodzonej przez powoda kwoty również złożymy sprzeciw na formularzu. W odwrotnej sytuacji, gdy prawo obliguje nas do złożenia sprzeciwu na formularzu, a złożymy go w formie zwykłego pisma, sąd może odrzucić nasz sprzeciw, nawet jeśli zostanie złożony w terminie.

Należy też pamiętać, iż składając sprzeciw do sądu, składamy go w co najmniej dwóch egzemplarzach, z czego jeden przeznaczony jest wyłącznie dla sądu, zaś pozostałe egzemplarze sąd  dostarcza pozostałym stronom postępowania.

W sytuacji, gdy nasz sprzeciw nie może otrzymać prawidłowego biegu z powodu wyżej wskazanych braków formalnych, sąd wezwie nas do uzupełnienia, jednocześnie wskazując wszystkie braki pisma. Od chwili doręczenia nam stosownego pisma, w którym sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu, mamy tydzień na wykonanie zobowiązania sądu i uzupełnienie wskazanych braków. Dochowamy tego terminu, jeśli przed upływem siódmego dnia od doręczenia nam pisma z sądu nadamy naszą przesyłkę na jego adres, tudzież osobiście w sądzie złożymy pismo. W piśmie tym należy uzupełnić wskazane przez sąd braki formalne, ewentualnie dołączyć do niego odpowiednie załączniki, których zażądał sąd.

Termin ten nie może być skracany lub przedłużany, może jednak zostać przywrócony. Jeśli pomimo wezwania sądu nie dochowamy ustawowego siedmiodniowego terminu, sąd odrzuci nasz sprzeciw, a w wyniku tego traktowany będzie on tak, jakby nigdy nie został wniesiony. Wobec tego, wydany przeciwko nam nakaz zapłaty uprawomocni się i wierzyciel będzie mógł egzekwować od nas zapłatę zgodnie z prawem.

Jeżeli uda nam się wysłać stosowne pismo uzupełniające braki formalne, nasz sprzeciw wywoła takie skutki, jakbyśmy od razu złożyli go w poprawnej formie.

Jaką część wypłaty z umowy o pracę może zabrać komornik?

w Dług/Egzekucja komornicza/Nakaz Zapłaty
pieniądze
Jaką część wypłaty z umowy o pracę może zabrać komornik

Jedną z metod wyegzekwowania zasądzonych należności od dłużnika na rzecz wierzyciela jest zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę. Egzekucję tę przeprowadza komornik działający przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika, czyli jego miejsca zamieszkania. Obowiązkiem komornika jest zawiadomienie dłużnika o dokonaniu zajęcia oraz o zakazie pobierania wynagrodzenia przez dłużnika ponad część wolną od egzekucji.

W sytuacji, gdy dochodzi do zajęcia komorniczego, warto wiedzieć, że komornik nie może zająć całego naszego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Kwestia ta jest wyraźnie uregulowana i co do zasady ograniczeniem jest kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!

Co do zasady, komornik zajmuje kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia, ale musi pozostawić dłużnikowi do dyspozycji kwotę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 r. zostało podniesione do kwoty 2100 złotych brutto (1530 złotych netto). W sytuacji, gdy dłużnik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 1530 złotych netto, komornik nie może zająć jego wynagrodzenia na rzecz prowadzonej egzekucji, gdyż tym samym przekroczyłby wyżej wskazaną kwotę wolną od potrąceń. W przypadku zaś, gdy kwota podstawowego wynagrodzenia dłużnika wynosi 3000 złotych netto, zajęciu podlega 1470 złotych – kwotą wolną od potrąceń w przypadku umowy o pracę jest 1530 złotych. Jeśli dłużnik zarabia 4000 złotych, po dokonaniu zajęcia pozostanie mu do dyspozycji 2000 złotych, gdyż jest to kwota wyższa niż 1530 złotych minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie zajęcie stanowi 50% pensji.

Wyjątkową sytuacją jest komornicze zajęcie alimentacyjne, w przypadku którego nie ma żadnych ograniczeń kwotowych, a zajęcie obejmuje 60% pensji, niezależnie od jej podstawowej wysokości. Przykładowo – przy wynagrodzeniu w kwocie 2000 złotych, dłużnikowi po zajęciu alimentacyjnym pozostanie do dyspozycji 800 złotych.

Powyżej zostało omówione zajęcie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę przy zatrudnieniu na pełen etat. Co dzieje się w przypadku, gdy otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenie – tzw. umów cywilnoprawnych? W tym przypadku sytuacja jest mniej korzystna dla dłużnika, gdyż zajęciu podlega całość wynagrodzenia. Można się jednak bronić przed tym, podnosząc, iż jest to nasze jedyne źródło utrzymania, a dodatkowo ma charakter powtarzalny i otrzymujemy je regularnie w podobnej wysokości.

Odpowiedź na pozew – 3 zarzuty, które warto podnieść!

w Dług/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie/Terminy przedawnienia
zegary
3 zarzuty, które warto podnieś - przedawnienie

Dziś po raz kolejny miałam okazję sporządzać odpowiedź na pozew dla jednego z moich klientów. Choć uzasadnienie tego pisma różni się w zależności od stanu faktycznego sprawy, to zauważyłam, że 3 zarzuty niemal zawsze pozostają te same. Pomyślałam, że wiedza ta może przydać się Tobie, drogi Czytelniku, jeśli podjąłeś się sporządzenia odpowiedzi na pozew samodzielnie. Oczywiście uwagi te dotyczą pozwu o zapłatę określonej kwoty pieniężnej (najczęściej nie spłaconej i przedawnionej pożyczki/kredytu).

 1. Zarzut nieistnienia roszczenia

Ten zarzut warto podnieść zawsze, gdy samo istnienie umowy, na podstawie której wierzyciel żąda od Ciebie zapłaty, jest wątpliwe.

Przykładowo:

Powód nie załączył do pozwu umowy pożyczki, a tylko powołuje się na nią w uzasadnieniu pozwu.

 1. Zarzut istnienia zobowiązania w mniejszej wysokości, niż twierdzi powód

Ten zarzut należy podnieść zawsze, jeśli powód nie wykazał należycie, dlaczego żąda od Ciebie zapłaty akurat kwoty, przykładowo, 11 250 zł, a nie, dajmy na to 10 330 zł. Obowiązkiem powoda jest wykazanie wysokości swojego roszczenia.

Dotyczy to przede wszystkim odsetek. Nagminną praktyką jest, szczególnie w pozwach pisanych przez fundusze sekurytyzacyjne, wskazywanie jedynie kwoty należnych odsetek i daty końcowej ich naliczania. To zdecydowanie za mało. Powód dla uzasadnienia żądania odsetkowego powinien wskazać datę początkową naliczania odsetek, datę końcową, kwotę kapitału, od którego naliczał odsetki i stopę procentową, na podstawie której ją naliczał (ze wskazaniem podstawy prawnej uzasadniającej jej wysokość).

Podstawowym prawem pozwanego jest skontrolowanie, czy odsetki, których żąda powód są prawidłowo obliczone. Ma to szczególne znaczenie w pozwach o zapłatę przedawnionych wierzytelności, które pisane są przez fundusze sekurytyzacyjne. Odsetki za opóźnienie potrafią tutaj sięgać połowy całego zobowiązania albo i więcej.

 1. Zarzut przedawnienia roszczenia

To zdecydowanie najpopularniejszy zarzut stosowany w sprzeciwach i odpowiedziach na pozew. Jeśli okaże się trafny, już samo jego podniesienie obliguje sąd do oddalenia powództwa. Z naciskiem na – jeśli okaże się trafny. Oznacza to, że warto dobrze uzasadnić ten zarzut.

W sytuacjach, gdy powód powołuje się na umowę pożyczki, z której wprost wynika, że termin ostatecznej spłaty zobowiązania minął 10 lat temu, przedawnienie będzie oczywiste. Gorzej, jeśli w sprawie wydano wcześniej BTE (bankowy tytuł egzekucyjny), po czym fundusz zakupił taki dług od banku.

Wówczas trzeba włożyć w uzasadnienie trochę więcej wysiłku i wskazać sądowi dlaczego roszczenie przedawniło się mimo, że w sprawie wydany był BTE. W uzasadnieniu takiego zarzutu przyda się lektura wpisu: ”Kiedy przedawnia się BTE”, który ciągle jest aktualny.

Jeśli mój wpis nie odpowiedział na wszystkie nurtujące Cię pytania, zapraszam do kontaktu. Ja i pracownicy mojej kancelarii chętnie pomożemy, w miarę możliwości czasowych.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!

Czy można iść do sądu o przedawniony dług?

w Przedawnienie/Spór z Bankiem
przedawniony dług
Czy można iść do sądu o przedawniony dług

Często klienci pytają mnie, jak to w ogóle możliwe, że sąd „zezwolił” na dochodzenie przed sądem przedawnionej wierzytelności. Odpowiedź zawsze brzmi – wierzyciel może złożyć taki pozew. Rzeczą dłużnika jest podjąć obronę i udowodnić, że jest to przedawniony dług.

 1. Przedawniony dług – Obecnie

Na obecną chwilę przedawnienie roszczenia rodzi taki skutek, że dłużnik ma prawo odmówić zapłaty. Oznacza to, że wierzyciel może żądać spłaty nawet świadczenia już przedawnionego. Dlatego nie ma żadnych przeszkód w kierowaniu do sądu pozwu o zapłatę nawet, gdy do przedawnienia już doszło. Jeśli pozwany zechce skorzystać z przysługującego mu prawa do podniesienia zarzutu przedawnienia, może wnieść sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty/wyroku zaocznego, bądź odpowiedź na pozew, w którym do dokumencie odmówi zapłaty z powołaniem się na przedawnienie.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Przedawniony dług jest dochodzony od Ciebie?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!

  1. Przedawniony dług – Po nadchodzących zmianach

Teoretycznie po proponowanych zmianach w kodeksie cywilnym dochodzenie przedawnionych długów będzie niedozwolone. Ma to zagwarantować nowy artykuł 117 § 21 kodeksu cywilnego w brzmieniu:

Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Ten przepis w praktyce jednak nic nie zmieni, tj. wierzyciele nadal będą mogli kierować do sądów pozwy o zapłatę przedawnionych długów i, jeśli dłużnik nie podejmie obrony, będą one uwzględniane.

Dlaczego? Ponieważ w żadnym miejscu nowelizacja nie przewiduje, że sądy będą zobowiązane badać przedawnienie z urzędu. Nawet w treści uzasadnienia do projektu ustawy czytamy:

 „Należy też zaznaczyć, że stosowanie przez sąd omawianej normy prawa materialnego, nie może być utożsamiane z prowadzeniem przez sąd „z urzędu” postępowania dowodowego w procesie cywilnym (…)”

W praktyce oznacza to, że owszem, wierzyciel nie będzie mógł się domagać zaspokojenia przedawnionego roszczenia, ale to dłużnik i tak będzie musiał wykazać, że to roszczenie się przedawniło. Wierzyciel nie będzie musiał tego wykazywać w pozwie, a sąd nie zbada tej kwestii z urzędu.

Dlatego, w myśl starej maksymy – jeśli na kogoś liczyć, to na siebie – pozwany powinien zawsze sprawdzić, czy dochodzona od niego należność nie jest przedawniona.

Jeśli nie jesteś pewny, czy Twój dług się przedawnił, zapraszam do kontaktu. Postaramy się pomóc w obliczeniach.

Sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór objaśnieniem

w E-Sąd/Nakaz Zapłaty
Znaki stop i nakaz zapłaty
Nakaz zapłaty stop

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym, w którego treści sąd zasądza od pozwanego na rzecz powoda określoną kwotę do zapłaty. Wydawany jest na posiedzeniu niejawnym jedynie na podstawie treści pozwu i dokumentów do niego załączonych. Jeśli otrzymamy taki nakaz zapłaty z sądu, warto wiedzieć, że nie wszystko jest jeszcze stracone i możemy się skutecznie bronić. Prawo przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, w którym możemy wykazać, iż powód nie ma prawa żądać od nas zapłaty wskazanej w nakazie zapłaty sumy.

Pobierz Wzór – Sprzeciw  Od Nakazu Zapłaty 2018 – wypełniony  (formularz)

docx dl

Pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z naszej bezpłatnej analizy

 

 

Czternastodniowy termin

Istnieją jednak pewne obostrzenia w tej kwestii. Po pierwsze, jeśli otrzymamy nakaz zapłaty, to na złożenie sprzeciwu mamy tylko 14 dni od doręczenia nam nakazu lub odebrania go na poczcie. Sprzeciw złożony po tym terminie nie wywołuje żadnych skutków. Jednak należy pamiętać, iż czternastodniowy termin zostanie zachowany, jeśli przed jego upływem wyślemy sprzeciw na poczcie lub osobiście dostarczymy go do biura podawczego sądu. Istotna jest bowiem data wysyłki, a nie data doręczenia (którą ciężko jest przewidzieć). Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć do tego sądu, z którego otrzymaliśmy nakaz zapłaty.

Forma sprzeciwu od nakazu zapłaty

Kolejną istotną kwestią jest forma, w jakiej składamy sprzeciw, a złożyć go możemy w formie zwykłego pisma lub na odpowiednio wypełnionym formularzu. Warto wiedzieć, jaką formę musimy zachować. W przypadku, gdy powód dochodzi od nas zapłaty kwoty niższej, niż 20.000,00 złotych, sprzeciw możemy wnieść na formularzu. Nie będzie jednak niewłaściwe, jeśli nawet w przypadku wyższej dochodzonej przez powoda kwoty również złożymy sprzeciw na formularzu. W odwrotnej sytuacji, gdy prawo obliguje nas do złożenia sprzeciwu na formularzu, a złożymy go w formie zwykłego pisma, sąd może odrzucić nasz sprzeciw, nawet jeśli zostanie złożony w terminie. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest przyjęcie pewnej zasady – jeśli złożono przeciwko nam pozew na formularzu i w konsekwencji wydano nakaz zapłaty, nasz sprzeciw też napiszmy na formularzu.

Ile sprzeciwów od nakazu zapłaty należy sporządzić?

Warto też pamiętać o sporządzeniu odpowiedniej ilości sprzeciwów. W przypadku, gdy jesteśmy jedynym pozwanym (pozwanych może być więcej osób niż jedna) i jest jeden powód, składamy jeden egzemplarz dla sądu, a jeden dla drugiej strony. Co do zasady, zawsze sporządzamy taką ilość sprzeciwów od nakazu zapłaty, ile podmiotów występuje łącznie po stronie powodów i pozwanych (pomijając oczywiście nas samych), dodając do tego obowiązkowy egzemplarz oryginału sprzeciwu dla sądu. Wszystkie sprzeciwy należy wysłać razem na adres sądu, z którego pochodzi nakaz zapłaty – to sąd w dalszej kolejności przekaże nasze sprzeciwy pozostałym powodom i pozwanym.

Jak wypełnić sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu?

Kiedy już wiemy, że zachowaliśmy czternastodniowy termin, można zacząć przygotowywać sprzeciw. W załączniku znajduje się przykładowo wypełniony formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty. Poniżej objaśnię, co powinniśmy wpisać w każdej rubryce, aby nasz sprzeciw był zgodny z wymogami formalnymi.

W rubryce 1. należy wskazać, do jakiego sądu kierujemy swój sprzeciw. Podajemy pełną nazwę sądu oraz dokładny adres. Możemy sugerować się tym, jakie dane sądu podane są na nakazie zapłaty.

W rubryce nr 2. trzeba podać sygnaturę akt, którą także znajdziemy na nakazie zapłaty.

Rubryka nr 3 – tutaj wskazujemy dane pozwanych, którzy składają sprzeciw. W rubryce 3.1.1. i 3.2.1. podajemy dane pozwanych. W formularzu mamy miejsce na wskazanie danych tylko dwóch pozwanych. W sytuacji zaś, gdy jest ich więcej, a nie mamy już miejsca na ich wskazanie, dołączamy formularz „DS”, w którym wskazujemy pozostałych pozwanych.

W rubryce 3.1.2. i 3.2.2. podajemy imię i nazwisko pełnomocnika pozwanego, jeśli takowy w sprawie występuje. W tym przypadku zakładamy, że chcą Państwo samodzielnie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, więc te pola przekreślamy.

Niżej, w rubrykach 3.1.3.  i 3.2.3. jest miejsce na adres pozwanego do doręczeń. W tym polu należy wpisać adres, na który chcielibyśmy otrzymywać korespondencję z sądu, o ile będzie to adres inny, niż podany przez nas adres zamieszkania. Jeśli chcemy otrzymywać pisma z sądu na nasz adres zamieszkania, wtedy nie wpisujemy innego adresu i przekreślamy te rubryki. W sytuacji, gdy chcemy wskazać inny adres – np. osoby nam zaufanej lub adres miejsca pracy – wtedy w tych rubrykach wpisujemy stosowny adres.

Rubryka numer 4 odnosi się do wcześniej wspomnianej kwestii, czyli ilości pozwanych. Jeśli w sprzeciwie wskazaliśmy wszystkich pozwanych, musimy przekreślić słowo „nie” (tym samym wskazując, że wskazaliśmy wszystkich pozwanych). W odwrotnej sytuacji przekreślamy „tak” i dołączamy wypełniony formularz „DS”.

W rubryce 5.1. podajemy imię i nazwisko lub nazwę powoda, który żąda zapłaty. W sąsiedniej rubryce 5.2. podajemy imię i nazwisko lub nazwę wszystkich pozwanych.

Rubryka 6. odnosi się do zakresu zaskarżenia nakazu zapłaty, czyli czy kwestionujemy całość żądań powoda, czy tylko jego część, uznając tym samym pozostałe. I tak, jak w przypadku rubryki 4. – przekreślamy ten wers w rubryce 6., z którym się nie zgadzamy.

Rubryka 7. dotyczy zgłaszanych wniosków i zarzutów przez pozwanego. W załączonym wzorze zgłoszonym zarzutem jest przedawnienie roszczenia powoda, lecz w tym miejscu możemy podnieść także inne zarzuty dotyczące kwestii wskazanych w pozwie, z którymi się nie zgadzamy lub które budzą naszą wątpliwość. Poniżej musimy określić, czy składamy powództwo wzajemne oraz czy zgłaszamy inne wnioski, np. o rozpoznanie sprawy również pod naszą nieobecność.

Rubryka 8. dotyczy kosztów postępowania, które w związku z nim ponosimy. Przykładowo może  to dotyczyć wydatków, które ponosimy w związku z dojazdem do innej miejscowości, w której znajduje się sąd.

Rubryka 9. jest bardzo ważna z punktu widzenia strony pozwanej, gdyż właśnie tutaj musimy wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się z wydanym nakazem, a także odnieść się do twierdzeń powoda znajdujących się w pozwie i je podważyć. Warto także przedstawić swoje twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Tak naprawdę należy w uzasadnieniu podnieść jak najwięcej na naszą korzyść oraz podważyć wszystko, z czym się nie zgadzamy w pozwie wniesionym przez powoda.

 Rubryki 10.1.1., 10.2.1, 10.3.1. i 10.4.1. dotyczą zgłaszanych przez nas dowodów, które mają stanowić poparcie naszych twierdzeń i zarzutów. Dowód mogą stanowić umowa wiążąca nas z powodem, wystosowane przez niego wezwania do zapłaty, wypowiedzenie umowy, czy inne zaświadczenia – w zależności od okoliczności sprawy. Należy pamiętać, że jeśli nasze twierdzenia nie mają swojego źródła w dowodach przedstawionych przez powoda, warto powołać swoje i wpisać do wyżej wskazanych rubryk, na jaki dowód konkretnie się powołujemy. W rubrykach znajdujących się obok, czyli 10.1.2., 10.2.2., 10..2.3. i 10.2.4. wskazujemy, co chcemy udowodnić poprzez powołanie się na wskazany dowód.

W przypadku, gdy dowodów, na które chcemy się powołać jest więcej, niż cztery, należy wypełnić i dołączyć stosowny formularz „WD” i skreślić słowo „tak”, gdyż nie zdołaliśmy w sprzeciwie zamieścić wszystkich dowodów. W sytuacji zaś, gdy dowodów jest cztery lub mniej, skreślamy słowo „nie”. Może się też tak zdarzyć, że nie powołujemy żadnego dowodu, wtedy wszystkie rubryki od 10.1.1 do 10.4.2. podlegają skreśleniu.

W rubryce numer 12 wskazujemy, jakie dokumenty załączamy do pozwu. Na pewno będzie to co najmniej jeden odpis sprzeciwu od nakazu zapłaty, który sąd dostarczy stronie powodowej. W przypadku, gdy powołaliśmy we wcześniej wspomnianych rubrykach dowody, w rubryce 12 wymieniamy je wszystkie, gdyż ich odpisy muszą zostać załączone do wszystkich egzemplarzy sprzeciwów. Do sądu zaś trafia oryginał sprzeciwu oraz dowodów.

W rubryce 13 należy się podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, zaś w rubryce 14 podajemy datę sporządzenia sprzeciwu.

Nakaz Zapłaty

Jak Ultimo zamiast 9 000 zł zażądał od pożyczkobiorcy 200 000 zł

w Dług/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie
Pieniądze
Pieniądze

Jeśli nadal zastanawiacie się po co właściwie funkcjonuje w obrocie prawnym instytucja przedawnienia, ta historia stanowi świetną odpowiedź.

Sprawa, jakich wiele, Pani Bernadeta, pożyczkobiorca, otrzymała właśnie nakaz zapłaty na rzecz Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie. Co do zasady Pani Bernadeta  zgadza się ze swoim obowiązkiem zapłaty ale jej podejrzenia wzbudziła kwota zadłużenia.

Zacznijmy od początku…

Mamy rok 2000. Pani Bernadeta podpisuje umowę pożyczki z Bankiem PEKAO SA. Limit pożyczki – 9 tys. zł. Termin spłaty – wrzesień 2001 r. Pani Bernadeta bije się w pierś i przyznaje, że faktycznie limit wykorzystała jednak, z powodu różnych okoliczności życiowych, nie była w stanie go spłacić. Nikt nigdy nie zgłaszał się do niej o zapłatę dłużnych kwot.

W roku 2016 dług kupił Ultimo NSFIZ.

Wreszcie, w roku 2017 r. Pani Bernadeta odbiera sądowy nakaz zapłaty na rzecz Ultimo astronomicznej kwoty … 203 818,16 zł!

Do pozwu dołączono umowę pożyczki, oraz kalkulację, z której wynikało, że znakomitą większość żądanej kwoty stanowią oczywiście odsetki za opóźnienie.

Złożono sprzeciw. Wobec oczywistego przedawnienia roszczenia powód natychmiastowo cofnął pozew, a sąd umorzył postępowanie.

To jest właśnie książkowy przykład zastosowania zarzutu przedawnienia. Owszem, dłużnik ma obowiązek zapłaty, jednak wierzyciel nie może swojego prawa nadużywać i milczeć latami w ten sposób maksymalizując roszczenie odsetkowe. Przedawnienie ma zapewnić pewność obrotu prawnego. Jeżeli wierzyciel nie zgłasza się po swoje roszczenie w okresie do 3 lat od jego wymagalności, musi liczyć się z możliwością podniesienia zarzutu przedawnienia.

Umorzenie na ponad 62 000 zł

w Nasze Wyroki
Wyrok
Wyrok

Sprawa przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty. Wierzyciel zażyczył sobie łącznie z kosztami od naszej klientki prawie 70 000 zł.

Efektem naszej pracy jest umorzenie postępowania.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem

w E-Sąd/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie/Windykacja
Sprzeciw od nakazu
sprzeciw wzór

W pierwszej kolejności powinieneś zacząć od lektury wpisu: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku”. Dowiesz się z niego, jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty i przedstawić prawidłowy dokument. Znajdziesz też odpowiedź na pytanie, czy swój sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym powinieneś sporządzić na formularzu czy w formie pisma tradycyjnego. Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sąd lub sąd tradycyjny musi otrzymać w odpowiedniej formie. Jeżeli po przeczytaniu artykułu, nadal masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na Twoje pytania o sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czy nakazowym.

Jeżeli potrzebna jest pomoc…

Nim samodzielnie sporządzisz sprzeciw od nakazu zapłaty, zastanów się czy nie lepiej powierzyć stworzenie tego pisma i poprowadzenie całej sprawy profesjonalnemu prawnikowi (adwokatowi albo radcy prawnemu). Szczególnie jeśli sprawa jest skomplikowana i nie masz pewności, w jaki sposób sformułować sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Jeśli jednak sam chcesz napisać ten dokument, niniejszy artykuł pomoże Ci złożyć odwołanie od nakazu zapłaty w odpowiedniej formie.

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje na temat tego, jak wypełnić formularz sprzeciwu (punkt I) oraz jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w formie pisma tradycyjnego (punkt II). Na końcu tekstu znajdziesz dodatkową pomoc, którą mogą stanowić wypełnione wzory. Jeśli sam wnosisz sprzeciw od nakazu zapłaty formularz został przez nas omówiony w prostych słowach, w niniejszym artykule.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu lub Wyrok Zaoczny?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Na uzupełnienie braków formalnych masz 7 dni !
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!

I. Jak wypełnić sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu

Rubryka 1. – Sąd, do którego składany jest sprzeciw lub zarzuty

W tym miejscu należy wpisać nazwę sądu, który wydał nakaz zapłaty oraz właściwy wydział. Dane te znajdziesz na samym nakazie oraz na kopercie, w której otrzymałeś korespondencję z sądu

Rubryka 2. – Sygnatura akt

Wpisz sygnaturę akt. Najczęściej znajduje się ona w lewym górnym rogu nakazu zapłaty. Znajdziesz ją także na piśmie przewodnim z sądu i czasem na kopercie. Sygnatura składa się z cyfry rzymskiej, symbolu literowego oraz numeru sprawy łamanego na rok, np. I Nc 2586/17 lub VI Nc-e 81698442/16.

Rubryka 3.1.1 – Pozwany i jego adres

Wpisz tutaj swoje dane: imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. Powinien to być adres, pod którym odbierasz pocztę. Niekoniecznie musi to być natomiast adres zameldowania. We wskazane miejsce sąd będzie doręczał Ci korespondencję związaną ze sprawą, chyba, że wskażesz osobny adres do korespondencji w rubryce 3.1.3., o czym piszemy niżej.

Rubryka 3.1.2. – Pełnomocnik pozwanego

Jeśli czytasz ten artykuł, najprawdopodobniej nie będziesz wypełniał tego pola. W tym miejscu wpisuje się dane pełnomocnika, jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty składamy za jego pośrednictwem. Najczęściej są to dane adwokata lub radcy prawnego. Może się również zdarzyć, że sprzeciw składa za Ciebie mąż lub żona, inny członek rodziny lub pracownik. To jest miejsce na wpisanie ich danych, tj. imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji.

Rubryka 3.1.3. – Adres pozwanego do doręczeń

To pole często pozostaje puste. Wypełnij je, jeśli życzysz sobie, aby poczta związana ze sprawą doręczana była pod inny adres niż ten, pod którym zamieszkujesz, np. do miejsca pracy czy miejsca zamieszkania zaufanych Ci osób. Sąd będzie doręczał wszelką korespondencję związaną ze sprawą właśnie pod ten adres.

Rubryki od 3.2.1. do 3.2.3.

Wypełnij te pola, jeśli w charakterze pozwanych występują w sprawie także inne osoby. Dzieje się tak najczęściej, gdy kilka osób odpowiada za spłatę kredytu/pożyczki albo czynszu najmu. Tego, czy w sprawie występują jeszcze inni pozwani, dowiesz się z nakazu zapłaty oraz z pozwu. W nakazie sąd zobowiązuje wówczas nie tylko Ciebie, ale także inne osoby, do zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz powoda. Na samym początku pozwu będą znajdować się dane adresowe pozostałych pozwanych.

Rubryka 4. – Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw/zarzuty?

Jeśli w rubrykach od 3.1.1. do 3.2.3. nie było dość miejsca na wpisanie danych wszystkich pozwanych, musisz skreślić „tak” i wypełnić formularz DS. Znajdziesz go na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o sprzeciw od nakazu zapłaty formularz w innym przypadku wymaga skreślenia słowa „nie”.

Rubryka 5.1. – Strona powodowa

Wpisz tutaj imię i nazwisko bądź nazwę powoda. Najlepiej spisać te dane z nakazu zapłaty bądź z pozwu. Wówczas masz pewność, że sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wypełniłeś poprawnie.

Rubryka 5.2. – Strona pozwana

W tym miejscu wpisz swoje imię i nazwisko, a także imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich pozostałych pozwanych.

Rubryka 6. – Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego

W tym miejscu wskazujesz sądowi, czy nie zgadzasz się z całym żądaniem powoda, czy tylko z jego częścią. Przykładowo, gdy ktoś dochodzi od Ciebie zapłaty kwoty niespłaconej pożyczki, a Ty twierdzisz, że takiej pożyczki w ogóle nie zaciągałeś, to kwestionujesz całość roszczenia. Z kolei, gdy nie zgadzasz się tylko z wysokością żądanej kwoty (np. powód twierdzi, że jesteś mu winny 5 tys. zł ,a Twoim zdaniem jest to tylko 2 tys.), to zaskarżasz nakaz w części, tj. w zakresie pozostałych 3 tys. zł.

Powinieneś skreślić odpowiednio „w całości” bądź „w części”. Jeśli skarżysz nakaz w części, to musisz opisać w jakiej (patrz załączony, wypełniony wzór sprzeciwu).

Rubryka 7. – Zarzuty i wnioski pozwanego

To bardzo ważna rubryka. W tym miejscu powinieneś wpisać wszystkie swoje zarzuty i wnioski, które później szerzej rozwiniesz w uzasadnieniu. Dla ułatwienia wskazujemy przykładowe zarzuty:

– Zarzut przedawnienia roszczenia – podstawowym prawem dłużnika jest możliwość odmowy świadczenia, jeśli od terminu zapłaty upłynął ściśle określony przepisami okres. Na chwilę obecną sądy nie biorą jednak pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu. Konieczny jest Twój zarzut, który należy uzasadnić. Na temat terminów przedawnienia różnego rodzaju roszczeń piszemy szeroko na łamach niniejszego portalu. Pledziewicz Kancelaria specjalizuje się w tym zakresie i oferuje bardzo korzystne warunki prowadzenia sprawy w przypadku roszczeń przedawnionych – w praktyce bez opłat po stronie Klienta. Z naszą ofertą możesz zapoznać się tutaj.

Zarzut niewłaściwości sądu

Co do zasady powództwo powinno być skierowane do sądu miejsca zamieszkania pozwanego, czyli do Twojego sądu. Są jednak sytuacje, kiedy powód może skierować sprawę gdzie indziej, a sąd ten będzie mógł przekazać sprawę do sądu miejsca Twojego zamieszkania, ale TYLKO NA TWÓJ ZARZUT. Dlatego, jeśli sprawa nie została skierowana do sądu Twojego miejsca zamieszkania, a nie chcesz ponosić kosztów indywidualnej porady prawnej i wyjaśniać tej kwestii szczegółowo, radzimy zamieścić ten zarzut w omawianej rubryce i wnieść o przeniesienie sprawy do sądu właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. W najgorszym wypadku sąd nie zgodzi się z Twoim twierdzeniem i sprawa pozostanie w dotychczasowym sądzie.

Zarzut nieistnienia roszczenia

Jeśli w ogóle kwestionujesz fakt, że jesteś coś winny powodowi, np. gdy w rzeczywistości nie kupiłeś danego towaru albo nie zaciągnąłeś pożyczki itp.

Zarzut spełnienia roszczenia

Umieszczasz ten zarzut, jeśli twierdzisz, że cała kwota, którą byłeś winny powodowi, została już przez Ciebie zapłacona. Podnosząc ten zarzut twierdzisz, że roszczenie faktycznie istniało (inaczej niż w przypadku zarzutu nieistnienia roszczenia), ale dług ten został już w całości spłacony przez Ciebie lub kogoś innego w Twoim imieniu, w związku z czym roszczenie powoda wygasło.

W tej rubryce możesz również zgłosić wniesienie tzw. powództwa wzajemnego. Możesz wnieść przeciwko powodowi odrębny pozew, jeśli sam masz w stosunku do niego własne roszczenia. Wówczas należy wypełnić i załączyć do sprzeciwu formularz PW także dostępny na wskazanej już stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kwestia powództwa wzajemnego jest bardzo obszerna i wymagałaby oddzielnego potraktowania, dlatego w tym miejscu skupimy się na najistotniejszej kwestii – mianowicie, ważne jest abyś wiedział, że powództwo wzajemne w postępowaniu uproszczonym często jest niedopuszczalne. Jeśli tak będzie, twoja sprawa zostanie wyodrębniona i przekazana do osobnego rozpatrzenia.

W tej rubryce znajduje się również miejsce na wszystkie wnioski, jakie kierujesz do sądu. Mogą to być np.

– wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego,

– wniosek o oddalenie powództwa w całości/ w części dotyczącej określonej kwoty (patrz uwagi do rubryki 6.),

– wniosek o skierowanie przez sąd zapytania do danej instytucji, np. banku, Policji, Urzędu Skarbowego, o przekazanie sądowi określonych informacji lub dokumentów (jeśli sam nie jesteś uprawniony do ich otrzymania, a masz pewność, że dana instytucja takie informacje bądź dokumenty posiada i mogą one stanowić ważny dowód w Twojej sprawie),

– wniosek o rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanego – radzimy umieścić w każdym sprzeciwie,

– wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – koszty sądowe wskazane w nakazie zapłaty mogą być duże i warto wówczas, jeśli Twoja sytuacja materialna nie jest dobra, zgłosić ten wniosek. Wówczas musisz załączyć do pozwu wypełniony dokument: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, który znajdziesz pod poniższym linkiem: do strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Chociaż nie ma takiego obowiązku, to warto także dołączyć do takiego oświadczenia dokumenty potwierdzające Twoją sytuację materialną, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Rozstrzygnięcie, czy zostaniesz zwolniony od kosztów sądowych, czy nie, zależy od swobodnego uznania sądu.

– Wniosek o rozłożenie świadczenia na raty. Jeśli Twoja sytuacja majątkowa jest zła, możesz również, na wypadek przegrania sprawy, wnieść o rozłożenie Twojego świadczenia na raty. W tym celu obowiązkowo powinieneś załączyć do pozwu dokumenty obrazujące Twoją sytuację majątkową, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Rubryka 8. – Żądanie zwrotu kosztów procesu

To pole warto wypełnić zawsze. Jeśli poniesiemy jakiekolwiek koszty związane ze sprawą, np. zaliczkę na biegłego, opłatę od sprzeciwu od wyroku zaocznego – koszty te, w razie wygrania przez nas sprawy, zostaną zasądzone od powoda na naszą rzecz. Na tej podstawie będziemy mogli dochodzić ich zwrotu.

Rubryka 9. – Uzasadnienie

W tej rubryce należy uzasadnić nasze stanowisko oraz zarzuty i wnioski sformułowane w rubryce 7. Uzasadnienie powinno być opisem naszego stanowiska w sprawie i wyjaśnieniem dlaczego nie zgadzamy się z roszczeniem powoda. W tym miejscu należy wskazać wszystkie okoliczności sprawy, jakie są nam znane. Później możemy nie mieć już takiej możliwości.

W tej rubryce należy odnieść się do wszystkich twierdzeń powoda. Jeśli nie zgadzamy się z którymś z nich powinniśmy wyraźnie napisać to w uzasadnieniu, np. „nie prawdą jest, że byłem stroną umowy pożyczki, na którą powołuje się powód”, albo: „nie zgadzam się z twierdzeniem powoda, że wpłacając na jego konto kwotę 500 zł tym samym uznałem roszczenie”, czy też: „nieprawdziwe jest twierdzenie powoda, że odebrałem towar dnia 20 lutego 2014 r.” itp. Jest to bardzo ważne. Zgodnie z zasadami procesu cywilnego, jeśli nie zaprzeczymy wyraźnie twierdzeniom drugiej strony, sąd może uznać, że się z nimi zgadzamy.

Rubryka 10. – Wnioski dowodowe

W tym miejscu powinieneś wskazać wszystkie dowody, jakimi dysponujesz, na poparcie swoich twierdzeń zawartych w uzasadnieniu. Jest to bardzo ważne ponieważ później możesz nie mieć już możliwości przedstawienia dodatkowych materiałów dowodowych.

Dowodem może być wszystko, co stanowi potwierdzenie Twojego stanowiska w sprawie. Najczęściej będzie to dokument (obowiązkowo w oryginale) bądź świadek. W przypadku świadka obowiązkowo wskaż jego imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. Jeśli powołujesz się na dokumenty znajdujące się u innych osób/instytucji również powinieneś wskazać ich dane.

Dowody należy wpisywać po jednym w każdej rubryce a w polu obok wskazać na jaką okoliczność dany dowód powołujemy, np.

Wezwanie do zapłaty z dnia 15 maja 2010 r. – przedawnienie roszczenia

Świadek Maria Kwiatkowska, zam. ul. Ogrodowa 5, 12-345 Warszawa – na okoliczność, że w dniu rzekomego zawarcia umowy pożyczki przebywałem za granicą i nie mogłem jej podpisać.

Rubryka 11. – Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

Na formularzu mamy miejsce jedynie na 4 dowody. Często się zdarza, że do sprzeciwu chcemy załączyć ich więcej. Wówczas należy skreślić słowo „tak” i dodatkowe dowody zgłosić na formularzu WD, który znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości . Ten dodatkowy formularz załączamy do sprzeciwu.

Jeśli natomiast udało się Tobie zmieścić na formularzu sprzeciwu wszystkie dowody to skreśl słowo „nie” i przejdź dalej.

Rubryka 12. – Załączniki

W tym miejscu wymień wszystkie załączane do sprzeciwu dokumenty, czyli:

– pełnomocnictwo – jeśli sprzeciw podpisuje Twój pełnomocnik,

– wszystkie dokumenty załączone w charakterze dowodów, wymienione z osobna

– formularz PW, jeśli zgłosiliśmy powództwo wzajemne,

– formularz WD, jeśli w sprzeciwie nie zmieściliśmy wszystkich powoływanych dowodów,

– oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym z załączanymi dokumentami (jeśli wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych)

– odpowiednią ilość odpisów (wystarczą kserokopie) sprzeciwu i wszystkich wymienionych wyżej załączników dla każdego uczestnika. Najczęściej będzie to jeden odpis dla powoda. Jednak jeśli w sprawie jest kilku powodów, albo więcej pozwanych, musisz załączyć kopie dla każdej z tych osób,

– dowód dokonania opłaty sądowej od zarzutów/sprzeciwu od wyroku zaocznego (wyłącznie w wypadku gdy otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu NAKAZOWYM albo wyrok zaoczny, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu UPOMINAWCZYM nie podlega opłacie).

Rubryka 13. – Imię i nazwisko oraz podpis

Tutaj czytelnie wpisz swoje imię i nazwisko (jeśli sprzeciw składa pełnomocnik to wpisuje on własne dane) i złóż podpis (najlepiej czytelny).

Rubryka 14. – data

Tu należy wpisać dzień, w którym formularz został wypełniony.

Pamiętaj, że gdy zabraknie Ci miejsca w danej rubryce formularza, należy dokończyć tekst na dowolnej kartce formatu A4, opisując ją numerem rubryki, którą kontynuujemy, np. „c.d. rubryki 9 – uzasadnienie”.

Na koniec trzy rzeczy, o których musisz pamiętać, żeby złożyć skutecznie sprzeciw na formularzu, a o których często się zapomina:

 • Podpisz formularz i wszystkie załączane do niego dodatkowo karty;
 • Oznacz jakie pismo kierujesz do sądu – na pierwszej stronie formularza, obok symbolu „SP” znajdziesz rubrykę z tekstem: „sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty”. Powinieneś zostawić jedną pozycję i skreślić dwie pozostałe. Najczęściej pozostawisz sprzeciw od nakazu zapłaty ale na wszelki wypadek wyjaśniamy w jakich okolicznościach składasz powyższe pisma:

Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” – składasz sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym” – składasz zarzuty od nakazu zapłaty

Jeśli otrzymałeś z sądu „wyrok zaoczny” – składasz sprzeciw od wyroku zaocznego;

 • Przekreśl wszystkie pola, których nie wypełniłeś. W innym wypadku sad może wezwać Ciebie do uzupełnienia tego braku i przesłania egzemplarza sprzeciwu ze skreślonymi pustymi polami. Jeśli tego braku nie uzupełnisz termin na wniesienie sprzeciwu upłynie, a nakaz się uprawomocni. Oczywiście skreślamy tylko pola białe, czyli te przeznaczone do wypełnienia przez składającego formularz.

Nakaz Zapłaty

II. Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty  w formie tradycyjnej

Gdy sporządzamy sprzeciw w formie tradycyjnej właściwie powinniśmy pamiętać, aby umieścić w nim wszystkie elementy znajdujące się na wcześniej opisanym formularzu.

Sprzeciw piszemy w formie podania podobnego do pozwu, który otrzymaliśmy (oba pisma są tzw. pismami procesowymi i podlegają tym samym rygorom). Sprzeciw powinien zawierać następujące elementy, które najlepiej zamieścić w proponowanej niżej kolejności:

 1. Miejscowość i data

 2. Dane sądu, do którego kierujemy sprzeciw (zobacz uwagi do Rubryki 1. sprzeciwu na formularzu)

 3. Dane wszystkich występujących w sprawie podmiotów ze wskazaniem powoda, jego adresu oraz ewentualnie jego pełnomocnika i jego adresu oraz oczywiście dane pozwanego lub pozwanych również ze wskazaniem ich adresów zamieszkana oraz ewentualnie reprezentujących ich pełnomocników. Wszystkie te dane powinny znajdować się na pierwszej stronie pozwu, który otrzymałeś w przesyłce sądowej.

 4. Sygnaturę akt (zobacz uwagi do Rubryki 2. sprzeciwu na formularzu)

 5. Wskazanie na rodzaj pisma – tutaj powinieneś określić czy składasz sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty czy też sprzeciw od wyroku zaocznego. Pokieruj się poniższymi wskazówkami:

  Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” – składasz sprzeciw od nakazu zapłaty
  Jeśli otrzymałeś z sądu „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym” – składasz zarzuty od nakazu zapłaty
  Jeśli otrzymałeś z sądu „wyrok zaoczny” – składasz sprzeciw od wyroku zaocznego;

 6. Wskazanie orzeczenia, od którego się odwołujesz. Powinna to być przykładowa formułka: „Niniejszym składam sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty/wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w ……………………. wydanego dnia ……………………… w sprawie o sygnaturze akt …………………………., który doręczono mi w dniu ………………………………….. i zaskarżam go w całości/w części ………………. (co do zaskarżenia w całości bądź w części zobacz uwagi do Rubryki 6. sprzeciwu na formularzu).

 7. Wnioski. W tej części pisma znajduje się również miejsce na wszystkie wnioski, jakie kierujesz do sądu. Mogą to być np.:

– wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (patrz uwagi do rubryki 7. sprzeciwu na formularzu – zarzut niewłaściwości sądu),

– wniosek o oddalenie powództwa w całości/w części dotyczącej określonej kwoty (patrz uwagi do rubryki 6. sprzeciwu na formularzu)

– wniosek o zawezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków (w tym miejscu należy wymienić ich imiona i nazwiska oraz podać adresy korespondencyjne)

– wniosek o skierowanie przez sąd zapytania do danej instytucji, np. banku, Policji, Urzędu Skarbowego o przekazanie sądowi określonych informacji lub dokumentów (jeśli sam nie jesteś uprawniony do ich otrzymania, a masz pewność, że dana instytucja takie informacje bądź dokumenty posiada i mogą one być ważnym dowodem w Twojej sprawie) – w tym miejscu należy wymienić ich imiona i nazwiska/nazwy oraz podać adresy korespondencyjne

– wniosek o rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanego – radzimy umieścić w każdym sprzeciwie

– wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – koszty sądowe wskazane w nakazie zapłaty bywają spore i warto wówczas, jeśli nasza sytuacja materialna nie jest dobra, zgłosić ten wniosek. Wówczas musimy załączyć do pozwu wypełniony dokument: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, który znajdziecie pod poniższym linkiem: do strony ministerstwa sprawiedliwości

Chociaż nie ma takiego obowiązku, to warto także dołączyć do takiego oświadczenia dokumenty potwierdzające naszą sytuację materialną, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu, czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Rozstrzygnięcie, czy zostaniesz zwolniony od kosztów sądowych, czy nie zależy od swobodnego uznania sądu.

– Jeśli Twoja sytuacja majątkowa jest zła możesz również na wypadek przegrania sprawy wnieść o rozłożenie Twojego świadczenia na raty. W tym celu obowiązkowo powinieneś załączyć do pozwu dokumenty obrazujące Twoją sytuację majątkową, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu, czy wydruk historii rachunku bakowego za ostatnie 3 miesiące.

– Wniosek o zwrot kosztów procesu. Jeśli poniesiemy jakiekolwiek koszty związane ze sprawą, np. zaliczkę na biegłego, opłatę od sprzeciwu od wyroku zaocznego – koszty te, w razie wygrania przez nas sprawy, zostaną zasądzone od powoda na naszą rzecz. Na tej podstawie będziemy mogli dochodzić ich zwrotu.

8. Uzasadnienie ze wskazaniem dowodów na poparcie swoich twierdzeń (zobacz uwagi do rubryk 9. i 10. sprzeciwu na formularzu).

9. Podpis (najlepiej czytelny).

10. Wymienienie załączników. W tym miejscu wymień wszystkie załączane do sprzeciwu dokumenty, czyli:

– pełnomocnictwo – jeśli sprzeciw podpisuje nasz pełnomocnik,

– wszystkie dokumenty załączone w charakterze dowodów, wymienione z osobna

– oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym z załączanym dokumentami (jeśli wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych)

– odpowiednią ilość odpisów (w praktyce wystarczą kserokopie) sprzeciwu i wszystkich wymienionych wyżej załączników dla każdego uczestnika. Najczęściej będzie to jeden odpis dla powoda. Jednak jeśli w sprawie jest kilku powodów, albo więcej pozwanych, musisz załączyć kopie dla każdej z tych osób,

– dowód dokonania opłaty sądowej od zarzutów/sprzeciwu od wyroku zaocznego (wyłącznie w wypadku gdy otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu NAKAZOWYM albo wyrok zaoczny, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu UPOMINAWCZYM nie podlega opłacie).

I to by było na tyle. Teraz masz już gotowy sprzeciw od nakazu zapłaty. Wróć do artykułu „Sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku” , aby dowiedzieć się co teraz powinieneś z tym dokumentem zrobić, aby skutecznie odwołać się od otrzymanego nakazu zapłaty.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu lub Wyrok Zaoczny?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Na uzupełnienie braków formalnych masz 7 dni !
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!

Sprzeciw od nakazu formularz – wzór wypełniony

docx dl

Sprzeciw od nakazu tradycyjny – wzór wypełniony

docx dl

Sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku

w E-Sąd/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Sprzeciw od nakazu

Skoro czytasz ten artykuł to zapewne otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty, do którego dołączono również pozew, i z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z tym, jakobyś miał obowiązek zapłacić na rzecz powoda określoną w nakazie kwotę. Możesz teraz napisać sprzeciw od nakazu zapłaty i skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem.

Niniejszy artykuł wyjaśnia w kilku prostych krokach jakie czynności należy podjąć i na co zwracać uwagę, aby samodzielnie dokonać skutecznego odwołania.

Krok 1. Pamiętaj o terminie

Aby skutecznie wnieść sprzeciw należy zmieścić się w nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie. Początek jego biegu przypada na dzień, w którym odebrałeś przesyłkę z nakazem od listonosza albo na poczcie. Sąd otrzymuje zwrotne potwierdzenie odbioru i jeśli sprzeciw będzie złożony po tym terminie – zostanie odrzucony.

W powyższym terminie powinieneś dokonać jednej z dwóch czynności: złożyć sprzeciw bezpośrednio w sądzie lub nadać go na poczcie.

Uwaga 1. Powyższy opis dotyczy sytuacji, w której doręczono Ci nakaz zapłaty pod prawidłowy adres. Jeśli tak nie było, a o wydaniu nakazu nie wiedziałeś, spawa nie jest stracona. Zapoznaj się z wpisem: Komornik z zaskoczenia.

Uwaga 2. Jeśli nie dotrzymałeś terminu, ale nastąpiło to nie z Twojej winy (i jesteś w stanie to udowodnić), możesz do sprzeciwu dodać pismo – „wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu”. Więcej na ten temat dowiesz się we wpisie: Sprzeciw po terminie.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu lub Wyrok Zaoczny?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Na uzupełnienie braków formalnych masz 7 dni !
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!

 

Krok 2. Zdecyduj – na formularzu czy nie na formularzu?

Co do zasady sprzeciw od nakazu zapłaty należy składać w formie tradycyjnego pisma (wzór wypełniony znajdziesz tutaj: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem” ). Prawo przewiduje jednak sytuacje, w których należy posłużyć się specjalnym formularzem.  Przede wszystkim są to wszelkie roszczenia z umów, gdzie wartość przedmiotu sporu (czyli kwota, której dochodzi od Ciebie powód) nie przekracza 10 000 zł. Są jednak przypadki, kiedy wymaga się formy formularza również przy wyższych roszczeniach. Dlatego najprościej jest kierować się zasadą – jeśli otrzymałem  pozew na formularzu, to sprzeciw również sporządzam na formularzu (wzór wypełniony znajdziesz tutaj: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem”).

Warto też wiedzieć, że w praktyce nie zaszkodzi nam jeśli złożymy sprzeciw na formularzu w sytuacji, gdy nie mamy takiego obowiązku. Taki sprzeciw spełnia wszystkie wymagania formalne i zawsze zostanie przez sąd przyjęty.

Inaczej będzie w odwrotnej sytuacji, tj. gdy napiszemy sprzeciw w formie tradycyjnej mimo, że powinniśmy złożyć go na formularzu. Sąd wówczas wezwie nas do złożenia sprzeciwu na formularzu.  Jeśli tego nie zrobimy – sprzeciw zostanie odrzucony a termin na jego złożenie przepadnie bezpowrotnie.

 

Krok 3. Napisz sprzeciw

Wiesz już, czy jesteś w terminie i czy sporządzisz sprzeciw na formularzu, czy nie. Pora, aby nasze zarzuty przelać na papier i odpowiednio je uzasadnić. To oczywiście najtrudniejszy krok, dlatego poświęcono mu odrębny artykuł: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem”, gdzie znajdziesz praktyczne wskazówki na temat tego jak sporządzić dokument sprzeciwu. Znajdziesz tam także już wypełnione wzory.

Nie zapomnij o podpisaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty!

Krok 4. Skompletuj właściwą ilość egzemplarzy

Sprzeciw należy złożyć w sądzie z załącznikami (czyli dokumentami, na które się powołujemy aby udowodnić nasze twierdzenia) w odpowiedniej ilości. Zawsze będą to minimum dwa egzemplarze – jeden do akt sądu, drugi dla powoda.

Mogą pojawić się sytuacje, w których należy złożyć sprzeciw w większej ilości egzemplarzy. Zasada jest następująca – zawsze składamy jeden egzemplarz dla sądu (jest to oryginał, do którego załączamy również oryginały dokumentów, na które się powołujemy) oraz tyle kopii sprzeciwu z załącznikami ile osób uczestniczy w sprawie. Przykładowo: jeśli pozywa nas więcej osób niż jedna – załączmy po odpisie sprzeciwu i załączników dla każdej z nich. Podobnie, jeśli po stronie pozwanej oprócz nas występują  inne osoby, powinniśmy załączyć po jednym odpisie dla każdej z tych osób.

Wymóg załączenia egzemplarza dla każdego uczestnika bierze się stąd, że sąd musi każdej z tych osób Twój sprzeciw doręczyć, a sad oczywiście nie wykonuje kopii na własny koszt.

 

Krok 5. Złóż Sprzeciw od nakazu zapłaty w sądzie

Sprzeciw z załącznikami o odpowiednią ilością odpisów należy złożyć w sądzie, który wydał nakaz zapłaty. Jak pisaliśmy w opisie kroku pierwszego – sprzeciw można złożyć bezpośrednio w sądzie lub nadać go na poczcie.

W każdym z powyższych przypadków przygotuj dla siebie kopię sprzeciwu.

Jeśli składasz sprzeciw bezpośrednio w sądzie, udaj się do biura podawczego, złóż sprzeciw i poproś o potwierdzenie tego faktu na własnej kopii.

Jeśli nadajesz sprzeciw na poczcie zrób to w formie listu poleconego bądź poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie nadania, a potem także potwierdzenie odbioru dołącz do własnej kopii sprzeciwu.

Kopię tę przechowuj w swoim archiwum domowym. Będzie to dla ciebie dowód, że dochowałeś terminu do złożenia sprzeciwu.

 

Krok 6. Co czeka Cię dalej?

Oczekuj poczty z sądu. Przyjdzie w formie listu poleconego. Będzie to wyznaczenie terminu rozprawy bądź wezwanie do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu, jeśli o czymś zapomniałeś. W tym drugim przypadku po prawidłowym uzupełnieniu sprzeciwu sąd wyznaczy termin rozprawy.

Na rozprawie sąd rozważy stanowisko Twoje jak i Twojego przeciwnika po czym wyda wyrok. Ilość rozpraw będzie uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy.

Nakaz zapłaty? Możesz wygrać sprawę!

w Nakaz Zapłaty
Nakaz zapłaty ok
Nakaz zapłaty ok

Dzień jak co dzień … aż tu nagle Jan Kowalski otrzymuje nakaz zapłaty przesyłką poleconą z sądu. Jak to możliwe, że sprawa przed sądem odbyła się bez jego udziału? Czy to legalne? Tak. Nie oznacza to jednak, że sprawa się zakończyła. Od dnia odebrana nakazu Pan Kowalski ma 14 dni na złożenie sprzeciwu. Sprawa trafi wówczas na rozprawę i sąd rozważy racje obu stron.

Dlaczego sąd wydaje nakaz zapłaty „zaocznie”? Odpowiedź jest prosta – aby przyspieszyć tempo rozpoznawania spraw. Tyle narzekamy na powolność sądów. Wydawanie nakazów jest odpowiedzią na nasze utyskiwania. Procedura nakazowa opiera się na założeniu, że jeśli pozwany, któremu doręczono nakaz zapłaty, nie wnosi w sprawie żadnych zastrzeżeń, to uznaje roszczenie. Nakaz staje się prawomocny, a wierzyciel może sprawę skierować do komornika. Jeśli natomiast nie zgadzamy się z tym, co zostało napisane w pozwie – możemy napisać sprzeciw.

Podstawowe zarzuty, jakie podnosi się w sprzeciwach, to zapłata dochodzonego roszczenia albo jego nieistnienie. Z drugą sytuacją mamy do czynienia, jeśli, np. usługa, za którą żąda się zapłaty nie została w ogóle wykonana. Czasem zdarza się, że ktoś posłużył się nielegalnie naszymi danymi i zaciągnął zobowiązanie, którego zwrotu wierzyciel dochodzi teraz od nas. Często jest też tak, że roszczenie zostało już w całości spłacone, ale z racji na upływ długiego okresu czasu pozbyliśmy się już dowodów wpłat – wtedy możemy powołać się na przedawnienie.

Co istotne – w sprzeciwie musimy powołać dowody na nasze twierdzenia. Jeśli tego nie zrobimy sąd może ich później nie uwzględnić. I tak – jeśli twierdzimy, że ktoś się pod nas podszył zawierając umowę pożyczki, możemy na dowód przedstawić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kradzieży dokumentów (jeśli sprawę zgłosiliśmy Policji), albo przynajmniej przedstawić świadków na potwierdzenie naszych twierdzeń.

Są sytuacje, w których nie musimy załączać dowodów do sprzeciwu. Dzieje się tak np. gdy powołujemy się na zarzut przedawnienia. Trzeba jednak pamiętać, że czasem przedawnienie nie jest kwestią oczywistą i należy sądowi w sprzeciwie swoje stanowisko uzasadnić.

Sprzeciw należy sporządzić w dwóch egzemplarzach i złożyć w sądzie, który wydał nakaz albo w terminie nadać przesyłkę na poczcie. Trzeba też pamiętać, że jeśli pozew, który otrzymaliśmy razem z nakazem został sporządzony na formularzu, to sprzeciw też musimy złożyć w takiej formie. Formularze dostępne są na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości.

Podsumowując – otrzymanie nakazu zapłaty nie powoduje, że sprawa jest prawomocnie rozstrzygnięta. Jeśli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia powinniśmy je podnieść w sprzeciwie. Już samo złożenie takiego dokumentu w sądzie powoduje, że nakaz zapłaty traci moc, a sprawą zajmie się sąd na rozprawie.