odpowiedz-na-pozew

Jak napisać odpowiedź na pozew? PORADNIK 2021 r.

W sprawach o zapłatę nasi klienci często otrzymują nakazy zapłaty, wydane w postępowaniu upominawczym czy nakazowym. Mechanizm jest wówczas prosty – mamy wtedy jedynie 14 dni na napisanie sprzeciwu lub zarzutów. Podobnie sytuacja przedstawia się także wtedy, kiedy zamiast nakazu Sąd doręcza nam odpisu pozwu zobowiązując jednocześnie do ustosunkowania się do jego treści w tak zwanej odpowiedzi na pozew. Co powinna zawierać odpowiedź na pozew i jakie są konsekwencje niewniesienia odpowiedzi na pozew – o tym dowiesz się w poniższym wpisie.

Odebrałem pozew – co teraz? Kiedy złożyć odpowiedź na pozew?

Tak jak wspominaliśmy, w przypadku nakazu zapłaty obowiązuje nas sztywny termin 14 dni na napisanie sprzeciwu lub zarzutów. W sytuacji kiedy otrzymujemy zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew, Sąd może wyznaczyć nam termin 14 dni, 21 dni, a nawet 30 dni do złożenia odpowiedzi na pozew. Niezależnie od tego, pamiętaj, aby na kopercie lub na stronie zawierającej informację o doręczeniu odpisu pozwu zapisać datę jego odbioru, bowiem od tego dnia będzie biegł termin do złożenia odpowiedzi na pozew. W sytuacji, w której ostatnim dniem na wniesienie odpowiedzi na pozew byłaby sobota albo dzień wolny od pracy, to termin ten upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Tak samo jak każde inne procesowe, odpowiedź na pozew powinna zawierać przede wszystkim:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana,
 2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 3. oznaczenie rodzaju pisma,
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia,
 5. w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których opieramy swój wniosek lub oświadczenie oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów,
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 7. wymienienie załączników.

Pamiętajmy również, że odpowiedź na pozew, tak jak inne pisma procesowe, powinna zawierać oznaczenie sygnatury akt. Znajdziesz ją na pierwszej stronie informującej Cię o doręczeniu odpisu pozwu.

Oprócz tego w odpowiedzi na pozew, powinniśmy również odnieść się do żądania powoda oraz wypowiedzieć się co do jego twierdzeń, powołanych przez niego okoliczności faktycznych i dowodów, wskazać przedstawione w pozwie fakty, które przyznajemy i którym zaprzeczamy, a także przedstawić własne twierdzenia, zarzuty, wnioski i dowody.

W zależności od tego z jakim podmiotem będziemy mieli do czynienia, możemy wskazać na następujące zarzuty:

 • zarzut braku wykazania roszczenia co do zasady i co do wysokości,
 • zarzut niezgodności z zasadami współżycia społecznego pozaodsetkowych kosztów pożyczki/kredytu,
 • zarzut braku wymagalności roszczenia,
 • zarzut braku legitymacji czynnej procesowej po stronie powodowej.

W odpowiedzi na pozew powinniśmy przedstawić nasze wnioski, takie jak na przykład: 

 • wniosek o oddalenie powództwa w całości lub w części,
 • wniosek o rozpoznanie sprawy pod Twoją nieobecność,
 • wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,
 • wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej.

Na samym końcu pamiętajmy o własnoręcznym podpisie, załącznikach, a także o dacie sporządzenia przez nas odpowiedzi na pozew. Jeżeli odpowiedź na pozew składamy samodzielnie, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, wówczas odpowiedź na pozew składamy w dwóch egzemplarzach do Sądu. 

Odpowiedź na pozew – skutki niezłożenia odpowiedzi na pozew w terminie

Jeżeli nie złożyliśmy odpowiedzi na pozew w terminie, który został nam wyznaczony przez Sąd, to wówczas Sąd, może na posiedzeniu niejawnym wydać tak zwany wyrok zaoczny. W takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych Tobie przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. 

Pamiętajmy również, że wyrokowi zaocznemu – w przypadku uwzględnienia powództwa nadawany jest z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to nic innego, jak to, że wyrok, któremu został nadany taki rygor może stać się podstawą do wszczęcia egzekucji jeszcze przed jego uprawomocnieniem. 

Przed wyrokiem zaocznym możemy się jednak bronić – wtedy należy złożyć tak zwany sprzeciw od wyroku zaocznego. Na napisanie takiego sprzeciwu mamy jedynie 14 dni, licząc od daty doręczenia nam wyroku zaocznego.

Jeżeli nie braliśmy udziału w procesie bez własnej winy (na przykład w sytuacji gdy korespondencja była wysyłana na nasz adres pod którym w chwili wysyłki nie zamieszkiwaliśmy), możemy złożyć wniosek o nieobciążanie nas kosztami rozprawy zaocznej. W momencie w którym jednak nie braliśmy udziału w sprawie z własnej winy, będziemy musieli ponieść koszty rozprawy zaocznej niezależnie od finalnego wyniku sprawy. 

Co więcej sprzeciw od wyroku zaocznego podlega również opłacie. Wynosi ona połowę opłaty od pozwu. 

Pamiętaj! Jeżeli doręczono Ci odpis pozwu, ważna jest szybka reakcja. Z odpowiedzią na pozew lepiej nie zwlekać i nie doprowadzić od sytuacji, w której zostanie wydany przeciwko nam wyrok zaoczny. Dokumenty, które otrzymałeś sądu najlepiej przekazać doświadczonym w oddłużaniu specjalistom, którzy przeanalizują Twoją sytuację procesową. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Odpowiedzialność za długi małżonka – czy żona odpowiada za długi męża, a mąż za długi żony? (2021 r.)

Następny wpis

Czy rolnik jest przedsiębiorcą, czy konsumentem? (2021 r.)

Ostatnie z Bez kategorii