Bez kategorii

Konsekwencje upadłości konsumenckiej – czy to koniec problemów z długami? (2021 r.)

W internetowych poradnikach upadłość konsumencka stała się remedium na wszystkie problemy dłużników. Nic zatem dziwnego, że budzi ona znaczne zainteresowanie – każdego dnia dostajemy przynajmniej kilka telefonów od klientów zainteresowanych konkretnie upadłością. Choć oczywiście w niektórych przypadkach warto uruchomić machinę upadłościową, to warto podkreślić, że upadłość najlepiej traktować jako środek ostateczny – gdy nie jesteśmy w stanie uratować swojej sytuacji finansowej w inny sposób. Upadłość konsumencka ma oczywiście wiele zalet, to warto pamiętać, że ma również swoje konsekwencje i nie zawsze będzie tak, że z dniem ogłoszenia upadłości otrzymamy całkowitą wolność od długów…

W dzisiejszym artykule chciałabym zatem skupić się na konsekwencjach ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej? Zapraszam do lektury!

Trzy możliwe rozwiązania – konsekwencje upadłości konsumenckiej

Warto pamiętać, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to jeszcze początek drogi prowadzącej do oddłużenia, a punktem kulminacyjnym będzie tutaj ustalenie planu spłaty wierzycieli. Trzeba pamiętać, że upadłość w swoim założeniu ma przede wszystkim zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Sposób realizacji planu spłaty określa sąd upadłościowy – wskazuje on w jakim zakresie i okresie upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym zostały uznane na liście wierzytelności. 

Co do zasady plan spłaty realizowany jest w czasie nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, tj. 3 lata. Jednak w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty zostanie wydłużony – nie może on być wówczas ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące (7 lat). 

Sąd ma jeszcze trzecią możliwość działania – umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty. Zgodnie z przepisami sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Taką sytuację należy traktować jednak wyjątkowo. Dlatego przygotowując się do upadłości warto mieć na uwadze, że okres spłaty może się wydłużyć – w zależności od oceny sytuacji przez sąd. 

Sprawozdanie z wykonania planu spłat

Do obowiązków upadłego należy składanie sądowi corocznych sprawozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli. W sprawozdaniu wskazuje się wysokość osiągniętych przychodów w minionym roku, spłacone kwoty, jak również należy wymienić nabyte składniki majątkowe. 

Kontrola Syndyka – konsekwencje upadłości konsumenckiej

Czego możemy się spodziewać po ogłoszeniu upadłości? Z pewnością przejęcia kontroli nad naszym majątkiem przez Syndyka. Na naszym rachunku co prawda nie będzie już zajęć komorniczych (postępowania egzekucyjne będą podlegały umorzeniu), jednak to Syndyk będzie zarządzał naszymi wydatkami oraz decydował o ich zasadności (to z nim trzeba będzie skonsultować takie kwestie jak kupno samochodu, działki, czy nowego telewizora). Władza Syndyka nie jest jednak absolutna – musi on pozostawić do dyspozycji upadłego kwotę na zaspokojenie potrzeb dnia codziennego – wynoszącą zazwyczaj równowartość wynagrodzenia minimalnego.

Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Jak pisaliśmy już w poprzednich artykułach – z chwilą ogłoszenia upadłości z automatu powstaje rozdzielność majątkowa między małżonkami. Małżonek upadłego pozostaje ze swoim majątkiem osobistym, zaś przedmioty które były składnikiem majątku wspólnego wchodzą do masy upadłości. 

Nie oznacza to jednak, że cały majątek wspólny małżonków zostanie przez Syndyka skonsumowany. Po stronie małżonka upadłego powstaje roszczenie o zwrot przysługującego mu udziału w majątku wspólnym, a Syndyk zakwalifikuje takie roszczenie do kategorii drugiej pod względem kolejności zaspokojenia. 

Wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Informacja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest anonimowa – upadły musi być przygotowany na to, że wpis w tym przedmiocie zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Spieniężenie majątku

Tak jak wspominałam powyżej, ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. Oznacza to, że Syndyk będzie chciał ich spłacić m.in. z majątku upadłego. 

Co prawda Syndyk nie zajmie rzeczy codziennego użytku, które są niezbędne do funkcjonowania, jak sprzęty gospodarstwa domowego, czy nasze narzędzia do pracy, to jednak może spieniężyć posiadane przez nas nieruchomości (w tym zajmowane przez nas mieszkanie/dom) i ruchomości – jak chociażby samochód, który poprawia jedynie komfort naszego życia.

A co z nowymi kredytami? – konsekwencje upadłości konsumenckiej

 Upadłość konsumencka niesie za sobą również konsekwencję w postaci znacznego utrudnienia uzyskania kolejnych kredytów lub pożyczek. Informacja o naszej upadłości na stałe będzie uwidoczniona w archiwalnych wpisach Monitora Sądowego i Gospodarczego. 

Informacja o ogłoszeniu upadłości będzie mogła być również przetwarzana w prywatnych rejestrach informacji gospodarczej i kredytowej, jak BIK. Do tego rejestru pożyczkodawcy zaglądają niemal zawsze przed udzieleniem nowego zobowiązania. 

Należy jednak pamiętać, że są przypadki w których ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi jedyną możliwość opanowania sytuacji związanej z długami, uciszenia telefonów od natarczywych windykatorów,  i odzyskania kontroli nad własnym życiem. Dlatego warto w tej kwestii skonsultować się ze specjalistą i razem z nim podjąć decyzję, czy jest to właściwa droga w Twojej indywidualnej sytuacji. 

Czy rolnik jest przedsiębiorcą, czy konsumentem? (2021 r.)

W systemie prawnym przyjęło się pewne uproszczenie, w myśl którego rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne uznaje się za przedsiębiorcę i pozbawia się go przymiotu konsumenta, jednak czy na pewno? Czy rolnik jest przedsiębiorcą, czy konsumentem?

Zagadnienie powyższe jest kwestią burzliwą, gdyż od posiadania lub nie statusu konsumenta zależy zakres uprawnień oraz późniejszych zarzutów jakie przysługiwać będą kredytobiorcy chociażby w kwestii pojawienia się w umowie niedozwolonych klauzul umownych.

Czy rolnik jest przedsiębiorcą? Tak, ale tylko, jeżeli działalność ma charakter zawodowy! 

Chociaż działalność rolnicza nie stanowi w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców działalności gospodarczej, to jednak Sąd Najwyższy uznał, iż nie stoi to na przeszkodzie, aby rolnika za przedsiębiorcę uznać, ale tylko wtedy kiedy cechy takiej działalności posiada. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2015 r. podjętej w sprawie o sygn. akt III CZP 108./14 wskazuję następujące: 

Przesłanki działalności gospodarczej zostały już w judykaturze i piśmiennictwie jednoznacznie określone; przyjmuje się, że charakteryzuje ją cel zawodowy i zarobkowy, działanie we własnym imieniu, ciągłość tego działania oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym (…). Cechy tej działalności może mieć oczywiście także działalność w dziedzinie rolnictwa i jeżeli je spełnia, jest działalnością gospodarczą. (…) Niczego w tej kwalifikacji działalności gospodarczej nie zmienia art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (…) Wyłączenie przewidziane w tym przepisie, działające zresztą jedynie w ramach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc w dziedzinie prawa publicznego (administracyjnego), nie odbiera działalności rolniczej cech działalności gospodarczej; działalność ta pozostaje działalnością gospodarczą (art. 2 ustawy), a jedynie nie stosuje się do niej dalszych unormowań ustawy.”

W myśl powyższej reguły rolnika w rozumieniu kodeksu cywilnego jak najbardziej można uznać za przedsiębiorcę. Sąd Najwyższy wskazał przesłanki jakie musi spełniać działalność rolnicza, aby rolnika uznać za fachowca zobowiązanego do należytej staranności w stosunkach cywilnoprawnych. Rolnik musi występować we własnym imieniu, a jego działalność musi cechować ciągłość działania oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Tak, więc jeżeli działalność rolnicza prowadzona jest wyłącznie w celach zaopatrzenia własnego gospodarstwa domowego, nie można uznać, że ma charakter zawodowy, a rolnikowi będą przysługiwać wszelkie zarzuty konsumenckie oraz ochrona związana z posiadaniem takiego właśnie statusu.

Rolnik przedsiębiorcą, ale uprzywilejowanym – zmiany wprowadzone 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja kodeksu cywilnego z 1 stycznia 2021 r. wprowadza nowy status przedsiębiorcy- konsumenta. W art. 385 (5) kodeksy cywilnego czytamy „Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

W myśl powyższego czynność prawną można uznać za podjętą przez przedsiębiorcę, jeżeli związana była bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Tak, więc nie każda czynność prawna dokonana przez rolnika nawet prowadzącego zarobkowe gospodarstwo rolne zostanie uznana za mającą charakter profesjonalny. Jeżeli rolnik dokona czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością będzie uznany za konsumenta i będzie korzystał ze związanej z tym ochrony prawnej.

Co niniejsza regulacja oznacza dla rolnika będącego osoba fizyczną, dla którego umowa kredytu nie ma charakteru zawodowego? Dla rolników kredytobiorców oznacza to, że mogą oni w procesie oraz w zwykłym obrocie gospodarczym korzystać z ochrony jaką konsumentom gwarantują przepisy kodeksu cywilnego przed zawartymi w umowie niedozwolonymi klauzulami. 

Jak napisać odpowiedź na pozew? PORADNIK 2021 r.

W sprawach o zapłatę nasi klienci często otrzymują nakazy zapłaty, wydane w postępowaniu upominawczym czy nakazowym. Mechanizm jest wówczas prosty – mamy wtedy jedynie 14 dni na napisanie sprzeciwu lub zarzutów. Podobnie sytuacja przedstawia się także wtedy, kiedy zamiast nakazu Sąd doręcza nam odpisu pozwu zobowiązując jednocześnie do ustosunkowania się do jego treści w tak zwanej odpowiedzi na pozew. Co powinna zawierać odpowiedź na pozew i jakie są konsekwencje niewniesienia odpowiedzi na pozew – o tym dowiesz się w poniższym wpisie.

Odebrałem pozew – co teraz? Kiedy złożyć odpowiedź na pozew?

Tak jak wspominaliśmy, w przypadku nakazu zapłaty obowiązuje nas sztywny termin 14 dni na napisanie sprzeciwu lub zarzutów. W sytuacji kiedy otrzymujemy zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew, Sąd może wyznaczyć nam termin 14 dni, 21 dni, a nawet 30 dni do złożenia odpowiedzi na pozew. Niezależnie od tego, pamiętaj, aby na kopercie lub na stronie zawierającej informację o doręczeniu odpisu pozwu zapisać datę jego odbioru, bowiem od tego dnia będzie biegł termin do złożenia odpowiedzi na pozew. W sytuacji, w której ostatnim dniem na wniesienie odpowiedzi na pozew byłaby sobota albo dzień wolny od pracy, to termin ten upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Tak samo jak każde inne procesowe, odpowiedź na pozew powinna zawierać przede wszystkim:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana,
 2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 3. oznaczenie rodzaju pisma,
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia,
 5. w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których opieramy swój wniosek lub oświadczenie oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów,
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 7. wymienienie załączników.

Pamiętajmy również, że odpowiedź na pozew, tak jak inne pisma procesowe, powinna zawierać oznaczenie sygnatury akt. Znajdziesz ją na pierwszej stronie informującej Cię o doręczeniu odpisu pozwu.

Oprócz tego w odpowiedzi na pozew, powinniśmy również odnieść się do żądania powoda oraz wypowiedzieć się co do jego twierdzeń, powołanych przez niego okoliczności faktycznych i dowodów, wskazać przedstawione w pozwie fakty, które przyznajemy i którym zaprzeczamy, a także przedstawić własne twierdzenia, zarzuty, wnioski i dowody.

W zależności od tego z jakim podmiotem będziemy mieli do czynienia, możemy wskazać na następujące zarzuty:

 • zarzut braku wykazania roszczenia co do zasady i co do wysokości,
 • zarzut niezgodności z zasadami współżycia społecznego pozaodsetkowych kosztów pożyczki/kredytu,
 • zarzut braku wymagalności roszczenia,
 • zarzut braku legitymacji czynnej procesowej po stronie powodowej.

W odpowiedzi na pozew powinniśmy przedstawić nasze wnioski, takie jak na przykład: 

 • wniosek o oddalenie powództwa w całości lub w części,
 • wniosek o rozpoznanie sprawy pod Twoją nieobecność,
 • wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,
 • wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej.

Na samym końcu pamiętajmy o własnoręcznym podpisie, załącznikach, a także o dacie sporządzenia przez nas odpowiedzi na pozew. Jeżeli odpowiedź na pozew składamy samodzielnie, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, wówczas odpowiedź na pozew składamy w dwóch egzemplarzach do Sądu. 

Odpowiedź na pozew – skutki niezłożenia odpowiedzi na pozew w terminie

Jeżeli nie złożyliśmy odpowiedzi na pozew w terminie, który został nam wyznaczony przez Sąd, to wówczas Sąd, może na posiedzeniu niejawnym wydać tak zwany wyrok zaoczny. W takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych Tobie przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. 

Pamiętajmy również, że wyrokowi zaocznemu – w przypadku uwzględnienia powództwa nadawany jest z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to nic innego, jak to, że wyrok, któremu został nadany taki rygor może stać się podstawą do wszczęcia egzekucji jeszcze przed jego uprawomocnieniem. 

Przed wyrokiem zaocznym możemy się jednak bronić – wtedy należy złożyć tak zwany sprzeciw od wyroku zaocznego. Na napisanie takiego sprzeciwu mamy jedynie 14 dni, licząc od daty doręczenia nam wyroku zaocznego.

Jeżeli nie braliśmy udziału w procesie bez własnej winy (na przykład w sytuacji gdy korespondencja była wysyłana na nasz adres pod którym w chwili wysyłki nie zamieszkiwaliśmy), możemy złożyć wniosek o nieobciążanie nas kosztami rozprawy zaocznej. W momencie w którym jednak nie braliśmy udziału w sprawie z własnej winy, będziemy musieli ponieść koszty rozprawy zaocznej niezależnie od finalnego wyniku sprawy. 

Co więcej sprzeciw od wyroku zaocznego podlega również opłacie. Wynosi ona połowę opłaty od pozwu. 

Pamiętaj! Jeżeli doręczono Ci odpis pozwu, ważna jest szybka reakcja. Z odpowiedzią na pozew lepiej nie zwlekać i nie doprowadzić od sytuacji, w której zostanie wydany przeciwko nam wyrok zaoczny. Dokumenty, które otrzymałeś sądu najlepiej przekazać doświadczonym w oddłużaniu specjalistom, którzy przeanalizują Twoją sytuację procesową. 

Klauzula na małżonka po rozwodzie

Czy małżonek odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka? Czy np. pożyczka albo kredyt żony obciąża również męża? Jeśli tak, to jaki jest zakres tej odpowiedzialności – czy komornik sięgnie jedynie po majątek wspólny (najczęściej nieruchomość), czy też będzie mógł zająć np. wynagrodzenie za pracę drugiego małżonka albo samochód będący tylko jego własnością? Wreszcie – jak wpływa na odpowiedzialność małżonka rozwód? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w art. 787 k.p.c. regulującym możliwość nadania klauzuli wykonalności na małżonka niebędącego dłużnikiem. Uchylając rąbka tajemnicy mogę powiedzieć, że klauzulę na małżonka sąd wydaje wyłącznie jeśli małżeństwo nadal istnieje. Zapraszam do lektury!

Czym jest klauzula wykonalności na małżonka dłużnika i dlaczego jest wierzycielowi potrzebna

Klauzula wykonalności jest w praktyce pieczęcią nadawaną przez sąd orzeczeniu (wyrok/wyrok zaoczny/nakaz zapłaty) – dla potwierdzenia tego, że jest ono prawomocne i nadaje się do prowadzenia egzekucji przez komornika. Komornik sądowy wszczyna egzekucję dopiero po przedstawieniu mu przez wierzyciela orzeczenia sadu przeciwko dłużnikowi, zaopatrzonemu w klauzulę wykonalności.

Wyobraźmy sobie zatem, że wierzyciel dysponuje wyrokiem, zgodnie z którym jego dłużnik – Jan Kowalski ma mu zapłacić 2 000 zł. Następnie po nadaniu temu wyrokowi klauzuli wykonalności komornik będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku osobistego Jana Kowalskiego. Jednak Jan Kowalski pozostaje w związku małżeńskim z Anna Kowalską. Tylko z tego powodu wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie kolejnej klauzuli wykonalności – tym razem przeciwko Annie Kowalskiej. Co ta klauzula zmieni w praktyce? O tym poniżej.

Klauzula na małżonka wyłącznie na majątek wspólny

Zgodnie z przepisem art. 787 k.p.c. sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika – z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. W praktyce będzie to najczęściej wspólna nieruchomość małżonków.

Klauzula na małżonka – wymóg pisemnej zgody

Przede wszystkim Wierzyciel nie uzyska też klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika, jeśli nie udowodni na piśmie, ze małżonek ten wyraził zgodę na zaciągnięcie przez drugiego małżonka zobowiązania. Najczęściej z taką sytuacją mamy do czynienia w bankach czy instytucjach pożyczkowych, których wymogiem jest aby umowa kredytu albo pożyczki zaciąganej przez jednego była podpisana również przez drugiego małżonka.

Sądowe Sprawy Finansowe

Szukasz pomocy w sprawach prawno-finansowych
Masz sprawę z firmą chwilówkową lub pożyczkową
Zapoznaj się z naszą ofertą

Kliknij by zobaczyć ofertę!   

Klauzula na małżonka – czy rozwód coś zmienia?

Podstawowym kryterium, które musi być spełnione, aby sąd wydał klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika jest istnienie małżeństwa nie tylko w chwili zaciągnięcia zobowiązania ale także w chwili nadawania owej klauzuli. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 kwietnia 1976 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt IV CZ 29/76 oraz postanowieniu z dnia 26 czerwca 1974 r. wydanemu w sprawie o sygn. III CRN 127/74.

Co zrobić gdy sąd wydał klauzulę na małżonka dłużnika po rozwodzie?

Nie rzadko zdarza się, że bank lub instytucja pożyczkowa nie mają wiedzy o rozwodzie dłużnika, a wniosek o nadanie klauzuli wykonalności jest uwzględniany mimo ustania małżeństwa. W konsekwencji małżonek dłużnika dowiaduje się o tym fakcie dopiero po wszczęciu przez komornika egzekucji komorniczej w stosunku do wspólnego majątku. Przede wszystkim będzie to informacja o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości. Wówczas małżonkowi dłużnika przysługują dwie drogi obrony.

Pierwszą z nich z pewnością jest złożenie zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności. Jest to środek tańszy jednak aby z niego skorzystać trzeba mieć się na baczności z terminami. Zażalenie należy złożyć w sądzie w terminie 7 dni od doręczenia przez komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeśli terminu tego nie zachowamy, sprawa nie jest stracona – do momentu wyegzekwowania całej wierzytelności małżonkowi dłużnika przysługuje prawo do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego.