dlug-we-wschodnim-banku-cukrownictwa

Sprawa Trigon Profit i dług we Wschodnim Banku Cukrownictwa (2021 r.)

Jeszcze kilka lat temu byliśmy świadkami masowego dochodzenia przedawnionych roszczeń. Fundusze zajmujące się masowym skupem wierzytelności pieniężnych dochodziły nabytych należności przed sądami w całej Polsce. Sprawy te najczęściej kończyły się wydaniem nakazu zapłaty, który był wysyłany na adres pozwanego, znany nabywcy wierzytelności od jej poprzedniego właściciela. Adresy te w zdecydowanej większości przypadków były już nieaktualne, zatem wystawiony nakaz zapłaty, po dwukrotnej awizacji stawał się prawomocny i stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji. Podobna historia przydarzyła się Panu Andrzejowi, który zgłosił się do nas po tym jak otrzymał informację o zajęciu swojej emerytury. 

Stan faktyczny – dług we Wschodnim Banku Cukrownictwa

Pan Andrzej w 2003 r. wyemigrował z Polski na stałe do Niemiec. W ubiegłym roku otrzymał informację od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o prowadzonym zajęciu wierzytelności i przekazywaniu części emerytury na konto Komornika Sądowego. Panu Andrzejowi, po skontaktowaniu się z Komornikiem przekazano informację, że egzekucja prowadzona jest na rzecz GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zaś dług pochodzi z marca 2002 r. i jest to dług we Wschodnim Banku Cukrownictwa. Pan Andrzej nie przypominał sobie, aby kiedykolwiek miał do czynienia z takim bankiem. Nie miał również pojęcia o wystawionym na niego nakazie zapłaty na podstawie, którego toczyła się przeciwko niemu egzekucja.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób doszło do doręczenia nakazu zapłaty przeciwko Panu Andrzejowi, zaproponowaliśmy wykonanie fotokopii akt. Po wglądzie w akt sprawy okazało się, że nakaz zapłaty wydany w sprawie został wysłany na adres pod którym Pan Andrzej od wielu lat już nie zamieszkiwał i po podwójnej awizacji wrócił do Sądu wraz z adnotacją o doręczeniu w trybie art. 139 § 1 k.p.c. Niewiele myśląc, podjęliśmy się obrony Pana Andrzeja przed niesłusznie prowadzoną egzekucją i sporządziliśmy pismo o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty. Wskazywaliśmy w nim, że w dacie doręczenia nakazu zapłaty Pan Andrzej nie zamieszkiwał już pod adresem na który to nakaz zapłaty wraz z pozwem został wysłany.

Niedługo potem otrzymaliśmy z Sądu postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, a także sam pozew wraz z nakazem, dzięki czemu mogliśmy wnieść skuteczny sprzeciw.

W sporządzonym przez nas sprzeciwie podnieśliśmy szereg zarzutów. Pierwszym, a zarazem najistotniejszym zarzutem był zarzut przedawnienia roszczenia. Pozew w sprawie Pana Andrzej wniósł jeden z funduszy zajmujących się masowym skupem wierzytelności, a mianowicie Trigon XV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Z uzasadnienia pozwu dowiedzieliśmy się, że wierzytelność pierwotnie należała do Wschodniego Banku Cukrownictwa, która następnie została przejęta przez Idea Bank S.A.

Umowę z której to Trigon, a poprzednio Idea Bank wywodził swoje roszczenie, zawarto na początku lat dwutysięcznych, zaś sam pozew został wniesiony dopiero w 2016 r., a zatem kilkanaście lat po jej zawarciu. Wypada jedynie przypomnieć, że w dacie wniesienia pozwu termin przedawnienia roszczeń dla tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosił trzy lata, dlatego też nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że roszczenie z którego Trigon wywodził obowiązek zapłaty w stosunku do naszego klienta jest przedawnione. 

Nie umknął naszej uwadze również fakt, że powód nie przedstawił do akt sprawy żadnej umowy, która rzekomo miała zostać zawarta przez Pana Andrzeja. Trigon Profit powołał się w tej mierze jedynie na tzw. wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu, jednakże nie jest on wystarczającym dokumentem do stwierdzenia zasadności wytoczonego powództwa. Wśród dowodów na które powoływał się fundusz znalazło się również wypowiedzenie umowy, a także Bankowy Tytuł Egzekucyjny jaki miał zostać wystawiony, lecz wśród dowodów zaoferowanych przez powoda nie znaleźliśmy żadnego z tych dokumentów. Nasze wątpliwości wzbudziła również skuteczność umowy sprzedaży wierzytelności. Ogólna umowa cesji w żadnym miejscu nie wskazywała, aby jej przedmiotem miała być również wierzytelność przeciwko naszemu klientowi. 

Dług we Wschodnim Banku Cukrownictwa – co dalej?

W sprawie nie otrzymaliśmy jeszcze rozstrzygnięcia, natomiast może ona zakończyć się na dwa sposoby. Trigon może cofnąć wniesiony pozew, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania, co zakończy się wydaniem przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania lub też – gdy Trigon pozwu nie cofnie – Sąd najprawdopodobniej wyda wyrok oddalający powództwo uwzględniając podnoszone przez nas zarzuty. 

W sprawie wystąpiliśmy również do Komornika Sądowego z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wskazując, że nakaz zapłaty nie został skutecznie doręczony Panu Andrzejowi, a zatem nie ziściły się przesłanki do jego uprawomocnienia. Komornik przychylając się do naszego wniosku, umorzył prowadzone postępowanie egzekucyjne z urzędu. 

Pamiętaj! Jeżeli otrzymałeś zawiadomienie o wszczęcie egzekucji, to nic straconego. Warto wówczas skierować sprawę do analizy. Doświadczone oko specjalisty w oddłużaniu z pewnością pomoże Ci rozpoznać czy tocząca się przeciwko Tobie egzekucja ma swoje podstawy.

Młodszy prawnik w dziale ochrony klienta rynku finansowego w sporach sądowych i upadłości konsumenckiej. Mgr prawa, student finansów i rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Konsekwencje upadłości konsumenckiej – czy to koniec problemów z długami? (2021 r.)

Następny wpis

Długi ukryte przed syndykiem wyszły na jaw – i co dalej? | Zgłoszenie wierzytelności do syndyka 2021

Ostatnie z Dług