Dług

Odpowiedzialność za długi małżonka – czy żona odpowiada za długi męża, a mąż za długi żony? (2021 r.)

Czy żona odpowiada za długi męża, a mąż za długi żony? Jeżeli razem z sakramentalnym “tak”, para nie ureguluje w odmienny sposób swojego małżeńskiego ustroju majątkowego między małżonkami powstanie ustrój wspólności majątkowej. Para nowożeńców może w formie aktu notarialnego zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej, wtedy majątki obojga będą co do zasady rozdzielne. Ustrój rozdzielności można ustanowić w każdy czasie, nawet długo po ślubie. W zależności od przyjętego ustroju majątkowego, w różny sposób również rysować się będzie odpowiedzialność za długi współmałżonka.

Odpowiedzialność za długi a ustrój wspólności majątkowej

Jest to sytuacja najczęściej spotykana, para po zawarciu związku małżeńskiego tworzy wspólne gospodarstwo domowe. Ponadto ustrój ten jest najpowszechniejszy, gdyż ustanawiany automatycznie z mocy samego prawa, nie jest konieczna umowa między małżonkami, tak jak jest to uregulowane przy rozdzielności majątkowej. 

Należy jednak pamiętać, że majątek, który zgromadziliśmy przed ślubem oraz pewne składniki majątku zgromadzonego już po zawarciu małżeństwa będą tworzyły nasz majątek osobisty- nawet jeżeli żyjemy w ustroju wspólności majątkowej. Składniki majątku osobistego każdego z małżonków szczegółowo reguluje art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wymienia m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej lub przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Jednakże decyzja o ustroju wspólności nie jest równoznaczna z tym, że zawsze będziemy odpowiadać za długi naszej drugiej połówki. Przy wspólnocie majątkowej małżonek do zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania finansowego potrzebuje każdorazowo zgody swojego partnera. Jeśli zgody takiej nie uzyskał, a mimo to zdecydował się wziąć kredyt, jego współmałżonek nie odpowiada za powstały z tego tytułu dług.

Jeżeli jeden z małżonków zdecydował się zaciągnąć zobowiązanie bez wiedzy drugiego, wtedy niedoinformowany współmałżonek będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za wybory małżonka. Tutaj odpowiedzialność samozwańczego kredytobiorcy będącego w ustroju wspólności majątkowej będzie skupiała się na zaspokojeniu wierzycieli z jego majątku własnego tj. ze składników takich jak  np. majątek zgromadzony przez zawarciem związku małżeńskiego, otrzymane darowizny, pobrane wynagrodzenie za pracę.

Jeżeli jednak będziesz w pełnej wiedzy odnośnie do zobowiązań zaciąganych przez współmałżonka, w takiej sytuacji wierzyciel będzie mógł żądać zaspokojenia z majątku wspólnego. Majątek osobisty małżonka niebędącego stroną umowy kredytu/pożyczki, ale będącego w świadomości kredytowych przedsięwzięć współmałżonka będzie zabezpieczony, wierzyciele nie będą mogli żądać zaspokojenia z jego składników. Ponadto sytuacja, w której bank będzie chciał sięgnąć do majątku wspólnego małżonków, wymaga po jego stronie aktywności dowodowej- bank w procesie będzie musiał udowodnić, że małżonek niebędący stroną umowy wiedział o poczynaniach swojej drugiej połówki. 

Reasumując- wierzyciel, w sytuacji kiedy współmałżonek nie miał pojęcia o zobowiązaniu, nie może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków lub z majątku osobistego tego z małżonków, który pozbawiony był wiedzy o zobowiązaniu. Jednak w sytuacji kiedy współmałżonek wiedział o zobowiązaniu wierzyciel może sięgnąć do majątku wspólnego pary, natomiast majątek osobisty tego z małżonków, który nie jest stroną umowy jest spod egzekucji wyłączony.

Odpowiedzialność za długi, a ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej – czy żona odpowiada za długi męża?

Istotą ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej jest brak majątku wspólnego małżonków, każdy z małżonków gromadzi swój własny majątek osobisty i samodzielnie zarządza własnymi finansami. W związku z powyższym odpowiedzialność za długi współmałżonka przy ustroju rozdzielności nie istnieje. Każdy z małżonków samodzielnie zaciąga zobowiązanie i również samodzielnie za nie odpowiada, bez znaczenia w tym przypadku jest przesłanka wiedzy drugiej połówki o istnieniu zobowiązania. 

Warto również zwrócić uwagę na zapis z art. 47 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: “Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.” Tak, więc aby zabezpieczyć współmałżonka przed swoimi poczynaniami prawo wymusza na nas obowiązek informowania o fakcie istnienia rozdzielności majątkowej. Jeżeli, więc twój wierzyciel nie miał pojęcia o umowie małżeńskiej majątkowej tj. intercyzie, jest ona względem niego bezskuteczna, tak więc małżonkowie za długi w tym przypadku będa odpowiadać całym majątkiem wspólnym.  

Poza powyższym ustawodawca wyróżnił instytucję przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej. Jak nazwa wskazuję, ustrój ten powstaje samoistnie, pozwa wolą małżonków. Przymusowy ustrój majątkowy może powstać:

 • na skutek orzeczenia zapadłego w wyniku uwzględnienia przez sąd żądania jednego z małżonków lub uwzględnienia żądania wierzyciela jednego z małżonków;
 • w przypadku ubezwłasnowolnienia;
 • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków
 • orzeczenia separacji 

Warto wskazać, że ustrój przymusowej rozdzielności trwa tak długo jak trwa przyczyna jego ustanowienia, a więc jedna z powyżej wskazanych, małżonkowie nie mogą ponadto zmienić niniejszego ustroju umową.

Odpowiedzialność za długi zaciągnięte dla zaspokojenia wspólnych potrzeb rodziny

Za długi zaciągnięte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny małżonkowie odpowiadają wspólnie bez względu na ustrój majątkowy, nie ma znaczenia również to, które z nich zaciągnęło zobowiązanie. O takich potrzebach mówimy w przypadku kiedy zobowiązanie miało pokryć takie potrzeby jak m.in. wyżywienie, ubranie, mieszkanie czy chociażby ochrona zdrowia wspólnych małoletnich dzieci. W opisanych przypadkach małżonkowie odpowiadać będą wspólnie nawet jeżeli kredyt zaciągnęło tylko jedno z nich. Zdarza się, że sąd uchyla wspólną odpowiedzialność- jako powody odejścia od wspólnej odpowiedzialności podaje się lekkomyślność czy rozrzutność współmałżonka- zachowania, które w ogólnym rozumieniu szkodzą rodzinie. 

Podsumowując, odpowiedzialność za długi współmałżonka zależy od dwóch czynników. Po pierwsze od ustroju finansowego jaki funkcjonuje między małżonkami, po drugie zaś od okoliczności w jakich zobowiązanie powstało. Jeśli zaciągnęliśmy zobowiązanie wspólnie lub za zgoda naszego partnera sytuacja jest prosta, za dług odpowiadać będziemy majątkiem wspólnym. Przy zobowiązaniu zaciągniętym wspólnie ponadto odpowiedzialność ta rozszerza się na majątek osobisty, w razie jedynie wyrażenia zgody na zobowiązanie majątek osobisty jest zabezpieczony. Jeżeli, więc sytuacja finansowa współmałżonków jest skomplikowana np. jedno z pary prowadzi firmę, na której rozwój zaciąga kredyty o nie małej wysokości, aby zabezpieczyć majątek swojej drugiej połówki warto jest rozważyć ustanowienie rozdzielności majątkowej. 

Pozew z Alektum Capital II AG (SuperGrosz, umowa przez Internet, pozytywny wyrok 2021 r.)

Często nasi klienci znajdują się w sytuacji, w której to zapłaty domaga się inny podmiot, aniżeli ten u którego zaciągnęli zobowiązanie. Tak też było w przypadku Pana Andrzeja. Pan Andrzej zgłosił się do nas po tym jak został pozwany przez Alektum Capital II AG z siedzibą w Szwajcarii. Okazało się, że nieznany mu podmiot żąda od niego zapłaty niebagatelnej kwoty 17.800,00 zł! Czy słusznie?

Pozew z Alektum Capital – stan faktyczny – nasze wątpliwości

Po przenalizowaniu dostarczonych przez Pana Andrzeja dokumentów wyjaśniło się kim był wierzyciel pierwotny naszego klienta. Z treści pozwu wynikało, że Pan Andrzej miał zawrzeć umowę pożyczki z AIQLABS Sp. z o.o., znanym poprzednio pod nazwą SuperGrosz Sp. z o.o.

AIQLABS Sp. z o.o. jest jednym z tych pożyczkodawców, którzy udzielają szybkich i łatwo dostępnych pożyczek tzw. chwilówek. Pożyczki te zawierane są na odległość, czyli najprościej mówiąc przez Internet. Umowy te nie posiadają własnoręcznych podpisów stron. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania umowy jako zawartej na odległość jest brak jednoczesnej fizycznej obecności stron tej umowy w tym samym miejscu i czasie, a także zawarcie umowy z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Wiąże się to z koniecznością weryfikacji tożsamości potencjalnego klienta, który w tym celu dokonuje przelewu opłaty weryfikacyjnej, najczęściej na kwotę 1 grosza lub 1 złotówki. Uiszczenie opłaty weryfikacyjnej oznacza akceptację warunków tzw. umowy ramowej, która określa zasady udzielania kolejnych pożyczek.

O skutkach przelewu weryfikacyjnego wypowiedział się jednoznacznie Sąd Rejonowy w Słupsku w wyroku z dnia 8 czerwca 2018 r. (sygn. akt I C 3499/17):

„Dowodem na okoliczność zaakceptowania przez pozwaną warunków tej konkretnej umowy pożyczki nie mogło być również potwierdzenie przelewu kwoty 0,01 zł na rachunek pożyczkodawcy, skoro wpłata tej kwoty nastąpiła w maju 2015 r., a zatem pół roku wcześniej, aniżeli miała być zawarta sporna umowa. W tytule przelewu pozwana wpisała potwierdzenie kodu rejestracji (…), czyli o innym numerze niż umowa z 31 grudnia 2015 r. wskazując jednocześnie, że akceptuje warunki umowy. Na tle tego dokumentu uprawnionym było ustalenie, iż akceptacja ta nie mogła dotyczyć również warunków umowy ramowej, datowanej na czerwiec 2015 r., o nr (…). W konsekwencji czynności w postaci przelania przez pozwaną na rachunek bankowy powódki kwoty 0,01 zł nie można było przypisywać znaczenia skutecznego zawarcia umowy pożyczki z dnia 31 grudnia 2015 r., na której oparte było roszczenie w niniejszej sprawie. Brak było podstaw ku temu, aby samemu tylko faktowi uiszczenia tej opłaty – stanowiącej jedynie wyraz akceptacji kodu rejestracji i warunków umowy znanych pozwanej w maju 2015 r. – przypisywać jeszcze inne znaczenie nie wynikające z wyraźnego oświadczenia woli pozwanej, tj. że miałoby to świadczyć o tym, iż pozwana zaakceptowała także warunki zupełnie innej umowy zawartej kilka miesięcy później. Nie można było z faktu zaakceptowania przez pozwaną jednej umowy pożyczki wywodzić automatycznie wniosku, że każda inna, późniejsza umowa też była przez nią akceptowana”.

W przypadku Pana Andrzeja umowa miała rzekomo zostać zawarta 13 czerwca 2019 r., zaś potwierdzenie przelewu na kwotę 1,00 zł naszego klienta pochodziło sprzed 3 lat! Skoro zatem umowa miała zostać zawarta w czerwcu 2019 r. to złożenie oświadczenia woli o jej zawarciu nie mogło nastąpić w 2016 r., zanim w ogóle została sporządzona.

Co więcej, wśród dowodów zaoferowanych przez powoda nie znaleźliśmy żadnych, które mogłyby wskazywać na faktyczne wydanie środków pieniężnych naszemu klientowi. W szczególności brak było dowodu na to, by kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy należący do Pana Andrzeja.

Wśród standardowo przytaczanych przez nas zarzutów pojawił się także ten o zawyżonych pozaodsetkowych kosztach pożyczki. Pan Andrzej pożyczając kwotę 9.000,00 zł zobowiązał się do spłaty sumy ponad dwukrotnie większej! W skład całkowitej kwoty do zapłaty wchodziły bowiem jeszcze niemałe odsetki, a także prowizja przygotowawcza i administracyjna w łącznej kwocie 10.500,00 zł.

Pozew z Alektum Capital – korzystny wyrok

pozew-z-Alektum-Capital-wyrok-supergrosz-pozyczka-umowa
Pozew z Alektum Capital – wyrok

Po złożonej przez nas odpowiedzi na pozew okazało się, że Pan Andrzej nie jest już winny Alektum Capital ani złotówki. Przed tygodniem odbyła się rozprawa na której Sąd wydał wyrok oddalający roszczenie powoda w całości.

Pamiętaj! Jeżeli otrzymałeś nakaz bądź pozew, w którym pojawia się podmiot z którym nie zawierałeś umowy, najpewniej jest to fundusz lub spółka specjalizująca się w masowym skupie wierzytelności. W takim przypadku najlepiej skonsultować otrzymane z Sądu dokumenty z doświadczonym w oddłużaniu specjalistą. Może się bowiem okazać, że zobowiązania wcale nie będziesz musiał spłacać.

Pozew z Profi Credit i zawyżone koszty pożyczki [pożyczka w Profi Credit, wyrok 2021]

/

Nierzadko o pomoc zwracają do nas klienci, którzy skorzystali z usług świadczonych przez popularną firmę pożyczkową Profi Credit Polska S.A. Jednym z takich klientów była Pani Aleksandra. Okazało się, że biorąc pożyczkę (pożyczka w Profi Credit) na kwotę 4.000 zł, Pani Aleksandra miała jeszcze do spłacenia 6.050 zł! Czy aby na pewno?

Pozew Profi Crefit – pożyczka w Profi Credit

Pani Aleksandra zgłosiła się do naszej Kancelarii zaraz po tym jak otrzymała z Sądu pozew wniesiony przez Profi Credit. Po zapoznaniu się z treścią umowy pożyczki załączonej przez Profi Credit do pozwu oczywistym stało się, że nie wszystkie żądane przez Profi Credit kwoty są należne zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Nasze zastrzeżenia budziła przede wszystkim kwota owej pożyczki dochodzona przez Profi Credit wraz z innymi kosztami i opłatami wynikającym z zawartej umowy.

Pożyczka w Profi Credit – bardzo wysokie koszty pożyczki

Stan faktyczny przedstawiał się następująco. Pani Aleksandra wzięła pożyczkę (pożyczka w Profi Credit) na 4.000 zł. Spłaciła tyle, ile mogła – łącznie 2.291 zł. Mimo spłaty znacznej części otrzymanego kapitału pożyczki, Profi Credit zażądał zapłaty aż 6.050 zł! Dostrzeżone przez nas nadużycia sprawiły, że podjęliśmy się obrony Pani Aleksandry w procesie.

W odpowiedzi na pozew, do której zobowiązał Panią Aleksandrę Sąd, podnieśliśmy szereg zarzutów. Koncentrowały się one przede wszystkim na braku zasadności dochodzonych przez Profi Credit opłat i kosztów. Profi Credit żądało zwrotu nie tylko niespłaconej części kapitału, ale dodatkowo opłaty przygotowawczej w wysokości 129 zł, prowizji w wysokości 3.271 zł oraz opłaty za objęcie usługą „Twój Pakiet” w wysokości 600 zł. Tym samym pozaodsetkowe koszty równały się wysokości kapitału (4.000 zł).

Biorąc pod uwagę, że zakładany czas trwania umowy pożyczki przekraczał rok, dzięki temu nie przekroczono górnej granicy maksymalnych pozaodsetkowych kosztów ustalonej w art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim, to w naszej ocenie spełnienie wymogów stawianych przez wspomnianą ustawę nie prowadzi do akceptacji samej umowy w świetle przepisów o tzw. klauzulach abuzywnych. Klauzule abuzywne to z kolei nic innego jak postanowienia, ujęte w umowie zawieranej z konsumentem, które naruszają jego interes w rażący sposób oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Naszym zdaniem takie klauzule stanowiły postanowienia umowne dotyczące prowizji, stanowiącej ponad 80% (!) kwoty pożyczki wypłaconej Pani Aleksandrze oraz opłaty za „fakultatywną” usługę „Twój Pakiet”.

W trakcie procesu wskazywaliśmy, że prowizja była oderwana od faktycznych kosztów poniesionych przez pożyczkodawcę, stanowiąc dodatkowe, nieekwiwalentne wynagrodzenie za korzystanie przez Panią Aleksandrę z pożyczonego kapitału i jako taka powinna zostać wyeliminowana z umowy w całości.

Podobną ocenę sformułowaliśmy w stosunku do opłaty za „Twój Pakiet”. Częściowo usługi objęte tym pakietem, takie jak powiadomienia sms, generują po stronie pożyczkodawcy tak znikomy koszt, że większość instytucji pożyczkowych oferuje je bezpłatnie. Postanowienia dotyczące „Twojego Pakietu” bez wątpienia są sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, gdyż wprowadzają przeciętnego konsumenta w błąd co do uzyskiwanych przez niego potencjalnych korzyści, powodując tym samym naruszenie zasady równowagi kontraktowej. Usługi w ramach „Twojego Pakietu” nie są adekwatne do ceny za niego płaconej. Pani Aleksandra nigdy nie skorzystała z udogodnień związanych z odroczeniem rat , czy ich obniżeniem, nie było zatem żadnych podstaw, by zliczać na poczet jej długu cenę za świadczenie, z którego nigdy nie skorzystała.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie Profi Credit

Nad poruszanymi przez nas zagadnieniami pochylił się w ostatnim czasie również Sąd Najwyższy. Warto przytoczyć tezę postanowienia tegoż Sądu, w sprawie z udziałem Profi Credit Polska S.A., z dnia 15 października 2020 r. (sygn. akt V CNP 7/20):

„1. Rażącym naruszeniem interesów konsumenta jest nieusprawiedliwiona dysproporcja praw i obowiązków na jego niekorzyść. Z kolei klauzula dobrych obyczajów nakazuje dokonać oceny postępowania kontrahenta w kontekście norm moralnych i obyczajowych, powszechnie akceptowanych lub znajdujących uznanie w określonej sferze działań w stosunkach z konsumentem. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami kwalifikowane będą zatem wszelkie postanowienia, które zmierzają do naruszenia równorzędności stron stosunku prawnego, nierównomiernie rozkładając uprawnienia i obowiązki między partnerami umowy.

 1. Okoliczność, iż dane postanowienie umowne mieści się co do zasady w granicach określonych ustawą, nie wyłącza uznania go za niedozwolone w stosunku z konsumentem.
 2. Uznanie postanowienia umownego za określające świadczenie główne podlega wykładni zawężającej, a wszelkie wątpliwości w tym zakresie należy interpretować na korzyść konsumenta.
 3. Ustalenie opłaty przygotowawczej, opłaty za pakiet oraz prowizji w wysokości 100 % faktycznie otrzymanej kwoty pożyczki nie pozwalało na stwierdzenie, że świadczeniu konsumenta odpowiadało wzajemne świadczenie podmiotu udzielającego pożyczki”.

Korzystny wyrok z Profi Credit

Po wymianie pism, Sąd w sprawie Pani Aleksandry zadecydował o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne. Przed tygodniem otrzymaliśmy wyrok w sprawie naszej klientki. Skutek? Sąd z żądanych przez Profi Credit 6.050 zł zasądził jedynie 1.709 zł. Klientka została zatem zobowiązana do zwrotu jedynie kwoty, którą faktycznie od pożyczkodawcy pożyczyła, a której do wydania wyroku nie spłaciła.

Pożyczka w Profi Credit – dług w Profi Credit – wyrok 2021

Pamiętaj! Sam fakt, że zostało przeciwko Tobie wytoczone powództwo, nie świadczy jeszcze o jego zasadności. W sprawach o zapłatę warto podejmować obronę, polegając w tym względzie na doświadczonych w oddłużaniu specjalistach.

Sprzedaż wierzytelności, cesja wierzytelności 2021 – czym jest i jak działa?

/

Cesja wierzytelności, czyli komu spłacić dług?

Często dłużnik znajduje się w sytuacji, kiedy to spłaty domaga się inny podmiot niż ten, u którego zobowiązanie zostało zaciągnięte. Kiedy po stronie dłużnika pojawia się zwłoka w spłacie zobowiązania, wierzyciele podejmują kroki w celu odzyskania płynności finansowej. Często też nie chcą rozpoczynać procesów przeciwko swoim dłużnikom z uwagi na ich przewlekłość, pieniądze chcą odzyskać stosunkowo szybko. W takiej sytuacji podmioty finansowe sprzedają swoje wierzytelności podmiotom trzecim, najczęściej Niestandaryzowanym Funduszom Sekurytyzacyjnym (takim jak Prokura, Ultimo, Kredyt Inkaso i tak dalej…). Cały proces nosi nazwę przelewu (cesji) wierzytelności.

Czym jest przelew wierzytelności, czyli cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności jest umową cywilnoprawną zawieraną między wierzycielem, a podmiotem trzecim, której przedmiotem jest istniejące zobowiązanie. Skutkiem takiej umowy, jest zmiana wierzyciela, który będzie miał prawo egzekwować istniejącą należność. W oparciu o nią cedent (jest to wierzyciel pierwotny) przelewa wierzytelność na cesjonariusza (podmiot skupujący zobowiązanie), który staje się nowym wierzycielem dłużnika. Po cesji wierzytelności pierwotne zobowiązanie dalej istnieje, dłużnik w dalszym ciągu jest dłużnikiem, lecz jedyną zmianą jest to, że musi on spłacić swój dług w ręce nowego wierzyciela. Do dokonania cesji wierzytelności nie jest potrzebna zgoda dłużnika na dokonanie czynności, ponieważ przepisy prawa cywilnego dopuszczają taką możliwość.

Czy wierzytelność można przelać – jakie niesie to skutki w stosunku do dłużnika?

Przekazanie długu innemu podmiotowi jest w pełni zgodne z prawem i regulowane przepisami kodeksu cywilnego. Jak zostało wcześniej wskazane, wierzyciel pierwotny nie musi uprzedzać dłużnika o swoim zamiarze, ale dopóki nie zostanie on powiadomiony o dokonanym przelewie, dłużnik ma prawo do płacenia na rachunek dotychczasowego wierzyciela (zbywcy długu), a ten będzie musiał się rozliczać z nowym wierzycielem (nabywcą długu). To korzystne dla dłużnika rozwiązanie, ponieważ nie na dłużniku powinna spoczywać konieczność orientowania się co dzieje się z jego długiem, a wszelkie obowiązki informacyjne w tej materii spoczywają na podmiotach dokonujących kupna zobowiązania.

Dłużnik oczywiście nie może być pokrzywdzony w rezultacie decyzji podjętych poza jego wiedzą, tak więc poza podmiotem na rzecz, którego zobowiązany jest świadczyć, nie zmienia się wiele. Zgodnie z art. 513 § 1 kodeksu cywilnego dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miałby przeciwko pierwotnemu wierzycielowi. Zatem w razie jakichkolwiek wątpliwości czy roszczeń, wszelkie swoje żądania możemy kierować do podmiotu, który zakupił nasz dług.

Jakie wierzytelności mogą podlegać cesji?

Co do zasady możliwości przelewu wierzytelności są nieograniczone, przepisy prawa zobowiązań wskazują jedynie na trzy ograniczenia co do zawierania umowy przelewu wierzytelności. Nie można zawrzeć takiej umowy, jeżeli:

 • byłoby to sprzeczne z prawem;
 • byłoby to sprzeczne z zastrzeżeniami umowy;
 • byłoby to sprzeczne z właściwością zobowiązania.

Wyjaśniając powyższe, przelew byłby sprzeczny z prawem, jeżeli naruszałby ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli umowa pierwotnego zobowiązania zawierałaby zastrzeżenie odnośnie zakazu zbywania długu, to taka cesja byłaby nieskuteczna. Na koniec, przelew byłby sprzeczny z właściwością zobowiązania, gdyby zobowiązanie takie miało charakter np. ściśle osobisty.

Możliwości procesowe przy sprzedaży długu- zarzuty dotyczące cesji wierzytelności

W związku z tym, iż dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miałby przeciwko pierwotnemu wierzycielowi, wierzytelność po cesji zostaje obciążona wszelkimi zarzutami, którymi była obciążona w stosunku do wierzyciela pierwotnego. Dodatkowo, sytuacja prawna dłużnika nie może ulec pogorszeniu w skutek cesji, a cesjonariusz nabyć może tylko tyle praw, ile posiadał jego poprzednik prawny, co znaczy tyle, iż od dłużnika nie może żądać świadczenia ponad to, które przysługiwało wierzycielowi pierwotnemu. Wszelkie obowiązki dowodowe w tej materii leżą po stronie cesjonariusza, tak więc to on musi przed sądem udowodnić, że zakupił to właśnie zindywidualizowane i skonkretyzowane zobowiązanie i, że przysługuje ono przeciwko konkretnemu dłużnikowi, co niekiedy nastręcza skupującym długi wiele trudności. Przede wszystkim cesjonariusz zobowiązany jest do udowodnienia, że pierwotne zobowiązanie istniało w dochodzonej wysokości i przeciwko dłużnikowi oraz że cesja wierzytelności, która jest podstawą legitymacji czynnej w procesie jest skuteczna. Tak, więc do grupy najczęściej podnoszonych przeciwko nabywcy wierzytelności zarzutów będą należały m.in.:

 • Zarzut braku legitymacji czynnej powoda (a więc brak wykazania skuteczności cesji, na co może składać się np. wymagalność sprzedanego roszczenia lub zapłata ceny za kupno wierzytelności);
 • Zarzut nieistnienia dochodzonej przez nabywcę wierzytelności;
 • Zarzut częściowego spełnienia świadczenia;
 • Zarzut nieudowodnienia roszczenia co do wysokości;
 • Zarzut braku wymagalności sprzedanej wierzytelności.

Pamiętaj zatem, że w przypadku kupna Twojego zobowiązania przez Fundusz Sekurytyzacyjny przysługuje Ci szerokie pole obrony – w tym również przed sądem.

Czy z nabywcą wierzytelności można podpisać ugodę?

Nasi klienci często zastanawiają się również czy z Funduszem Sekurytyzacyjnym, który kupił ich zobowiązanie, można się porozumieć. Dłużnik jak najbardziej ma możliwość podpisania umowy ugody z nowym wierzycielem w ramach restrukturyzacji zobowiązania, i może być to rozwiązaniem korzystnym, bo przyczynić się może do uniknięcia długiego postępowania i może otworzyć drogę do dogodnej dla nas spłaty zobowiązania.

Warto podchodzić jednak do takich decyzji z głową i uzgodnić propozycję ugodową z prawnikiem. Niejednokrotnie zdarza się, że Fundusze kupują wierzytelności wadliwe, a więc przedawnione, zawyżone lub niewymagalne. Takie zobowiązanie możesz natomiast kwestionować. Może się również okazać, że wcale nie musisz go spłacać.

Restrukturyzacja zadłużenia 2021 – czyli zmiana warunków spłaty zobowiązania

/

Podejmując długoterminowe zobowiązanie finansowe warto zorientować się z jakich rozwiązań będziemy mogli skorzystać, kiedy nasza sytuacja finansowa w obliczu nieoczkiwanych trudności ulegnie drastycznej zmianie i jakie istnieją sposoby na zabezpieczenie się zanim bank wyegzekwuje niespłacane należności na drodze sądowej. Jednym z rozwiązań przydatnych w obliczu problemów ze spłatą kredytu/pożyczki jest właśnie restrukturyzacja zadłużenia!

Czym jest restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja zadłużenia jest rozwiązaniem proponowanym przez banki oraz inne instytucje finansowe klientom, którzy z różnych przyczyn wpadli w problemy ze spłatą swojego zobowiązania i w związku z tym nie są w stanie spłacać zadłużenia w terminach i na zasadach ustalonych w pierwotnej umowie. Tak więc restrukturyzacja zadłużenia to nic więcej, jak po prostu zmiana warunków jego spłaty.

Najczęściej na rynku finansowym spotykana jest restrukturyzacja kredytów bankowych, ponieważ do świadczenia takich usług zobowiązuje Prawo bankowe. Podobne rozwiązania oferuje także wiele firm pożyczkowych.

Możliwość restrukturyzacji gwarantuje kredytobiorcom ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. – art. 75c niniejszej ustawy wskazuję, że bank powinien na wniosek kredytobiorcy umożliwić mu restrukturyzację zadłużenia, jeśli tylko jest ona uzasadniona sytuacją finansową lub gospodarczą, w jakiej się znalazł. Tak, więc jak wynika wprost z przepisu jedyną przesłanką jaką musimy spełnić, aby bank umożliwił nam spłatę zobowiązania na dogodnych warunkach jest znalezienie się w obiektywnie uzasadnionej trudnej sytuacji finansowej lub gospodarczej.

Kiedy możemy ubiegać się o restrukturyzację zobowiązania?

O zmianę warunków zadłużenia możemy ubiegać się w każdym momencie spłaty naszego zobowiązania. Instytucje finansowe są również zobowiązane do poinformowania swojego klienta podczas wzywania go do zapłaty o takiej możliwości, przed tym jak zdecydują się zastosować najboleśniejszą sankcję dotyczącą opóźnień w spłacie kredytu, tj. wypowiedzą łączą ich z klientem umowę. Po uzyskaniu takiego wezwania z informacją o możliwości restrukturyzacji zadłużenia, również jak najbardziej możemy wystąpić do naszego wierzyciela z takim wnioskiem. Jednakże, najlepiej od razu, kiedy pojawią się trudności ze spłatą poinformować bank o zaistnieniu takich okoliczności.

Udostępnienie klientom takiego rozwiązania, jakim jest restrukturyzacja zadłużenia wynika z doświadczenia bankowego. Instytucję finansowe doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w momencie podejmowania decyzji kredytowej nasza sytuacja finansowa mogła być znacznie dogodniejsza – dobra praca, wysokie zarobki i co za tym idzie wysoka zdolność kredytowa. Jednakże życie bywa przewrotne, wypadek, utrata pracy czy inne niespodziewane zdarzenia mogą spowodować, że nasze możliwości finansowe znacznie się skurczą i tutaj pojawia się możliwość restrukturyzacji zadłużenia.

Z restrukturyzacji mogą również skorzystać dłużnicy, których sytuacja finansowa w ostatnim czasie uległa poprawie na lepsze. Dzięki temu mogą skrócić czas spłaty i szybciej pozbyć się zadłużenia, zaoszczędzając przy tym na odsetkach oraz kosztach ubezpieczenia kredytu (w takiej sytuacji będzie przysługiwał nam zwrot świadczenia za okres niewykorzystany) – jednak w takim wypadku musimy się liczyć również z wyższą ratą.

Na czym polega restrukturyzacja i jak złożyć wniosek?

Bank może zrestrukturyzować kredyt na wiele sposobów, dzieje się to na zasadach ustalonych razem z kredytobiorcą i biorąc pod uwagę jego aktualną sytuację finansową. Tak, więc restrukturyzacja może przybrać formę np.:

 • zmiany harmonogramu spłat – polega na wydłużeniu lub skróceniu okresu kredytowania. Przy wydłużeniu okresu zwiększa się ilość rat, a co za tym idzie, zmniejsza ich wysokość- w skutek tego może jednak wzrosnąć całkowity koszt kredytu. Przy skróceniu okresu kredytowania raty będą wyższe, ale spłacając kredyt szybciej, można sporo zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia, czy odsetkach;
 • przewalutowania kredytu;
 • wakacji kredytowych/odroczenia spłaty kredytu – jest to odroczenie terminu spłaty rat w całości- to znaczy, że przez określony czas będziemy zwolnieni ze spłat rat, jednak odsetki nadal będą naliczane. Długość wakacji kredytowych uzależniona jest od wielu czynników i może trwać nawet kilka miesięcy. Po upływie ustalonego czasu kredytobiorca wraca do regularnej spłaty zobowiązania; takie wakacje mogą umożliwić nam stabilizację sytuacji, a na pewno zyskamy chwilę wytchnienia oraz czasu na przemyślenie i podjęcie dalszych kroków zmierzających do spłaty zobowiązania;
 • rat balonowych – opierają się na zamianie rat stałych na raty rosnące. Dzięki temu zabiegowi od momentu przyznania restrukturyzacji będzie można płacić niewielkie albo nawet zerowe raty. Później jednak koszty te się wyrównają, a raty końcowe będą wyższe;

Podstawę dla restrukturyzacji stanowi złożony przez nas wniosek o restrukturyzację zobowiązania. Wniosek taki możemy sporządzić działając przez profesjonalnego pełnomocnika lub samodzielnie. Jednakże, sporządzając taki wniosek pamiętajmy, aby umieścić w nim dane umożliwiające identyfikację nas oraz naszego zobowiązania, takie jak: imię i nazwisko oraz numer umowy z datą jej zawarcia. W następnej kolejności określ dokładnie swoją propozycję restrukturyzacji oraz opisz przyczyny, którymi motywujesz swoje żądanie. Powołując się na okoliczności uzasadniające nasz wniosek warto również przedstawić instytucji dowody na poparcie naszych twierdzeń, dokumenty potwierdzające naszą skomplikowaną sytuację. Taki wniosek na koniec podpisz i złóż osobiście w placówce twojego wierzyciela lub prześlij na adres listem.

Konsekwencje nierozpoznania przez bank wniosku o restrukturyzację przed wypowiedzeniem umowy?

Na instytucjach bankowych przed wypowiedzeniem umowy ciążą doniosłe w skutkach obowiązki informacyjne. Niniejsze obowiązki wskazuje art.75c prawa bankowego, o którym mowa była też wyżej.

W pierwszej kolejności bank zobowiązany jest wezwać dłużnika znajdującego się w opóźnieniu do zapłaty, wyznaczając mu do tego termin nie krótszy niż 14 dni. Wezwanie to musi zawierać informację o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Dyspozycja omawianego przepisu wskazuję również, że bank, na wniosek kredytobiorcy powinien, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminu spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Wskazuje się również, że omawiana restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, tak więc decyzja o nowym sposobie spłaty nie może być poddana arbitralnej decyzji banku, a winna być wynikiem konsensu między dłużnikiem, a bankiem. Na sam koniec, jeżeli bank odrzuca nasz wniosek, jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przekazać dłużnikowi pisemnie szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powodów odrzucenia naszego wniosku.

Tak więc, w przypadku, gdy powyższe przesłanki nie zostały spełnione, czynność prawna banku polegająca na wypowiedzeniu umowy jest nieważna (art. 58 § 1 k.c.). W szczególności nie prowadzi ona do wymagalności wierzytelności banku o spłatę tej części kredytu, co do której kredytobiorca nie pozostawał w opóźnieniu.

Jak wyjść z długów? Oddłużanie krok po kroku – kompleksowy poradnik 2021

/

W ostatnim czasie na naszym blogu pojawiały się wpisy dotyczące sporów z instytucjami finansowymi w procesie sądowym lub na etapie przedprocesowym – takim jak postępowanie reklamacyjne. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej wśród problemów, z którymi zmagają się nasi klienci i tak częstego pytania “Jak wyjść z długów?”. Dużo łatwiej poradzić sobie z długiem w sytuacji, gdy wiemy kto jest wierzycielem i z jakiego tytułu dochodzi zapłaty. Prostsze jest również podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu. Instrukcje o tym jak rozmawiać z bankiem lub firmą pożyczkową są łatwo dostępne w Internecie. Stosowne pouczenia wydają także sądy doręczając pozew/nakaz zapłaty. Coraz częściej w wiadomościach od naszych klientów otrzymujemy jednak pytania o komorników i windykatorów pojawiających się „znikąd”. Przytłaczająca może okazać się również ilość i skala zobowiązań. Warto pamiętać, że i w takich okolicznościach możliwe jest wyjście z długów. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i chciałbyś rozwiązać problem swojego zadłużenia – ten artykuł jest dla Ciebie!

Jak wyjść z długów – krok po kroku

Krok pierwszy – zaprzestanie zadłużania się
Krok drugi – spis zobowiązań i analiza sytuacji
Krok trzeci – odzyskiwanie roszczeń, reklamacje i negocjacje
Krok czwarty – sprawy sądowe
Krok piąty – ponowne negocjacje z wierzycielami
Krok szósty – spłata pozostałych zobowiązań

Długi a upadłość konsumencka

Pierwszym rozwiązaniem, które przychodzi na myśl w walce z nadmiernym zadłużeniem, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto jednak mieć świadomość, że upadłość konsumencka nie jest dla każdego. Po pierwsze nie jest dobrym wyjściem w sytuacji, gdy chcesz zachować swój majątek lub w ostatnim czasie dokonywałeś znacznego rozporządzenia swoim mieniem (w formie darowizny czy sprzedaży majątku). Po drugie – aby upadłość odniosła pożądany skutek (tj. by prowadziła do oddłużenia) konieczne jest zgromadzenie informacji o stanie i wysokości długów, jak i o samej osobie wierzyciela.
Upadłość konsumencka nie jest także wyjściem dla każdego, ponieważ może się okazać, że Twoje problemy można rozwiązać w inny sposób – nieprowadzący do tak radykalnych rozwiązań jak upadłość.
To czy w Twoim przypadku upadłość jest dobrym pomysłem musi być przedmiotem analizy. Tym musisz zająć się w Kroku drugim – spis zobowiązań i analiza sytuacji

Konsolidacja kredytów, pożyczek, chwilówek jako oddłużanie

Czy konsolidacja jest sposobem na wyjście z długów? Bardzo często proponowana jest przez różnego rodzaju instytucję finansowe jako remedium na Twoje problemy finansowe. Niestety staje się pułapką bez wyjścia. W 98% przypadków konsolidacja zobowiązań nie jest rozwiązaniem Twoich problemów, chociaż na pierwszy rzut oka może wyglądać jak solidne koło ratunkowe. Dlaczego konsolidacja kredytów nie jest dobrym rozwiązaniem? Jest kilka przyczyn dlaczego się tak dzieje. Pierwszą z niech jest pogłębianie wielkości zobowiązania. Każda konsolidacja powoduje zwiększenie salda zobowiązania. Przy wcześniejszych kłopotach ze spłatą kredytów czy pożyczek, kolejne zwiększenie wysokości Twoich długów jest tylko pogłębianiem problemu. Nawet jeżeli w pierwszej chwili wygląda jak remedium bo maleje Twoja rata. Drugim problemem jest aspekt psychologiczny brania pożyczek. Po konsolidacji powstaje złudne poczucie, że problem został rozwiązany. Jednak nie rozwiązaliśmy problemu tylko jego skutek. Za chwile pojawią się dalsze pomysły na zadłużanie. W tym miejscu należy zatrzymać się, przestać brania jakichkolwiek zobowiązań i podjąć działania naprawcze.

Raport BIK – czyli dobry początek

Świadomość, że ma się dług wobec banku lub firmy pożyczkowej to klucz do rozwiązania problemu zadłużenia. Jednym z pierwszych kroków w oddłużeniu, zaraz po tym jak zdałeś sobie sprawę, że Twoja sytuacja finansowa nie jest najlepsza, powinno być wygenerowanie Raportu BIK.
Z Raportu BIK możesz dowiedzieć się o wysokości Twoich zobowiązań, dniach zaległości, czy choćby o tym, czy umowa jest wypowiedziana, a może już w pełni wyegzekwowana przez wierzyciela. Z Raportu BIK da się również wywnioskować czy Twój dług został sprzedany na rzecz innego podmiotu. Ilość informacji, którą możesz pozyskać z Raportu BIK jest naprawdę duża – jest to niejaki przewodnik po Twojej historii finansowej. Więcej informacji na ten temat przeczytasz w artykule https://prawnicyoddlugu.pl/raport-bik-pierwszy-krok-w-oddluzaniu/.
Pamiętaj, że mogą być zobowiązania, w szczególności w stosunku do parabanków czy firm chwilówkach, których w bik-u nie znajdziesz. Sam raport będzie jednak niezbędny do wykonania spisu długów.

Spis długów – rejestr zobowiązań

Mając raport bik, własne dokumenty, e-maile, możemy przystąpić do spisywania swoich długów. Celowo używam słowa dług, bo na tym etapie ważnym jest, żeby zdać sobie sprawę, że posiada się długi, z którymi trzeba będzie się uporać. W pierwszej kolejności spis. W spisie powinno znajdować się klika kwestii. Przede wszystkim komu zalegamy, ile, kiedy był brany kredyt czy pożyczka. Ostatnim najważniejszym jest status. Czy na jaki etapie jesteśmy: windykacja, wypowiedzenie umowy, wezwanie do zapłaty, pierwsze wezwanie do zapłaty, komornik itd.

Jak mądrze spłacać długi i wyjść z długów?

Zrobiłeś spis. Wiesz już ile i komu jesteś winny. Teraz trzeba zastanowić się, gdzie jesteś w stanie obniżyć saldo swojego zobowiązania, a gdzie musisz dług spłacić, a w którym przypadku nie powinieneś tego robić. W założeniach sprawa jest prosta, wykonanie jest jednak bardziej skomplikowane. Na tym etapie niezbędna może okazać się pomoc specjalisty. Długi musisz podzielić na takie, które mają silną podstawę do dochodzenia ich w procesie i te, które możesz podważyć. Drugim podziałem jest podział na umowy, w których mogą pojawić się Twoje roszczenia przeciwko Instytucji finansowej. Trzeci i ostatnim podziałem będzie stopień skomplikowania potencjalnej sprawy sądowej i szanse powodzenia w procesie. Te wszystkie informacje trzeba odnieść do Twojej sytuacji finansowej i planów na przyszłość oraz możliwości finansowych. Wygląda to dość skomplikowanie więc postaram się omówić to na przykładzie:

Pan Janusz ma klika zobowiązań, z których część reguluje, ale zarobki nie wystarczają na pokrycie wszystkich:

 • Profi Credit 15 000 zł umowa z 2018 roku
 • Getin Noble 280 000 zł kredyt CHF z 2008 roku
 • Santander Bank Polska 12 000 zł z 2015
 • Rapida 48 000 zł pożyczka z 2019 roku
 • Nest Bank 150 000zł kredyt z 2018 roku
 • Alior Bank 78 000 zł kredyt z 2018 roku
 • Aforti 3500 zł pożyczka 2020 roku
 • AASA 14 000 zł pożyczka z 2019 roku
 • VIVUS 8000 zł pożyczka z 2019 roku

Na ciężko sytuację finansową złożyło się klika kwestii. W 2018 roku zwolnienie i zmiana pracy spowodowała przejściowe problemy finansowe. Sytuacja finansowa pana Janusza byłą napięta już wcześniej. Wpływ na to miał ciągle rosnący kurs franka oraz wspomaganie jednoosobowej działalności żony (sklep spożywczy) dodatkowymi środkami finansowymi. W 2018 roku Pan Janusz dał się namówić na skonsolidowanie sowich zobowiązań w dwóch kredytach Alior Bank i Nest Bank. Nie pomogło to jednak w spłacie zobowiązań i już w 2019 roku Pan Janusz zaczął posiłkować się pożyczkami z parabanków i chwilówek. Było to spowodowane brakiem zdolności w bankach i niewystarczającymi przychodami do spłaty bieżących zobowiązań.

Na chwilę obecną Pan Janusz przestał regulować zobowiązania chwilówek i parabanków oraz ma opóźnienia w bankach. Stara się regularnie spłacać kredy w CHF bo jest on zabezpieczony hipoteką mieszkania, w którym mieszka Pan Janusz z żoną i dziećmi. Jak pomóc Panu Januszowi?

Analiza sytuacji i plan oddłużenia:

Profi Credit 15 000 zł umowa z 2018 roku – brakuje kilku rat do zamknięcia kwoty kapitału tego zobowiązania. Po spłacie rekomendujemy zaprzestanie spłaty i złożenia reklamacji oraz wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym(RzF). Opłaty w pożyczce są zawyżone i nierynkowe. W dalszej kolejności będziemy czekać na proces sądowy, w którym będziemy zmierzać do oddalenia powództwa w całości.

Getin Noble 280 000 zł kredyt CHF z 2008 roku – do zamknięcia kapitału kredytu pozostało 30 000 zł. Rekomendujemy zaprzestanie spłaty i pozwanie banku o unieważnienie umowy kredytu frankowego

Santander Bank Polska 12 000 zł z 2015 – analiza umowy, jeżeli nie będzie tam Sankcji Kredytu Darmowego (SKD) lub innych naruszeń rekomendujemy spłatę tego zobowiązania. Jeżeli nie wystarczy środków na spłatę wejdziemy w procedurę antywidnykacyjną.

Rapida 48 000 zł pożyczka z 2019 roku – spłata do wysokości kapitału, sprawdzenie SKD, postępowanie przed RzF

Nest Bank 150 000zł kredyt z 2018 roku i Alior Bank 78 000 zł kredyt z 2018 roku – tu postępowanie będzie podobne, analiza umów w poszukiwaniu SKD, odzyskanie prowizji z konsolidacji, analiza ubezpieczeń do kredytu w celu sprawdzenia czy nie występuje tam misselling produktowy. Maksymalne obniżenie zobowiązań.

Aforti 3500 zł pożyczka 2020 roku i AASA 14 000 zł pożyczka z 2019 roku i VIVUS 8000 zł pożyczka z 2019 roku – analizujemy czy kapitał został spłacony, jeżeli tak zaprzestajemy spłaty. Dodatkowo analizujemy możliwość odzyskania kwot z wcześniejszych refinansowań

Efekt:
Obniżenie wysokości rat o około 80%.
Odzyskanie łącznej kwoty 14 000 zł
Obniżenie salda zobowiązania z ponad 600 000 zł do około 250 000 zł
Rozłożenie, w toku negocjacji pozostałej kwoty na raty.
Czas trwania ok. 3-4 lata

Oczywiście w takiej sytuacji stosujemy pełen wachlarz technik z zakresu prawa, finansów i negocjacji. Efektem tych połączonych działać powinna być znaczna poprawa sytuacji klienta, obniżenie zobowiązania, zatrzymanie nieruchomości i rozłożenie zobowiązań na dogodne raty. Jest to często jedyny sposób na uniknięcie komornika i upadłości konsumenckiej.

Nie masz dokumentów dotyczących zadłużenia?

No dobrze, a co jeżeli nie jesteś w stanie znaleźć żadnych dokumentów dotyczących Twojego zadłużenia? Kolejnym krokiem jaki warto zrobić w walce z zadłużeniem jest pozyskanie dokumentacji związanej ze zobowiązaniami zarejestrowanymi w BIK. Jeżeli nie masz jej w swych zbiorach – nic nie szkodzi. Zawsze można zwrócić się o jej wydanie do banku lub firmy pożyczkowej. Instytucja finansowa w trybie reklamacyjnym wynoszącym 30 dni powinna zaś udostępnić Ci pożądane informacje.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ może się okazać, że to nie Ty jesteś dłużnikiem instytucji finansowej, tylko bank lub firma pożyczkowa powinna zwrócić Ci pieniądze! W umowie kredytu lub umowie pożyczki znajdujemy opłaty i koszty abuzywne, czy też w inny sposób nienależne, które nie powinny być egzekwowane. Umowy konstruowane są z naruszeniem ustawy o kredycie konsumenckim, co skutkuje sankcją kredytu darmowego (a więc obowiązkiem zwrotu kwoty kredytu bez dodatkowych kosztów). Często istnieją podstawy do żądania zwrotu opłaconych kredytem lub pożyczką kosztów ubezpieczenia. Natomiast w przypadku konsolidacji zobowiązań warto upewnić się czy bank rozliczył prowizje dotyczące konsolidowanych kredytów i pożyczek.

Komornik domaga się zapłaty długu

Czasami docieracie do nas będąc już na etapie egzekucji komorniczej. Czy wszczęcie egzekucji przez komornika przekreśla szanse na uwolnienie się od długów? W tym miejscu warto jest określić czy i w jaki sposób otrzymaliśmy pismo z sądu, które mogło zawierać tytuł egzekucyjny (tj. nakaz zapłaty lub wyrok), będący obecnie podstawą wszczętej przez komornika egzekucji.

Fotokopia akt i wniosek o wydanie kodów dostępu do akt sprawy

Jednym ze sposobów, dzięki któremu możemy dowiedzieć się w jaki sposób nakaz zapłaty lub wyrok został uznany za doręczony są fotokopie akt i wniosek o wydanie kodów dostępu do akt sprawy.

Zanim jednak zrobienie fotokopii akt będzie możliwe, musimy uzyskać informacje o tytule wykonawczym, którym jest nakaz zapłaty lub wyrok. W takiej sytuacji, najprostszą drogą jest skierowanie do wszczynającego egzekucję komornika zapytania z prośbą o wskazanie na podstawie jakiego tytułu wykonawczego toczy się egzekucja. Po otrzymaniu odpowiedzi od komornika jesteśmy w stanie ustalić jaki sąd i kiedy wydał nakaz zapłaty lub wyrok. Wówczas to do Ciebie należy decyzja czy fotokopie akt chciałbyś zrobić samodzielnie czy wolałbyś skorzystać z pomocy tzw. substytuta. Substytutem jest nikt inny jak profesjonalny pełnomocnik, którym może być radca prawny czy adwokat. Należy mieć jednak na uwadze, że wykonanie fotokopii akt przez substytuta jest odpłatne. Koszt z jakim trzeba się liczyć zależy tak naprawdę od grubości akt, jednak zazwyczaj waha się w granicach od 150 – 400 zł. Pomoc fachowego pełnomocnika może okazać się nieoceniona, wtedy kiedy siedziba Sądu, który wydał nakaz zapłaty lub wyrok nie mieści się blisko naszego miejsca zamieszkania.

Pamiętaj również, że decydując się na samodzielnie wykonanie fotokopii akt, uprzednio należy skontaktować się z Sądem, aby dać mu czas na sprowadzenie akt.

Kolejną z metod na uzyskanie informacji o sposobie doręczenia nakazu zapłaty, jest złożenie wniosku o wydanie kodów dostępu do akt sprawy. Wniosek o wydanie kodów dostępu do akt sprawy możemy złożyć jedynie wówczas, kiedy okaże się, że nakaz zapłaty został wydany przez tzw. sąd elektroniczny, a dokładniej Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Po czym można poznać, że właśnie ten sąd wydał nakaz zapłaty? Po sygnaturze, która zawiera taki układ liter: „Nc-e”. Wniosek taki możesz złożyć samodzielnie lub działając przez profesjonalnego pełnomocnika. Wzór wniosku możesz znaleźć w artykule https://prawnicyoddlugu.pl/dostep-do-akt-sprawy-w-lublinie-on-line-wzor-wniosku/.

Elektroniczny dostęp do akt sprawy bez wątpienia stanowi duże ułatwienie. O tym jaka była treść pozwu – i przede wszystkim – na jaki adres doręczono nakaz zapłaty jesteśmy się w stanie dowiedzieć korzystając nawet z prywatnego komputera, po pobraniu w formie pliku PDF akt sprawy.

Niewłaściwe doręczenie nakazu zapłaty a powstanie długu

Po wykonaniu fotokopii akt lub po przeanalizowaniu elektronicznych akt sprawy w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez Sąd w Lublinie, może okazać się, że tytuł wykonawczy (stanowiący podstawę egzekucji komorniczej) został doręczony w niewłaściwy sposób. Wbrew pozorom, taka sytuacja nie zdarza się rzadko.

Do niewłaściwego doręczenia nakazu zapłaty dochodzi najczęściej w dwóch sytuacjach:

 • kiedy powód w pozwie wskazał adres, pod którym Ty w momencie doręczenia nakazu zapłaty nie zamieszkiwałeś, lub
 • osoba, która odebrała korespondencję w Twoim imieniu nie jest Twoim domownikiem, a więc nie zamieszkuje z Tobą.

W takiej sytuacji należałoby skierować do sądu, który wydał nakaz zapłaty, pismo informujące o niewłaściwym doręczeniu nakazu zapłaty wraz z prośbą o jego doręczenie na adres pod którym obecnie zamieszkujesz – lub gdy jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika – na adres siedziby kancelarii radcy prawnego czy adwokata. Analogicznie należy postąpić w przypadku odbioru korespondencji przez osobę nieuprawnioną.

W piśmie warto również zawrzeć wniosek o uchylenie postanowienia nadającego nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności. Pismo, po jego przychylnym rozpatrzeniu przez sądu, pozwoli przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i powstrzyma egzekucję komorniczą.

Pamiętaj! Do pisma należy załączyć wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzać, że w chwili doręczenia nakazu zapłaty nie zamieszkiwałeś pod adresem wskazanym przez powoda w pozwie. Może być to umowa o pracę, umowa najmu lokalu, rachunki czy zaświadczenie o okresach zameldowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ dokumenty potwierdzające Twoje inne miejsce zamieszkania w chwili doręczenia nakazu zwiększają szanse na pozytywne rozpatrzenie przez sąd Twojego wniosku o przywrócenie terminu.

Jeżeli sąd przychyli się do Twojego wniosku o przywrócenie terminu, wówczas doręczy on pozew wraz z nakazem zapłaty na wskazany przez Ciebie adres lub na adres Twojego pełnomocnika. Od tego momentu masz 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. O tym, jak złożyć taki sprzeciw dowiesz się z naszego artykułu https://prawnicyoddlugu.pl/sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-krok-po-kroku/.

Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym należy odróżnić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Od obu tytułów powinieneś złożyć środek zaskarżenia, jednak od tego drugiego nie będzie to sprzeciw, a zarzuty. Główną różnicą między nimi jest to, że zarzuty podlegają opłacie sądowej wynoszącej ¾ opłaty od pozwu.

Gdy sąd umożliwi Ci złożenie środka zaskarżenia w sprawie warto pamiętać, aby do komornika prowadzącego egzekucję na podstawie zaskarżonego nakazu zapłaty złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. We wniosku tym należy wskazać na okoliczności, które podkreślaliśmy we wniosku o przywrócenie terminu, a więc fakt, że nakaz zapłaty będący podstawą wszczętej egzekucji nie został prawidłowy doręczony. Podkreślić przy tym należy, że w takiej sytuacji umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje z urzędu.

Wyrok zaoczny a powstrzymanie egzekucji komorniczej

Podobnie jak w przypadku nakazu zapłaty, niewłaściwe doręczenie może nastąpić w przypadku wyroku zaocznego. Wydanie wyroku zaocznego najczęściej następuje, gdy:

 • wierzyciel w pozwie poda Twój nieaktualny adres zamieszkania, lub
 • korespondencję sądową odbierze osoba nieuprawniona.

W takim przypadku, w celu określenia sytuacji związanej z długiem, warto sporządzić fotokopię akt. Następnie zaś, podobnie jak w poprzednim punkcie, niezbędnym będzie złożenie wniosku o prawidłowe doręczenie wyroku zaocznego. W przypadku uwzględnienia wniosku kolejnym krokiem będzie złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji komorniczej. Sprzeciw od wyroku zaocznego podlega opłacie, która wynosi ½ opłaty od pozwu.

Zawieszenie egzekucji komorniczej

W przypadku doręczenia korespondencji na niewłaściwy adres w drodze tzw. podwójnego awizowania (zostawianego przez listonosza w razie niezastania adresata przesyłki) z pomocą przychodzi nam też ustawodawca. Zgodnie z art. 139 § 5 k.p.c. sąd, który nadał przesyłkę, na wniosek strony wyda zaświadczenie o niewłaściwym doręczeniu nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego. Zaświadczenie te, przedstawione komornikowi, będzie stanowiło podstawę do zawieszenia egzekucji przez komornika.

Egzekucja bez procesu – czyli bankowy tytuł egzekucyjny

Omawiając kwestie oddłużeniowe nie sposób pominąć bankowego tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego bank może wszcząć postępowanie komornicze bez klasycznego procesu sądowego. W takim przypadku o swoim długu dowiadujesz się najczęściej bezpośrednio od komornika.

Również w takim przypadku można starać się o oddłużenie. Bankowe tytuły egzekucyjne, choć stanowią istotną formę uprzywilejowania banków, nie są niewzruszalne. Często zdarza się, że zawierają błędy formalne lub okoliczności ich wystawienia budzą zastrzeżenia, co warto podnieść w powództwie przeciwegzekucyjnym tamującym egzekucję.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne, lub innymi słowy – pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, to jedna z form obrony przed długiem, która może być przydatna także w Twoim przypadku. Kiedy warto wystąpić z takim pozwem? O tym stanowi art. 840 kodeksu postępowania cywilnego:

Art.  840.  [Powództwo opozycyjne]
§  1.  Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;
3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść

Dziedziczenie długu

Wszystkie omówione wyżej przypadki dotyczyły zasadniczo rozwiązywania problemu własnego zadłużenia. Co jednak gdy przejąłeś długi po spadkodawcy?

W przypadku dziedziczenia długów najprostszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Najprostsze rozwiązanie nie zawsze równa się jednak rozwiązaniu najlepszemu – zwłaszcza, gdy prócz długów spadkodawca zostawia po sobie znaczny majątek.

Od października 2015 roku dziedziczenie z automatu odbywa się z dobrodziejstwem inwentarza – chyba, że sam spadkobierca postanowi rozszerzyć lub ograniczyć swój zakres odpowiedzialności (odpowiednio przyjmując spadek w całości lub odrzucając go). W praktyce omawiany sposób dziedziczenia stanowi zabezpieczenie przed długami spadkowymi przewyższającymi wartość nabytego majątku spadkowego.

Zarówno przy przyjęciu spadku w całości, jak i z dobrodziejstwem inwentarza, może zajść konieczność zmierzenia się z długami spadkodawcy. Wówczas warto mieć na uwadze wszystkie wyżej przywoływane uwagi, bowiem jako spadkobierca możesz przywoływać wszystkie zarzuty dotyczące długu przysługujące bezpośrednio spadkodawcy. W celu poszukiwania długów spadkodawcy przydadzą się także te same mechanizmy jak w przypadku poszukiwania własnych długów.

Pomoc specjalisty w oddłużaniu

Jeżeli mimo powyższych wskazówek wciąż nie wiesz jak zabrać się za rozwiązanie własnego problemu z długami, warto skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie. Dopiero posiadając pełen wachlarz rozwiązań można wybrać odpowiednią strategię zarówno o w procesie jak w negocjacjach z wierzycielem.

Nest Bank uchylenie wyroku i oddalenie powództwa

/////

W styczniu 2020 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach wydał wyrok zaoczny, w którym zasądził na rzecz Nest Banku kwotę 215 708,07 zł. Sprawa trafiła do Prawników od Długu. Po trzech miesiącach było już po wszystkim. Sprawa zakończyła się uchyleniem wyroku zaocznego i oddaleniem powództwa w całości.

Wyrok zaoczny Nest Bank

9 stycznia 2020 roku SO w Suwałkach wydał wyrok zaoczny i nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawa trafiła do Prawników od Długu. Już 20 stycznia został złożony sprzeciw od wyroku zaocznego. W tym wypadku wiązało się to również z wniesieniem przez klienta opłaty do sprzeciwu. Klient był konsumentem więc opłata wyniosła 1000 zł.

Zniesienie rygoru natychmiastowej wykonalności

W pierwszej kolejności należało zająć się zniesieniem rygoru natychmiastowej wykonalności, który powodował, że mimo toczącego się procesu do akcji mógł wkroczyć komornik. Sąd wdał postanowienie, w którym zawiesił wykonalność wyroku zaocznego w punkcie I i II.

Nest bank uchylenie wyroku zaocznego

Teraz do pracy przystąpili specjaliści kancelarii Prawników do Długu, specjalizujący się w podważaniu wyroków sądowych w sprawach kierowych przez banki i inne instytucje sektora finansowego. Do sądu skierowany został sprzeciw. Był on na tyle skuteczny, że już 10 marca 2020 roku SO w Suwałkach uchylił wyrok zaoczny i oddalił powództwo w całości.

Dlaczego oddalono powództwo i co ma z tym wspólnego Pra Grup i Horyzont

Powództwo oddalono z powodu braku jego wymagalności. Bank w sposób nieprawidłowy wypowiedział umowę kredytu. Wisienką na torcie jest fakt, że w trakcie procesu dług został sprzedany na rzecz Horyzont Niestandoryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Do cesji wierzytelności nie doszło

Dlaczego jest to tak ważne? Z doświadczenia wiem, że fundusze sekurytyzacyjne kupują ” istniejące i wymagalne zobowiązania”. A to zobowiązanie nie spełnia przynajmniej jednego z dwóch warunków. Można więc domniemywać, że nie doszło do cesji wierzytelności.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

///

Czym dokładniej jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym? Jak się będzie wyglądać dalsze postępowanie po wydaniu nakazu? Co jeśli zignoruje się nakaz zapłaty? Tego wszystkiego dowiesz się w dalszej części artykułu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – krótki wstęp

Postępowanie upominawcze, w którym sądy wydają nakazy zapłaty jest drogą pozwalającą na szybsze dochodzenie roszczeń pieniężnych przez wierzycieli. O tym, że toczyło się jakiekolwiek postępowanie, dowiadujemy się dopiero otrzymując drogą listowną nakaz zapłaty. Mimo, że  często jest to zaskoczenie, nie ma żadnych nieprawidłowości w takim stanie rzeczy. Sąd bowiem wydaje nakaz na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że nie zawiadamia nas o terminie takiego posiedzenia. Z pozoru w pierwszym momencie gdy odbierasz nakaz zapłaty możesz poczuć, że zostałeś pozbawiony prawa do obrony, bo sąd wydał rozstrzygnięcie niejako „za Twoimi  plecami”. Jednak w rzeczywistości tak nie jest. Otwarcie bowiem drogi do obrony Twoich interesów przed sądem, rozpoczyna się dopiero od momentu doręczenia nakazu zapłaty. Tym samym dopiero w momencie odebrania rzeczonego nakazu dowiadujemy się on o tym fakcie.

Najogólniej mówiąc to, że otrzymaliśmy dokument, będący orzeczeniem wydanym przez Sąd, wcale nie oznacza, że sprawa jest już definitywnie zakończona. Wręcz przeciwnie! To właśnie od tego momentu należy zacząć działać.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – czym jest ten dokument?

Nakazy zapłaty są wydawane przez sądy rejonowe i okręgowe głównie w sprawach o zapłatę, czyli odnośnie roszczeń pieniężnych. Mówiąc ogólnie, sądy wydają nakaz zapłaty jeśli z treści pozwu i załączonych dokumentów wynika, że dochodzone roszczenie jest zasadne, a przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości.

Jeżeli nie  wniesiemy sprzeciwu, nakaz uprawomocni się. Wtedy wierzyciela od uzyskania zaspokojenia w drodze przymusu będzie dzieliło zaledwie kilka kroków. Mianowicie wystarczy, że wystąpi on do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi. Nakaz zapłaty opatrzony taką klauzulą stanowi już tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik może rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzimy sprawy przeciwko
FIZ-om, Bankom i firmom pożyczkowym
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Sąd wydał nakaz – co dalej?

Po wydaniu nakazu zapłaty jest on doręczany wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie zaskarżenia takiego orzeczenia. Dyspozycja zawarta w nakazie w zasadzie sprowadza się do nakazania Ci zapłaty określonej sumy na rzecz wierzyciela w ciągu 2 tygodni od doręczenia nakazu. Te dwa tygodnie są kluczowe – bowiem albo zdecydujesz się zapłacić, albo też podejmiesz obronę i wniesiesz do sądu sprzeciw.

Brak reakcji z naszej strony w wyżej wskazanym terminie, będzie oznaczał uprawomocnienie się nakazu zapłaty. Wtedy nawet jeśli wierzyciel nie wykazał, że wierzytelność dochodzona pozwem mu przysługiwała, zawyżył kwoty jakie w rzeczywistości powinniśmy mu zwrócić – nakaz zapłaty pozostanie w mocy i będzie stanowił twardą podstawę do wyegzekwowania roszczenia na drodze egzekucji komorniczej. Argumenty podnoszone przez nas po upływie dwutygodniowego terminu nie będą miały żadnego znaczenia. Nawet jeśli okazałyby się one zasadne, nie będą w stanie w żaden sposób wpłynąć na wydany nakaz. Skutkować to będzie tym, że będziemy zmuszeni zapłacić.

Co się stanie jeśli nie zareaguję na przesyłkę?

Dlaczego tak ważne jest, by odebrać przesyłkę zawierającą nakaz zapłaty? Najistotniejszą datą z Naszego  punktu widzenia jest data doręczenia nakazu zapłaty. Należy w tym miejscu rozróżnić kwestie  odebrania korespondencji sądowej, od jej doręczenia.

Wydawać by się mogło, że skoro mamy dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym to liczymy go od daty doręczenia, to w wypadku kiedy wcale nie odbierzemy korespondencji, termin ten nie rozpocznie biegu. Tak jednak się nie dzieje, bowiem w wypadku przesyłek sądowych stosuje się tzw. fikcję doręczenia. Chodzi tu o sytuację podwójnego awizowania przesyłki, która na miejsce w razie nieodebrania przesyłki bezpośrednio od listonosza, bądź w ciągu 14 dni na miejscu, w placówce pocztowej. W takim wypadku uznaje się, że została ona doręczona prawidłowo i wyżej wskazywane terminy na podjęcie obrony rozpoczynają swój bieg.

Skutek nieodebrania przesyłki z nakazem zapłaty może być więc dla nas bardzo doniosły. Wraz z upływem czternastego dnia od dnia doręczenia korespondencji nakaz zapłaty uprawomocni się. Oznacza to, że wierzyciel będzie mógł rozpocząć drogę do wyegzekwowania należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Nakaz zapłaty skierowany był przez sąd  na niewłaściwy adres

Oczywiście, sytuacja kształtuje się nieco inaczej w wypadku. gdy nakaz zapłaty był  kierowany  na adres pod którym nie mieszkałeś. Mogło tak być z powodu posiadania przez wierzyciela Twoich nieprawidłowych danych adresowych. Mimo upływu 14-dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty jest szansa na podjęcie skutecznego działania. Gdyby tak nie było  zostałbyś całkowicie pozbawiony możliwości obrony, której to nie mogłeś podjąć, bo przecież nie wiedziałeś, że jakikolwiek nakaz został przeciwko Tobie wydany. W takim wypadku możesz odwołać się  do sądu, by ten umożliwił Ci wniesienie sprzeciwu, mimo, iż termin do wniesienia sprzeciwu jeszcze nie rozpoczął biegu, bądź o doręczenie nakazu z pozwem na właściwy adres. Więcej o tym jak umotywować taki wniosek znajdziesz tutaj.

Wniosę sprzeciw i co dalej – czyli jak będzie wyglądało dalsze postępowanie

Jak już wyżej wspomniano,  by uchronić się przed obowiązkiem zapłaty wynikającym z wydanego przeciwko nam nakazu, może wnieść do sądu sprzeciw. Pismo takie wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo.

W sprzeciwie powinniśmy  przede wszystkim wskazać jaką część nakazu zapłaty zaskarża oraz jakie podnosi zarzuty. Przykładowymi zarzutami jest m. in. zarzut niewykazania nieistnienia/bądź wysokości roszczenia dochodzonego pozwem, czy chociażby zarzut przedawnienia. Ważne także, by w sprzeciwie powołać wszelkie twierdzenia i dowody jakie chcemy wykorzystać w procesie. W przeciwnym wypadku, sąd może uznać je za spóźnione i nie wziąć ich po uwagę rozstrzygając sprawę na rozprawie. Istotnym wymogiem jest także wniesienie sprzeciwu na gotowym, urzędowym formularzu, w sytuacji jeśli pozew wniesiony był również na formularzu. Ponadto sprzeciw musi spełniać także inne wymogi formalne, którymi obwarowane są pisma procesowe. Jak sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty i co dokładnie powinien on zawierać dowiesz się  tutaj.

Dostałeś nakaz zapłaty z sądu elektronicznego w Lublinie
Sprawdź tutaj jakie zarzuty warto podnieść!

Nakaz zapłaty wraz ze skutecznym wniesieniem sprzeciwu traci swoją moc. Na marginesie wskazać należy, że skuteczne wniesienie zależne jest od spełnienia warunków formalnych dla tego pisma, dlatego tak ważne jest by przywiązywać do tego wagę.

Jeśli sąd stwierdzi braki formalne w sprzeciwie – wezwie do ich uzupełnienia.
Warto jednak zadbać, by wnoszony sprzeciw był kompletny i czynił zadość wymogom stawianym przez prawo. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że wezwania do uzupełnienia braków przedłużają całe postępowanie, co może być bardzo niekorzystne w przypadku,  gdy w sprawie działa już komornik… Jeśli nie wiesz jak uzupełnić braki formalne sprzeciwu wejdź tutaj i dowiedz się więcej.

Bez znaczenia w zasadzie jest, czy twierdzenia które podnosimy  są trafne, czy też nie. Wskutek wpłynięcia sprzeciwu, jeśli spełnia on wszystkie formalne warunki i jest wniesiony w odpowiednim terminie, nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Dopiero wówczas, na rozprawie, rozpatrywane będą pod kątem zasadności zarzuty podnoszone w sprzeciwie przez pozwanego. Jeśli okażą się one wystarczająco „mocne” by zniweczyć żądania wywodzone pozwem przez wierzyciela – sąd oddali powództwo, czyli najprościej mówiąc pozwany wygra sprawę.

Egzekucja z rachunku bankowego po nowelizacji w 2018 r.

//

W poniższym artykule dowiesz się jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego po zmianach W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach w terminach przedawnienia roszczeń. Dnia 28 maja 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polski podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. O zmianach w terminach przedawnień roszczeń można więcej przeczytać w artykule pt. „Zmiany w przedawnieniu 2018 – komentuje radca prawny”. Swoją uwagę warto poświęcić także zmianom, jakie dotyczą treści przepisu art. 889 k.p.c. Jego przedmiotem jest egzekucja z rachunku bankowego. Reguluje on kwestie związane z przekazaniem przez bank środków pieniężnych z zajętego rachunku bankowego na konto bankowe komornika.

Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 889 §1 k.p.c.

Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 889 §1 pkt 1 jest następujące: „W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego.

Wstrzymanie egzekucji komornika

Jeżeli przeciw Tobie komornik prowadzi egzekucję
Sprawdź czy nie będziemy w stanie Ci pomóc

Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!
Kliknij poniżej aby zapoznać się z naszą ofertą

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Egzekucja z rachunku bankowego po nowelizacji w 2018 r.

          Wcześniej wspomniana nowelizacja nada przepisowi art. 889 §1 pkt nowe brzmienie: „W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego”.

Jakie nowelizacja niesie za sobą zmiany w praktyce?

Przede wszystkim ustawodawca usunął z treści komentowanego przepisu obowiązek bezzwłocznego przekazania komornikowi przez bank zajętej kwoty na pokrycie należności. Nowelizacją dodany zostanie przepis art. 8892 k.p.c., który zobowiązuje bank do przekazania środków pieniężnych z zajętego rachunku bankowego na rachunek bankowy komornika. Jednak, przekazanie może mieć miejsce dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia do banku zawiadomienia o zajęciu. Wydłużony więc został czas, po jakim ma nastąpić przekazanie zajętych środków z konta. Jednakże, w przypadku egzekucji bieżących alimentów lub rent obowiązuje zasada niezwłocznego przekazania środków pieniężnych komornikowi.

 Egzekucja z rachunku bankowego – dłużnik ma więcej czasu na obronę

Jaki jest cel tej zmiany? Na stronie internetowej www.prezydent.pl możemy odnaleźć dokument pt. „Informacja w sprawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw”. W jego treści czytamy, iż: „Regulacje powyższe mają na celu wzmocnienie możliwości podjęcia przez dłużnika obrony przed egzekucją, przy jednoczesnym utrzymaniu środków uniemożliwiających dłużnikowi uchylenie się od egzekucji”. Wzmocnieniem tym jest czas siedmiu dni między doręczeniem zawiadomienia o zajęciu a przekazaniem środków pieniężnych z rachunku bankowego dłużnika. Termin siedmiu dni ma umożliwić dłużnikowi podjęcie działań obronnych, na które uprzednio nie miał czasu, gdyż przekazanie odbywało się niezwłocznie po zawiadomieniu.

A co z zajęciem wierzytelności dokonanym przed 9 lipca 2018 r.?

Warto wiedzieć, że zgodnie z brzmieniem art. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przepisy art. 889 § 1 pkt 1 i art. 8892 k.p.c., w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepis ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do zajęć wierzytelności z rachunków bankowych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (a więc przed dniem 9 lipca 2018 r.), jeżeli przed tym dniem bank nie przekazał środków pieniężnych na rachunek bankowy organu egzekucyjnego.

Pismo o przedawnienie do wierzyciela – wzór

/

Bardzo często otrzymuję pytania jak powołać się przed wierzycielem na przedawnienie? Dziś postaram się odpowiedzieć  jak napisać “pismo o przedawnienie” ?

Na końcu tego wpisu znajdziesz wzór –  “pismo o przedawnienie”, który możesz za darmo pobrać.

Jedyną czynnością, jaką możesz wówczas wykonać jest sporządzenie pisemnego oświadczenia. W jego treści powinieneś wyjaśnić, że Twoim zdaniem wierzytelność przedawniła się. Można dodać, że z tego powodu odmawiasz zapłaty. Warto również zaznaczyć, że jeśli sprawa zostanie skierowana przed sąd – podejmiesz obronę.

Pismo to trzeba konstruować ostrożnie. Jeśli chcesz odmówić zapłaty z powołaniem na przedawnienie, nie zamierzasz przecież omyłkowo uznać roszczenia. W odpowiedzi na liczne zapytania postanowiłam udostępnić tutaj przykładowy wzór takiego oświadczenia. Znajdziesz go poniżej artykułu. Należy je przesłać na adres wierzyciela listem poleconym, zachowując dla siebie kopię.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od Nakazu Zapłaty!
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Co prawda wysłanie takiego pisma nie pozbawia wierzyciela możliwości złożenia w sądzie pozwu. W takiej sytuacji do Ciebie będzie należało odwołanie się – napisanie sprzeciwy od nakazu zapłaty albo odpowiedzi na pozew. W tym dokumencie powinieneś wykazać, że odpowiadałeś na wezwania wierzyciela powołując się na przedawnienie.

docx dl