sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-w-postepowaniu-upominawczym

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? 2021 r.

Zapewne nie raz spotkałeś się z wpisami czy artykułami instruującymi jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym – EPU (sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym), które toczy się przed Sądem Rejonowy w Lublinie (tzw. sądem elektronicznym). To o czym możesz nie wiedzieć, a jest to bardzo istotna informacja z punktu widzenia Twojej sytuacji procesowej, to to, że w zdecydowanej większości przypadków proces sądowy nie kończy się na tym etapie. Powód bowiem może w ciągu trzech miesięcy od daty wydania przez sąd elektroniczny postanowienia o umorzeniu postępowania, wnieść pozew przeciwko Tobie o to samo roszczenie, tym razem przed sąd Twojego miejsca zamieszkania. 

Odebrałem nakaz – co teraz?

Podobnie jak w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez tzw. sąd elektroniczny masz jedynie 14 dni na napisanie sprzeciwu. Termin ten liczy się od daty doręczenia Ci pozwu wraz z nakazem zapłaty. Dlatego tak ważne jest, abyś zapisał, najlepiej na nakazie zapłaty albo na kopercie otrzymanej od Sądu datę jego odbioru. 

Przykładowo: jeżeli odebrałeś nakaz wraz z pozwem 15 czerwca 2021 r. to ostatnim dniem na złożenie od niego sprzeciwu będzie 29 czerwca 2021 r. W sytuacji, w której ostatnim dniem na wniesienie sprzeciwu byłaby sobota albo dzień wolny od pracy, to termin ten upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 

Co musi zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym koniecznie musi zawierać oznaczenie Sądu do którego jest składany. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym będziemy składać do Sądu, który wydał nakaz zapłaty, a więc np. do Sądu Rejonowego w Toruniu. Niezbędnym jest również wskazanie sygnatury pod jaką toczy się sprawa. Możesz ją znaleźć na kopercie lub na samym nakazie zapłaty, w lewym górnym rogu. 

Następnie powinieneś przejść do oznaczenia stron postępowania. Należy wskazać podmiot, który wytoczył powództwo, a więc powoda oraz stronę pozwaną, czyli pozwanego. Pamiętaj również, aby wskazać swój adres miejsca zamieszkania, pod który Sąd będzie doręczał Ci korespondencję w toku procesu. 

Powinieneś także wskazać czy zaskarżasz nakaz zapłaty w całości czy w części, np. z tytułu odsetek. W dalszej kolejności powinieneś wskazać zarzuty. Przykładowo możesz wnieść:

– zarzut braku wykazania roszczenia co do zasady i co do wysokości – taki zarzut trzeba podnieść przede wszystkim wtedy, kiedy np. zawierałeś umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czyli chociażby przez Internet,

– zarzut niezgodności z zasadami współżycia społecznego pozaodsetkowych kosztów pożyczki/kredytu – zarzut ten podnosimy wtedy, gdy w związku z zawartą umową pożyczki lub kredytu zostaliśmy obciążeni wysokimi opłatami i kosztami okołodsetkowymi np. prowizją czy ubezpieczeniem,

– zarzut braku wymagalności roszczenia – ten zarzut najlepiej sprawdzi się w sporze z bankiem, które mają szczególne obowiązki związane z kwestią wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki,

– zarzut braku legitymacji czynnej procesowej – warto go podnieść wtedy, gdy powództwo wytoczone zostało przez tzw. wierzyciela wtórnego, a więc od podmiot, który kupił wierzytelność, która pierwotnie przysługiwała bankowi/instytucji pożyczkowej z którą zawierałeś umowę pożyczki/kredytu.

Bardzo ważną częścią sprzeciwu są także wnioski. Dla przykładu możesz wnieść chociażby o:

– uchylenie nakazu zapłaty,

– przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej,

– rozpoznanie sprawy pod Twoją nieobecność,

– wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,

– oddalenie powództwa w całości lub w części.

W następnych krokach powinieneś zawrzeć uzasadnienie. Nie musi być ono profesjonalne, ważnym jest, aby wnikało z niego, że nie zgadzasz się z twierdzeniami drugiej strony. Możesz chociażby wskazać, że nie zgadzasz się z twierdzeniem powoda, że zawierałeś z nim umowę pożyczki. 

Jeżeli posiadasz dokumenty, które Twoim zdaniem mogłyby być przydatne w sprawie i chciałbyś je przedstawić Sądowi, to wówczas należy sformułować tzw. wnioski dowodowe. Mogą być to np. potwierdzenia przelewów tytułem spłaty rat pożyczki dla wykazania faktu spłaty przez Ciebie zobowiązania. 

Powinieneś pamiętać również o załącznikach. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym składamy wraz z odpisem dla każdej ze stron. Dodatkowo, jeżeli wniosłeś o przeprowadzenie dowodu z jakiegoś dokumentu, to powinien on zostać wymieniony jako załącznik.

Na samym końcu musisz złożyć pod sprzeciwem własnoręczny podpis oraz oznaczyć datę jego sporządzenia.

Pamiętaj! Jeżeli zdarzy się, że o czymś zapomnisz, to Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braku sprzeciwu, najczęściej w terminie 7 dni. W sprawach o bardziej skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, najlepiej zwrócić się do specjalisty, który oceni materiał dowodowy zebrany w sprawie i będzie Cię reprezentował przed Sądem I instancji, a w razie potrzeby – także przed Sądem II instancji. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu a abuzywność postanowień umownych [2021 r.]

Następny wpis

Skarga na czynności komornika – jak ją wnieść? [2021 r.]

Ostatnie z Nakaz Zapłaty