Nakaz Zapłaty

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? 2021 r.

Zapewne nie raz spotkałeś się z wpisami czy artykułami instruującymi jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym – EPU (sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym), które toczy się przed Sądem Rejonowy w Lublinie (tzw. sądem elektronicznym). To o czym możesz nie wiedzieć, a jest to bardzo istotna informacja z punktu widzenia Twojej sytuacji procesowej, to to, że w zdecydowanej większości przypadków proces sądowy nie kończy się na tym etapie. Powód bowiem może w ciągu trzech miesięcy od daty wydania przez sąd elektroniczny postanowienia o umorzeniu postępowania, wnieść pozew przeciwko Tobie o to samo roszczenie, tym razem przed sąd Twojego miejsca zamieszkania. 

Odebrałem nakaz – co teraz?

Podobnie jak w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez tzw. sąd elektroniczny masz jedynie 14 dni na napisanie sprzeciwu. Termin ten liczy się od daty doręczenia Ci pozwu wraz z nakazem zapłaty. Dlatego tak ważne jest, abyś zapisał, najlepiej na nakazie zapłaty albo na kopercie otrzymanej od Sądu datę jego odbioru. 

Przykładowo: jeżeli odebrałeś nakaz wraz z pozwem 15 czerwca 2021 r. to ostatnim dniem na złożenie od niego sprzeciwu będzie 29 czerwca 2021 r. W sytuacji, w której ostatnim dniem na wniesienie sprzeciwu byłaby sobota albo dzień wolny od pracy, to termin ten upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 

Co musi zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym koniecznie musi zawierać oznaczenie Sądu do którego jest składany. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym będziemy składać do Sądu, który wydał nakaz zapłaty, a więc np. do Sądu Rejonowego w Toruniu. Niezbędnym jest również wskazanie sygnatury pod jaką toczy się sprawa. Możesz ją znaleźć na kopercie lub na samym nakazie zapłaty, w lewym górnym rogu. 

Następnie powinieneś przejść do oznaczenia stron postępowania. Należy wskazać podmiot, który wytoczył powództwo, a więc powoda oraz stronę pozwaną, czyli pozwanego. Pamiętaj również, aby wskazać swój adres miejsca zamieszkania, pod który Sąd będzie doręczał Ci korespondencję w toku procesu. 

Powinieneś także wskazać czy zaskarżasz nakaz zapłaty w całości czy w części, np. z tytułu odsetek. W dalszej kolejności powinieneś wskazać zarzuty. Przykładowo możesz wnieść:

– zarzut braku wykazania roszczenia co do zasady i co do wysokości – taki zarzut trzeba podnieść przede wszystkim wtedy, kiedy np. zawierałeś umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czyli chociażby przez Internet,

– zarzut niezgodności z zasadami współżycia społecznego pozaodsetkowych kosztów pożyczki/kredytu – zarzut ten podnosimy wtedy, gdy w związku z zawartą umową pożyczki lub kredytu zostaliśmy obciążeni wysokimi opłatami i kosztami okołodsetkowymi np. prowizją czy ubezpieczeniem,

– zarzut braku wymagalności roszczenia – ten zarzut najlepiej sprawdzi się w sporze z bankiem, które mają szczególne obowiązki związane z kwestią wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki,

– zarzut braku legitymacji czynnej procesowej – warto go podnieść wtedy, gdy powództwo wytoczone zostało przez tzw. wierzyciela wtórnego, a więc od podmiot, który kupił wierzytelność, która pierwotnie przysługiwała bankowi/instytucji pożyczkowej z którą zawierałeś umowę pożyczki/kredytu.

Bardzo ważną częścią sprzeciwu są także wnioski. Dla przykładu możesz wnieść chociażby o:

– uchylenie nakazu zapłaty,

– przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej,

– rozpoznanie sprawy pod Twoją nieobecność,

– wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,

– oddalenie powództwa w całości lub w części.

W następnych krokach powinieneś zawrzeć uzasadnienie. Nie musi być ono profesjonalne, ważnym jest, aby wnikało z niego, że nie zgadzasz się z twierdzeniami drugiej strony. Możesz chociażby wskazać, że nie zgadzasz się z twierdzeniem powoda, że zawierałeś z nim umowę pożyczki. 

Jeżeli posiadasz dokumenty, które Twoim zdaniem mogłyby być przydatne w sprawie i chciałbyś je przedstawić Sądowi, to wówczas należy sformułować tzw. wnioski dowodowe. Mogą być to np. potwierdzenia przelewów tytułem spłaty rat pożyczki dla wykazania faktu spłaty przez Ciebie zobowiązania. 

Powinieneś pamiętać również o załącznikach. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym składamy wraz z odpisem dla każdej ze stron. Dodatkowo, jeżeli wniosłeś o przeprowadzenie dowodu z jakiegoś dokumentu, to powinien on zostać wymieniony jako załącznik.

Na samym końcu musisz złożyć pod sprzeciwem własnoręczny podpis oraz oznaczyć datę jego sporządzenia.

Pamiętaj! Jeżeli zdarzy się, że o czymś zapomnisz, to Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braku sprzeciwu, najczęściej w terminie 7 dni. W sprawach o bardziej skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, najlepiej zwrócić się do specjalisty, który oceni materiał dowodowy zebrany w sprawie i będzie Cię reprezentował przed Sądem I instancji, a w razie potrzeby – także przed Sądem II instancji. 

Nakaz zapłaty – jak się przed nim bronić? Działania kancelarii w procesie sądowym [2021 r.]

Dla większości naszych klientów nakaz zapłaty to pierwsza styczność z postępowaniem sądowym. Nic zatem dziwnego, że otrzymując taki dokument możesz czuć się zagubiony – raptownie Sąd zobowiązuje do zapłaty w krótkim terminie 14 dni kwot o znacznej wysokości. W braku zapłaty wierzyciel będzie mógł na podstawie takiego dokumentu wystąpić do komornika o wszczęcie egzekucji. Wydawałoby się, ze jest to koniec świata – jednak nic bardziej mylnego! To dopiero początek procesu sądowego, w którym może wydarzyć się wszystko.

Nakaz zapłaty z e-Sądu w Lublinie

Na tym etapie zgłasza się do nas najwięcej klientów. Więcej o tej formie orzeczenia sądowego przeczytasz w naszej zakładce – „Nakaz zapłaty”. Na potrzeby niniejszego wpisu wskazać należy na najbardziej charakterystyczne cechy nakazu zapłaty z e-Sądu w Lublinie:

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym to orzeczenie sądowe, które wydawane jest przez sąd (bez rozprawy i bez udziału stron) na podstawie pozwu. Powód (najczęściej bank lub inna firma zajmująca się udzielaniem pożyczek) nie musi wykazać dokumentami swojego roszczenia. Wystarczy, że zadeklaruje, iż ma w swoim posiadaniu np. umowę, czy wypowiedzenie umowy uprawniające do żądania zapłaty. Wydanie rozstrzygnięcia przez Sąd w oparciu o tak ubogi materiał dowodowy często budzi wątpliwości, które można rozwiać w procesie, nierzadko prowadząc do oddalenia powództwa.

Od otrzymania takiego nakazu zapłaty masz 14 dni na złożenie sprzeciwu. W sprzeciwie powinno się podnieść wszystkie wątpliwości, a także twierdzenia i dowody związane ze sprawą. Z uwagi jednak na ubogi materiał dowodowy przedstawiony przez powoda – często wystarczającym jest jednak dość ogólnikowe wskazanie, iż pozwany nie zgadza się z treścią pozwu. Dobrze już na tym etapie sprawy podjąć współpracę z profesjonalistą specjalizującym się w sprawach o zapłatę, który dopilnuje, by sprzeciw spełniał wszystkie wymogi formalne prawa procesowego.

Złożenie sprzeciwu, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi procesu sądowego, doprowadzi do umorzenia postępowania. Nie jest to jednak koniec sprawy – powód będzie mógł skierować sprawę ponownie do sądu, tym razem jednak bezpośrednio do sądu właściwego ze względu na Twoje miejsca zamieszkania.

Sprawdź wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty (aktualny na 2021 r.) – KLIKNIJ TUTAJ

Ponowny sprzeciw od nakazu zapłaty lub odpowiedź na pozew

Po ponownym wytoczeniu sprawy, umorzonej przed e-Sądem w Lublinie, prawdziwy proces dopiero się zaczyna i na tym etapie doświadczenie procesowe jest szczególnie ważne.

Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Podobnie jak w przypadku nakazu z e-Sądu w Lublinie – od tak wydanego nakazu zapłaty przysługuje 14-dniowy termin na złożenie sprzeciwu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym to nie jest jedyny możliwy krok postępowania – Sąd może skierować sprawę do zwykłego rozpoznania, a wtedy powinieneś otrzymać pozew wraz ze zobowiązaniem do ustosunkowania się do sprawy (tj. do złożenia odpowiedzi na pozew), najczęściej także z zachowaniem 14-dniowego terminu.

Niezależnie od tego, czy będziesz musiał złożyć sprzeciw czy odpowiedź na pozew, musisz mieć na uwadze, że pisma procesowe mają formalny charakter i trzeba ich formę zachować. W szczególności trzeba wskazać jakim argumentom powoda się zaprzecza, a jakie twierdzenia przyznaje. Na tym etapie należy wskazać wszystkie dowody mogące podważać stanowisko banku lub firmy pożyczkowej. W sprawach o zapłatę będą to zatem potwierdzenia dokonanych wpłat, opłat za restrukturyzację lub refinansowanie zobowiązania, kopie składanych do instytucji finansowej reklamacji… Dowód może być przeprowadzony również w oparciu o zeznania strony lub świadka, mającego wiedzę o okolicznościach powstałego sporu.

Podniesienie wszystkich argumentów na początku procesu jest o tyle ważne, że później istnieje obawa, iż Sąd uzna pozostałe argumenty za spóźnione. Postępowanie cywilne jest bowiem bardzo formalistyczne.

Wezwanie na rozprawę w postępowaniu cywilnym

Jednym z ważnych elementów postępowania cywilnego jest rozprawa. Rozprawa, podobnie jak inne czynności w procesie, odbywa się wobec ściśle określonych procedur.

W dobie pandemii COVID-19 nie ma ona miejsca w każdym postępowaniu, bowiem część spraw rozpoznawana jest na posiedzeniu niejawnym, a więc w oparciu o pisma i dowody składane przez strony. Jednak gdy do rozprawy dojdzie – obecność na rozprawie może okazać się niezbędna. Sąd może bowiem chcieć przesłuchać strony postępowania i „na żywo” przekonać się o ich racjach.

Na rozprawie przesłuchani mogą być również świadkowie powołani przez strony, a wówczas istotnym jest zadanie odpowiednich pytań, które nierzadko mają wpływ na finał procesu. Z uwagi na fakt, iż niewłaściwie zadane pytanie może zostać oddalone przez Sąd, ważne jest doświadczenie w prowadzeniu tego typu czynności.

Przesłuchanie stron lub świadków może mieć miejsce poza rozprawą – tj. w formie pisemnej. Taki wniosek należy złożyć do sądu. Wówczas pytania zadawane przesłuchiwanym gromadzone są przez Sąd od stron procesu. Żywa relacja strony postępowania lub powoływanych przez nią świadków potrafi być ważnym dowodem w sprawie, choć nie zawsze odgrywa istotną rolę w przypadku postępowań o zapłatę.

Wymiana pism procesowych

W sprawach o zapłatę najczęściej proces nie opiera się jedynie o rozprawę oraz ogólne zajęcie stanowiska w postaci sprzeciwu lub odpowiedzi na pozew. Strony mogą wymieniać się argumentami i stanowiskami, do czego nierzadko zobowiązuje sam Sąd, mając na celu wyjaśnienia dodatkowych okoliczności.

Wymiana pism procesowych, w zależności od zawiłości sprawy oraz Sądu rozpoznającego postępowanie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. W tym czasie, bazując na średniej prowadzonych przez naszą kancelarię postępowań, sporządzamy około 3 dodatkowych pism procesowych zawierających uzupełnienie stanowiska, w zakresie najbardziej newralgicznych dla danej sprawy kwestii.

Przykład: W przypadku pożyczek udzielanych przez tzw. „chwilówki” bardzo często kwestionowana jest przez nas wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki. Informacja o tym powinna znaleźć się w sprzeciwie lub odpowiedzi na pozew. Strona przeciwna w odpowiedzi na nasze stanowisko najczęściej wskazuje, iż koszty obciążające klienta pozostają w zgodzie z art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, bowiem nie przekraczają wartości maksymalnej. W formie repliki, należałoby wówczas podnieść, iż zgodność kosztów pożyczki z w/w przepisem nie wyłącza badania przez Sąd zasadności i abuzywności naliczania dodatkowych opłat.

Wyrok

Jeżeli Sąd uzna, iż wyjaśnione zostały wszystkie okoliczności spornej sprawy, zamknie rozprawę, a następnie wyda wyrok.

Wyrok Sądu I instancji nie zamyka jednak całkowicie sprawy. Od wyroku przysługuje bowiem środek zaskarżenia w formie apelacji.

Aby wnieść apelację, niezbędnym jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku przez Sąd I instancji. Termin na złożenie takiego wniosku wynosi 7 dni i liczony jest od dnia doręczenia wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym lub ogłoszenia wyroku na rozprawie.

Do wniosku o uzasadnienie należy załączyć dowód dokonania opłaty sądowej w wysokości 100 zł na rachunek Sądu rozpoznającego sprawę. Jest to bardzo ważny element wniosku, ponieważ w braku dokonania opłaty – Sąd może nawet wniosek o uzasadnienie odrzucić, co zamknie drogę do apelacji.

Apelacja – czyli środek zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia

Apelacja to standardowy środek zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia. Apelacja podlega opłacie, której wysokość określona jest w art. 13 i 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W apelacji należy wskazać wszelkie uchybienia dotyczące stosowania prawa materialnego i prawa procesowego, których dopuścił się Sąd wydający wyrok w I instancji.

Niektórzy klienci zgłaszają się do kancelarii dopiero na tym etapie, po niepowodzeniu w samodzielnym działaniu przed Sądem I instancji. Warto jednak wiedzieć, iż nie jest dobrze czekać na profesjonalną pomoc pełnomocnika do tego momentu! Należy bowiem zwrócić uwagę, iż w apelacji co do zasady nie można powoływać się na nowe twierdzenia i dowody – mogą one zostać potraktowane przez Sąd za spóźnione, a tym samym apelacja zostanie oddalona, mimo istotnych wadliwości umowy lub innych czynności podjętych przez powoda. Tylko nieważność umowy jest badana przez Sąd z urzędu, pozostałe uchybienia banku lub innej instytucji finansowej w procesie, rozpoznane zostaną w przypadku podniesienia precyzyjnego zarzutu.

Wyrok Sądu II instancji

Dopiero wyrok Sądu II instancji zamyka postępowanie. Standardowo nie przysługują od niego dalsze środki zaskarżenia.

W przypadku wydania niekorzystnego wyroku na tym etapie warto porozumieć się z wierzycielem w celu uzgodnienia warunków spłaty zobowiązania, bez udziału komornika. Profesjonalni pełnomocnicy reprezentują klientów również na tym etapie, prowadząc do zawarcia jak najkorzystniejszej i możliwej do zrealizowania ugody.

Jeżeli jednak postępowanie toczyło się w sprawie, której wartość przedmiotu sporu przekraczała 50.000 zł, istnieje możliwość wystosowania nadzwyczajnego środka zaskarżenia – tj. skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna z uwagi na swój ekstraordynaryjny charakter nie jest możliwa w każdej sprawie – tutaj uchybienia Sądów rozpoznających sprawę w dwóch instancjach muszą być bardzo wyraźne. Sąd Najwyższy przyjmie skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:

 • w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;
 • istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;
 • zachodzi nieważność postępowania lub
 • skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Do złożenia skargi kasacyjnej reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika, tj. adwokata lub radcę prawnego, jest już niezbędna.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

///

Postępowanie nakazowe może toczyć się  przed sądami rejonowymi, bądź okręgowymi, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Rozpoznanie sprawy przez sąd odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że dłużnik nie jest o takim posiedzeniu zawiadamiany. O tym, że przeciwko niemu toczyła się sprawa, bądź co więcej zapadło jakieś orzeczenie, dowie się dopiero po jego wydaniu. Jeśli sąd uzna, że okoliczności przytaczane dla udowodnienia dochodzonych przez wierzyciela roszczeń nie budzą wątpliwości i uzasadniają zasądzenie na jego rzecz kwoty określonej w pozwie – zostanie wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Treść nakazu ogranicza się w zasadzie do wskazania, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami procesu albo wnieść w tym terminie zarzuty. W przeciwieństwie do nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym, od nakazu w postępowaniu nakazowym jako środek odwołania zamiast sprzeciwu, przysługują zarzuty.

Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym ?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym to orzeczenie, które sąd wydaje głównie w wypadku, gdy powód dochodzi zapłaty, czyli roszczenia pieniężnego. Ponadto, by sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wierzyciel musi udowodnić okoliczności uzasadniające jego żądanie. Dowodem wykazującym takie okoliczności mogą być między innymi:

 • dokumenty urzędowe,
 • zaakceptowany przez dłużnika rachunek,
 • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
 • weksel, dobrze  wypełniony i  nie budzący wątpliwości
 • a w przypadku roszczeń dochodzonych przez banki także wyciąg z ksiąg bankowych, czy dowód doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Wydano przeciwko mnie nakaz zapłaty – co dalej?

Po wydaniu nakazu zapłaty doręcza się go pozwanemu. Od dnia doręczenia przesyłki bieg rozpocznie 14 dniowy termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Istotną kwestią jest określenie początku tego biegu. W razie upływu wskazanego dwutygodniowego terminu, co do zasady dłużnik bezpowrotnie utraci możliwość sprzeciwienia się twierdzeniom powoda. Bez znaczenia będzie fakt, że były one oczywiście niezasadne, czy też powód nie był uprawniony  do ich dochodzenia.

Co jeśli w ciągu 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty dłużnik nie podejmie obrony i nie wniesie do sądu zarzutów? Nakaz uprawomocni się. Wówczas obowiązek zapłaty będzie już mógł być egzekwowany na drodze postępowania egzekucyjnego, czyli mówiąc ściślej w sprawie zacznie działać komornik.

Przykład:

Wierzyciel wypełnił weksel in blanco, mający zabezpieczać spłatę pożyczki zaciągniętej przez dłużnika. Kwota wpisana na wekslu nie jest zgoda z deklaracją wekslową, czyli wierzyciel zawyżył kwotę, jaką winien był spłacić mu dłużnik. Sąd dał wiarę dokumentom załączonym do pozwu i wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zgodnie z tym orzeczeniem dłużnik ma zapłacić wierzycielowi kwotę z weksla, a dodatkowo pokryć koszty procesu. Dłużnik nie zgadza się z takim orzeczeniem i chce wnieść zarzuty od nakazu zapłaty. W zależności jak kształtowały się kwestie doręczenia nakazu zapłaty dłużnikowi, termin 14 dniowy do wniesienia zarzutów rozpocznie się inaczej, i tak:

– jeśli dnia 10 sierpnia 2018 r. dłużnik odebrał od listonosza przesyłkę z nakazem, termin rozpocznie swój bieg tego dnia, a tym samym 23 sierpnia 2018 r. będzie ostatnim dniem, w którym dłużnik będzie mógł skutecznie wnieść zarzuty od takiego nakazu;

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzimy sprawy przeciwko
FIZ-om, Bankom i firmom pożyczkowym
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

– jeśli dnia 10 sierpnia 2018 r. listonosz nie zastanie adresata korespondencji sądowej, pozostawi awizo z informacją, że oczekuje ono na odbiór na poczcie. Następnie w razie niepodjęcia przesyłki w ciągu 7 dni przesyłka zostanie po raz kolejny awizowana, i po upływie kolejnych 7 dni zostanie ona uznana za doręczoną prawidłowo – mimo, że w rzeczywistości dłużnik wcale jej nie odebrał. W tym wypadku dnia 25 sierpnia 2018 r. rozpocznie swój bieg dwutygodniowy termin na wniesienie zarzutów. Wobec tego dzień 07 września 2018 r. będzie ostatnim dniem do wniesienia zarzutów.

Fikcja doręczenia

Taka sytuacja to  fikcji doręczenia. Sprowadza się to do tego, że w razie podwójnego awizowania, korespondencję sądową uznaje się za doręczoną prawidłowo z upływem 14 dni od pierwszego awizowania. Nie ma tu znaczenia fakt, że dłużnik tak naprawdę nie zapoznał się z danym pismem. Terminy bez względu na tą okoliczność rozpoczynają swój bieg.

Tak więc nawet w wypadku niepodjęcia przesyłki sądowej, bieg dwutygodniowego terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty rozpocznie się.

Po upływie tego terminu nakaz się uprawomocni,

a dłużnik bez względu na zasady słuszności będzie musiał zapłacić …

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy odbierać korespondencję sądową wejdź tutaj i dowiedz się więcej.

Co w sytuacji, gdy nakaz zapłaty skierowany był na niewłaściwy adres?

Jeśli nakaz zapłaty nadano  na niewłaściwy adres, wskutek podania przez wierzyciela nieprawidłowego adresu zamieszkania dłużnika, mimo upływu dwutygodniowego terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, dłużnik ma możliwość podjęcia obrony. Musi jednak wykazać, że w czasie wysyłki tej korespondencji nie zamieszkiwał on pod adresem, na który była kierowana. Pomocnym dla wykazania takiego stanu rzeczy mogą okazać się na przykład zaświadczenia z urzędu miasta o zameldowaniu, bądź wymeldowaniu spod danego adresu, czy na przykład umowa o pracę mająca potwierdzić dłuższy pobyt dłużnika za granicą. W takim wypadku, jeśli Sąd uzna za uprawdopodobnione okoliczności podnoszone przez dłużnika, doręczy mu pozew wraz z nakazem i dopiero od daty tego doręczenia bieg rozpocznie 14-dniowy termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla – wejdź tutaj i sprawdź
jak możesz się przed nim bronić.

Wniosę zarzuty od nakazu zapłaty – i co dalej?

Po  prawidłowym wniesieniu zarzutów wniesione przewodniczący wyznacza rozprawę, a następnie zostanie wydany wyrok, w którym nakaz zapłaty zostanie:

całości utrzymany w mocy, w razie wykazania przez wierzyciela zasadności roszczeń dochodzonych w pozwie;

– w części utrzymany w mocy, na przykład w razie wykazania przez dłużnika, że kwota dochodzona pozwem była zawyżona;

– uchylony, a pozew zostanie odrzucony. Na przykład w wypadku, gdy dłużnik wykazałby, że w tej sprawie zapadło już prawomocne orzeczenie, bądź też postępowanie zostanie umorzone. Jak również w sytuacji, gdy wierzycielowi nie przysługiwała legitymacja czynna w procesie. Mówiąc w skrócie nie przysługiwało mu prawo do dochodzonej wierzytelności.

Hoist chce kupić aktywa Getbacku

//

Znana nam z działalności windykacyjnej firma Hoist chce kupić aktywa Getbacku.  5 października 2018 roku Getback poinformował, że jest trzech zainteresowanych inwestorów, którzy złożyli oferty nabycia aktywów spółki.

Co było w raporcie ?

Jak wynika z raportu za III kwartał  jednym z inwestorów może być Hoist Finance AB. W raporcie znajduje się właściwie jedno zdanie:

“Patrząc w przyszłość widzimy również możliwości akwizycji i konsolidacji w innych krajach, na przykład na rynku polskim, na którym zamierzamy złożyć wiążącą ofertę na aktywa posiadane przez spółkę GetBack.”

(org. Looking ahead we also see acquisition and consolidation opportunities in other countries, for example in the Polish market where we intend to place a firm bid for assets held by the company GetBack. )

Z kim mamy do czynienia?

Hoist Finanse AB to szwedzka firma działająca w branży windykacyjnej w całej Europie. Inwestuje w plakiety wierzytelności i udziela pożyczek w takich krajach jak, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy.

W Polsce firma znana jest nam z działalności windykacyjnej, w głównej mierze skupiającej się na skupowaniu portfeli wierzytelności. Jak wynika z naszej dotychczasowej działalności często przedawnionych. Hoist Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kierował w ostatnich latach dziesiątki tysięcy pozwów do sądów w całym kraju. Najczęściej były to wierzytelności, które uległy przedawnieniu.

Co zrobić jeszcze jesteś lub byłeś pozwany przez Hoist?

Jeżeli dostałeś pozew z sądu a powodem jest Hoist Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wato się do nas zgłosić. Każdą wpływającą do nas sprawę analizujemy bezpłatnie. Na podstawie analizy jesteśmy w stanie zaproponować podjęcie odpowiednich kroków.

Więcej: Nakaz zapłaty? Możesz wygrać sprawę!

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzimy sprawy przeciwko
FIZ-om, Bankom i firmom pożyczkowym
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   


Czasami może się zdarzyć , że już  jesteś dłużnikiem tego funduszu, a dowiedziałeś się o tym  dopiero od komornika. Z takim przypadkiem też warto się do nas zgłosić. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy w stanie Ci pomóc.

WięcejKomornik z zaskoczenia!

Z zakupów, które planuje Hoist wynika w prost, że zakupione aktywa zwiększą pulę przedawnionych wierzytelności.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

///

Czym dokładniej jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym? Jak się będzie wyglądać dalsze postępowanie po wydaniu nakazu? Co jeśli zignoruje się nakaz zapłaty? Tego wszystkiego dowiesz się w dalszej części artykułu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – krótki wstęp

Postępowanie upominawcze, w którym sądy wydają nakazy zapłaty jest drogą pozwalającą na szybsze dochodzenie roszczeń pieniężnych przez wierzycieli. O tym, że toczyło się jakiekolwiek postępowanie, dowiadujemy się dopiero otrzymując drogą listowną nakaz zapłaty. Mimo, że  często jest to zaskoczenie, nie ma żadnych nieprawidłowości w takim stanie rzeczy. Sąd bowiem wydaje nakaz na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że nie zawiadamia nas o terminie takiego posiedzenia. Z pozoru w pierwszym momencie gdy odbierasz nakaz zapłaty możesz poczuć, że zostałeś pozbawiony prawa do obrony, bo sąd wydał rozstrzygnięcie niejako „za Twoimi  plecami”. Jednak w rzeczywistości tak nie jest. Otwarcie bowiem drogi do obrony Twoich interesów przed sądem, rozpoczyna się dopiero od momentu doręczenia nakazu zapłaty. Tym samym dopiero w momencie odebrania rzeczonego nakazu dowiadujemy się on o tym fakcie.

Najogólniej mówiąc to, że otrzymaliśmy dokument, będący orzeczeniem wydanym przez Sąd, wcale nie oznacza, że sprawa jest już definitywnie zakończona. Wręcz przeciwnie! To właśnie od tego momentu należy zacząć działać.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – czym jest ten dokument?

Nakazy zapłaty są wydawane przez sądy rejonowe i okręgowe głównie w sprawach o zapłatę, czyli odnośnie roszczeń pieniężnych. Mówiąc ogólnie, sądy wydają nakaz zapłaty jeśli z treści pozwu i załączonych dokumentów wynika, że dochodzone roszczenie jest zasadne, a przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości.

Jeżeli nie  wniesiemy sprzeciwu, nakaz uprawomocni się. Wtedy wierzyciela od uzyskania zaspokojenia w drodze przymusu będzie dzieliło zaledwie kilka kroków. Mianowicie wystarczy, że wystąpi on do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi. Nakaz zapłaty opatrzony taką klauzulą stanowi już tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik może rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzimy sprawy przeciwko
FIZ-om, Bankom i firmom pożyczkowym
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Sąd wydał nakaz – co dalej?

Po wydaniu nakazu zapłaty jest on doręczany wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie zaskarżenia takiego orzeczenia. Dyspozycja zawarta w nakazie w zasadzie sprowadza się do nakazania Ci zapłaty określonej sumy na rzecz wierzyciela w ciągu 2 tygodni od doręczenia nakazu. Te dwa tygodnie są kluczowe – bowiem albo zdecydujesz się zapłacić, albo też podejmiesz obronę i wniesiesz do sądu sprzeciw.

Brak reakcji z naszej strony w wyżej wskazanym terminie, będzie oznaczał uprawomocnienie się nakazu zapłaty. Wtedy nawet jeśli wierzyciel nie wykazał, że wierzytelność dochodzona pozwem mu przysługiwała, zawyżył kwoty jakie w rzeczywistości powinniśmy mu zwrócić – nakaz zapłaty pozostanie w mocy i będzie stanowił twardą podstawę do wyegzekwowania roszczenia na drodze egzekucji komorniczej. Argumenty podnoszone przez nas po upływie dwutygodniowego terminu nie będą miały żadnego znaczenia. Nawet jeśli okazałyby się one zasadne, nie będą w stanie w żaden sposób wpłynąć na wydany nakaz. Skutkować to będzie tym, że będziemy zmuszeni zapłacić.

Co się stanie jeśli nie zareaguję na przesyłkę?

Dlaczego tak ważne jest, by odebrać przesyłkę zawierającą nakaz zapłaty? Najistotniejszą datą z Naszego  punktu widzenia jest data doręczenia nakazu zapłaty. Należy w tym miejscu rozróżnić kwestie  odebrania korespondencji sądowej, od jej doręczenia.

Wydawać by się mogło, że skoro mamy dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym to liczymy go od daty doręczenia, to w wypadku kiedy wcale nie odbierzemy korespondencji, termin ten nie rozpocznie biegu. Tak jednak się nie dzieje, bowiem w wypadku przesyłek sądowych stosuje się tzw. fikcję doręczenia. Chodzi tu o sytuację podwójnego awizowania przesyłki, która na miejsce w razie nieodebrania przesyłki bezpośrednio od listonosza, bądź w ciągu 14 dni na miejscu, w placówce pocztowej. W takim wypadku uznaje się, że została ona doręczona prawidłowo i wyżej wskazywane terminy na podjęcie obrony rozpoczynają swój bieg.

Skutek nieodebrania przesyłki z nakazem zapłaty może być więc dla nas bardzo doniosły. Wraz z upływem czternastego dnia od dnia doręczenia korespondencji nakaz zapłaty uprawomocni się. Oznacza to, że wierzyciel będzie mógł rozpocząć drogę do wyegzekwowania należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Nakaz zapłaty skierowany był przez sąd  na niewłaściwy adres

Oczywiście, sytuacja kształtuje się nieco inaczej w wypadku. gdy nakaz zapłaty był  kierowany  na adres pod którym nie mieszkałeś. Mogło tak być z powodu posiadania przez wierzyciela Twoich nieprawidłowych danych adresowych. Mimo upływu 14-dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty jest szansa na podjęcie skutecznego działania. Gdyby tak nie było  zostałbyś całkowicie pozbawiony możliwości obrony, której to nie mogłeś podjąć, bo przecież nie wiedziałeś, że jakikolwiek nakaz został przeciwko Tobie wydany. W takim wypadku możesz odwołać się  do sądu, by ten umożliwił Ci wniesienie sprzeciwu, mimo, iż termin do wniesienia sprzeciwu jeszcze nie rozpoczął biegu, bądź o doręczenie nakazu z pozwem na właściwy adres. Więcej o tym jak umotywować taki wniosek znajdziesz tutaj.

Wniosę sprzeciw i co dalej – czyli jak będzie wyglądało dalsze postępowanie

Jak już wyżej wspomniano,  by uchronić się przed obowiązkiem zapłaty wynikającym z wydanego przeciwko nam nakazu, może wnieść do sądu sprzeciw. Pismo takie wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo.

W sprzeciwie powinniśmy  przede wszystkim wskazać jaką część nakazu zapłaty zaskarża oraz jakie podnosi zarzuty. Przykładowymi zarzutami jest m. in. zarzut niewykazania nieistnienia/bądź wysokości roszczenia dochodzonego pozwem, czy chociażby zarzut przedawnienia. Ważne także, by w sprzeciwie powołać wszelkie twierdzenia i dowody jakie chcemy wykorzystać w procesie. W przeciwnym wypadku, sąd może uznać je za spóźnione i nie wziąć ich po uwagę rozstrzygając sprawę na rozprawie. Istotnym wymogiem jest także wniesienie sprzeciwu na gotowym, urzędowym formularzu, w sytuacji jeśli pozew wniesiony był również na formularzu. Ponadto sprzeciw musi spełniać także inne wymogi formalne, którymi obwarowane są pisma procesowe. Jak sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty i co dokładnie powinien on zawierać dowiesz się  tutaj.

Dostałeś nakaz zapłaty z sądu elektronicznego w Lublinie
Sprawdź tutaj jakie zarzuty warto podnieść!

Nakaz zapłaty wraz ze skutecznym wniesieniem sprzeciwu traci swoją moc. Na marginesie wskazać należy, że skuteczne wniesienie zależne jest od spełnienia warunków formalnych dla tego pisma, dlatego tak ważne jest by przywiązywać do tego wagę.

Jeśli sąd stwierdzi braki formalne w sprzeciwie – wezwie do ich uzupełnienia.
Warto jednak zadbać, by wnoszony sprzeciw był kompletny i czynił zadość wymogom stawianym przez prawo. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że wezwania do uzupełnienia braków przedłużają całe postępowanie, co może być bardzo niekorzystne w przypadku,  gdy w sprawie działa już komornik… Jeśli nie wiesz jak uzupełnić braki formalne sprzeciwu wejdź tutaj i dowiedz się więcej.

Bez znaczenia w zasadzie jest, czy twierdzenia które podnosimy  są trafne, czy też nie. Wskutek wpłynięcia sprzeciwu, jeśli spełnia on wszystkie formalne warunki i jest wniesiony w odpowiednim terminie, nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Dopiero wówczas, na rozprawie, rozpatrywane będą pod kątem zasadności zarzuty podnoszone w sprzeciwie przez pozwanego. Jeśli okażą się one wystarczająco „mocne” by zniweczyć żądania wywodzone pozwem przez wierzyciela – sąd oddali powództwo, czyli najprościej mówiąc pozwany wygra sprawę.

Windykator pozwał mnie do sądu – radca prawny radzi

/

Od kilku lat spotykam się właśnie z takim pytaniem:”Windykator pozwał mnie do sądu, co mam teraz zrobić?” Czy firma windykacyjna może pozwać nas do sądu o zapłatę? Tak i jest to zjawisko w ostatnich latach powszechne.  Firmy windykacyjne – najczęściej tzw. fundusze sekurytyzacyjne jak Prokura, Hoist, Best, Ultimo i wiele innych, masowo składają pozwy o zapłatę. Sąd Rejonowy w Elblągu, Lublinie i reszta sądów w całym kraju od lat wydają masowo nakazy zapłaty przeciwko osobom prywatnym. Nie oznacza to jednak, że osoby te pozostają bezbronne. Przeciwnie – w większości przypadków sprawy te można wygrać. Trzeba tylko podjąć umiejętną obronę. W tym artykule krok po kroku wyjaśnię jak to osiągnąć.

 1. Pierwszy krok to podjąć obronę

Bardzo często windykator nie dołącza do pozwu podstawowych dokumentów. Pozwany nie wie zatem, z jakiego tytułu został pozwany. Jeśli nawet domyśla się tego, to nie dysponuje żadnym dowodem na to, że powód faktycznie kupił dany dług i ma prawo żądać jego spłaty. Windykator pozywając do sądu powinien załączyć do pozwu umowę cesji. Na podstawie tej umowy kupił dochodzoną wierzytelność.

Bardzo często załącznikiem do pozwu jest jedynie wyciąg z ksiąg rachunkowych powoda. To tak samo, jakbyśmy pozwali naszego sąsiada do pozwu dołączając tylko nasze pisemne oświadczenie, że ta osoba jest naszym dłużnikiem. Taki pozew byłby skazany na porażkę. Dlaczego? Bo przecież sąsiad zaraz złożyłby odwołanie, w którym wszystkiemu by zaprzeczył. To obrazuje jak ważne jest podjęcie obrony.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

 1. Nie podejmując obrony przyznajemy rację firmie windykacyjnej

Podstawowym obowiązkiem wierzyciela jest udowodnienie tego, że wierzytelność mu przysługuje i w jakiej wysokości. Musimy jednak pamiętać, że w polskim prawie znajduje się też art. 229 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem sąd uznaje za udowodnione fakty, którym strona przeciwna nie zaprzeczy. Dlatego, jeśli windykator pozwał nas do sądu – musimy podjąć obronę. Inaczej przyznamy, że taka firma jest naszym wierzycielem na podaną w pozwie kwotę. Orzeczenie sądu uprawomocni się, a my na zawsze stracimy prawo do obrony.  Dlatego tak ważne jest skierowanie środka zaskarżenia do sądu, jeśli mamy wątpliwości co do treści pozwu.

O tym jak odwołać się od pozwu skierowanego do sądu przez firmę windykacyjną przeczytasz w artykułach: sprzeciw od wyroku zaocznego – wzór z objaśnieniem, sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór z objaśnieniem, Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem, sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku.

 1. Uważaj na termin!

Ważne jest, żeby pilnować wyznaczonych przez sąd terminów. Szczególnie, jeśli otrzymaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, czy np. wyrok zaoczny. Wówczas na odwołanie się mamy 14 dni od dnia odebrania tej poczty. W tych wypadkach jest to termin nieprzekraczalny. Gdy złożymy nasze odwołanie o jeden dzień później sąd nie może wziąć go już pod uwagę.

Co innego, jeśli otrzymaliśmy sam pozew ze zobowiązaniem do wniesienia na niego odpowiedzi. Tutaj również wiąże nas termin wyznaczony przez sąd – najczęściej 14 dni. Nie jest on jednak tak rygorystyczny. Odpowiedź na pozew będziemy mogli złożyć aż do pierwszej rozprawy. Będziemy musieli jednak wyjaśnić dlaczego się spóźniliśmy i wykazać, że nasze spóźnienie nie spowoduje przewlekłości sprawy.

 1. Pamiętaj o opłatach

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i odpowiedź na pozewbezpłatne. Jednak już wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i sprzeciwu od wyroku zaocznego należy opłacić. Jeśli nie wiemy jak obliczyć tę kwotę możemy wysłać środek zaskarżenia nieopłacony. Sąd wezwie nas do uzupełnienia tego braku wskazując wysokość opłaty.

 1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych

Bardzo często klienci zgłaszają się do mnie, gdy sąd wezwie ich do uzupełnienia braków formalnych. Samo złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub innego odwołania wydaje się proste. Często, gdy sąd wzywa nas do usunięcia braków pod rygorem odrzucenia naszego odwołania, zdajemy sobie sprawę, że przydałaby się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Najczęstsze braki to:

– nie złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty/odpowiedzi na pozew na formularzu,

– brak dołączenia odpisu dla strony przeciwnej

– brak opłaty odwołania.

Te braki należy bezwzględnie uzupełnić w ciągu 7 dni od odebrania wezwania sądu. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: Jak uzupełnić braki formalne sprzeciwu?

 1. Jak wygląda rozprawa, gdy “windykator pozwał mnie do sądu”

Gdy do sądu trafi już prawidłowy sprzeciw od nakazu zapłaty/odpowiedź na pozew, dokumenty te zostaną doręczone firmie windykacyjnej, która Cię pozwała. Sąd wyznaczy również rozprawę. Najczęściej na takiej rozprawie pozwany nie musi być obecny. Czasem jednak sąd wzywa go do obowiązkowego stawiennictwa w celu przesłuchania.

O terminie rozprawy zawsze zostaniesz powiadomiony. Jeśli Twoje stawiennictwo będzie obowiązkowe – zostanie to zaznaczone na wezwaniu. Na rozprawę należy przyjść z dowodem osobistym. Warto precyzyjnie i sprawnie odpowiadać na pytania sędziego. Najprawdopodobniej będą one dotyczyć okoliczność zaciągnięcia zobowiązania, jego sprzedaży i wysokości. Z praktyki mogę powiedzieć, że przesłuchanie to nie powinno trwać dłużej jak 15 min.

 1. Sąd wyda rozstrzygnięcie

Po rozprawie sąd wyda rozstrzygnięcie. Będzie to wyrok. W wielu przypadkach sądy wydają także postanowienia o umorzeniu postepowania z uwagi na cofnięcie pozwu przez wierzyciela. Jedno i drugie oznacza wygranie przez Ciebie sprawy. Jest jednak różnica. Cofnięcie pozwu powoduje, że windykator będzie mógł ponownie pozwać Ciebie do sądu, a Ty będziesz musiał ponownie podejmować obronę.

 1. A co jeśli o sprawie dowiedziałeś się dopiero od komornika?

Czasem zdarza się, że w ogóle nie wiemy o tym, że windykator pozwał nas do sądu. O tym, że odbyła się jakaś sprawa sądowa dowiadujemy się dopiero od komornika, który przystępuje do ściągania zasądzonej już należności. To oznacza, ze najprawdopodobniej coś poszło nie tak, jak powinno. Warto wtedy ustalić, czy nakaz zapłaty, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję, został nam doręczony pod prawidłowy adres. Jak postępować w takim wypadku dowiesz się w artykułach: komornik z zaskoczenia! i Co zrobić, jeśli nie wiedziałem o nakazie zapłaty?

Jeśli pozwała Ciebie firma windykacyjna, i potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika serdecznie zapraszam do kontaktu z moją kancelarią. W ramach działalności pro bono bez opłat z Państwa strony reprezentuję pozwanych na terenie całego kraju w sprawach, w których firma windykacyjna pozywa o dług przedawniony.

Kliknij by otrzymać pomoc!
 

Bankowy Tytuł Egzekucyjny BTE a sprzedaż kredytu – 3 dobre informacje!

////

W praktyce obrotu bardzo często banki sprzedają wierzytelności, których ściągnięcie nie idzie sprawnie. Dzieje się tak również w sytuacjach, gdy bank wcześniej wydał w sprawie bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) i próbował na jego podstawie ściągać wierzytelność w drodze egzekucji komorniczej. Ten ruch powoduje bardzo duże zmiany w sytuacji kredytobiorcy, o których musi wiedzieć.

Egzekucję, którego podstawą jest bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) traktuje się jako niebyłą.

Klient banku może na tej sprzedaży jedynie zyskać, ponieważ dla obliczania terminów przedawnienia nie bierzemy wówczas pod uwagę prowadzonego wcześniej postępowania komorniczego. Przesądził o tym Sąd Najwyższy, stwierdzając, że BTE było instytucją, z której mogły korzystać tylko banki. Dlatego firmy windykacyjne skupujące kredyty i pożyczki (najczęściej takie fundusze sekurytyzacyjne jak np. HOIST, Prokura, Open Finance, Ultimo, BEST, EQUES DEBITUM, EOS I, Omega Wierzytelności) nie mogą powoływać się na skutki prawne, jakie spowodowało wydanie BTE i próba ściągnięcia wierzytelności.

Większość wierzytelności z chwilą sprzedaży ulega przedawnieniu.

Termin przedawnienia roszczenia z tytułu kredytu i pożyczki wynosi 3 lata. Jeśli dojdzie do sprzedaży wierzytelności, której podstawą egzekucji był bankowy tytuł egzekucyjny, to termin ten liczony jest od dnia wypowiedzenia przez bank umowy kredytu/pożyczki. Łatwo stąd wyciągnąć wniosek, że znakomita większość z tych zobowiązań ulegnie wówczas przedawnieniu.

Kredytobiorca ma prawo odmówić zapłaty.

Z uwagi na przedawnienie kredytobiorca może odmówić zapłaty. Jeśli fundusz sekurytyzacyjny złoży pozew w sądzie, a chcemy skorzystać z zarzutu przedawnienia, powinniśmy w ciągu 14 dni napisać sprzeciw od nakazu zapłaty bądź odpowiedź na pozew wykazując, że wcześniej w sprawie był wydany BTE i w związku z przedawnieniem wierzytelności korzystamy z prawa odmowy zapłaty. Sąd wyda wówczas wyrok oddalający powództwo.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Jeśli nie czujesz się na siłach aby samodzielnie sporządzić taki sprzeciw/odpowiedź na pozew  – możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Moja kancelaria podejmuje się podobnych spraw na terenie całej Polski. Jeśli chcesz zlecić mi poprowadzenie Twojej sprawy – zapraszam do kontaktu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądu w Lublinie 2018 – wypełniony wzór z objaśnieniem

//

Jak obiecałam w poprzednim artykule – przedstawiam gotowy wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez elektroniczny sąd w Lublinie, a właściwie VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądu w Lublinie

Jest to wzór sprzeciwu od nakazu w postępowaniu upominawczym wydanego w związku z wniesieniem pozwu przeciwko dłużnikowi z tytułu umowy kredytu/pożyczki, gdzie powodem jest firma windykacyjna. Najczęściej będzie to tzw. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, np. Prokura, Ultimo, VPF, EOS Investment, TRIGON Profit, Altus, easyDEBT, HOIST, Debt Trading, Debito, Kredyt Inkaso, BEST, EQUES DEBITUM, Open Finance, AGIO Wierzytelności, GET PRO i wiele innych (pełną oficjalną listę funduszu sekurytyzacyjnych znajdziesz w artykule: lista funduszy wg KNF).

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od nakazu zapłaty E-Sądu w Lublinie
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   


Poniżej załączam wzór, który stworzyliśmy na własne potrzeby w mojej kancelarii. Może on znaleźć zastosowanie do wielu podobnych spraw kierowanych z VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie (tzw. e-sądu). Ustandaryzowanie tego dokumentu było możliwe z uwagi na tryb rozpatrywania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), o czym pisałam szerzej w poprzednim artykule: Nakaz zapłaty e-sądu w Lublinie – 4 zarzuty, które warto podnieść!

Aby prawidłowo skorzystać z wzoru należy wypełnić go o dane swojej sprawy. Zarzuty oraz uzasadnienie mogą pozostać niezmienione. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz uzasadnienie rozbudować o własne argumenty.

Gotowy formularz należy wydrukować w dwóch egzemplarzach. Oba egzemplarze należy podpisać i wysłać na adres e-sądu. Znajdziesz go na kopercie, w której przesłano Ci nakaz zapłaty z pozwem.

Pamiętaj o terminie! Na nadanie na poczcie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz 14 dni od dnia odebrania nakazu zapłaty z pozwem. Jeśli przekroczysz ten termin choćby o jeden dzień sprzeciw zostanie odrzucony, a nakaz uprawomocni się.

Co się stanie gdy już złożyłeś sprzeciw od nakazu zapłaty w e-sądzie?

E-sąd przekaże sprawę do sądu Twojego miejsca zamieszkania. Ten sąd prześle Ci ponownie nakaz zapłaty z pozwem. Tym razem jednak otrzymasz komplet dokumentów, na które powołuje się powód w pozwie. Wówczas będziesz miał ponownie 14 dni na zajęcie stanowiska. Wtedy też będziesz musiał już szczegółowo odnieść się do żądania powoda.

Z uwagi na to, że każda sprawa jest inna, nie jestem w stanie przygotować dla Ciebie gotowego wzoru sprzeciwu od nakazu zapłaty, który powinieneś złożyć w sądzie Twojego miejsca zamieszkania. Wówczas niezbędne jest poprowadzenie sprawy indywidualnie. Jeśli chcesz zlecić mi poprowadzenie Twojej sprawy zapraszam do kontaktu.

Pobierz wzór – Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądu w Lublinie – wzór wypełniony

docx dl

E-sąd w Lublinie – Nakaz Zapłaty. 4 zarzuty, które warto podnieść!

////

E-sąd w Lublinie (Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, Wydział VI) jest jedynym tego typu sądem w Polsce. Wierzyciel może uzyskać tu nakaz zapłaty jedynie powołując się na posiadane dowody. Nie musi tych dokumentów (tj. umowy kredytu/pożyczki, wypowiedzenia umowy itp.) dołączać fizycznie do pozwu. Stąd postępowanie jest szybsze. Dlatego też pozwany otrzymuje jedynie nakaz zapłaty z pozwem – bez żadnych załączników. Takiej korespondencji nie można lekceważyć, o czym pisałam już w artykułach Nakaz zapłaty z Lublina i Czy odbierać pocztę z sądu?

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego ma sprzyjać sprawnej windykacji. Osiągnięcie tego celu nie może jednak dziać się kosztem podstawowych praw pozwanego. Spójrzmy prawdzie w oczy – trudno napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, jeśli dysponujemy tylko pozwem i nie widzimy dowodów, na które powód się powołuje.

 

Dlatego elektroniczny sąd w Lublinie nie rozpoznaje merytorycznie spraw. Jeśli pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty – Lublin przekazuje sprawę do sądu powszechnego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Sąd ten wzywa powoda, tj. najczęściej fundusz sekurytyzacyjny (np. Best, Ultimo, Prokura, Trigon Profit) do przesłania pozwu z kompletem dowodów, na które się wcześniej powoływał. Taki nakaz zapłaty z pozwem i załącznikami doręczany jest ponownie pozwanemu, od którego ten znowu może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd wtedy wyznaczy rozprawę i rozpozna sprawę, po czym wyda wyrok.

Skoro w chwili składania sprzeciwu od nakazu zapłaty do sądu elektronicznego w Lublinie nie dysponujemy dowodami, na które powołał się powód, to jak zatem napisać sprzeciw? Jak odnieść się do dowodów, których nie widzimy?

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty wydany przez E-Sąd w Lublinie?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   


 

W praktyce, składając sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez e-sąd w Lublinie, najlepiej podnieść cztery główne zarzuty, wyjaśniając w uzasadnieniu, że zostały one podniesione z ostrożności procesowej, a szczegółowo pozwany odniesie się do treści pozwu po uzyskaniu z sądu kompletu pozwu z załącznikami. Te cztery podstawowe zarzuty to:

 • zarzut nieistnienia roszczenia,

 • zarzut istnienia roszczenia w mniejszej wysokości,

 • zarzut przedawnienia roszczenia

 • zarzut braku wymagalności roszczenia.

Gotowy przykładowo wypełniony wzór takiego sprzeciwu pojawi się na portalu wkrótce.

Co zrobić, jeśli nie wiedziałem o nakazie zapłaty?

//

Jak już wspomniano w artykule: Czy odbierać przesyłkę z sądu, zawsze warto odbierać korespondencję sądową. Wielu moich klientów nie miało jednak nawet takiej szansy, tj. o wydaniu wobec nich nakazu zapłaty dowiedzieli się dopiero od komornika, albo od pracodawcy po zajęciu wynagrodzenia za pracę. Czy w takiej sytuacji pozostajemy bezbronni? Nie.

Jeśli nic nie wiedziałeś o tym, że wydano wobec Ciebie nakaz zapłaty, masz jeszcze prawo się odwołać. Należy zrobić to tym bardziej, jeśli uważasz, że roszczenie było przedawnione i chcesz skorzystać z prawa do odmowy zapłaty.

Należy wówczas przed sądem wykazać, że zamieszkiwałeś pod innym adresem, niż ten, na który dokonano próby doręczenia nakazu.

Z mojej praktyki wynika, że takich przypadków jest bardzo dużo.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż sąd doręcza nakaz na adres wskazany przez powoda (w tym wypadku najczęściej fundusz sekurytyzacyjny, np. Ultimo, Prokura, Trigon Profit, Best itp. – listę funduszy sekurytyzacyjnych znajdziesz w artykule: lista funduszy sekurytyzacyjnych wg KNF). Powód natomiast podaje do sądu adres z umowy pożyczki/kredytu. Jeśli zatem umowa kredytu/pożyczki zawierana była przed wieloma laty (w mojej kancelarii zdarzają się np. umowy jeszcze z 1999 r.), to jest duże prawdopodobieństwo, że pozwany od tego czasu zmienił miejsce zamieszkania.

Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią. Jestem radcą prawnym i jako profesjonalny pełnomocnik reprezentuję strony postępowania przed sądami. Ja i pracownicy mojej kancelarii postaramy się pomóc także Tobie w miarę naszych możliwości czasowych.