podpisanie ugody
skutki podpisania ugody z windykatorem

Podpisanie ugody z firmą windykacyjną- jakie wywołuje skutki?

/

Nie zawsze podpisanie ugody niesie za sobą korzyści dla obu stron. Prawo nie wymaga, aby wzajemne ustępstwa w ugodzie były ekwiwalentne. Ważne jest to, aby obie strony ugody „coś sobie świadczyły”. Jakie są skutki podpisania ugody z firmą windykacyjną? Istotą ugody jest to, aby jej strony uczyniły sobie wzajemnych ustępstw w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Celem tej instytucji jest uchylenie niepewności co do roszczeń wynikających z łączącego strony stosunku prawnego lub zapewnienie ich wykonania. Celem jest też uchylenie istniejącego między stronami sporu oraz uchylenie sporu, który dopiero może powstać.

Podpisanie ugody – roszczenie o zapłatę staje się bezsporne

Zawarcie przez strony ugody zależne jest od istniejącego między nimi stosunku prawnego. Bez jego istnienia ugoda nie może zostać zawarta. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. I ACa 562/15 wskazał, iż: „Przez ugodę można zachować istniejący między stronami stosunek prawny, usuwając niepewność co do jego istnienia, uchylając istniejący lub mogący powstać spór oraz zapewniając wykonanie roszczeń z tego stosunku wynikających. Sam stosunek prawny objęty ugodą pozostaje co do istoty tym samym stosunkiem, jakkolwiek modyfikacji może ulec jego treść”. Wynika stąd, że skutkiem ugody jest pozbawienie stron stanu niepewności co do łączącego je stosunku prawnego. W przypadku podpisania ugody z firmą windykacyjną roszczenie o zapłatę staje się bezsporne.

Ponadto, ugodą strony rozwiewają wszelkie wątpliwości co do roszczeń wynikających z łączącego je stosunku, sposobu ich wykonania lub ich zakresu, co podkreślił Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2017 r. I ACa 989/17. Jeśli podpiszemy ugodę opiewającą na konkretną sumę do zapłaty, nie będziemy mogli skorzystać z zarzutu nieudowodnienia wysokości i istnienia roszczenia. Stanie się tak nawet wtedy, gdy uprzednio byliśmy zobowiązani do zapłaty niższej kwoty.

Wynika stąd, że podpisując ugodę z firmą windykacyjną musimy być ostrożni. Podpisując ugodę uznajemy swój dług we wskazanej w treści ugody wysokości.

Podpisanie ugody – przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Warto także pamiętać o innych skutkach ugody podpisanej z windykatorem. Ugoda stanowi uznanie roszczenia, które zgodnie z treścią przepisu art. 123 § 1 ust. 2 przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Skutkiem jego przerwania jest rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia od nowa. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 23 maja 2017 r. podkreślił, iż uznanie roszczenia przerywające bieg przedawnienia roszczenia może być dokonane tylko w stosunku do nieprzedawnionego roszczenia. Wobec tego, jeśli podpisaliśmy ugodę, a nasze roszczenie jest już przedawnione, nie oznacza to, że uznaliśmy roszczenie!

Podpisanie ugody – zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia roszczenia

 Jednak z podpisania ugody po upłynięciu terminu przedawnienia roszczenia wynikają inne negatywne konsekwencje. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Dokonanie tego przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.

Podpisując ugodę, możemy także zrzec się korzystania w przyszłości z zarzutu przedawnienia roszczenia, którego dochodzi przeciwko nam windykator. Oznacza to, że nie będziemy mogli z tego zarzutu skorzystać nawet przed sądem i nawet, jeśli roszczenie bez cienia wątpliwości jest przedawnione.

Tę kwestię poruszył Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 4 grudnia 2014 r. I ACa 248/14. Zgodnie z jego treścią:

„Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest jednostronnym oświadczeniem woli i może ono stanowić element składowy ugody. Nie wymaga żadnej szczególnej formy, aby było skuteczne. Może być dokonane w sposób wyraźny lub dorozumiany, poprzez każde zachowanie się dłużnika, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Jednakże przy ocenie zachowania się dłużnika należy zachować ostrożność mając na uwadze fakt, że w rachubę może wchodzić tylko uznanie długu, zarówno właściwe, jak i niewłaściwe. O ile uznanie właściwe dokonane po upływie okresu przedawnienia z reguły połączone jest ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia, o tyle uznanie niewłaściwe uznawane jest jedynie za oświadczenie wiedzy, aczkolwiek zawarcie ugody, w której pozwany uznał przedawnione roszczenie, uznawane jest za zrzeczenie się zarzutu przedawnienia”.

Można zauważyć, że podpisanie ugody – niezależnie, czy termin przedawnienia roszczenia upłynął, czy jeszcze biegnie – niesie za sobą negatywne konsekwencje. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy proponowana treść ugody nie jest dla nas krzywdząca, lepiej powstrzymać się z podpisywaniem jakiegokolwiek dokumentu przedstawionego przez firmę windykacyjną.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Przedawnienie długu – o skutkach przedawnienia i nadchodzących zmianach

Następny wpis

Wstrzymanie egzekucji z nieruchomości w procesie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Ostatnie z Antywindykacja