Nękanie przez firmy windykacyjne – jak się przed nim bronić? Działania firm windykacyjnych a egzekucja komornicza [2021 r.]

/

Bez wątpienia wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika spłaty zobowiązania, jednak należy mieć na uwadze, że każde podejmowane przez niego działanie związane z egzekucją długu musi być zgodne z prawem. Z doświadczenia jednak wiemy, że nie zawsze tak jest. Zjawiskiem dość powszechnym jest nękanie dłużników przez podmioty, które aktualnie są w posiadaniu wierzytelności przysługującej przeciwko nim. Do takich praktyk najczęściej uciekają się firmy parabankowe lub wyspecjalizowane w tym firmy windykacyjne.

Formy nękania, a uprawnienia windykatora

Nękanie dłużników przez wierzycieli stanowi kwestię często poruszaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy opowiadają się za karalnością nękania dłużników przez firmy windykacyjne. Jako działania naruszające dobra osobiste dłużnika wskazuje się:

 • nękanie natarczywymi telefonami;
 • kierowanie pytań dotyczących sytuacji osobistej dłużnika do jego sąsiadów, znajomych, współpracowników oraz członków rodziny;
 • nachodzenia dłużnika w jego miejscu zamieszkania.

Takie działania firm windykacyjnych mające na celu osaczenie dłużnika doprowadzają często do sytuacji, w której dłużnik nie widząc innego rozwiązania swojej niekomfortowej sytuacji zaciąga coraz to kolejne zobowiązania z przeznaczeniem na spłatę starych zobowiązań, koszty wzrastają i powstaje tzw. spirala zadłużenia. Takie nękanie często też bywa przyczyną dla powstania stanów depresyjnych i z punktu widzenia nękanego dłużnika jest bardzo szkodliwe dla zdrowia i komfortu psychicznego.

Uprawnienia windykatora

Podczas starcia z takim nękający windykatorem, każdy dłużnik powinien pamiętać, że uprawnienia windykatora są znikome w porównaniu z tymi, które posiada komornik, któremu prawo przyznaje szereg uprawnień mających na celu przeprowadzenie skutecznej egzekucji. Tak, więc windykatorzy powołując się na uprawnienia komornicze znacznie przekraczają swoje kompetencje zmuszając dłużnika do spłaty zadłużenia. W skrócie, uprawnienia windykatora ograniczyć się mają do rozmów z dłużnikiem, wzywania go do zapłaty czy podejmowania rokowań ugodowych.

W związku z powyższym dochodzimy do prostych wniosków, iż windykator pod żadnym pozorem nie może naruszać naszej przestrzeni osobistej, nachodzić nas w domu, uzyskiwać informacji od naszych bliskich czy najdalej idące – grozić dalszymi konsekwencjami.

Uprawnienia komornika – egzekucja komornicza

Tak na prawdę jedyną cecha wspólna komornika oraz windykatora jest chęć wyegzekwowania długów. Przede wszystkim komornik jest osobą pełniącą funkcję urzędowe tak jak np. sędzia, tak więc jego pracą jest przymusowa egzekucja rozstrzygnięć sądowych w drodze egzekucji komorniczej. Jak już wcześniej wspominaliśmy uprawnienia komornika są szersze niż działania, które podejmować może windykator.

Do wszczęcia takiej egzekucji niezbędne jest złożenie przez wierzyciela pozwu w odpowiednim sądzie. Dopiero po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia sądu, uwzględniającego roszczenie wierzyciela, komornik zaczyna działać, jednakże nie jest to działanie dobrowolne. Komornik nie posiada uprawnień, które pozwoliłyby mu zarekwirować nasz cały majątek, jego działania również są ograniczone przepisami prawa. Działania komornika nie mogą doprowadzić do sytuacji, w której dłużnik oraz jego rodzina zostaną pozostawieni bez środków do życia.

Egzekucja komornicza – co może podlegać egzekucji komorniczej, a co nie może być przedmiotem zajęcia?

Pomimo ograniczeń, uprawnienia komornicze w przedmiocie zajęcia naszego majątku są obszerne. Zajęciu może podlegać:

Wynagrodzenie za pracę
Kwota zajęcia komorniczego z wynagrodzenia uzależniona jest od wysokości płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie jest wolne od zajęcia komorniczego. Jeżeli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę zarabia najniższą krajową, komornik nie może potrącić ani złotówki z jej wynagrodzenia – z wyjątkiem zajęć alimentacyjnych. W przypadku wynagrodzenia wyższego niż płaca minimalna obowiązują następujące ograniczenia – Komornik może zająć maksymalnie 60% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku dłużników alimentacyjnych (do dyspozycji dłużnika powinna pozostać równowartość 40% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku), 50% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku pozostałych dłużników. Nie wszystkim dłużnikom nie alimentacyjnym grozi zajęcie połowy pensji. Wszystkim pozostałym dłużnikom komornik może zająć tylko kwotę ponad minimalne wynagrodzenie.

Wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych
Umowy o dzieło i umowy zlecenie. Co do zasady komornik może zająć 100% kwoty, chyba że stanowi ona jedyne źródło dochodu dłużnika.

Środki z rachunku bankowego
Komornik musi zostawić na koncie bankowym dłużnika kwotę wolną od zajęcia, która na rok 2021 wynosi 2800 zł brutto.

Nieruchomości

Ruchomości
Komornik ma prawo zająć większość ruchomości, z wyjątkiem tych najbardziej niezbędnych do życia.

Emeryturę i rentę
Komornik nie może jednak zająć całości tych kwot. Kwota wolna od zajęcia z emerytury jest stała i jest co roku waloryzowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na to, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych dokonywana jest na przełomie lutego i marca, w ciągu jednego roku obowiązują dwa różne typy kwot wolnych od zajęcia z emerytury. Jedne kwoty ważne są przez pierwsze dwa miesiące roku, a kolejne kwoty (już zwaloryzowane) ważne są od 1 marca do końca roku kalendarzowego.

Jak wynika z powyższych wyliczeń komornik może zająć bardzo dużą część majątku dłużnika, jednak jest szereg świadczeń i przedmiotów, które spod zajęcia komorniczego są wyłączone. Wyłączone spod egzekucji komorniczej są:

 • świadczenia z programu 500+;
 • zasiłki pielęgnacyjne
 • renty dla sierot;
 • alimenty;
 • zasiłki macierzyńskie i ojcowskie;
 • zasiłki socjalne;
 • przedmioty osobiste dłużnika.

Obrona przed uciążliwą egzekucją komorniczą

Jeżeli komornik dopuści się zajęcia przedmiotu lub środka utrzymania, do którego zajęcia uprawniony nie był lub w jakikolwiek inny sposób przekroczy swoje uprawnienia, przez co egzekucja komornicza stanie się dla dłużnika uciążliwa, przysługuje nam prawo do złożenia skargi na czynności komornika. Szczegółowo kwestię skargi na czynności komornika reguluje art. 767 kodeksu postępowania cywilnego.

Na złożenie skargi mamy tydzień od momentu dokonania zaskarżonej przez nas czynności przez komornika, a wnosimy ją do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii komornika, za pośrednictwem komornika. Skarga musi czynić zadość wszelkim wymaganiom pisma procesowego, tak więc aby mieć pewność, że nasza sprawa zostanie rozpoznana bez zwłoki dobrze jest zwrócić się o pomoc w jej sporządzeniu do profesjonalnego pełnomocnika.

Obrona dłużnika przed natarczywym windykatorem

Przede wszystkich odpowiedzialność windykatora sprowadzać się będzie do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 190a kodeksu karnego :

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność – podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Istnieje również szereg innych możliwości, z których taki nękający dłużnik może skorzystać jak np.:

 • Skarga do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumenta;
 • wszędzie postępowania cywilnego, w celu ochrony dóbr osobistych dłużnika.

Jak wskazaliśmy praca windykatora znacznie różni się od pracy komornika, działają oni w różny sposób i posiadają różne uprawnienia. W przypadku kiedy któraś z wspomnianych postaci pojawi się w naszym życiu nie należy jednak podlegać wpływom lub w milczeniu znosić, często uporczywe zajęcia, warto w takiej sytuacji zwrócić się o pomoc profesjonalnego pełnomocnika, aby odzyskać spokój.

WEKSEL IN BLANCO – Zabezpieczenie, czy pole do nadużyć? [2021 r.]

Firmy finansowe bardzo często korzystają z weksla in blanco jako jednej z form zabezpieczenia spłaty kredytu. Podpisując taki weksel powinniśmy być świadomi ryzyka jakie na siebie przyjmujemy w związku z jego wystawienie oraz powinniśmy dysponować odpowiednią wiedzą, jak go wypełnić, aby ryzyko to ograniczyć do niezbędnego minimum.

Co to weksel in blanco?

Weksel in blanco to papier wartościowy, w którym jedna ze stron (kredytobiorca) zobowiązuje się do zapłaty nieokreślonej w nim sumy stronie przeciwnej (kredytodawcy). Przy wystawieniu takiego dokumenty nie jest wymagana wizyta u notariusza lub innego specjalisty z zakresu prawa. Wystawiają go zwykle osoby biorące udział w transakcji. Osoba wskazana na wekslu jako wierzyciel może domagać się na jego podstawie od dłużnika zapłaty określonej w nim sumy pieniędzy (i tylko pieniędzy, zobowiązanie wekslowe nie może dotyczyć rzeczy lub usług). Weksel in blanco charakteryzuje się tym, że w trakcie jego podpisywania brak jest części elementów, takich jak np. wcześniej wspomniana kwota do zapłaty.

Jak wypełnić weksel in blanco, aby mieć pewność, że nie będzie polem do nadużyć?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, weksle stanowią dla przedsiębiorców zabezpieczenie wykonania umowy, w momencie, kiedy dłużnik nie dotrzymuje jej warunków, w takiej sytuacji instytucja będąca w posiadaniu takiego weksla może “puścić” go w obieg. Wierzyciel w takiej sytuacji zobowiązany jest wypełnić weksel na kwotę zadłużenia, jednakże może wydarzyć się sytuacja, w której dłużnik zostanie zmuszony do zapłaty kwoty przekraczającej jego zobowiązanie lub w skrajnym przypadku do zapłaty zobowiązania spłaconego lub nieistniejącego. Dla wierzycieli forma weksla jest bardzo korzystna, jednak dłużnikowi może skutecznie utrudnić obronę przed Sądem.

Kwestie wypełniania weksla szczegółowo reguluje Ustawa Prawo Wekslowe, która dla ważności weksla in blanco zastrzega, iż musi zostać podpisany odręcznie. Elementem koniecznym dla uznania ważności weksla in blanco jest sporządzenie dodatkowego dokumentu, który szczegółowo regulował będzie kwestie jego wypełniania. Dokument taki nosi nazwę deklaracji wekslowej lub rzadziej porozumienia wekslowego.

Deklaracja wekslowa jest dodatkowym zabezpieczeniem do weksla in blanco, w którym ustalona jest swoista instrukcja wypełnienia brakujących elementów weksla in blanco przez wierzyciela, np. kwota, jaką może wpisać na wekslu, a w związku z tym, że powiązana jest z konkretną umową kredytu powinna zastrzegać wypełnienie kwoty do wysokość przyjętego u wierzyciela zobowiązania.

Deklaracja wekslowa stanowiąca odrębny dokument od samego weksla in blanco oraz umowy, którą on zabezpiecza dla jak najwyższego zabezpieczenia naszych interesów, powinna zawierać następujące informacje:

 • datę zawarcia deklaracji, która powinna być taka jak data wystawienia weksla in blanco;
 • dane identyfikacyjne stron umowy, takie jak np. imię, nazwisko oraz adresy;
 • oświadczenie dłużnika o oddanie weksla in blanco w ręce wierzyciela;
 • oznaczenie miejsca oraz terminu płatności;
 • klauzula bezwarunkowego przyrzeczenia zapłaty;
 • zobowiązanie wierzyciela dotyczące oddania weksla w ręce dłużnika w momencie spłaty zobowiązania;
 • odręczne podpisy obu stron, zgodne z podpisami na wekslu in blanco.

Weksel obecnie może być napisany odręcznie, wymagana jest po prostu forma pisemna. Jednakże brak na wekslu, któregoś z powyższych elementów lub niemożność ich jednoznacznego określenia powoduje nieważność takiego weksla.

Jak wygląda obieg weksla in blanco?

Osoba uprawniona do otrzymania zapłaty zgodnie z wekslem ma możliwość przeniesienia przysługującego jej na podstawie weksla in blanco prawa na inną osobę. Taka operacja powszechnie nazywana jest puszczeniem weksla w obieg lub jego indosowaniem.

Wygląda to w ten sposób, że posiadacz weksla na jego odwrocie napisze “ustępuje na zlecenie” i w dalszej kolejności poda dane osoby na rzecz, której ustępuję prawo oraz złoży swój podpis, a na końcu przekaże swój weksel, od tego momentu nowemu wierzycielowi dłużnika. Zmiana posiadacza weksla podczas postępowania stanowi spory problem, ponieważ koniecznym jest udowodnienie przed Sądem, że nabywca weksla działał ze świadomością na szkodę dłużnika i wiedział o np. wypełnieniu weksla niezgodnie z deklaracją, stanem faktycznym lub że wiedział on o spłaceniu zobowiązania, które dany weksel zabezpieczał.

Co stanowi możliwość do nadużyć i jak zmniejszyć ryzyko związane z wystawieniem weksla in blanco?

Poza wskazanym powyżej wymogami, kolejnym sposobem na zmniejszenie ryzyka oszustwa w związku z wystawieniem weksla in blanco będzie umieszczenie na wekslu adnotacji o sporządzonej dla niego deklaracji wekslowej. W ten sposób żaden jego posiadacz nie będzie mógł wypełnić go pod wpływem własnej fantazji, a tylko i wyłącznie zgodnie z treścią takiej deklaracji.

Choć najlepiej skorzystać z innych sposobów zabezpieczenia, to jeżeli wystawienie weksla in blanco będzie niezbędne dla uzyskania kredytu poniżej przedstawimy kilka dodatkowych sposobów jak zabezpieczyć się przed ryzykiem nadużyć w wyniku wystawienia weksla:

 • istnieje sposób na wyłączenie możliwości indosowania weksla, wystarczy przy jego wystawieniu zamiast sformułowania “na zlecenie” umieścić zwrot “na rzecz” – w ten sposób wyłączymy możliwość przelania prawa z weksla na nowego wierzyciela;
 • zadbaj o to, aby od razu przy wystawianiu weksla zostało wypełnione jak najwięcej elementów- zmniejszysz tym samym ryzyko dowolności przy jego wypełnianiu przez wierzyciela, nie będzie on mógł zwyczajnie sfałszować tych danych;
 • deklaracje koniecznie sporządź w dwóch egzemplarzach i dopilnuj, aby została ona podpisana przez obie strony transakcji, w ten sposób wierzyciel nie będzie mógł powoływać się na nieznajomość treści postanowień deklaracji, bo przecież miał on swój egzemplarz!
 • zachował swój egzemplarz dokumentów, podczas próby oszustwa będziesz mógł powołać się na sporządzenie weksla wraz z deklaracją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;

Podsumowując weksel in blanco jest wekslem niezupełnym, chodź z roku na rok traci on na swojej popularności to jest rozwiązaniem wciąż spotykanym na rynku finansowym, a w obiegu znajduję się sporo tych właśnie papierów wartościowych. Jest od zabezpieczeniem wiążącym się z dużym ryzykiem, jednakże przy odpowiednim wypełnieniu takiego dokumentu jest to rozwiązanie bezpieczne.

Nakaz zapłaty – jak się przed nim bronić? Działania kancelarii w procesie sądowym [2021 r.]

Dla większości naszych klientów nakaz zapłaty to pierwsza styczność z postępowaniem sądowym. Nic zatem dziwnego, że otrzymując taki dokument możesz czuć się zagubiony – raptownie Sąd zobowiązuje do zapłaty w krótkim terminie 14 dni kwot o znacznej wysokości. W braku zapłaty wierzyciel będzie mógł na podstawie takiego dokumentu wystąpić do komornika o wszczęcie egzekucji. Wydawałoby się, ze jest to koniec świata – jednak nic bardziej mylnego! To dopiero początek procesu sądowego, w którym może wydarzyć się wszystko.

Nakaz zapłaty z e-Sądu w Lublinie

Na tym etapie zgłasza się do nas najwięcej klientów. Więcej o tej formie orzeczenia sądowego przeczytasz w naszej zakładce – „Nakaz zapłaty”. Na potrzeby niniejszego wpisu wskazać należy na najbardziej charakterystyczne cechy nakazu zapłaty z e-Sądu w Lublinie:

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym to orzeczenie sądowe, które wydawane jest przez sąd (bez rozprawy i bez udziału stron) na podstawie pozwu. Powód (najczęściej bank lub inna firma zajmująca się udzielaniem pożyczek) nie musi wykazać dokumentami swojego roszczenia. Wystarczy, że zadeklaruje, iż ma w swoim posiadaniu np. umowę, czy wypowiedzenie umowy uprawniające do żądania zapłaty. Wydanie rozstrzygnięcia przez Sąd w oparciu o tak ubogi materiał dowodowy często budzi wątpliwości, które można rozwiać w procesie, nierzadko prowadząc do oddalenia powództwa.

Od otrzymania takiego nakazu zapłaty masz 14 dni na złożenie sprzeciwu. W sprzeciwie powinno się podnieść wszystkie wątpliwości, a także twierdzenia i dowody związane ze sprawą. Z uwagi jednak na ubogi materiał dowodowy przedstawiony przez powoda – często wystarczającym jest jednak dość ogólnikowe wskazanie, iż pozwany nie zgadza się z treścią pozwu. Dobrze już na tym etapie sprawy podjąć współpracę z profesjonalistą specjalizującym się w sprawach o zapłatę, który dopilnuje, by sprzeciw spełniał wszystkie wymogi formalne prawa procesowego.

Złożenie sprzeciwu, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi procesu sądowego, doprowadzi do umorzenia postępowania. Nie jest to jednak koniec sprawy – powód będzie mógł skierować sprawę ponownie do sądu, tym razem jednak bezpośrednio do sądu właściwego ze względu na Twoje miejsca zamieszkania.

Sprawdź wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty (aktualny na 2021 r.) – KLIKNIJ TUTAJ

Ponowny sprzeciw od nakazu zapłaty lub odpowiedź na pozew

Po ponownym wytoczeniu sprawy, umorzonej przed e-Sądem w Lublinie, prawdziwy proces dopiero się zaczyna i na tym etapie doświadczenie procesowe jest szczególnie ważne.

Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Podobnie jak w przypadku nakazu z e-Sądu w Lublinie – od tak wydanego nakazu zapłaty przysługuje 14-dniowy termin na złożenie sprzeciwu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym to nie jest jedyny możliwy krok postępowania – Sąd może skierować sprawę do zwykłego rozpoznania, a wtedy powinieneś otrzymać pozew wraz ze zobowiązaniem do ustosunkowania się do sprawy (tj. do złożenia odpowiedzi na pozew), najczęściej także z zachowaniem 14-dniowego terminu.

Niezależnie od tego, czy będziesz musiał złożyć sprzeciw czy odpowiedź na pozew, musisz mieć na uwadze, że pisma procesowe mają formalny charakter i trzeba ich formę zachować. W szczególności trzeba wskazać jakim argumentom powoda się zaprzecza, a jakie twierdzenia przyznaje. Na tym etapie należy wskazać wszystkie dowody mogące podważać stanowisko banku lub firmy pożyczkowej. W sprawach o zapłatę będą to zatem potwierdzenia dokonanych wpłat, opłat za restrukturyzację lub refinansowanie zobowiązania, kopie składanych do instytucji finansowej reklamacji… Dowód może być przeprowadzony również w oparciu o zeznania strony lub świadka, mającego wiedzę o okolicznościach powstałego sporu.

Podniesienie wszystkich argumentów na początku procesu jest o tyle ważne, że później istnieje obawa, iż Sąd uzna pozostałe argumenty za spóźnione. Postępowanie cywilne jest bowiem bardzo formalistyczne.

Wezwanie na rozprawę w postępowaniu cywilnym

Jednym z ważnych elementów postępowania cywilnego jest rozprawa. Rozprawa, podobnie jak inne czynności w procesie, odbywa się wobec ściśle określonych procedur.

W dobie pandemii COVID-19 nie ma ona miejsca w każdym postępowaniu, bowiem część spraw rozpoznawana jest na posiedzeniu niejawnym, a więc w oparciu o pisma i dowody składane przez strony. Jednak gdy do rozprawy dojdzie – obecność na rozprawie może okazać się niezbędna. Sąd może bowiem chcieć przesłuchać strony postępowania i „na żywo” przekonać się o ich racjach.

Na rozprawie przesłuchani mogą być również świadkowie powołani przez strony, a wówczas istotnym jest zadanie odpowiednich pytań, które nierzadko mają wpływ na finał procesu. Z uwagi na fakt, iż niewłaściwie zadane pytanie może zostać oddalone przez Sąd, ważne jest doświadczenie w prowadzeniu tego typu czynności.

Przesłuchanie stron lub świadków może mieć miejsce poza rozprawą – tj. w formie pisemnej. Taki wniosek należy złożyć do sądu. Wówczas pytania zadawane przesłuchiwanym gromadzone są przez Sąd od stron procesu. Żywa relacja strony postępowania lub powoływanych przez nią świadków potrafi być ważnym dowodem w sprawie, choć nie zawsze odgrywa istotną rolę w przypadku postępowań o zapłatę.

Wymiana pism procesowych

W sprawach o zapłatę najczęściej proces nie opiera się jedynie o rozprawę oraz ogólne zajęcie stanowiska w postaci sprzeciwu lub odpowiedzi na pozew. Strony mogą wymieniać się argumentami i stanowiskami, do czego nierzadko zobowiązuje sam Sąd, mając na celu wyjaśnienia dodatkowych okoliczności.

Wymiana pism procesowych, w zależności od zawiłości sprawy oraz Sądu rozpoznającego postępowanie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. W tym czasie, bazując na średniej prowadzonych przez naszą kancelarię postępowań, sporządzamy około 3 dodatkowych pism procesowych zawierających uzupełnienie stanowiska, w zakresie najbardziej newralgicznych dla danej sprawy kwestii.

Przykład: W przypadku pożyczek udzielanych przez tzw. „chwilówki” bardzo często kwestionowana jest przez nas wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki. Informacja o tym powinna znaleźć się w sprzeciwie lub odpowiedzi na pozew. Strona przeciwna w odpowiedzi na nasze stanowisko najczęściej wskazuje, iż koszty obciążające klienta pozostają w zgodzie z art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, bowiem nie przekraczają wartości maksymalnej. W formie repliki, należałoby wówczas podnieść, iż zgodność kosztów pożyczki z w/w przepisem nie wyłącza badania przez Sąd zasadności i abuzywności naliczania dodatkowych opłat.

Wyrok

Jeżeli Sąd uzna, iż wyjaśnione zostały wszystkie okoliczności spornej sprawy, zamknie rozprawę, a następnie wyda wyrok.

Wyrok Sądu I instancji nie zamyka jednak całkowicie sprawy. Od wyroku przysługuje bowiem środek zaskarżenia w formie apelacji.

Aby wnieść apelację, niezbędnym jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku przez Sąd I instancji. Termin na złożenie takiego wniosku wynosi 7 dni i liczony jest od dnia doręczenia wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym lub ogłoszenia wyroku na rozprawie.

Do wniosku o uzasadnienie należy załączyć dowód dokonania opłaty sądowej w wysokości 100 zł na rachunek Sądu rozpoznającego sprawę. Jest to bardzo ważny element wniosku, ponieważ w braku dokonania opłaty – Sąd może nawet wniosek o uzasadnienie odrzucić, co zamknie drogę do apelacji.

Apelacja – czyli środek zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia

Apelacja to standardowy środek zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia. Apelacja podlega opłacie, której wysokość określona jest w art. 13 i 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W apelacji należy wskazać wszelkie uchybienia dotyczące stosowania prawa materialnego i prawa procesowego, których dopuścił się Sąd wydający wyrok w I instancji.

Niektórzy klienci zgłaszają się do kancelarii dopiero na tym etapie, po niepowodzeniu w samodzielnym działaniu przed Sądem I instancji. Warto jednak wiedzieć, iż nie jest dobrze czekać na profesjonalną pomoc pełnomocnika do tego momentu! Należy bowiem zwrócić uwagę, iż w apelacji co do zasady nie można powoływać się na nowe twierdzenia i dowody – mogą one zostać potraktowane przez Sąd za spóźnione, a tym samym apelacja zostanie oddalona, mimo istotnych wadliwości umowy lub innych czynności podjętych przez powoda. Tylko nieważność umowy jest badana przez Sąd z urzędu, pozostałe uchybienia banku lub innej instytucji finansowej w procesie, rozpoznane zostaną w przypadku podniesienia precyzyjnego zarzutu.

Wyrok Sądu II instancji

Dopiero wyrok Sądu II instancji zamyka postępowanie. Standardowo nie przysługują od niego dalsze środki zaskarżenia.

W przypadku wydania niekorzystnego wyroku na tym etapie warto porozumieć się z wierzycielem w celu uzgodnienia warunków spłaty zobowiązania, bez udziału komornika. Profesjonalni pełnomocnicy reprezentują klientów również na tym etapie, prowadząc do zawarcia jak najkorzystniejszej i możliwej do zrealizowania ugody.

Jeżeli jednak postępowanie toczyło się w sprawie, której wartość przedmiotu sporu przekraczała 50.000 zł, istnieje możliwość wystosowania nadzwyczajnego środka zaskarżenia – tj. skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna z uwagi na swój ekstraordynaryjny charakter nie jest możliwa w każdej sprawie – tutaj uchybienia Sądów rozpoznających sprawę w dwóch instancjach muszą być bardzo wyraźne. Sąd Najwyższy przyjmie skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:

 • w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;
 • istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;
 • zachodzi nieważność postępowania lub
 • skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Do złożenia skargi kasacyjnej reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika, tj. adwokata lub radcę prawnego, jest już niezbędna.

Moralność kontra praworządność, czyli o najlepszej książce świata

Pewnie zadajesz sobie pytania: o jakimż to arcydziele mowa w tytule tekstu?  A przede wszystkim, jak to może być, że praworządność i moralność stoją w kontrze, skoro za pewnik przyjmujemy, że są to niemal synonimy? Może coś się autorowi pomieszało?

Prawie jak u Orwella

Zdaję sobie w pełni sprawę, że określenie „najlepsza książka świata” jest nad wyraz subiektywne. Niech więc to będzie moje zdanie, ale też wyjaśnię dlaczego tak wysoko tę pozycję uplasowałem. Pamiętasz co nieco z „Roku 1984”? Chodzi mi o  zakazaną lekturę, czyli Księgę Goldsteina, która trafiła w ręce głównego bohatera – Winstona Smitha. To co znalazł Winston w Księdze, widział wokół siebie. Czytanie zakazanej książki napawało go ogromną ekstazą, błogością. Dlaczego? Oto jak tłumaczy to Orwell:

„Winston Smith był zachwycony książką, a może raczej tym, co potwierdza jego własne przemyślenia. (…) Słowa, które czytał, mógłby napisać sam, gdyby tylko zdołał uporządkować swoje rozproszone myśli. Książkę stworzył ktoś o podobnym umyśle, ale znacznie potężniejszym, bardziej systematycznym. Winston doszedł do wniosku, że najlepszymi książkami są te, które mówią nam, co już wiemy.”

Nawiązałem do arcydzieła Orwella nieprzypadkowo: „Atlas zbuntowany” autorstwa Ayn Rand – bo o tę pozycję chodzi w tytule – stanowi jakby prequel do „Roku 1984”. W wielu fragmentach niemal idealnie pokazuje nam otaczającą nas obecnie rzeczywistość. Jednocześnie tłumacząc, jak to się dzieje, że  świat idzie w bardzo złym kierunku. Co nas może spotkać, jeśli kurs ten utrzymamy? Właśnie to, co widzimy oczami Winstona Smitha…

Elity (czytaj: miernoty) władzy

Jak na pewno pamiętasz w świecie Winstona Smitha rządzi w sposób autorytarny partia wewnętrzna. Podobne kreatury – na dodatek miernoty do kwadratu –  widzimy u steru władzy w „Atlasie Zbuntowanym”. Tyle, że Ayn Rand tworzy też postacie ludzi doskonałych, są to przedsiębiorcy Hank Rearden i Dagny Taggart, stanowiący dosłownie wzór cnót.  Jak zatem doszło do sytuacji, kiedy znacząco wyżej w drabince społecznej znajdują się miernoty (jest ich w „Atlasie” cała galeria), a nie ludzie pokroju Hanka Reardena, czy Dagny Taggart?

To proste: ci, którzy naprawdę produkują, tworzą, są … bardzo zajęci. Więc do władzy pcha się miernota. Oto rozmowa dwóch przedsiębiorców, takich przez wielkie P, na ten temat:

„Wytwarzaliśmy dobra na użytek świata, ustalanie kodeksu moralnego pozostawiając swoim wrogom. Pozwalaliśmy tym, którzy otrzymywali i rozdzielali niezasłużone dobra, czcić niekompetencję i przemoc. Akceptując karę nie za grzechy, lecz za cnoty, zdradziliśmy swój kodeks i pozwoliliśmy działać tamtemu.”

Dziś prawdziwych Reardenów już nie ma…

Mistrz kontra miernota. Znamy to doskonale choćby z oscarowego „Amadeusza” Milosa Formana. Miernota, będąca w znaczącej przewadze  zawsze jest górą. Jednocześnie nienawidząc tych, którzy tworzą, potrafią i są mistrzami w swoim fachu. Oddajmy znowu głos Ayn Rand, oto kolejny fragment „Atlasa Zbuntowanego”:

„Co jest znamieniem mierności? Niechęć do cudzych osiągnięć. Te drażliwe miernoty, siedzą i trzęsą się, żeby czyjeś dzieło nie okazało się większe od ich własnego.  Wyszczerzają na ciebie zęby ze swoich mysich dziur, myślą, że sprawia ci przyjemność fakt, iż twoja inteligencja ich przyćmiewa, podczas gdy ty oddałbyś rok życia, żeby tylko zobaczyć pośród nich iskierkę talentu. Zazdroszczą ci osiągnięć, a ich marzenie o wielkości jest wyobrażeniem świata, w którym wszyscy uznają ich wyższość.”

W „Atlasie Zbuntowanym” Hank Rearden za nic w świecie nie chce współpracować z władzą (na jej warunkach), tj. z „chłopcami z Waszyngtonu” i ich klakierami, m.in. biznesowymi miernotami, czy też sprzedajnymi naukowcami. W konsekwencji wciąż musi walczyć z tą pseudo-elitą. Wygrywa wojny – bo bije swoich wrogów na głowę w każdej dziedzinie – aby … finalnie i tak polec. O tym za chwilę.

Kogo można uznać, za „Ostatniego Mohikanina”, typu Hanka Reardena, w polskim biznesie? Moim zdaniem jest to Roman Kluska. Przypomnijmy co się wydarzyło temu wielkiemu przedsiębiorcy, cieszącemu się nieskazitelną opinią we wszystkich środowiskach, poza ówczesną władzą. Oto fragment publikacji z 2004 na ten temat:

„W lipcu 2002 roku policjanci z Centralnego Biura Śledczego wdarli się do krynickiego domu Romana Kluski oraz domów jego współpracowników. W kajdankach przywieziono ich do Krakowa, zatrzymano w policyjnym areszcie i przesłuchiwano w Prokuraturze Apelacyjnej. Zatrzymano im paszporty.”

Czyż niesłusznie Ayn Rand określa zatem „grupę trzymającą władzę” jako grabieżców? Czyż nie wygląda to teraz identycznie? Czy mamy zapomnieć o tym, że zdaniem naszych obecnych elit, powinniśmy zasuwać –  czyli uczciwie i bardzo ciężko pracować –  za miskę ryżu?

Ile jest prawa w prawie?

Dlaczego zatem Hank  Rearden, mimo tego, że wygrywa wojny i tak finalnie przegrywa? Bo prawo tworzą grabieżcy. Więc po wygranej przez Reardena wojnie wystarczy je odpowiednio zmienić, aby jego sukces zamienił się w porażkę.

Jak zatem się tworzy prawo? Oto kolejny kapitalny cytat z „Atlasa”, jest to fragment rozmowy Reardena ze sprzedajnym naukowcem. Oto wypowiedź tego drugiego:

„Wy, uczciwi ludzie, jesteście strasznie kłopotliwi. Nie ma sposobu na rządzenie niewinnymi. Jedyna władza, jaką posiada każdy rząd, to władza nad przestępcami. Kiedy zatem nie ma ich wielu, trzeba ich stworzyć. Obwołuje się przestępstwami tyle rzeczy, że przestrzeganie prawa staje się niemożliwe. Komu potrzebny jest naród praworządnych obywateli? Nikt na tym nic nie zyska. Ale wystarczy wprowadzić prawa, których nie da się ani przestrzegać, ani egzekwować, ani obiektywnie interpretować – a wtedy stwarza się naród przestępców i można się karmić ich winą.”

Czyż nie widzimy tego wokół, szczególnie w okresie od początku pandemii, gdzie przestępstwem staje się uczciwa praca? Gdzie grabieżcy zakazują ci jej wykonywać, nie zwalniając z regulowania rachunków: także danin publiczno-prawnych, czyli płatności na rzecz tychże grabieżców. No ale jeśli tych rachunków nie płacisz – znowu jesteś przestępcą, np. jeśli zalegasz z VAT-em, czy ze składkami na ZUS.

Ale przecież przestępstwem jest także zignorowanie obowiązku – bezprawnego wedle Konstytucji – chodzenia w maskach. We Francji przestępstwem jest wyjście z domu po 18-tej. W Anglii – jeśli  usiądziesz na ławce. Pod koniec ubiegłego roku dwie młode kobiety zostały w Londynie aresztowane, za to, że biegały po parku, bo … podjechały tamże autem.

Co z tą moralnością?

Bardzo dużo miejsca w „Atlasie Zbuntowanym” autorka poświęca kodeksom moralnym. Dziwisz się, że użyłem liczby mnogiej? Jak się zastanowisz, to szybko dojdziesz do wniosku, że znane ci są co najmniej dwa: ten narzucany nam przez władzę (w tym – obowiązujące prawo), oraz ten narzucony przez wyznawaną religię. Który jest według Ayn Rand właściwy? Odpowiedź jest prosta: żaden z tych dwóch. A oto i kolejny cytat z „Atlasa”:

„Przez wieki bitwa o moralność toczyła się pomiędzy tymi, którzy twierdzili, że życie należy do Boga, i tymi, którzy twierdzili, że należy do sąsiadów – pomiędzy orędownikami doktryny, że dobro polega na poświęceniu się na rzecz duchów w niebie i orędownikami doktryny, że dobro polega na poświęceniu się na rzecz miernot na ziemi. Nie pojawił się nikt, kto by powiedział, że życie należy do was i że dobro polega na przeżywaniu go.”

Jeszcze nie wiesz jaki kodeks moralny jest najważniejszy? Twój własny! Nie rozumiesz, że to ty musisz zadecydować co jest moralne, a co nie ? Jeśli wciąż nie bardzo wiesz, co mam na myśli – dam ci dobrą radę. Przemyśl poniższe zdanie, to znowu Ayn Rand:

Wykup swój umysł z lombardu autorytetów!

Bowiem to co jest, najważniejsze w pojęciu moralności – wedle Ayn Rand – to wolny wybór. Dodajmy do tego potęgę myślenia. „Nie stawiaj nic ponad werdyktem własnego umysłu” – to znowu cytat z omawianego dzieła. I jeszcze jeden, także bardzo wyrazisty:

„Przez całe stulecia filozofie spiskowali w celu zrobienia tego ze światem – zniszczenia ludzkich umysłów poprzez wmówienie im, że to właśnie widzą. Ale ty nie musisz tego akceptować. Nie musisz patrzeć oczami innych. Patrz swoimi, kieruj się własnym sądem, wiesz, że to, co istnieje, istnieje naprawdę – więc mów to głośno, jak najświętszą modlitwę, i nie pozwól sobie wmówić nic innego.”

Prawdziwa moralność, ta jedyna, którą uznaje Ayn Rand to moralność rozumu. Twojego rozumu. Oznacza to, że przyjmowanie z zewnątrz nakazów, zakazów i ocen co jest moralne, a co nie – jest zaprzeczeniem moralności. I jeszcze jeden fragment w tym temacie:

„To właśnie rozum człowieka jest narzędziem jego moralności. Proces rozumowania to proces ciągłego wyboru w odpowiedzi na pytania: prawdziwe czy fałszywe? Słuszne czy niesłuszne?”

Jeśli przeczytałeś ze zrozumieniem powyższy tekst, pewnie już wiesz jak bardzo bezrefleksyjna praworządność kłóci się z moralnością.  Tak można by podsumować opinię Ayn Rand w tej kwestii:

Człowiek do cna praworządny to istota bezmyślna!

Zaskakująca teza, nieprawdaż? Ale przemyśl to, użyj swoich szarych komórek. Wszak prawo tworzą grabieżcy, twoi najwięksi wrogowie. Chyba, że jesteś jednym z nich. Uznając więc za w pełni słuszne wszystkie nakazy, zakazy, ograniczenia jakie stawia przed tobą „system” – ostatnia rzecz, jaką można o tobie powiedzieć, to że jest jesteś osobą moralną. Wedle definicji Ayn Rand, ale ja zgadzam się w tej kwestii w stu procentach z autorką „Atlasa Zbuntowanego”.

Może zapytasz na koniec, czemu poświęciłem cały odcinek porad antywindykacyjnych omawianiu tego dzieła wraz z cytowaniem wybranych (nieprzypadkowo) fragmentów? Otóż najczęstszy zarzut jaki stosowany jest wobec działań, które doradzam klientom, jest naruszanie prawa. To nieprawda: wszystko zależy od interpretacji tegoż.

Równie często też w komentarzach, szczególnie ze strony prawników „systemowych”, znajduję zarzut o niemoralności antywindykacji. Zapytam więc tychże adwersarzy: wedle którego kodeksu oceniacie moje rady i działania? Czyż nie chodzi wam o kodeks narzucony przez grabieżców, wedle którego nawet uczciwa praca może zostać uznana za przestępstwo? Jak również bieganie po parku?

Zarzuca mi się często, iż moje rady szkodzą wierzycielom, gdzie wiadome jest, że chodzi o podmioty z sektora finansowego. A czyż nie masz zobowiązań wobec swojej najbliższej rodziny? Czy też: wobec samego siebie? Masz zamiar ignorować potrzeby dzieci, współmałżonka, żeby być w porządku wobec banków? To ty zawsze wybierasz kto jest dla ciebie najważniejszym wierzycielem: jeśli oczywiście stosujesz własny kodeks moralny, a nie ten narzucany nam przez „system”.

Nie przekonałem cię? A może wręcz jesteś zbulwersowany treścią tego tekstu i opiniami w tu wyrażonymi? Jeśli tak, to odpuść sobie lekturę dzieła Ayn Rand. A także moich publikacji.

Pozew z Profi Credit i zawyżone koszty pożyczki [pożyczka w Profi Credit, wyrok 2021]

/

Nierzadko o pomoc zwracają do nas klienci, którzy skorzystali z usług świadczonych przez popularną firmę pożyczkową Profi Credit Polska S.A. Jednym z takich klientów była Pani Aleksandra. Okazało się, że biorąc pożyczkę (pożyczka w Profi Credit) na kwotę 4.000 zł, Pani Aleksandra miała jeszcze do spłacenia 6.050 zł! Czy aby na pewno?

Pozew Profi Crefit – pożyczka w Profi Credit

Pani Aleksandra zgłosiła się do naszej Kancelarii zaraz po tym jak otrzymała z Sądu pozew wniesiony przez Profi Credit. Po zapoznaniu się z treścią umowy pożyczki załączonej przez Profi Credit do pozwu oczywistym stało się, że nie wszystkie żądane przez Profi Credit kwoty są należne zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Nasze zastrzeżenia budziła przede wszystkim kwota owej pożyczki dochodzona przez Profi Credit wraz z innymi kosztami i opłatami wynikającym z zawartej umowy.

Pożyczka w Profi Credit – bardzo wysokie koszty pożyczki

Stan faktyczny przedstawiał się następująco. Pani Aleksandra wzięła pożyczkę (pożyczka w Profi Credit) na 4.000 zł. Spłaciła tyle, ile mogła – łącznie 2.291 zł. Mimo spłaty znacznej części otrzymanego kapitału pożyczki, Profi Credit zażądał zapłaty aż 6.050 zł! Dostrzeżone przez nas nadużycia sprawiły, że podjęliśmy się obrony Pani Aleksandry w procesie.

W odpowiedzi na pozew, do której zobowiązał Panią Aleksandrę Sąd, podnieśliśmy szereg zarzutów. Koncentrowały się one przede wszystkim na braku zasadności dochodzonych przez Profi Credit opłat i kosztów. Profi Credit żądało zwrotu nie tylko niespłaconej części kapitału, ale dodatkowo opłaty przygotowawczej w wysokości 129 zł, prowizji w wysokości 3.271 zł oraz opłaty za objęcie usługą „Twój Pakiet” w wysokości 600 zł. Tym samym pozaodsetkowe koszty równały się wysokości kapitału (4.000 zł).

Biorąc pod uwagę, że zakładany czas trwania umowy pożyczki przekraczał rok, dzięki temu nie przekroczono górnej granicy maksymalnych pozaodsetkowych kosztów ustalonej w art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim, to w naszej ocenie spełnienie wymogów stawianych przez wspomnianą ustawę nie prowadzi do akceptacji samej umowy w świetle przepisów o tzw. klauzulach abuzywnych. Klauzule abuzywne to z kolei nic innego jak postanowienia, ujęte w umowie zawieranej z konsumentem, które naruszają jego interes w rażący sposób oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Naszym zdaniem takie klauzule stanowiły postanowienia umowne dotyczące prowizji, stanowiącej ponad 80% (!) kwoty pożyczki wypłaconej Pani Aleksandrze oraz opłaty za „fakultatywną” usługę „Twój Pakiet”.

W trakcie procesu wskazywaliśmy, że prowizja była oderwana od faktycznych kosztów poniesionych przez pożyczkodawcę, stanowiąc dodatkowe, nieekwiwalentne wynagrodzenie za korzystanie przez Panią Aleksandrę z pożyczonego kapitału i jako taka powinna zostać wyeliminowana z umowy w całości.

Podobną ocenę sformułowaliśmy w stosunku do opłaty za „Twój Pakiet”. Częściowo usługi objęte tym pakietem, takie jak powiadomienia sms, generują po stronie pożyczkodawcy tak znikomy koszt, że większość instytucji pożyczkowych oferuje je bezpłatnie. Postanowienia dotyczące „Twojego Pakietu” bez wątpienia są sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, gdyż wprowadzają przeciętnego konsumenta w błąd co do uzyskiwanych przez niego potencjalnych korzyści, powodując tym samym naruszenie zasady równowagi kontraktowej. Usługi w ramach „Twojego Pakietu” nie są adekwatne do ceny za niego płaconej. Pani Aleksandra nigdy nie skorzystała z udogodnień związanych z odroczeniem rat , czy ich obniżeniem, nie było zatem żadnych podstaw, by zliczać na poczet jej długu cenę za świadczenie, z którego nigdy nie skorzystała.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie Profi Credit

Nad poruszanymi przez nas zagadnieniami pochylił się w ostatnim czasie również Sąd Najwyższy. Warto przytoczyć tezę postanowienia tegoż Sądu, w sprawie z udziałem Profi Credit Polska S.A., z dnia 15 października 2020 r. (sygn. akt V CNP 7/20):

„1. Rażącym naruszeniem interesów konsumenta jest nieusprawiedliwiona dysproporcja praw i obowiązków na jego niekorzyść. Z kolei klauzula dobrych obyczajów nakazuje dokonać oceny postępowania kontrahenta w kontekście norm moralnych i obyczajowych, powszechnie akceptowanych lub znajdujących uznanie w określonej sferze działań w stosunkach z konsumentem. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami kwalifikowane będą zatem wszelkie postanowienia, które zmierzają do naruszenia równorzędności stron stosunku prawnego, nierównomiernie rozkładając uprawnienia i obowiązki między partnerami umowy.

 1. Okoliczność, iż dane postanowienie umowne mieści się co do zasady w granicach określonych ustawą, nie wyłącza uznania go za niedozwolone w stosunku z konsumentem.
 2. Uznanie postanowienia umownego za określające świadczenie główne podlega wykładni zawężającej, a wszelkie wątpliwości w tym zakresie należy interpretować na korzyść konsumenta.
 3. Ustalenie opłaty przygotowawczej, opłaty za pakiet oraz prowizji w wysokości 100 % faktycznie otrzymanej kwoty pożyczki nie pozwalało na stwierdzenie, że świadczeniu konsumenta odpowiadało wzajemne świadczenie podmiotu udzielającego pożyczki”.

Korzystny wyrok z Profi Credit

Po wymianie pism, Sąd w sprawie Pani Aleksandry zadecydował o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne. Przed tygodniem otrzymaliśmy wyrok w sprawie naszej klientki. Skutek? Sąd z żądanych przez Profi Credit 6.050 zł zasądził jedynie 1.709 zł. Klientka została zatem zobowiązana do zwrotu jedynie kwoty, którą faktycznie od pożyczkodawcy pożyczyła, a której do wydania wyroku nie spłaciła.

Pożyczka w Profi Credit – dług w Profi Credit – wyrok 2021

Pamiętaj! Sam fakt, że zostało przeciwko Tobie wytoczone powództwo, nie świadczy jeszcze o jego zasadności. W sprawach o zapłatę warto podejmować obronę, polegając w tym względzie na doświadczonych w oddłużaniu specjalistach.

Sprzedaż wierzytelności, cesja wierzytelności 2021 – czym jest i jak działa?

/

Cesja wierzytelności, czyli komu spłacić dług?

Często dłużnik znajduje się w sytuacji, kiedy to spłaty domaga się inny podmiot niż ten, u którego zobowiązanie zostało zaciągnięte. Kiedy po stronie dłużnika pojawia się zwłoka w spłacie zobowiązania, wierzyciele podejmują kroki w celu odzyskania płynności finansowej. Często też nie chcą rozpoczynać procesów przeciwko swoim dłużnikom z uwagi na ich przewlekłość, pieniądze chcą odzyskać stosunkowo szybko. W takiej sytuacji podmioty finansowe sprzedają swoje wierzytelności podmiotom trzecim, najczęściej Niestandaryzowanym Funduszom Sekurytyzacyjnym (takim jak Prokura, Ultimo, Kredyt Inkaso i tak dalej…). Cały proces nosi nazwę przelewu (cesji) wierzytelności.

Czym jest przelew wierzytelności, czyli cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności jest umową cywilnoprawną zawieraną między wierzycielem, a podmiotem trzecim, której przedmiotem jest istniejące zobowiązanie. Skutkiem takiej umowy, jest zmiana wierzyciela, który będzie miał prawo egzekwować istniejącą należność. W oparciu o nią cedent (jest to wierzyciel pierwotny) przelewa wierzytelność na cesjonariusza (podmiot skupujący zobowiązanie), który staje się nowym wierzycielem dłużnika. Po cesji wierzytelności pierwotne zobowiązanie dalej istnieje, dłużnik w dalszym ciągu jest dłużnikiem, lecz jedyną zmianą jest to, że musi on spłacić swój dług w ręce nowego wierzyciela. Do dokonania cesji wierzytelności nie jest potrzebna zgoda dłużnika na dokonanie czynności, ponieważ przepisy prawa cywilnego dopuszczają taką możliwość.

Czy wierzytelność można przelać – jakie niesie to skutki w stosunku do dłużnika?

Przekazanie długu innemu podmiotowi jest w pełni zgodne z prawem i regulowane przepisami kodeksu cywilnego. Jak zostało wcześniej wskazane, wierzyciel pierwotny nie musi uprzedzać dłużnika o swoim zamiarze, ale dopóki nie zostanie on powiadomiony o dokonanym przelewie, dłużnik ma prawo do płacenia na rachunek dotychczasowego wierzyciela (zbywcy długu), a ten będzie musiał się rozliczać z nowym wierzycielem (nabywcą długu). To korzystne dla dłużnika rozwiązanie, ponieważ nie na dłużniku powinna spoczywać konieczność orientowania się co dzieje się z jego długiem, a wszelkie obowiązki informacyjne w tej materii spoczywają na podmiotach dokonujących kupna zobowiązania.

Dłużnik oczywiście nie może być pokrzywdzony w rezultacie decyzji podjętych poza jego wiedzą, tak więc poza podmiotem na rzecz, którego zobowiązany jest świadczyć, nie zmienia się wiele. Zgodnie z art. 513 § 1 kodeksu cywilnego dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miałby przeciwko pierwotnemu wierzycielowi. Zatem w razie jakichkolwiek wątpliwości czy roszczeń, wszelkie swoje żądania możemy kierować do podmiotu, który zakupił nasz dług.

Jakie wierzytelności mogą podlegać cesji?

Co do zasady możliwości przelewu wierzytelności są nieograniczone, przepisy prawa zobowiązań wskazują jedynie na trzy ograniczenia co do zawierania umowy przelewu wierzytelności. Nie można zawrzeć takiej umowy, jeżeli:

 • byłoby to sprzeczne z prawem;
 • byłoby to sprzeczne z zastrzeżeniami umowy;
 • byłoby to sprzeczne z właściwością zobowiązania.

Wyjaśniając powyższe, przelew byłby sprzeczny z prawem, jeżeli naruszałby ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli umowa pierwotnego zobowiązania zawierałaby zastrzeżenie odnośnie zakazu zbywania długu, to taka cesja byłaby nieskuteczna. Na koniec, przelew byłby sprzeczny z właściwością zobowiązania, gdyby zobowiązanie takie miało charakter np. ściśle osobisty.

Możliwości procesowe przy sprzedaży długu- zarzuty dotyczące cesji wierzytelności

W związku z tym, iż dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miałby przeciwko pierwotnemu wierzycielowi, wierzytelność po cesji zostaje obciążona wszelkimi zarzutami, którymi była obciążona w stosunku do wierzyciela pierwotnego. Dodatkowo, sytuacja prawna dłużnika nie może ulec pogorszeniu w skutek cesji, a cesjonariusz nabyć może tylko tyle praw, ile posiadał jego poprzednik prawny, co znaczy tyle, iż od dłużnika nie może żądać świadczenia ponad to, które przysługiwało wierzycielowi pierwotnemu. Wszelkie obowiązki dowodowe w tej materii leżą po stronie cesjonariusza, tak więc to on musi przed sądem udowodnić, że zakupił to właśnie zindywidualizowane i skonkretyzowane zobowiązanie i, że przysługuje ono przeciwko konkretnemu dłużnikowi, co niekiedy nastręcza skupującym długi wiele trudności. Przede wszystkim cesjonariusz zobowiązany jest do udowodnienia, że pierwotne zobowiązanie istniało w dochodzonej wysokości i przeciwko dłużnikowi oraz że cesja wierzytelności, która jest podstawą legitymacji czynnej w procesie jest skuteczna. Tak, więc do grupy najczęściej podnoszonych przeciwko nabywcy wierzytelności zarzutów będą należały m.in.:

 • Zarzut braku legitymacji czynnej powoda (a więc brak wykazania skuteczności cesji, na co może składać się np. wymagalność sprzedanego roszczenia lub zapłata ceny za kupno wierzytelności);
 • Zarzut nieistnienia dochodzonej przez nabywcę wierzytelności;
 • Zarzut częściowego spełnienia świadczenia;
 • Zarzut nieudowodnienia roszczenia co do wysokości;
 • Zarzut braku wymagalności sprzedanej wierzytelności.

Pamiętaj zatem, że w przypadku kupna Twojego zobowiązania przez Fundusz Sekurytyzacyjny przysługuje Ci szerokie pole obrony – w tym również przed sądem.

Czy z nabywcą wierzytelności można podpisać ugodę?

Nasi klienci często zastanawiają się również czy z Funduszem Sekurytyzacyjnym, który kupił ich zobowiązanie, można się porozumieć. Dłużnik jak najbardziej ma możliwość podpisania umowy ugody z nowym wierzycielem w ramach restrukturyzacji zobowiązania, i może być to rozwiązaniem korzystnym, bo przyczynić się może do uniknięcia długiego postępowania i może otworzyć drogę do dogodnej dla nas spłaty zobowiązania.

Warto podchodzić jednak do takich decyzji z głową i uzgodnić propozycję ugodową z prawnikiem. Niejednokrotnie zdarza się, że Fundusze kupują wierzytelności wadliwe, a więc przedawnione, zawyżone lub niewymagalne. Takie zobowiązanie możesz natomiast kwestionować. Może się również okazać, że wcale nie musisz go spłacać.

Restrukturyzacja zadłużenia 2021 – czyli zmiana warunków spłaty zobowiązania

/

Podejmując długoterminowe zobowiązanie finansowe warto zorientować się z jakich rozwiązań będziemy mogli skorzystać, kiedy nasza sytuacja finansowa w obliczu nieoczkiwanych trudności ulegnie drastycznej zmianie i jakie istnieją sposoby na zabezpieczenie się zanim bank wyegzekwuje niespłacane należności na drodze sądowej. Jednym z rozwiązań przydatnych w obliczu problemów ze spłatą kredytu/pożyczki jest właśnie restrukturyzacja zadłużenia!

Czym jest restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja zadłużenia jest rozwiązaniem proponowanym przez banki oraz inne instytucje finansowe klientom, którzy z różnych przyczyn wpadli w problemy ze spłatą swojego zobowiązania i w związku z tym nie są w stanie spłacać zadłużenia w terminach i na zasadach ustalonych w pierwotnej umowie. Tak więc restrukturyzacja zadłużenia to nic więcej, jak po prostu zmiana warunków jego spłaty.

Najczęściej na rynku finansowym spotykana jest restrukturyzacja kredytów bankowych, ponieważ do świadczenia takich usług zobowiązuje Prawo bankowe. Podobne rozwiązania oferuje także wiele firm pożyczkowych.

Możliwość restrukturyzacji gwarantuje kredytobiorcom ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. – art. 75c niniejszej ustawy wskazuję, że bank powinien na wniosek kredytobiorcy umożliwić mu restrukturyzację zadłużenia, jeśli tylko jest ona uzasadniona sytuacją finansową lub gospodarczą, w jakiej się znalazł. Tak, więc jak wynika wprost z przepisu jedyną przesłanką jaką musimy spełnić, aby bank umożliwił nam spłatę zobowiązania na dogodnych warunkach jest znalezienie się w obiektywnie uzasadnionej trudnej sytuacji finansowej lub gospodarczej.

Kiedy możemy ubiegać się o restrukturyzację zobowiązania?

O zmianę warunków zadłużenia możemy ubiegać się w każdym momencie spłaty naszego zobowiązania. Instytucje finansowe są również zobowiązane do poinformowania swojego klienta podczas wzywania go do zapłaty o takiej możliwości, przed tym jak zdecydują się zastosować najboleśniejszą sankcję dotyczącą opóźnień w spłacie kredytu, tj. wypowiedzą łączą ich z klientem umowę. Po uzyskaniu takiego wezwania z informacją o możliwości restrukturyzacji zadłużenia, również jak najbardziej możemy wystąpić do naszego wierzyciela z takim wnioskiem. Jednakże, najlepiej od razu, kiedy pojawią się trudności ze spłatą poinformować bank o zaistnieniu takich okoliczności.

Udostępnienie klientom takiego rozwiązania, jakim jest restrukturyzacja zadłużenia wynika z doświadczenia bankowego. Instytucję finansowe doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w momencie podejmowania decyzji kredytowej nasza sytuacja finansowa mogła być znacznie dogodniejsza – dobra praca, wysokie zarobki i co za tym idzie wysoka zdolność kredytowa. Jednakże życie bywa przewrotne, wypadek, utrata pracy czy inne niespodziewane zdarzenia mogą spowodować, że nasze możliwości finansowe znacznie się skurczą i tutaj pojawia się możliwość restrukturyzacji zadłużenia.

Z restrukturyzacji mogą również skorzystać dłużnicy, których sytuacja finansowa w ostatnim czasie uległa poprawie na lepsze. Dzięki temu mogą skrócić czas spłaty i szybciej pozbyć się zadłużenia, zaoszczędzając przy tym na odsetkach oraz kosztach ubezpieczenia kredytu (w takiej sytuacji będzie przysługiwał nam zwrot świadczenia za okres niewykorzystany) – jednak w takim wypadku musimy się liczyć również z wyższą ratą.

Na czym polega restrukturyzacja i jak złożyć wniosek?

Bank może zrestrukturyzować kredyt na wiele sposobów, dzieje się to na zasadach ustalonych razem z kredytobiorcą i biorąc pod uwagę jego aktualną sytuację finansową. Tak, więc restrukturyzacja może przybrać formę np.:

 • zmiany harmonogramu spłat – polega na wydłużeniu lub skróceniu okresu kredytowania. Przy wydłużeniu okresu zwiększa się ilość rat, a co za tym idzie, zmniejsza ich wysokość- w skutek tego może jednak wzrosnąć całkowity koszt kredytu. Przy skróceniu okresu kredytowania raty będą wyższe, ale spłacając kredyt szybciej, można sporo zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia, czy odsetkach;
 • przewalutowania kredytu;
 • wakacji kredytowych/odroczenia spłaty kredytu – jest to odroczenie terminu spłaty rat w całości- to znaczy, że przez określony czas będziemy zwolnieni ze spłat rat, jednak odsetki nadal będą naliczane. Długość wakacji kredytowych uzależniona jest od wielu czynników i może trwać nawet kilka miesięcy. Po upływie ustalonego czasu kredytobiorca wraca do regularnej spłaty zobowiązania; takie wakacje mogą umożliwić nam stabilizację sytuacji, a na pewno zyskamy chwilę wytchnienia oraz czasu na przemyślenie i podjęcie dalszych kroków zmierzających do spłaty zobowiązania;
 • rat balonowych – opierają się na zamianie rat stałych na raty rosnące. Dzięki temu zabiegowi od momentu przyznania restrukturyzacji będzie można płacić niewielkie albo nawet zerowe raty. Później jednak koszty te się wyrównają, a raty końcowe będą wyższe;

Podstawę dla restrukturyzacji stanowi złożony przez nas wniosek o restrukturyzację zobowiązania. Wniosek taki możemy sporządzić działając przez profesjonalnego pełnomocnika lub samodzielnie. Jednakże, sporządzając taki wniosek pamiętajmy, aby umieścić w nim dane umożliwiające identyfikację nas oraz naszego zobowiązania, takie jak: imię i nazwisko oraz numer umowy z datą jej zawarcia. W następnej kolejności określ dokładnie swoją propozycję restrukturyzacji oraz opisz przyczyny, którymi motywujesz swoje żądanie. Powołując się na okoliczności uzasadniające nasz wniosek warto również przedstawić instytucji dowody na poparcie naszych twierdzeń, dokumenty potwierdzające naszą skomplikowaną sytuację. Taki wniosek na koniec podpisz i złóż osobiście w placówce twojego wierzyciela lub prześlij na adres listem.

Konsekwencje nierozpoznania przez bank wniosku o restrukturyzację przed wypowiedzeniem umowy?

Na instytucjach bankowych przed wypowiedzeniem umowy ciążą doniosłe w skutkach obowiązki informacyjne. Niniejsze obowiązki wskazuje art.75c prawa bankowego, o którym mowa była też wyżej.

W pierwszej kolejności bank zobowiązany jest wezwać dłużnika znajdującego się w opóźnieniu do zapłaty, wyznaczając mu do tego termin nie krótszy niż 14 dni. Wezwanie to musi zawierać informację o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Dyspozycja omawianego przepisu wskazuję również, że bank, na wniosek kredytobiorcy powinien, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminu spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Wskazuje się również, że omawiana restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, tak więc decyzja o nowym sposobie spłaty nie może być poddana arbitralnej decyzji banku, a winna być wynikiem konsensu między dłużnikiem, a bankiem. Na sam koniec, jeżeli bank odrzuca nasz wniosek, jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przekazać dłużnikowi pisemnie szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powodów odrzucenia naszego wniosku.

Tak więc, w przypadku, gdy powyższe przesłanki nie zostały spełnione, czynność prawna banku polegająca na wypowiedzeniu umowy jest nieważna (art. 58 § 1 k.c.). W szczególności nie prowadzi ona do wymagalności wierzytelności banku o spłatę tej części kredytu, co do której kredytobiorca nie pozostawał w opóźnieniu.

Jak wyjść z długów? Oddłużanie krok po kroku – kompleksowy poradnik 2021

/

W ostatnim czasie na naszym blogu pojawiały się wpisy dotyczące sporów z instytucjami finansowymi w procesie sądowym lub na etapie przedprocesowym – takim jak postępowanie reklamacyjne. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej wśród problemów, z którymi zmagają się nasi klienci i tak częstego pytania “Jak wyjść z długów?”. Dużo łatwiej poradzić sobie z długiem w sytuacji, gdy wiemy kto jest wierzycielem i z jakiego tytułu dochodzi zapłaty. Prostsze jest również podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu. Instrukcje o tym jak rozmawiać z bankiem lub firmą pożyczkową są łatwo dostępne w Internecie. Stosowne pouczenia wydają także sądy doręczając pozew/nakaz zapłaty. Coraz częściej w wiadomościach od naszych klientów otrzymujemy jednak pytania o komorników i windykatorów pojawiających się „znikąd”. Przytłaczająca może okazać się również ilość i skala zobowiązań. Warto pamiętać, że i w takich okolicznościach możliwe jest wyjście z długów. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i chciałbyś rozwiązać problem swojego zadłużenia – ten artykuł jest dla Ciebie!

Jak wyjść z długów – krok po kroku

Krok pierwszy – zaprzestanie zadłużania się
Krok drugi – spis zobowiązań i analiza sytuacji
Krok trzeci – odzyskiwanie roszczeń, reklamacje i negocjacje
Krok czwarty – sprawy sądowe
Krok piąty – ponowne negocjacje z wierzycielami
Krok szósty – spłata pozostałych zobowiązań

Długi a upadłość konsumencka

Pierwszym rozwiązaniem, które przychodzi na myśl w walce z nadmiernym zadłużeniem, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto jednak mieć świadomość, że upadłość konsumencka nie jest dla każdego. Po pierwsze nie jest dobrym wyjściem w sytuacji, gdy chcesz zachować swój majątek lub w ostatnim czasie dokonywałeś znacznego rozporządzenia swoim mieniem (w formie darowizny czy sprzedaży majątku). Po drugie – aby upadłość odniosła pożądany skutek (tj. by prowadziła do oddłużenia) konieczne jest zgromadzenie informacji o stanie i wysokości długów, jak i o samej osobie wierzyciela.
Upadłość konsumencka nie jest także wyjściem dla każdego, ponieważ może się okazać, że Twoje problemy można rozwiązać w inny sposób – nieprowadzący do tak radykalnych rozwiązań jak upadłość.
To czy w Twoim przypadku upadłość jest dobrym pomysłem musi być przedmiotem analizy. Tym musisz zająć się w Kroku drugim – spis zobowiązań i analiza sytuacji

Konsolidacja kredytów, pożyczek, chwilówek jako oddłużanie

Czy konsolidacja jest sposobem na wyjście z długów? Bardzo często proponowana jest przez różnego rodzaju instytucję finansowe jako remedium na Twoje problemy finansowe. Niestety staje się pułapką bez wyjścia. W 98% przypadków konsolidacja zobowiązań nie jest rozwiązaniem Twoich problemów, chociaż na pierwszy rzut oka może wyglądać jak solidne koło ratunkowe. Dlaczego konsolidacja kredytów nie jest dobrym rozwiązaniem? Jest kilka przyczyn dlaczego się tak dzieje. Pierwszą z niech jest pogłębianie wielkości zobowiązania. Każda konsolidacja powoduje zwiększenie salda zobowiązania. Przy wcześniejszych kłopotach ze spłatą kredytów czy pożyczek, kolejne zwiększenie wysokości Twoich długów jest tylko pogłębianiem problemu. Nawet jeżeli w pierwszej chwili wygląda jak remedium bo maleje Twoja rata. Drugim problemem jest aspekt psychologiczny brania pożyczek. Po konsolidacji powstaje złudne poczucie, że problem został rozwiązany. Jednak nie rozwiązaliśmy problemu tylko jego skutek. Za chwile pojawią się dalsze pomysły na zadłużanie. W tym miejscu należy zatrzymać się, przestać brania jakichkolwiek zobowiązań i podjąć działania naprawcze.

Raport BIK – czyli dobry początek

Świadomość, że ma się dług wobec banku lub firmy pożyczkowej to klucz do rozwiązania problemu zadłużenia. Jednym z pierwszych kroków w oddłużeniu, zaraz po tym jak zdałeś sobie sprawę, że Twoja sytuacja finansowa nie jest najlepsza, powinno być wygenerowanie Raportu BIK.
Z Raportu BIK możesz dowiedzieć się o wysokości Twoich zobowiązań, dniach zaległości, czy choćby o tym, czy umowa jest wypowiedziana, a może już w pełni wyegzekwowana przez wierzyciela. Z Raportu BIK da się również wywnioskować czy Twój dług został sprzedany na rzecz innego podmiotu. Ilość informacji, którą możesz pozyskać z Raportu BIK jest naprawdę duża – jest to niejaki przewodnik po Twojej historii finansowej. Więcej informacji na ten temat przeczytasz w artykule https://prawnicyoddlugu.pl/raport-bik-pierwszy-krok-w-oddluzaniu/.
Pamiętaj, że mogą być zobowiązania, w szczególności w stosunku do parabanków czy firm chwilówkach, których w bik-u nie znajdziesz. Sam raport będzie jednak niezbędny do wykonania spisu długów.

Spis długów – rejestr zobowiązań

Mając raport bik, własne dokumenty, e-maile, możemy przystąpić do spisywania swoich długów. Celowo używam słowa dług, bo na tym etapie ważnym jest, żeby zdać sobie sprawę, że posiada się długi, z którymi trzeba będzie się uporać. W pierwszej kolejności spis. W spisie powinno znajdować się klika kwestii. Przede wszystkim komu zalegamy, ile, kiedy był brany kredyt czy pożyczka. Ostatnim najważniejszym jest status. Czy na jaki etapie jesteśmy: windykacja, wypowiedzenie umowy, wezwanie do zapłaty, pierwsze wezwanie do zapłaty, komornik itd.

Jak mądrze spłacać długi i wyjść z długów?

Zrobiłeś spis. Wiesz już ile i komu jesteś winny. Teraz trzeba zastanowić się, gdzie jesteś w stanie obniżyć saldo swojego zobowiązania, a gdzie musisz dług spłacić, a w którym przypadku nie powinieneś tego robić. W założeniach sprawa jest prosta, wykonanie jest jednak bardziej skomplikowane. Na tym etapie niezbędna może okazać się pomoc specjalisty. Długi musisz podzielić na takie, które mają silną podstawę do dochodzenia ich w procesie i te, które możesz podważyć. Drugim podziałem jest podział na umowy, w których mogą pojawić się Twoje roszczenia przeciwko Instytucji finansowej. Trzeci i ostatnim podziałem będzie stopień skomplikowania potencjalnej sprawy sądowej i szanse powodzenia w procesie. Te wszystkie informacje trzeba odnieść do Twojej sytuacji finansowej i planów na przyszłość oraz możliwości finansowych. Wygląda to dość skomplikowanie więc postaram się omówić to na przykładzie:

Pan Janusz ma klika zobowiązań, z których część reguluje, ale zarobki nie wystarczają na pokrycie wszystkich:

 • Profi Credit 15 000 zł umowa z 2018 roku
 • Getin Noble 280 000 zł kredyt CHF z 2008 roku
 • Santander Bank Polska 12 000 zł z 2015
 • Rapida 48 000 zł pożyczka z 2019 roku
 • Nest Bank 150 000zł kredyt z 2018 roku
 • Alior Bank 78 000 zł kredyt z 2018 roku
 • Aforti 3500 zł pożyczka 2020 roku
 • AASA 14 000 zł pożyczka z 2019 roku
 • VIVUS 8000 zł pożyczka z 2019 roku

Na ciężko sytuację finansową złożyło się klika kwestii. W 2018 roku zwolnienie i zmiana pracy spowodowała przejściowe problemy finansowe. Sytuacja finansowa pana Janusza byłą napięta już wcześniej. Wpływ na to miał ciągle rosnący kurs franka oraz wspomaganie jednoosobowej działalności żony (sklep spożywczy) dodatkowymi środkami finansowymi. W 2018 roku Pan Janusz dał się namówić na skonsolidowanie sowich zobowiązań w dwóch kredytach Alior Bank i Nest Bank. Nie pomogło to jednak w spłacie zobowiązań i już w 2019 roku Pan Janusz zaczął posiłkować się pożyczkami z parabanków i chwilówek. Było to spowodowane brakiem zdolności w bankach i niewystarczającymi przychodami do spłaty bieżących zobowiązań.

Na chwilę obecną Pan Janusz przestał regulować zobowiązania chwilówek i parabanków oraz ma opóźnienia w bankach. Stara się regularnie spłacać kredy w CHF bo jest on zabezpieczony hipoteką mieszkania, w którym mieszka Pan Janusz z żoną i dziećmi. Jak pomóc Panu Januszowi?

Analiza sytuacji i plan oddłużenia:

Profi Credit 15 000 zł umowa z 2018 roku – brakuje kilku rat do zamknięcia kwoty kapitału tego zobowiązania. Po spłacie rekomendujemy zaprzestanie spłaty i złożenia reklamacji oraz wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym(RzF). Opłaty w pożyczce są zawyżone i nierynkowe. W dalszej kolejności będziemy czekać na proces sądowy, w którym będziemy zmierzać do oddalenia powództwa w całości.

Getin Noble 280 000 zł kredyt CHF z 2008 roku – do zamknięcia kapitału kredytu pozostało 30 000 zł. Rekomendujemy zaprzestanie spłaty i pozwanie banku o unieważnienie umowy kredytu frankowego

Santander Bank Polska 12 000 zł z 2015 – analiza umowy, jeżeli nie będzie tam Sankcji Kredytu Darmowego (SKD) lub innych naruszeń rekomendujemy spłatę tego zobowiązania. Jeżeli nie wystarczy środków na spłatę wejdziemy w procedurę antywidnykacyjną.

Rapida 48 000 zł pożyczka z 2019 roku – spłata do wysokości kapitału, sprawdzenie SKD, postępowanie przed RzF

Nest Bank 150 000zł kredyt z 2018 roku i Alior Bank 78 000 zł kredyt z 2018 roku – tu postępowanie będzie podobne, analiza umów w poszukiwaniu SKD, odzyskanie prowizji z konsolidacji, analiza ubezpieczeń do kredytu w celu sprawdzenia czy nie występuje tam misselling produktowy. Maksymalne obniżenie zobowiązań.

Aforti 3500 zł pożyczka 2020 roku i AASA 14 000 zł pożyczka z 2019 roku i VIVUS 8000 zł pożyczka z 2019 roku – analizujemy czy kapitał został spłacony, jeżeli tak zaprzestajemy spłaty. Dodatkowo analizujemy możliwość odzyskania kwot z wcześniejszych refinansowań

Efekt:
Obniżenie wysokości rat o około 80%.
Odzyskanie łącznej kwoty 14 000 zł
Obniżenie salda zobowiązania z ponad 600 000 zł do około 250 000 zł
Rozłożenie, w toku negocjacji pozostałej kwoty na raty.
Czas trwania ok. 3-4 lata

Oczywiście w takiej sytuacji stosujemy pełen wachlarz technik z zakresu prawa, finansów i negocjacji. Efektem tych połączonych działać powinna być znaczna poprawa sytuacji klienta, obniżenie zobowiązania, zatrzymanie nieruchomości i rozłożenie zobowiązań na dogodne raty. Jest to często jedyny sposób na uniknięcie komornika i upadłości konsumenckiej.

Nie masz dokumentów dotyczących zadłużenia?

No dobrze, a co jeżeli nie jesteś w stanie znaleźć żadnych dokumentów dotyczących Twojego zadłużenia? Kolejnym krokiem jaki warto zrobić w walce z zadłużeniem jest pozyskanie dokumentacji związanej ze zobowiązaniami zarejestrowanymi w BIK. Jeżeli nie masz jej w swych zbiorach – nic nie szkodzi. Zawsze można zwrócić się o jej wydanie do banku lub firmy pożyczkowej. Instytucja finansowa w trybie reklamacyjnym wynoszącym 30 dni powinna zaś udostępnić Ci pożądane informacje.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ może się okazać, że to nie Ty jesteś dłużnikiem instytucji finansowej, tylko bank lub firma pożyczkowa powinna zwrócić Ci pieniądze! W umowie kredytu lub umowie pożyczki znajdujemy opłaty i koszty abuzywne, czy też w inny sposób nienależne, które nie powinny być egzekwowane. Umowy konstruowane są z naruszeniem ustawy o kredycie konsumenckim, co skutkuje sankcją kredytu darmowego (a więc obowiązkiem zwrotu kwoty kredytu bez dodatkowych kosztów). Często istnieją podstawy do żądania zwrotu opłaconych kredytem lub pożyczką kosztów ubezpieczenia. Natomiast w przypadku konsolidacji zobowiązań warto upewnić się czy bank rozliczył prowizje dotyczące konsolidowanych kredytów i pożyczek.

Komornik domaga się zapłaty długu

Czasami docieracie do nas będąc już na etapie egzekucji komorniczej. Czy wszczęcie egzekucji przez komornika przekreśla szanse na uwolnienie się od długów? W tym miejscu warto jest określić czy i w jaki sposób otrzymaliśmy pismo z sądu, które mogło zawierać tytuł egzekucyjny (tj. nakaz zapłaty lub wyrok), będący obecnie podstawą wszczętej przez komornika egzekucji.

Fotokopia akt i wniosek o wydanie kodów dostępu do akt sprawy

Jednym ze sposobów, dzięki któremu możemy dowiedzieć się w jaki sposób nakaz zapłaty lub wyrok został uznany za doręczony są fotokopie akt i wniosek o wydanie kodów dostępu do akt sprawy.

Zanim jednak zrobienie fotokopii akt będzie możliwe, musimy uzyskać informacje o tytule wykonawczym, którym jest nakaz zapłaty lub wyrok. W takiej sytuacji, najprostszą drogą jest skierowanie do wszczynającego egzekucję komornika zapytania z prośbą o wskazanie na podstawie jakiego tytułu wykonawczego toczy się egzekucja. Po otrzymaniu odpowiedzi od komornika jesteśmy w stanie ustalić jaki sąd i kiedy wydał nakaz zapłaty lub wyrok. Wówczas to do Ciebie należy decyzja czy fotokopie akt chciałbyś zrobić samodzielnie czy wolałbyś skorzystać z pomocy tzw. substytuta. Substytutem jest nikt inny jak profesjonalny pełnomocnik, którym może być radca prawny czy adwokat. Należy mieć jednak na uwadze, że wykonanie fotokopii akt przez substytuta jest odpłatne. Koszt z jakim trzeba się liczyć zależy tak naprawdę od grubości akt, jednak zazwyczaj waha się w granicach od 150 – 400 zł. Pomoc fachowego pełnomocnika może okazać się nieoceniona, wtedy kiedy siedziba Sądu, który wydał nakaz zapłaty lub wyrok nie mieści się blisko naszego miejsca zamieszkania.

Pamiętaj również, że decydując się na samodzielnie wykonanie fotokopii akt, uprzednio należy skontaktować się z Sądem, aby dać mu czas na sprowadzenie akt.

Kolejną z metod na uzyskanie informacji o sposobie doręczenia nakazu zapłaty, jest złożenie wniosku o wydanie kodów dostępu do akt sprawy. Wniosek o wydanie kodów dostępu do akt sprawy możemy złożyć jedynie wówczas, kiedy okaże się, że nakaz zapłaty został wydany przez tzw. sąd elektroniczny, a dokładniej Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Po czym można poznać, że właśnie ten sąd wydał nakaz zapłaty? Po sygnaturze, która zawiera taki układ liter: „Nc-e”. Wniosek taki możesz złożyć samodzielnie lub działając przez profesjonalnego pełnomocnika. Wzór wniosku możesz znaleźć w artykule https://prawnicyoddlugu.pl/dostep-do-akt-sprawy-w-lublinie-on-line-wzor-wniosku/.

Elektroniczny dostęp do akt sprawy bez wątpienia stanowi duże ułatwienie. O tym jaka była treść pozwu – i przede wszystkim – na jaki adres doręczono nakaz zapłaty jesteśmy się w stanie dowiedzieć korzystając nawet z prywatnego komputera, po pobraniu w formie pliku PDF akt sprawy.

Niewłaściwe doręczenie nakazu zapłaty a powstanie długu

Po wykonaniu fotokopii akt lub po przeanalizowaniu elektronicznych akt sprawy w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez Sąd w Lublinie, może okazać się, że tytuł wykonawczy (stanowiący podstawę egzekucji komorniczej) został doręczony w niewłaściwy sposób. Wbrew pozorom, taka sytuacja nie zdarza się rzadko.

Do niewłaściwego doręczenia nakazu zapłaty dochodzi najczęściej w dwóch sytuacjach:

 • kiedy powód w pozwie wskazał adres, pod którym Ty w momencie doręczenia nakazu zapłaty nie zamieszkiwałeś, lub
 • osoba, która odebrała korespondencję w Twoim imieniu nie jest Twoim domownikiem, a więc nie zamieszkuje z Tobą.

W takiej sytuacji należałoby skierować do sądu, który wydał nakaz zapłaty, pismo informujące o niewłaściwym doręczeniu nakazu zapłaty wraz z prośbą o jego doręczenie na adres pod którym obecnie zamieszkujesz – lub gdy jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika – na adres siedziby kancelarii radcy prawnego czy adwokata. Analogicznie należy postąpić w przypadku odbioru korespondencji przez osobę nieuprawnioną.

W piśmie warto również zawrzeć wniosek o uchylenie postanowienia nadającego nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności. Pismo, po jego przychylnym rozpatrzeniu przez sądu, pozwoli przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i powstrzyma egzekucję komorniczą.

Pamiętaj! Do pisma należy załączyć wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzać, że w chwili doręczenia nakazu zapłaty nie zamieszkiwałeś pod adresem wskazanym przez powoda w pozwie. Może być to umowa o pracę, umowa najmu lokalu, rachunki czy zaświadczenie o okresach zameldowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ dokumenty potwierdzające Twoje inne miejsce zamieszkania w chwili doręczenia nakazu zwiększają szanse na pozytywne rozpatrzenie przez sąd Twojego wniosku o przywrócenie terminu.

Jeżeli sąd przychyli się do Twojego wniosku o przywrócenie terminu, wówczas doręczy on pozew wraz z nakazem zapłaty na wskazany przez Ciebie adres lub na adres Twojego pełnomocnika. Od tego momentu masz 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. O tym, jak złożyć taki sprzeciw dowiesz się z naszego artykułu https://prawnicyoddlugu.pl/sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-krok-po-kroku/.

Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym należy odróżnić nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Od obu tytułów powinieneś złożyć środek zaskarżenia, jednak od tego drugiego nie będzie to sprzeciw, a zarzuty. Główną różnicą między nimi jest to, że zarzuty podlegają opłacie sądowej wynoszącej ¾ opłaty od pozwu.

Gdy sąd umożliwi Ci złożenie środka zaskarżenia w sprawie warto pamiętać, aby do komornika prowadzącego egzekucję na podstawie zaskarżonego nakazu zapłaty złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. We wniosku tym należy wskazać na okoliczności, które podkreślaliśmy we wniosku o przywrócenie terminu, a więc fakt, że nakaz zapłaty będący podstawą wszczętej egzekucji nie został prawidłowy doręczony. Podkreślić przy tym należy, że w takiej sytuacji umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje z urzędu.

Wyrok zaoczny a powstrzymanie egzekucji komorniczej

Podobnie jak w przypadku nakazu zapłaty, niewłaściwe doręczenie może nastąpić w przypadku wyroku zaocznego. Wydanie wyroku zaocznego najczęściej następuje, gdy:

 • wierzyciel w pozwie poda Twój nieaktualny adres zamieszkania, lub
 • korespondencję sądową odbierze osoba nieuprawniona.

W takim przypadku, w celu określenia sytuacji związanej z długiem, warto sporządzić fotokopię akt. Następnie zaś, podobnie jak w poprzednim punkcie, niezbędnym będzie złożenie wniosku o prawidłowe doręczenie wyroku zaocznego. W przypadku uwzględnienia wniosku kolejnym krokiem będzie złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji komorniczej. Sprzeciw od wyroku zaocznego podlega opłacie, która wynosi ½ opłaty od pozwu.

Zawieszenie egzekucji komorniczej

W przypadku doręczenia korespondencji na niewłaściwy adres w drodze tzw. podwójnego awizowania (zostawianego przez listonosza w razie niezastania adresata przesyłki) z pomocą przychodzi nam też ustawodawca. Zgodnie z art. 139 § 5 k.p.c. sąd, który nadał przesyłkę, na wniosek strony wyda zaświadczenie o niewłaściwym doręczeniu nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego. Zaświadczenie te, przedstawione komornikowi, będzie stanowiło podstawę do zawieszenia egzekucji przez komornika.

Egzekucja bez procesu – czyli bankowy tytuł egzekucyjny

Omawiając kwestie oddłużeniowe nie sposób pominąć bankowego tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego bank może wszcząć postępowanie komornicze bez klasycznego procesu sądowego. W takim przypadku o swoim długu dowiadujesz się najczęściej bezpośrednio od komornika.

Również w takim przypadku można starać się o oddłużenie. Bankowe tytuły egzekucyjne, choć stanowią istotną formę uprzywilejowania banków, nie są niewzruszalne. Często zdarza się, że zawierają błędy formalne lub okoliczności ich wystawienia budzą zastrzeżenia, co warto podnieść w powództwie przeciwegzekucyjnym tamującym egzekucję.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne, lub innymi słowy – pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, to jedna z form obrony przed długiem, która może być przydatna także w Twoim przypadku. Kiedy warto wystąpić z takim pozwem? O tym stanowi art. 840 kodeksu postępowania cywilnego:

Art.  840.  [Powództwo opozycyjne]
§  1.  Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;
3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść

Dziedziczenie długu

Wszystkie omówione wyżej przypadki dotyczyły zasadniczo rozwiązywania problemu własnego zadłużenia. Co jednak gdy przejąłeś długi po spadkodawcy?

W przypadku dziedziczenia długów najprostszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Najprostsze rozwiązanie nie zawsze równa się jednak rozwiązaniu najlepszemu – zwłaszcza, gdy prócz długów spadkodawca zostawia po sobie znaczny majątek.

Od października 2015 roku dziedziczenie z automatu odbywa się z dobrodziejstwem inwentarza – chyba, że sam spadkobierca postanowi rozszerzyć lub ograniczyć swój zakres odpowiedzialności (odpowiednio przyjmując spadek w całości lub odrzucając go). W praktyce omawiany sposób dziedziczenia stanowi zabezpieczenie przed długami spadkowymi przewyższającymi wartość nabytego majątku spadkowego.

Zarówno przy przyjęciu spadku w całości, jak i z dobrodziejstwem inwentarza, może zajść konieczność zmierzenia się z długami spadkodawcy. Wówczas warto mieć na uwadze wszystkie wyżej przywoływane uwagi, bowiem jako spadkobierca możesz przywoływać wszystkie zarzuty dotyczące długu przysługujące bezpośrednio spadkodawcy. W celu poszukiwania długów spadkodawcy przydadzą się także te same mechanizmy jak w przypadku poszukiwania własnych długów.

Pomoc specjalisty w oddłużaniu

Jeżeli mimo powyższych wskazówek wciąż nie wiesz jak zabrać się za rozwiązanie własnego problemu z długami, warto skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie. Dopiero posiadając pełen wachlarz rozwiązań można wybrać odpowiednią strategię zarówno o w procesie jak w negocjacjach z wierzycielem.

Profi Credit – Czy Trzeba Płacić Dług?

//

Profi Credit Polska S.A. to jedna z najpopularniejszych firm „parabankowych” udzielających pożyczek osobom fizycznym. Nic zatem dziwnego, że jest często wybierana przez naszych klientów – w tym może również przez Ciebie, Drogi Czytelniku? Łatwość zawarcia umowy oraz dostępność pożyczki świadczonej przez ten podmiot ma jednak swoje konsekwencje – objawiają się one w ekstremalnie wysokim koszcie pożyczki

Weźmy za przykład dwie ostatnio analizowane przez nas umowy:

Umowa Profi Credit zawarta w listopadzie 2019 roku

Klientka otrzymała na jej podstawie pożyczkę w wysokości 5.750 zł, do zapłaty ma jednak kwotę wynoszącą aż 13.356 zł! Wraz ze spłatą pożyczki klientka zobowiązała się bowiem do opłacenia:

 1. Opłaty przygotowawczej w wysokości 129 zł,
 2. Wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 4.721 zł,
 3. Wynagrodzenia z tytułu przyznania „na wniosek pożyczkobiorcy” Twojego Pakietu w wysokości 900 zł.

Pozostały koszt pożyczki to odsetki.

Umowa Profi Credit zawarta w lutym 2020 roku

Klient otrzymał na jej podstawie pożyczkę w wysokości 9.000 zł, z kolei całkowita kwota do zapłaty wynosi 19.440 zł! Pożyczkobiorca w związku z udzieleniem pożyczki domaga się zapłaty poniższych kosztów:

 1. Opłaty przygotowawczej w wysokości 129,00 zł,
 2. Wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 7.771 zł,
 3. Wynagrodzenia z tytułu przyznania „na wniosek pożyczkobiorcy” Twojego Pakietu w wysokości 1.100 zł.

Podobnie jak wyżej, pozostały koszt pożyczki to odsetki.

Koszt pożyczki w Profi Credit przekracza 100% kwoty wypłaconej klientowi

Choć kwoty pożyczki w Profi Credit zmieniają się wraz z potrzebami klienta, ich elementem stałym jest wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu. Koszty stanowią bowiem równo 100% kwoty, którą pożyczkobiorca ma otrzymać w związku z zawarciem umowy. Dodając do tego odsetki, wysokość długu w Profi Credit staje się zdecydowanie nieproporcjonalna do uzyskanej korzyści jaką jest pożyczka.

Czy Profi Credit może naliczać tak wysokie opłaty?

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim regulują maksymalny pozaodsetkowy koszt kredytu w art. 36a u.k.k. To, co ważne z punktu widzenia niniejszego artykułu to pkt 2 przywołanego przepisu, zgodnie z którym pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. Umowy zawierane z Profi Credit spełniają ten warunek. Tym samym można uznać, że są one zgodne z prawem. Nie oznacza to jednak, że są zgodne z zasadami współżycia społecznego i dobrą praktyką rynkową.

Celem wprowadzenia ustawowego limitu kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego była silniejsza ochrona konsumenta. Jednak jeżeli w razie powstania na tym gruncie sporu, Sąd byłby ograniczony wyłącznie do zbadania, czy koszty pozaodsetkowe kredytu na gruncie badanej sprawy nie przekraczają kwoty maksymalnej, bez badania na jakiej podstawie i w jaki sposób te koszty zostały uzasadnione, mielibyśmy do czynienia z faktycznym spadkiem ochrony konsumenta przed nieuczciwymi zapisami umowy. Dlatego w przypadku, gdy tak jak Profi Credit, pożyczkodawcy naliczają sobie względem pożyczkobiorców niebagatelnej wysokości opłaty – warto zastanowić się czy mają one jakiekolwiek uzasadnienie w czynnościach podjętych przez pożyczkodawcę. Wszelkie opłaty pobierane przez pożyczkodawców powinny wyrównywać rzeczywiste koszty poniesione przez nich w związku z podjęciem danej czynności i nie powinny być rażąco wysokie dla konsumenta.

Dług w Profi Credit powiększony przez usługę „Twój Pakiet”

Na szczególną uwagę z punktu widzenia uzasadnionych kosztów pożyczkodawcy zasługuje usługa oferowana przez Profi Credit, tj. „Twój Pakiet”. W związku z realizacją usługi pożyczkobiorcy mają przysługiwać dodatkowe uprawnienia, takie jak odroczenie rat tj. pożyczkobiorca będzie miał prawo do jednorazowego w całym okresie kredytowania skorzystania z „bezpłatnego” odroczenia maksymalnie dwóch kolejnych terminów płatności rat albo „bezpłatnego” obniżenia maksymalnie czterech kolejnych rat. Przy tym bezsprzecznie pożyczkobiorca przy skorzystaniu z tych możliwości i tak był zobowiązany do spłaty całego zadłużenia. Postanowienie umowy dotyczące tej opcji stanowi klauzulę abuzywną, ponieważ przewiduje dla konsumenta teoretyczne udogodnienia, wskazując, że są one bezpłatne, podczas gdy faktycznie za te hipotetyczne możliwości klient ma z góry zapłacić.

Trybunał Sprawiedliwości zwrócił uwagę na długi w Profi Credit

Nic zatem dziwnego że opłaty generowane przez Profi Credit zwrócły uwagę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazywał, iż warunek umowny dotyczący pozaodsetkowych kosztów kredytu, który określa  koszt kredytu poniżej ustawowego pułapu i który przenosi na konsumenta koszty działalności gospodarczej kredytodawcy, może powodować znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta, gdy obciąża konsumenta kosztami nieproporcjonalnymi w stosunku do świadczeń i do kwoty otrzymanego kredytu, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego (por. wyrok TS z 3.9.2020 r., Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 i C‑252/19).

W sprawie C-84/19 podkreślił zaś wprost, że: „W niniejszej sprawie, z zastrzeżeniem ustaleń sądu odsyłającego w sprawie C-84/19, jeśli chodzi o koszty zatytułowane ‘opłata przygotowawcza’ i ‘prowizja’, <klient> mógł zasadnie sobie zadać pytanie zarówno co do świadczeń, z tytułu których należały się te opłaty, jak i ewentualnego nakładania się ich na siebie. Po pierwsze bowiem, umowa zawierała dwie klauzule przewidujące koszty administracyjne, zatytułowane odpowiednio ‘opłata przygotowawcza’ i ‘prowizja’, które obie sugerują, że chodzi o kwoty podlegające zapłacie za udzielenie kredytu (…). W takich okolicznościach nie zostało zapewnione ogólne zrozumienie przez konsumenta jego obowiązków zapłaty i skutków ekonomicznych postanowień przewidujących te koszty”.

Ponad 4 mln zł kary dla Profi Credit  – decyzja Prezesa UOKiK

Co więcej, działalność Profi Credit nie umknęła uwadze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKIK zajął bowiem stanowisko, że Profi Credit nie udzielał konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i naliczał im dodatkowe opłaty za okres po jej rozwiązaniu. Klientów obciążał również płatnościami za monity sms, połączenia telefoniczne czy inną korespondencję w maksymalnych wartościach umownych, jak również żądał od konsumentów, których umowy rozwiązał z uwagi na nieterminową spłatę zadłużenia, pokrycia kosztów związanych z udzielonymi pożyczkami z tytułu wynagrodzenia za okres po rozwiązaniu umów. To wszystko skutkowało nałożeniem na Profi Credit wysokiej kary finansowej.

Masz dług w Profi Credit – co robić?

Jeżeli i Ty masz dług w Profi Credit, nie ma powodu do załamania – w takim przypadku należy działać. Anulować swoje zobowiązanie dotyczące kosztów pożyczki możesz w postępowaniu reklamacyjnym i przed Rzecznikiem Finansowym. Jeżeli jednak doszło już do procesu i dostałeś np. nakaz zapłaty lub pozew z Profi Credit – możesz kwestionować zasadność naliczonych opłat przed sądem. Sąd z kolei oddali roszczenie Profi Credit o wysokość nienależnych kosztów.

Raport BIK – pierwszy krok w oddłużaniu 2020-2021

/

Pierwszym krokiem w oddłużaniu, zaraz po tym jak zdałeś sobie sprawę, że Twoja sytuacja finansowa nie jest najlepsza, powinno być wygenerowanie raportu BIK.

Z Raportu BIK możesz dowiedzieć się o wysokości Twoich zobowiązań, dniach zaległości, czy choćby o tym, czy umowa jest wypowiedziana. Czytając raport BIK da się również wywnioskować czy Twój dług został sprzedany. Ilość informacji, którą możesz pozyskać z Raportu BIK jest naprawdę duża. Trzeba jednak pamiętać, że aby poprawnie czytać Raport BIK i wyciągać z niego wnioski potrzebne jest doświadczenie.

Co to jest raport BIK?

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowych (nie mylić z BIG – Biuro Informacji Gospodarczych) gromadzi informację o osobach korzystających z kredytów. Jest to swoistego rodzaju baza wiedzy na temat kredytobiorcy i jego sytuacji. Znajdziemy tam informację o kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, zakupach ratalnych oraz limitach na koncie. Słowem prawie wszystkie zobowiązania względem instytucji finansowych. BIK daje nam wiedze na temat bieżących zobowiązań, ale również pokazuje historię spłaty tych i poprzednich kredytów i pożyczek.

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK-u?

W BIK-u możesz sprawdzić swój scoring kredytowy. Jest to punktowa ocena Twojej zdolności kredytowej. Ocena występuje w skali od 0-100.

Ocena punktowa Raport BIK
zadłużenie w BIK

Z raportu BIK można wyczytać również stan i spłacalność obecnych i przeszłych zobowiązań.

Właśnie z dalszej części raportu możemy wyczytać jakie mamy zobowiązania, czy umowa została wypowiedziana, czy może dług został komuś sprzedany. Tutaj jednak niezbędna będzie wiedza i doświadczenie w “czytaniu” Raportu BIK.

Jak pobrać raport BIK?

W przypadku analizy struktury oraz skali zobowiązań nie wystarczy nam tzw. darmowy raport BIK. Zawiera no na tą chwilę zbyt mało informacji. Do dokonania analizy raportu BIK należy pobrać raport płatny. Jego koszt to 39 zł. Do pobrania tego raportu niezbędne będzie założenie konta użytkownika.

Instrukcja jak założyć konto BIK

Wchodzimy na stronę bik.pl i klikamy Pobierz Raport BIK i sprawdź swoją historię

Raport BIK pobierz
założenie konta w BIK – instrukcja

Następnie wpisujemy swoje dane, potwierdzamy tożsamość

Raport bik wypełnij dane
założenie konta w BIK – instrukcja

Po prawidłowym uzupełnieniu danych następie weryfikacja poprzez przelew 1 zł z Twojego konta. Informacja o tym, że weryfikacja przebiegłą pomyślnie przyjdzie na Twój adres e-mail. Następnie zaloguj się na swoje konto w BIK i wygeneruj raport opłacając 39 zł.

Jak pobrać darmowy raport BIK

Pobranie darmowego raportu okazuje się nie być takie proste. W pierwszej kolejności warto abyś miał konto w BIK. Jak je założyć dowiedziałeś się we wcześniejszym akapicie. Następnie po alogowanie kontaktujemy się poprzez zakłądkę kontakt.

darmowy raport BIK

W zakładce kontakt piszemy poprzez formularz Skontaktuj się z nami. Wystarczy informacja o treści: “Proszę o przesłanie wzoru wniosku o kopię danych”. Wówczas na Twój e-mail zostanie przesłany formularz, który należy wydrukować wypełnić i wysłać pocztą. Wzór takiego formularza zamieszczam poniżej.

Posiadasz raport BIK co dalej?

Jeżeli masz już raport BIK możesz przekazać swój raport do bezpłatnej analizy i dowiedzieć się jakie są możliwości oddłużenia w Twoim przypadku. Prawnicy od Długu analizują dokumenty bezpłatnie. Prócz raportu BIK często niezbędna będzie rozmowa telefoniczna czy przegotowanie innych dokumentów. Tak jak pisałem we wstępie wygenerowanie raportu BIK jest pierwszym krokiem do oddłużania, ale często tym najważniejszym. Efektem analizy jest Raport Oddłużeniowy, na podstawie, którego możesz podjąć decyzję jak będzie wyglądał Twój proces wychodzenia z długów.

Z Raportu BIK możemy wyczytać wiele ważnych informacji na temat struktury zobowiązań i na jej podstawie opracować spersonalizowaną strategię oddłużania i taktykę obrony przed wierzycielami. Obranie odpowiedniej strategii pozwala na podjęcie decyzji w jakie działania podejmiemy w Twojej sprawie. Możliwości jest wiele począwszy od składania reklamacji, sankcji kredytu darmowego, negocjowania ugód bankowych poprzez działania przed Rzecznikiem Finansowym czy UOKiKiem, po angażowanie się w spory sądowe, postępowania restukturyzacyjne oraz upadłość. Ważne, aby na wstępnie zebrać jak najwięcej informacji o sytuacji finansowej i prawnej i do tego niezbędny jest nam raport BIK.

Chcesz skorzystać z bezpłatnej analizy raportu BIK

Napisz do nas na kontakt@zwrotyzbanku.pl lub wyślij informację poprzez formularz:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Załącz zeskanowane dokumenty - przyśpieszy to proces analizy Twojej sprawy
  Możesz dodać kilka plików przytrzymując CTRL, albo zaznaczając kilka w oknie

  Akceptuję Politykę Prywatności

  1 2 3 9