Czy trzeba płacić dług w Profi Credit?

Profi Credit – Czy Trzeba Płacić Dług?

//

Profi Credit Polska S.A. to jedna z najpopularniejszych firm „parabankowych” udzielających pożyczek osobom fizycznym. Nic zatem dziwnego, że jest często wybierana przez naszych klientów – w tym może również przez Ciebie, Drogi Czytelniku? Łatwość zawarcia umowy oraz dostępność pożyczki świadczonej przez ten podmiot ma jednak swoje konsekwencje – objawiają się one w ekstremalnie wysokim koszcie pożyczki

Weźmy za przykład dwie ostatnio analizowane przez nas umowy:

Umowa Profi Credit zawarta w listopadzie 2019 roku

Klientka otrzymała na jej podstawie pożyczkę w wysokości 5.750 zł, do zapłaty ma jednak kwotę wynoszącą aż 13.356 zł! Wraz ze spłatą pożyczki klientka zobowiązała się bowiem do opłacenia:

  1. Opłaty przygotowawczej w wysokości 129 zł,
  2. Wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 4.721 zł,
  3. Wynagrodzenia z tytułu przyznania „na wniosek pożyczkobiorcy” Twojego Pakietu w wysokości 900 zł.

Pozostały koszt pożyczki to odsetki.

Umowa Profi Credit zawarta w lutym 2020 roku

Klient otrzymał na jej podstawie pożyczkę w wysokości 9.000 zł, z kolei całkowita kwota do zapłaty wynosi 19.440 zł! Pożyczkobiorca w związku z udzieleniem pożyczki domaga się zapłaty poniższych kosztów:

  1. Opłaty przygotowawczej w wysokości 129,00 zł,
  2. Wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 7.771 zł,
  3. Wynagrodzenia z tytułu przyznania „na wniosek pożyczkobiorcy” Twojego Pakietu w wysokości 1.100 zł.

Podobnie jak wyżej, pozostały koszt pożyczki to odsetki.

Koszt pożyczki w Profi Credit przekracza 100% kwoty wypłaconej klientowi

Choć kwoty pożyczki w Profi Credit zmieniają się wraz z potrzebami klienta, ich elementem stałym jest wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu. Koszty stanowią bowiem równo 100% kwoty, którą pożyczkobiorca ma otrzymać w związku z zawarciem umowy. Dodając do tego odsetki, wysokość długu w Profi Credit staje się zdecydowanie nieproporcjonalna do uzyskanej korzyści jaką jest pożyczka.

Czy Profi Credit może naliczać tak wysokie opłaty?

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim regulują maksymalny pozaodsetkowy koszt kredytu w art. 36a u.k.k. To, co ważne z punktu widzenia niniejszego artykułu to pkt 2 przywołanego przepisu, zgodnie z którym pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. Umowy zawierane z Profi Credit spełniają ten warunek. Tym samym można uznać, że są one zgodne z prawem. Nie oznacza to jednak, że są zgodne z zasadami współżycia społecznego i dobrą praktyką rynkową.

Celem wprowadzenia ustawowego limitu kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego była silniejsza ochrona konsumenta. Jednak jeżeli w razie powstania na tym gruncie sporu, Sąd byłby ograniczony wyłącznie do zbadania, czy koszty pozaodsetkowe kredytu na gruncie badanej sprawy nie przekraczają kwoty maksymalnej, bez badania na jakiej podstawie i w jaki sposób te koszty zostały uzasadnione, mielibyśmy do czynienia z faktycznym spadkiem ochrony konsumenta przed nieuczciwymi zapisami umowy. Dlatego w przypadku, gdy tak jak Profi Credit, pożyczkodawcy naliczają sobie względem pożyczkobiorców niebagatelnej wysokości opłaty – warto zastanowić się czy mają one jakiekolwiek uzasadnienie w czynnościach podjętych przez pożyczkodawcę. Wszelkie opłaty pobierane przez pożyczkodawców powinny wyrównywać rzeczywiste koszty poniesione przez nich w związku z podjęciem danej czynności i nie powinny być rażąco wysokie dla konsumenta.

Dług w Profi Credit powiększony przez usługę „Twój Pakiet”

Na szczególną uwagę z punktu widzenia uzasadnionych kosztów pożyczkodawcy zasługuje usługa oferowana przez Profi Credit, tj. „Twój Pakiet”. W związku z realizacją usługi pożyczkobiorcy mają przysługiwać dodatkowe uprawnienia, takie jak odroczenie rat tj. pożyczkobiorca będzie miał prawo do jednorazowego w całym okresie kredytowania skorzystania z „bezpłatnego” odroczenia maksymalnie dwóch kolejnych terminów płatności rat albo „bezpłatnego” obniżenia maksymalnie czterech kolejnych rat. Przy tym bezsprzecznie pożyczkobiorca przy skorzystaniu z tych możliwości i tak był zobowiązany do spłaty całego zadłużenia. Postanowienie umowy dotyczące tej opcji stanowi klauzulę abuzywną, ponieważ przewiduje dla konsumenta teoretyczne udogodnienia, wskazując, że są one bezpłatne, podczas gdy faktycznie za te hipotetyczne możliwości klient ma z góry zapłacić.

Trybunał Sprawiedliwości zwrócił uwagę na długi w Profi Credit

Nic zatem dziwnego że opłaty generowane przez Profi Credit zwrócły uwagę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazywał, iż warunek umowny dotyczący pozaodsetkowych kosztów kredytu, który określa  koszt kredytu poniżej ustawowego pułapu i który przenosi na konsumenta koszty działalności gospodarczej kredytodawcy, może powodować znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta, gdy obciąża konsumenta kosztami nieproporcjonalnymi w stosunku do świadczeń i do kwoty otrzymanego kredytu, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego (por. wyrok TS z 3.9.2020 r., Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 i C‑252/19).

W sprawie C-84/19 podkreślił zaś wprost, że: „W niniejszej sprawie, z zastrzeżeniem ustaleń sądu odsyłającego w sprawie C-84/19, jeśli chodzi o koszty zatytułowane ‘opłata przygotowawcza’ i ‘prowizja’, <klient> mógł zasadnie sobie zadać pytanie zarówno co do świadczeń, z tytułu których należały się te opłaty, jak i ewentualnego nakładania się ich na siebie. Po pierwsze bowiem, umowa zawierała dwie klauzule przewidujące koszty administracyjne, zatytułowane odpowiednio ‘opłata przygotowawcza’ i ‘prowizja’, które obie sugerują, że chodzi o kwoty podlegające zapłacie za udzielenie kredytu (…). W takich okolicznościach nie zostało zapewnione ogólne zrozumienie przez konsumenta jego obowiązków zapłaty i skutków ekonomicznych postanowień przewidujących te koszty”.

Ponad 4 mln zł kary dla Profi Credit  – decyzja Prezesa UOKiK

Co więcej, działalność Profi Credit nie umknęła uwadze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKIK zajął bowiem stanowisko, że Profi Credit nie udzielał konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i naliczał im dodatkowe opłaty za okres po jej rozwiązaniu. Klientów obciążał również płatnościami za monity sms, połączenia telefoniczne czy inną korespondencję w maksymalnych wartościach umownych, jak również żądał od konsumentów, których umowy rozwiązał z uwagi na nieterminową spłatę zadłużenia, pokrycia kosztów związanych z udzielonymi pożyczkami z tytułu wynagrodzenia za okres po rozwiązaniu umów. To wszystko skutkowało nałożeniem na Profi Credit wysokiej kary finansowej.

Masz dług w Profi Credit – co robić?

Jeżeli i Ty masz dług w Profi Credit, nie ma powodu do załamania – w takim przypadku należy działać. Anulować swoje zobowiązanie dotyczące kosztów pożyczki możesz w postępowaniu reklamacyjnym i przed Rzecznikiem Finansowym. Jeżeli jednak doszło już do procesu i dostałeś np. nakaz zapłaty lub pozew z Profi Credit – możesz kwestionować zasadność naliczonych opłat przed sądem. Sąd z kolei oddali roszczenie Profi Credit o wysokość nienależnych kosztów.

APLIKANT RADCOWSKI | W prawie rynków finansowych specjalizuje się od 2017 roku, choć praktykę w dziedzinach pokrewnych zdobywała już od II roku studiów w kancelariach w Olsztynie i w Toruniu. Początkowo, jej zainteresowania skupiały się wokół szczególnych przywilejów bankowych i wiążących się z nimi zagrożeniami dla konsumentów, takimi jak bankowe tytuły egzekucyjne. Ocena tej instytucji była przedmiotem jej pracy magisterskiej, którą obroniła na najwyższą notę. Aktualnie działalność zawodową wiąże z ochroną wszystkich klientów rynku finansowego – w tym przedsiębiorców. Prywatnie mól książkowy oraz miłośniczka szachów.

1 Comment

  1. Mam pożyczkę w Profi spłacaną regularnie. Wzięte 7300, spłacone na dzień dzisiejszy 9700. W umowie prowizja + opłata przygotowawcza = kwota pożyczki. Zastanawiam się nad : “Anulować swoje zobowiązanie dotyczące kosztów pożyczki możesz w postępowaniu reklamacyjnym i przed Rzecznikiem Finansowym” Jak się za to zabrać? I czy to w ogóle można zrobić w moim przypadku?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Wezwanie do zapłaty i restrukturyzacja tylko w przypadku umowy kredytu? Wadliwe wypowiedzenie umowy przez Nest Bank S.A.

Następny wpis

Jak wyjść z długów? Oddłużanie krok po kroku – kompleksowy poradnik 2021

Ostatnie z Antywindykacja