upadlosc-konsumencka-a-alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty w 2021 r.

Upadłość konsumencka to szansa na wyjście z długów i rozpoczęcie nowego życia. Nie wszystkie długi mogą jednak zostać umorzone w drodze postępowania upadłościowego. Do takich długów zaliczają się alimenty.

Upadłość konsumencka a alimenty w 2021 roku – przeczytaj, jak to wygląda!

Alimenty nie mogą być umorzone poprzez upadłość konsumencką

Artykuł 491[21] ust. 2 Prawa upadłościowego wymienia zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu. Są to:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Od powyższej regulacji nie ma żadnych ustępstw.

Co się dzieje w takim razie z zaległymi alimentami?

Wobec tego, jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wśród Twoich zobowiązań znajdują się długi alimentacyjne i zostaną one zgłoszone przez wierzyciela (tj. uprawnionego do otrzymywania alimentów lub osoby działającej w jego imieniu) syndykowi, to musisz mieć na uwadze, iż zostaną one wciągnięte do spisu zobowiązań obok innych długów.

Długi alimentacyjne stanowią kategorię pierwszą, jeżeli chodzi o kolejność zaspokojenia. Cieszą się zatem swoistym pierwszeństwem.

Co z alimentami bieżącymi? Upadłość konsumencka a alimenty

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że w dalszym ciągu będziesz musiał łożyć na utrzymanie uprawnionego.

Zmianie ulegnie jednak kilka następujących kwestii:

Po pierwsze, bieżących alimentów nie będzie już wypłacał komornik, a czynności te przejmie syndyk. Syndyk będzie zatem dokonywał bezpośrednich potrąceń z Twojego wynagrodzenia. Tym samym, jeżeli po ogłoszeniu upadłości uprawniony w dalszym ciągu będzie chciał otrzymywać świadczenia alimentacyjne – musi on zwrócić się do syndyka z dokumentem potwierdzającym wysokość oraz terminy płatności alimentów.

Po drugie – co tyczy się świadczeń alimentacyjnych przekraczających wysokość minimalnego wynagrodzenia – alimenty wypłacane są dla każdego uprawionego w kwocie nie wyższej niż minimalna krajowa. Nie oznacza to, że świadczenia należne powyżej tej kwoty przepadają – roszczenie o dokonanie dopłaty wciąż przysługuje uprawnionemu i będzie on mógł zwrócić się do Ciebie o dokonanie spłaty nawet po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Bez zmian z kolei pozostaje zakres potrąceń, których może dokonywać syndyk z Twojego wynagrodzenia na poczet alimentów. Tak jak w przypadku egzekucji komorniczej, syndyk może zająć do 3/5 pensji, nawet jeśli otrzymujesz minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czy w toku upadłości możesz zostać pozwany o alimenty?

Odpowiedź brzmi: tak. Nie ma bowiem żadnych przeciwskazań do wytoczenia takiego postępowania.

Podwyższenie i obniżenie alimentów po ogłoszeniu upadłości – upadłość konsumencka a alimenty

Uprawniony do alimentacji może wnioskować zarówno o podwyższenie, jak i obniżenie przysługujących mu od Ciebie alimentów po ogłoszeniu upadłości. Nic nie stoi temu na przeszkodzie.

Ponadto ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie pozbawia Ciebie możliwości żądania obniżenia alimentów, jeżeli Twoja sytuacja materialna uległa pogorszeniu w stosunku do daty poprzednio orzeczonego obowiązku.

W przypadku spraw o alimenty mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, ponieważ to nie syndyk będzie uczestnikiem postępowania sądowego, jak w przypadku innych zobowiązań, a sam upadły. Nie ma przy tym znaczenia czy upadły występuje w charakterze pozwanego czy też powoda w sprawie o alimenty.

A co z alimentami, które przysługują Tobie? Upadłość konsumencka a alimenty

Oczywiście nie są wykluczone sytuacje, w których to Ty będziesz starał się lub Tobie jako upadłemu przysługują świadczenia alimentacyjne. Upadłość konsumencka nie niweczy uprawnienia do otrzymywania alimentów. Co więcej, alimenty nie wchodzą do masy upadłości i wyłączone są spod jakiejkolwiek egzekucji. Możesz nimi zatem swobodnie dysponować nawet po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Alimenty niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego…

Alimenty niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego nadal istnieją. Uprawniony do alimentów może ich dochodzić w klasycznym postępowaniu egzekucyjnym, tj. prowadzonym przez komornika sądowego.

APLIKANT RADCOWSKI | W prawie rynków finansowych specjalizuje się od 2017 roku, choć praktykę w dziedzinach pokrewnych zdobywała już od II roku studiów w kancelariach w Olsztynie i w Toruniu. Początkowo, jej zainteresowania skupiały się wokół szczególnych przywilejów bankowych i wiążących się z nimi zagrożeniami dla konsumentów, takimi jak bankowe tytuły egzekucyjne. Ocena tej instytucji była przedmiotem jej pracy magisterskiej, którą obroniła na najwyższą notę. Aktualnie działalność zawodową wiąże z ochroną wszystkich klientów rynku finansowego – w tym przedsiębiorców. Prywatnie mól książkowy oraz miłośniczka szachów.

1 Comment

  1. Wpisy Pani Marty czyta się jak powieść! Znakomity specjalista, próżno szukać takich gdzie indziej!!! Pani Marta pomogła mi wyjść z niejednej opresji, dzięki niej mogę teraz oddychać pełną piersią. Pozdrawiam serdecznie cały zespół Prawników od długu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Przedawnione zobowiązanie, przedawnienie – jak to ustalić? [2021 r.]

Następny wpis

Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu a abuzywność postanowień umownych [2021 r.]

Ostatnie z Upadłość konsumencka