pożyczki/chwilówki

Zwrot za refinansowanie chwilówek – czy to możliwe? 2021 r.

Pożyczkodawcy obarczają pożyczkobiorców szeregiem opłat dodatkowych związanych z udzieleniem pożyczki, w przypadku tzw. “chwilówek”, czyli pożyczek udzielanych na stosunkowo nieduże kwoty oraz krótki okres spłaty przy zachowaniu minimum formalności. Komfort zaciągnięcia takiej pożyczki ma jednak swoje konsekwencje – zwykle są to prowizje pod różnymi postaciami, ponieważ z odsetek przy krótkim okresie spłaty pożyczkodawca nie może uzyskać zbyt wysokiego dochodu. W związku z ograniczonymi możliwościami uzyskania dochodu w tym sektorze finansowym pożyczkodawca w momencie pojawienia się problemu z terminową spłatą zastrzega sobie kolejny dochód w postaci wysokich prowizji za przedłużenie spłaty.

Czym jest refinansowanie pożyczki? Zwrot za refinansowanie chwilówek

Życie jest przewrotne i stawia nas w bardzo różnych sytuacjach, również w kwestii finansowania. W momencie takiego właśnie pojawienia się przemijających przeszkód z terminową spłatą swojego zobowiązania wiele firm pożyczkowych umożliwia, oczywiście za dodatkową opłatą, skorzystanie z opcji refinansowania pożyczki. Jest to propozycja, w której zaciągamy nowe zobowiązanie, najczęściej w firmie pożyczkowej zaprzyjaźnionej z tą, w której mamy bieżące zobowiązanie, z którego spłatą wystąpił problem.

Po przystąpieniu do takiej umowy, nasze stare zobowiązanie wygasa, ponieważ zostaje spłacone środkami od naszego nowego pożyczkodawcy, a nową pożyczkę spłacamy na nowych warunkach.

Sama procedura refinansowania u poszczególnych pożyczkodawców wygląda bardzo podobnie, a szczegółowe informacje o ofercie znajdziemy na witrynach firm. Procedura jest co do zasady taka sama jak przy udzieleniu standardowej pożyczki. Najczęściej należy założyć konto w serwisie internetowym pożyczkodawcy oraz złożyć wniosek o udzielenie konkretnej pożyczki na refinansowanie.

Refinansowanie to nie prolongata, czy przedłużenie spłaty pożyczki!

Refinansowanie oraz prolongata są pojęciami z zakresu sektora finansowego, które łatwo pomylić. Choć z pozoru podobne, to jednak wiele jest kwestii, które dzieli te dwa pojęcia, które powodują, że nie możemy używać ich wymiennie. Prolongata to instytucja, która pozwala nam na przedłużenie okresu spłaty istniejącego już zobowiązania, oferowana przez firmę, u której posiadamy dług. To rozwiązanie podobnie jak refinansowanie wiązać się może z dodatkowymi opłatami takimi jak opłata za przedłużenie okresu spłaty czy odsetki za opóźnienie lub kara umowna, jeśli taką zastrzega łącząca nas z wierzycielem umowa. Prolongata może się również wiązać z negatywnymi skutkami, których przy refinansowaniu nie zaistnieją. Będzie to na przykład wpisanie dłużnika do rejestru BIK.

Refinansowanie, czy to w ogóle legalne?

Nowelizacja prawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych wprowadziła ograniczenia dotyczące maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Od dnia wejścia nowej ustawy antylichwiarskiej w życie – 11 marca 2016 r. – koszty pozaodsetkowe pożyczki nie mogą przekraczać 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym. Pod wpływem takiego uregulowania większość firm pożyczkowych zaprzestała udzielania prolongaty, zastępując ją refinansowaniem – w teorii i bez stosowania nadużyć w tym przedmiocie, takie umowy refinansujące są zgodne z obowiązującym prawem.

Opłata za refinansowanie jako nienależna – zwrot za przedłużenie chwilówki

Po wprowadzeniu do obrotu prawnego powyższej ustawy firmy pożyczkowe bardzo szybko uruchomiły swoją kreatywność i znalazły sposób na obejście ograniczeń związanych z opłatami za przedłużenie spłaty, tak aby kolejnych zysków nie powiązać z zaciągniętym już zobowiązaniem, ponieważ w tej kwestii linia orzecznicza kształtowała się nie na korzyść przedsiębiorcy, a na korzyść konsumentów. I tak powstały refinansowania między “firmami siostrami”, często nawet powiązanymi – osobowo lub w inny sposób. Zaprzyjaźnione firmy odbijają między sobą zobowiązanie dłużnika, nakręcając sobie w ten sposób zysk, a po stronie dłużnika nakręcając spiralę zadłużenia. Opłata za refinansowanie w takim przypadku nie będzie niczym innym jak obejściem przepisów o kosztach maksymalnych.

Nie ma w tej kwestii ukształtowanej praktyki sądowej, lecz sądy w konkretnych przypadkach widząc pewien schemat działania firm, przychylają się do stanowiska, iż opłaty za refinansowanie jako sposób na obejście przepisów o kosztach maksymalnych jest nienależna i jako taka powinna podlegać zwrotowi lub zarachowaniu na poczet spłaty zobowiązania.

Stanowisko UOKiK dotyczące autorefinansowania zobowiązania przez firmy pożyczkowe – postępowanie w sprawie z Szybka Gotówka

Jednocześnie należy wskazać, że firmy często uciekają się również do tzw. autorefinansowania, czyli udzielania refinansownia bez wniosku kredytobiorcy, a więc poza jego świadomością. Uprawnienie do automatycznego finansowania starej pożyczki nowym zobowiązaniem ma wynikać z samej umowy pożyczki lub stanowiących doń załączników w postaci regulaminu, czy warunków ogólnych pożyczkobrania. Do UOKiK wpłynęły skargi m.in. na portal Szybka Gotówka dotyczące właśnie powyższej praktyki w przypadku pojawienia się problemu z terminową spłatą zobowiązania. W odpowiedzi na zgłaszane przez konsumentów zastrzeżenia Prezes UOKiK wskazał, że takie rolowanie pożyczek może stanowić w istocie próbę ominięcia przepisów o kosztach maksymalnych- w komunikacie prasowym z dnia 7 maja 2020 r. (Warszawa) podkreślał, przestrzegając pożyczkobiorców:

Firmy pożyczkowe nie mogą wykorzystywać trudnej sytuacji konsumentów potrzebujących pieniędzy. Muszą przestrzegać limitów wysokości pobieranych opłat i innych zasad ustalonych w ustawie o kredycie konsumenckim. Dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające w sprawie platformy Szybka Gotówka. Chcę zbadać działalność tego portalu i ustalić, czy zasady oferowania pożyczek, ich refinansowanie i windykacja należności nie prowadzą do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Opłaty za refinansowanie stanowią w istocie świadczenie nienależne pożyczkodawcy

Tym samym jeżeli wpadłeś w sidła podobnych praktyk pożyczkodawców, a Twój dług powiększany wielokrotnie poprzez mechanizm refinansowania rośnie zamiast maleć, warto zastanowić się nad podjęciem odpowiednich kroków prawnych. Refinansowanie pożyczek stanowiące próbę obejścia przepisów o odsetkach maksymalnych godzi w zasady współżycia społecznego, a tym samym prowadzi do powstania świadczenia nienależnego uczynionego na rzecz pożyczkodawcy. Masz prawo domagać się zatem, by poczynione przez Ciebie wpłaty zostały zarachowane na poczet właściwego zobowiązania – tj. Kapitału pierwotnie udzielonej pożyczki, a w przypadku wystąpienia nadwyżki wpłat z tego tytułu – o zwrot nadpłaconych kwot.

UOKiK wszczyna postępowanie przeciwko spółce Szybka Gotówka – kulisy sprawy

//

W sprawie naszego klienta Pana Bogdana (imię i niektóre dane zostały zmienione) UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające przeciwko spółce Szybka Gotówka. Na jego przykładzie pokażę Wam dziś schemat działania pożyczkodawcy i podmiotów z nim powiązanych.

Słone opłaty, to dopiero początek!

W marcu 2019 roku Pan Bogdan zawarł umowę za pośrednictwem strony szybkagotowka.pl. Pożyczył kwotę 4300 zł na 30 dni. Pożyczkodawca kazał sobie słono za to zapłacić (1180,20 zł prowizji oraz odsetki w wysokości 35,40 zł), ale na tym problemy Pana Bogdana dopiero się zaczęły.

19 kwietnia 2019 roku upłynął termin zapłaty, niestety do tego czasu Pan Bogdan nie dysponował kwotą pożyczki oraz kosztami, aby uregulować zobowiązanie. Pożyczkodawca zaproponował mu refinansowanie tej pożyczki przez inny podmiot. Między 20 kwietnia 2019 a 20 lutego 2020 „podpisano” jeszcze 11 takich umów. Ostatnie umowy refinansujące zostały zawarte bez udziału Pana Bogdana.

Ile kosztuje taka pożyczka?

W wyniku działania pożyczkodawcy (lub pożyczkodawców, ale o tym później) powstało zobowiązanie w wysokości 33 393,98 zł. Z tej kwoty klient spłacił 19 436,40 zł. Pozostała część została skredytowana.

Koszty pożyczki są oszałamiające. Po niecałym roku refinansowania należy zapłacić pożyczkodawcy 7,8 razy większą kwotę! W tym miejscu pojawia się pytanie jak taki podmiot utrzymał się na rynku? Nikt wcześniej tego nie zauważył?

Jakie luki w prawie wykorzystał portal szybkagotowka.pl?

Przede wszystkim przedmiotowe pożyczki udzielane były naprzemiennie przez te same podmioty, tj. Centrum Rozwiązań Kredytowych sp. z o.o., Gwarant24 sp. z o.o. oraz Szybka Gotówka sp. z o.o. Wszystkie te podmioty są ze sobą powiązane, co wynika wprost z wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo warto dodać, że klient cały czas kontaktował się poprzez ten sam adres e-mail i za pomocą kontaktu pozyskanego na początku z platformy szybkagotowka.pl. Takie działanie zmierza do obejścia przepisów prawa o maksymalnych pozaodsetkowych kosztach kredytu, w szczególności art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim (u.k.k.) Na marginesie warto dodać, że wprost wskazał na to Rzecznik Finansowy w raporcie dotyczącym kredytu konsumenckiego (Raport Rzecznika Finansowego, Kredyty konsumenckie. Bieżące problemy, Warszawa, grudzień 2018).

W dalszej kolejności – umowy nie zostały podpisane

Problematyczne w umowach tego typu jest fakt, że nie są zawierane w tradycyjnej formie pisemnej. Najczęściej potwierdzenie zapisów takiej umowy następuje poprzez zlecenie przelewu weryfikacyjnego, który ma być potwierdzeniem „podpisania” umowy ramowej. Niestety generuje to klika problemów, które uwidoczniły się już wcześniej w naszej praktyce. Po pierwsze brak trwałego nośnika: w tego typu umowy pożyczkodawca może po ich zawarciu ingerować i dowolnie zmieniać ich treść (co zauważyliśmy już wcześniej). Po drugie w przypadku Pana Bogdana system samoczynnie wygenerował wniosek o refinansowanie pożyczki bez udziału klienta. Klient nie wyraził takiej zgody, a pożyczkodawca sam wygenerował wniosek i na jego podstawie udzielił refinansowania powiększając tym samym zadłużenie o kolejne opłaty.

Prócz powyższych nadużyć dodatkowo w umowach została błędnie wskazana Całkowita Kwota Pożyczki. Pozwala to na skorzystanie przez pożyczkobiorcę z sankcji kredytu darmowego (SKD).

UOKiK wszczyna postepowanie przeciwko Szybka Gotówka

Problem Pana Bogdana polegał na jego uczciwości. Nie wyobrażał on sobie sytuacji, w której nie ureguluje zobowiązania, co skrupulatnie wykorzystano refinansując (rolując) pożyczki poprzez teoretycznie innych pożyczkodawców. Po wpłaceniu ponad 19 000 zł i zdawkowych odpowiedziach na reklamację, Pan Bogdan postanowił działać, ponieważ nie zostawiono mu innego wyjścia. O sprawie został zawiadomiony Rzecznik Finansowy, Prezes UOKiK oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

UOKiK 07 maja 2020 poinformował, że wszczyna postępowanie dotyczące działalności spółki Szybka Gotówka (https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16400). Odpowiedź, którą Pan Bogdan dostał z urzędu prezentujemy poniżej:

Niewolnik BIK-u

Ktoś może powiedzieć, że przecież Pan Bogdan maił inne  wyjście z sytuacji. Przecież mógł skonsolidować zobowiązanie lub posiłkować się tańszym produktem bankowym. Otóż nie. Jeżeli bierzemy tzw. chwilówkę to do momentu jej wymagalności banki traktują całą kwotę jako ratę. Mając obciążenie rzędu 5500 zł (później już znacznie więcej) pożyczkobiorca nie ma zdolności kredytowej. Pozostaje mu zatem albo dalsze rolowanie pożyczki albo jej jednorazowa spłata, co po dłuższym okresie staje się niemożliwe.

Co dalej w sprawie Szybkiej Gotówki?

Przygotowaliśmy reklamacje do wszystkich trzech podmiotów udzielających pożyczek klientowi, domagając się zwrotu wszystkich kwot wpłaconych na ich poczet a przewyższających rzeczywiście udostępnioną kwotę pożyczki. W naszej opinii umowy rzekomo zawarte z Panem Bogdanem są nieważne. Dodatkowo złożyliśmy reklamację do BIK (Biuro Informacji Kredytowej) domagając się wykreślenia zobowiązania widniejącego w historii naszego klienta. Jesteśmy również w kontakcie z UOKiK uzupełniając dokumentację. W przypadku braku reakcji ze strony pożyczkodawców wspólnie z Panem Bogdanem będziemy rozważać złożenie pozwu w sądzie.

Odsetki od kosztów kredytu – praktyka banków niezgodna z prawem?

///////

W jednym z ostatnich wpisów (tutaj) była mowa o tym, z jakimi kosztami musimy się liczyć najczęściej zawierając umowę kredytu. Gwoli przypomnienia: są to odsetki i prowizje. Kreatywność kredytodawców na tym gruncie jednak nie zawodzi. Z prostych mechanizmów dozwolonych przez ustawodawcę potrafią skonstruować takie postanowienia, którym na pierwszy rzut oka nie ma nic do zarzucenia, jednak analizowane głębiej budzą wątpliwości. Przykładem takiej praktyki są odsetki od  kosztów kredytu. Kredytobiorca nie dość, że zostaje obciążony kosztem kredytu np. w postaci prowizji, to bank nalicza jeszcze koszty od takich kosztów w postaci odsetek – tym samym zaś zyskuje podwójnie.

Koszty kredytu i jego założenia

Koszty kredytu mogą przybierać różne formy. Najczęściej analizując umowy klientów spotykamy prowizje przygotowawcze, operacyjne, prowizje dla pośrednika, prowizje nazywane opłatami za udzielenie kredytu, opłaty administracyjne… Nazwy te można by było mnożyć – właściwie każdy kredytodawca stosuje inną terminologię w tym zakresie. Prowizje różnią się nie tylko nazwą, ale także charakterem. Mogą być naliczane w formie jednorazowej opłaty, ale również są pobierane przez cały okres trwania kredytu (np. prowizja naliczana jest przy spłacie każdej raty). Czasem odzwierciedlają faktycznie ponoszone przez kredytodawców koszty związane z zawarciem umowy, a częściej mają charakter ryczałtowy (stanowią procent od udzielonego kapitału kredytu). Zdarza się nawet, że takie koszty nie mają obiektywnego miernika, tj. znany jest on wyłącznie kredytodawcy.

Koszty kredytu w praktyce

Koszt kredytu stanowi zatem formę ceny lub wynagrodzenia kredytodawcy za umożliwienie sfinansowania naszych potrzeb. W idealnym świecie kwota prowizji byłaby opłaca „z góry”. Zawarcie umowy z bankiem wyglądałoby wówczas tak:

– Ja dam Wam 100 zł za przygotowanie umowy (prowizja), a Wy w zamian dacie mi kredyt w wysokości 10.000 zł. Zobowiązuję się oddać tę kwotę z odsetkami.

Problemem jest jednak to, że prowizje coraz częściej nie stanowią jedynie drobnej opłaty odpowiadającej kosztom poniesionym przez bank do przygotowania takiej umowy. Ich wysokość, z nieznanych klientom przyczyn, urasta niekiedy do kwoty równej temu co chcieliby pożyczyć. Nie rzadko zgłaszają się do nas klienci, którzy chcąc pożyczyć kwotę 10.000 zł zobowiązani zostali do opłacenia drugiej tak wysokiej kwoty celem pokrycia prowizji. Banki chciałyby zatem, by wyglądało to tak:

– Ja dam Wam 10.000 zł za przygotowanie umowy (prowizja), a Wy w zamian dacie mi kredyt w wysokości 10.000 zł. Oczywiście zobowiązuję się oddać kwotę kredytu z odsetkami.

Zobrazujmy to sobie na przykładzie: Skoro klient miałby zaoszczędzoną kwotę 10.000 zł i chciałby pożyczyć drugie tyle na sfinansowanie samochodu o wartości 20.000 zł, potrzebowałby kredytu w wysokości 10.000 zł. Na podstawie wyżej wskazanych warunków, by pożyczyć brakującą kwotę musiałby przed zawarciem umowy wpłacić kredytodawcy równowartość potrzebnej kwoty za przygotowanie umowy. Wtedy okazałoby się, że taka umowa wcale nie zaspokoi jego potrzeb. Po opłaceniu prowizji przygotowawczej za sporządzenie umowy zostałby bowiem z tym co miał na początku – kwotą 10.000 zł.

Możliwość skredytowania prowizji i innych kosztów kredytu

Co za „szczęście”, że kredytodawcy wymyślili na to sposób. Dla klientów, którzy nie dysponują tak wysoką gotówką, którą mogliby pokryć koszt zawarcia umowy „z góry” przygotowali możliwość skredytowania prowizji. Klient chcąc pożyczyć 10.000 zł dzięki wspaniałomyślności kredytodawcy dostanie tę kwotę, a udzielony mu kredyt wyniesie 20.000 zł. Części z tego kredytu nie zobaczy jednak na oczy – połowa pokryje bowiem koszt prowizji.

Skredytowaną prowizję banki uznają jako część udzielonego kredytu. Uważają zatem, że odsetki za wykorzystanie kapitału kredytu liczone być powinny nie tylko do kwoty, którą kredytobiorca faktycznie od nich otrzymał ale także od kredytowanej kwoty prowizji. Rozwiązanie to budzi wątpliwości.

Uwaga: W Twoim kredycie lub pożyczce instytucja finansowa zastosowała praktyki niezgodne z prawem? Zgłoś się do nas po bezpłatną analizę umowy
>>>Kontakt<<<

Odsetki od kosztów kredytu – czy to dopuszczalne?

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pr. bank zobowiązuje się do oddania do dyspozycji kredytobiorcy określonej ilości pieniędzy, a kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Nigdzie nie jest napisane, że bank może zastrzec odsetki od wykorzystanego kredytu, prowizję i dodatkowo kolejne wynagrodzenie w postaci odsetek od prowizji. Ustawodawca nie uregulował również wprost, że kredytodawca nie może stosować takiej praktyki.

Wykorzystanie kredytu oznacza oddanie kredytobiorcy środków pieniężnych na określony w umowie cel. Oddanie do dyspozycji środków pieniężnych ma zapewnić kredytobiorcy ich wykorzystanie w sposób odpowiadający jego interesom uwidocznionym w umowie kredytowej (zob. wyrok SN z 10 lutego 2004 r., IV CK 437/2002, LexPolonica nr 403713, MoP 2005, nr 18, s. 907).

Prowizja jednak nie odpowiada interesom kredytobiorcy, toteż nie jest ona elementem „kwoty wykorzystanego kredytu”. Nie można tracić z oczu, że kredytobiorca nie wykorzystał tej kwoty – nie miał swobody jeżeli chodzi o zarządzanie tą kwotą, nie została ona nawet wpłacona na rachunek klienta, a nawet jeżeli tak było została automatycznie pobrana na zabezpieczenie opłat.

Tym samym więc nie powinno się liczyć odsetek od kosztów kredytu (w tym prowizji). Odsetki mogą być liczone bowiem tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Skoro klient nie wykorzystał tej kwoty ani nawet nie miał możliwości jej wykorzystania – brak jest podstawy do ich wyliczenia. Praktyki banków w tym zakresie należy zaś uznać za nieuczciwe.

Pamiętaj: Jeżeli w Twoim kredycie lub pożyczce instytucja finansowa zastosowała praktyki niezgodne z prawem, zgłoś się do nas po bezpłatną analizę umowy!
>>>Kontakt<<<

Koszty kredytu – na czym zarabiają banki?

//////

Każdy kredytobiorca przystępując do umowy z bankiem lub innym podmiotem finansowym musi mieć świadomość, że kredyt stanowi produkt, na którym kredytodawca chce zarobić – podobnie jak piekarz na sprzedaży chleba, czy fryzjer na wykonaniu fryzury. Owszem, tak jak każdy inny przedsiębiorca, kredytodawca może mieć lepszą lub gorszą ofertę, bardziej lub mniej zachęcać do współpracy reklamą lub osobowością pracowników, ale wszystkich łączy jedno – chęć zysku, a przynajmniej pokrycia kosztów działalności kredytowej. W tej kwestii mogą pojawić się spory ideologiczne i praktyczne: w jaki sposób wycenić produkt jakim jest kredyt? Z jakich środków można przy tym korzystać? Co może stanowić cenę kredytu? Czy kredytodawcy mają całkowitą dowolność w celu ustalenia cen oferowanych produktów?

W jaki sposób kredytodawcy zarabiają na kredytowaniu naszych potrzeb?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się wprost w ustawie Prawo bankowe. Zgodnie z art. 69 ust. 1 tej regulacji, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Z ustawowej definicji umowy kredytu wynika zatem, iż na podstawie takiego stosunku kredytodawca prócz kwoty użyczonego nam kapitału może domagać się także odsetek oraz prowizji. Są to najczęściej spotykane źródła zysku dla kredytodawców (a dla nas źródła kosztów).

Odsetki

Odsetki liczone są od wysokości użyczonego kapitału. Stanowią chyba najbardziej znany wszystkim kredytobiorcom koszt kredytu. Z naszego doświadczenia wynika, że większość kredytobiorców – nawet nie do końca mających dobre rozeznanie w kwestiach finansowych – patrzy na tę wartość. Dawniej zdarzało się, że sięgały one astronomicznych wysokości – 30% w skali roku, 60% i więcej, co nie było wcale rzadkim zjawiskiem na rynku finansowym.

Praktyki te zostały jednak ukrócone wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego (poprzez wprowadzenie tzw. ustawy antylichwiarskiej w 2006 r.) i uregulowaniem kwestii odsetek maksymalnych.

Początkowo maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie mogła w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W 2016 r. uległo to kolejnej zmianie, która jest aktualna do dziś. Maksymalna wysokość odsetek nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, tj. równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Obecnie jest to 8%. 

Prowizja

Obostrzenia na gruncie odsetek spowodowały, że kredytodawcy zaczęli poszukiwać innych form zysku z oferowanych produktów finansowych. Elastycznym mechanizmem okazały się tu prowizje.

Prowizje mogą przybierać różne formy. Najczęściej analizując umowy klientów spotykamy prowizje przygotowawcze, operacyjne, prowizje dla pośrednika, prowizje nazywane opłatami za udzielenie kredytu, opłaty administracyjne… Nazwy tych prowizji można by było mnożyć – właściwie każdy kredytodawca stosuje inną terminologię w tym zakresie. Prowizje różnią się nie tylko nazwą, ale także charakterem. Mogą być naliczane w formie jednorazowej opłaty, ale również są pobierane przez cały okres trwania kredytu (np. prowizja naliczana jest przy spłacie każdej raty). Czasem odzwierciedlają faktycznie ponoszone przez kredytodawców koszty związane z zawarciem umowy, a częściej mają charakter ryczałtowy (stanowią procent od udzielonego kapitału kredytu). Zdarza się nawet, że prowizja nie ma obiektywnego miernika, tj. znany jest on wyłącznie kredytodawcy.

Duża swoboda w generowaniu kosztów kredytu ustalonych jako prowizja dały niestety duże pole do nadużyć. Kredytodawcy chcąc zastąpić czymś starty związane z ograniczeniem zysku z odsetek, zaczęli generować wysokie prowizje za skorzystanie z oferowanych produktów finansowych. Często zgłaszają się do nas klienci, którzy pożyczając 10.000 zł raptem obowiązani są do zwrotu 20.000 zł i to nie licząc odsetek!  Zdarza się również tak, że klienci pożyczając kwotę 1.000 zł zostali obciążeni prowizją liczącą dwa razy tyle.

Jak na razie brak jest regulacji mogących całkowicie wyeliminować takie praktyki kredytodawców. Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w tym zakresie w ustawie o kredycie konsumenckim, jednakże nie dotyczą one wszystkich kredytobiorców (z ochrony mogą korzystać tylko nie-przedsiębiorcy).

Co więcej, art. 36a ukk wprowadza jedynie ograniczenie wysokości prowizji (które i tak mogą być na gruncie tej regulacji wysokie i wynosić nawet drugie tyle co kapitał), jednakże nie odnosi się w żaden sposób do tego, czy kredytodawca musi w jakiś sposób uzasadniać wysokość żądanych pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Nie sposób zaakceptować takiego stanu rzeczy. Kredytobiorcy uważają bowiem, że dopóki pozostają w granicach wyżej wskazanej regulacji to nie muszą w żaden sposób tłumaczyć się z żądanych opłat. Klienci obciążani są zatem wysokimi kosztami, których źródła tak na dobrą sprawę nie znają i poddani są dobrej lub złej woli kredytodawcy. Wypacza to istotę wprowadzenia ustawy o kredycie konsumenckim – regulacja ta miała bowiem za zadanie chronić konsumentów przed dowolnymi praktykami instytucji finansowych.

Czy uważasz, że poniosłeś rażąco zawyżone koszty związane z udzieleniem kredytu? Zapraszamy do kontaktu
>>>Kontakt<<<

Czy to wszystko, jakimi jeszcze kosztami obciążają nas banki?

Odsetki i prowizja to w dalszym ciągu za mało dla niektórych kredytodawców. Zwłaszcza, gdy cały czas depcze im po piętach ustawodawca, ograniczający swobodę w ustalaniu kosztów kredytu, a tym samym ograniczający zysk. Kreatywność kredytodawców powoduje zatem powstawanie nowych, nieznanych dotąd mechanizmów generujących dodatkowe koszty dla kredytobiorców.

Tak też powstają dodatkowe produkty, które kredytodawca uznaje za niezbędne do finalizacji umowy kredytu. Bank potrafi na gruncie umowy kredytu stać się agentem ubezpieczeniowym i zobowiązać do zawarcia „świetnej” umowy ubezpieczenia spłaty kredytu (którego warunków klienci nawet nie zobaczą na oczy). Może mieć też w swojej ofercie „niezbędne” pakiety usług zezwalające za „korzystną” cenę odroczyć spłatę raty kredytu, obniżenie raty, czy refinansowanie umowy. Spotkaliśmy się nawet z umowami, gdzie za astronomiczną opłatą kredytobiorca prócz kredytu miał otrzymać pakiet pomocy prawnej, jednak umowa nie regulowała w jaki sposób można będzie skorzystać z tych usług. Zawierając umowę kredytu warto więc pamiętać po co zwróciliśmy się do kredytodawcy i uważać na dodatkowe odpłatne propozycje, do których jesteśmy zachęcani przy tej okazji.

Są także tacy kredytodawcy, którzy zamiast generować fikcyjne potrzeby klientów chcących zawrzeć umowę kredytu i zaspokajać je na gruncie tej samej umowy, rzeźbią na prostym mechanizmie odsetek i prowizji. Jednym z przykładów takiej praktyki jest powszechnie spotykane naliczanie odsetek od kredytowanych kosztów kredytu. Kredytobiorca nie dość, że zostaje obciążony kosztem kredytu  np. w postaci prowizji, to bank nalicza jeszcze koszty od takich kosztów w postaci odsetek. O tym mechanizmie będzie mowa jednak w kolejnym wpisie.

Uwaga!
Czy w Twoim kredycie pojawiły się koszty, które Twoim zdaniem nie powinny się tam znaleźć? Jeżeli tak zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową
>>>Kontakt<<<

Czy pożyczka na pożyczkę jest legalna?

//////

Bardzo często biorąc tzw. „chwilówkę” dostajemy możliwość wzięcia kolejnej pożyczki, mającej na celu refinansowanie poprzednich. Na stronie internetowej, za pomocą której zawarliśmy pierwszą umowę wręcz nakłania się Pożyczkobiorcę do takiego rozwiązania. Czy pożyczka na pożyczkę jest legalna?

Szybka Gotówka – refinansowanie pożyczki

W regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szybka Gotówka Sp. z o.o., w rozdziale 16 pkt 16.1, czytamy, że:

„Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie Pożyczkobiorcy pożyczki refinansującej zobowiązania u innych pożyczkodawców wymienionych na Stronie Internetowej Pośrednika. W ramach Pożyczki Refinansującej, Pożyczkobiorca spłaca zobowiązanie wobec pożyczkodawcy, względem którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie. Dokonanie przez Pożyczkodawcę wypłaty Pożyczki Refinansującej na rzecz pożyczkodawcy względem którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie wyczerpuje roszczenia Pożyczkobiorcy o wypłatę kwoty Pożyczki w zakresie kwoty, która została przelana na rachunek pożyczkodawcy, względem którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie.”

Brzmi to bardzo kusząco, biorąc pod uwagę, że jednym kliknięciem ktoś za nas spłaci pożyczkę, a tym samym oddala się termin, w którym będzie trzeba te pieniądze zwrócić. W ten sposób Pożyczkobiorca wpada w pętlę ciągłego refinansowania.

Problemem nie jest jednak samo refinansowanie pożyczek, a naliczanie za to dodatkowych opłat i prowizji. Po kilku refinansowaniach koszty znacznie przewyższają pierwotnie pożyczoną przez nas kwotę.

Pamiętaj: Pomożemy Ci odzyskać opłaty refinansujące! Jeżeli uważasz, że w przypadku Twojej umowy z bankiem czy firmą pożyczkową doszło do naruszeń skontaktuj się z naszym partnerem Zwroty z Banku, kancelarii specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowań finansowych. KONTAK

Jak powinno wyglądać refinansowanie pożyczki zgodne z prawem?

Ustawodawca zauważył ten problem i w celu jego wyeliminowania wprowadził następujący przepis:

Art. 36c ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim stanowi:

W przypadku udzielenia przez kredytodawcę konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów:
całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 36a, stanowi kwota pierwszego z kredytów;
1. pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę pozaodsetkowych kosztów wszystkich
2. kredytów udzielonych w tym okresie.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli ten sam podmiot, który udzielił nam pożyczki, w ciągu 120 dni udzieli kolejnej (choćby właśnie refinansującej) zanim spłaciliśmy poprzednią to do obliczenia maksymalnych kosztów pozaodsetkowych przyjmuje się kwotę wypłaconą w ramach pierwszej pożyczki, ale koszty pozaodsetkowe wszystkich pożyczek sumują się.

Problemem jest jednak to, że pożyczki muszą być udzielone przez ten sam podmiot.

Wróćmy wobec tego jeszcze na chwilę do przedstawionego wyżej Regulaminu jednej ze stron internetowych, za pośrednictwem której udzielane są pożyczki.

„Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie Pożyczkobiorcy pożyczki refinansującej zobowiązania u innych pożyczkodawców wymienionych na Stronie Internetowej Pośrednika.”

W przypadku strony www.szybkagotowka.pl podmiotami tymi jest Centrum Rozwiązań Kredytowych sp. z o.o. oraz Gwarant24 sp. z o.o. Spółki te refinansują na przemian pożyczki wobec tego nie spełniają się wtedy przesłanki z art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim i podmioty te nie muszą przejmować się ustawowym ograniczeniem kosztów przy tzw. rolowaniu pożyczek czyli udzielaniu coraz to nowych chwilówek na pokrycie starych przy jednoczesnym znacznym zwiększaniu kosztów.

Warto w związku z tym spojrzeć na wyciąg  z Krajowego Rejestru Sądowego tych podmiotów. Nie pozostawia on złudzeń, że są one ze sobą ściśle powiązane. Te same osoby wszak wchodzą w skład organów obu spółek. Również wspólnikami są te same podmioty. Nadto zarówno Centrum Rozwiązań Kredytowych jak i Gwarant24 mają siedzibę pod tym samym adresem.  Dane te są ogólnodostępne na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że nie tylko wymienione wyżej spółki stosują taką praktykę. Jest to powszechny sposób obchodzenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Pożyczka na pożyczkę a Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę na tego typu praktyki pożyczkodawców w raporcie dotyczącym kredytu konsumenckiego (Raport Rzecznika Finansowego – Kredyt konsumencki. Bieżące problemy, Warszawa, grudzień 2018 r. dostępny na stronie internetowej:

raport Rzecznika Finansowego

W raporcie Rzecznika Finansowego czytamy, że „sama konstrukcja refinansowania kredytu – z uwagi stworzenie sieci podmiotów działających w ramach jednej grupy powiązanej kapitałowo lub osobowo – prowadzi jedynie do formalnej zmiany kredytodawcy przy dodatkowym obciążeniu konsumenta kosztami opłaty za udzielenie kolejnego kredytu.”

Pamiętaj: Jeżeli uważasz, że w przypadku Twojej umowy z bankiem czy firmą pożyczkową doszło do naruszeń skontaktuj się z naszym partnerem Zwroty z Banku, kancelarii specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowań finansowych. KONTAK

Rzecznik Finansowy wskazuje, że w tych sprawach nie można co prawda powołać się wprost na ustawowe ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu z uwagi na to, że formalnie pożyczki udzielane są przez inne podmioty, jednakże jego zdaniem takie działanie ma na celu obchodzenie przepisów o maksymalnych pozaodsetkowych kosztach kredytu w przypadku udzielenia kolejnych kredytów przed dokonaniem spłaty wcześniejszego kredytu.

Kiedy refinansowanie pożyczki może być nieważne?

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca na celu obejście ustawy jest nieważna.

Na szczęście problem ten został dostrzeżony również przez Ustawodawcę. Powstał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk nr 3600 dostępny na stronie internetowej https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3600).

Zgodnie z projektem tej ustawy art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim miałby otrzymać brzmienie:

W przypadku udzielenia przez kredytodawcę lub podmiot z nim powiązany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.4) ) konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów:

  1. całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 36a, stanowi kwota pierwszego z kredytów;
  2. pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.

W dniu 19 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, na którym projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych

Jeżeli chcesz sprawdzić czy w Twoim przypadku można walczyć o zwrot opłat refinansujących zgłoś się poprzez: KONTAK

Pożyczka na pożyczkę – czy to dozwolone? Jakie są obostrzenia?

/

Firmy oferujące pożyczki na polskim rynku tworzyły coraz to nowsze sposoby na zwiększenie kosztów ponoszonych przez klienta, a tym samym zmaksymalizowanie zysku po swojej stronie. Sposób ten można określić krótkim mianem: “pożyczka na pożyczkę”. Taka praktyka nie mogła być dłużej kontynuowana na rynku usług finansowych, toteż nowelizacją z dnia 11 marca 2016 r. ustawy o kredycie konsumenckim ukrócone zostały niektóre moralnie wątpliwe działania pożyczkodawców.

Pożyczki refinansujące

Jednym z takich działań było udzielanie przez tego samego pożyczkodawcę pożyczki na spłatę uprzednio zaciągniętego u niego zobowiązania. Wspomniana nowelizacja z dnia 11 marca 2016 r. wprowadziła do ustawy o kredycie konsumenckim art. 36c. Jego istotą jest to, że pożyczkodawca udzielający nam pożyczki na spłatę zobowiązania zaciągniętego u niego w ciągu ostatnich 120 dni może żądać tylko takich kosztów pozaodsetkowych, które są sumą pozaodsetkowych kosztów wszystkich pożyczek zaciągniętych w tym okresie, a całkowitą kwotę pożyczki stanowi kwota pierwszej udzielonej pożyczki.

Co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że wzięliśmy pożyczkę. Następnie popadamy w zwłokę z jej spłatą, więc pożyczkodawca oferuje nam wzięcie kolejnej pożyczki, której kapitał zostanie w całości przekazany na spłatę wcześniejszego zobowiązania. Brzmi pięknie? Niestety, rzeczywistość jest inna. Wraz z podpisaniem nowej umowy pożyczki refinansującej, pożyczkodawca obarcza nas opłatami z tym związanymi. Są to wszelkiego rodzaju opłaty przygotowawcze, administracyjne, które w istocie stanowią nielegalną prowizję firmy pożyczkowej. Co prawda nasze wcześniejsze zobowiązanie zostaje spłacone, ale pojawia się nowe, do tego obarczone kolejnymi bezpodstawnymi kosztami. Tak naprawdę, uiszczając wszelkie opłaty związane z wzięciem pożyczki refinansującej, płacimy rażąco wygórowaną opłatę za przedłużenie terminu spłaty. Co więcej, jak to bywa z chwilówkami – są one udzielane na bardzo krótki okres. Oznacza to, że kolejna próba spłaty w tym samym okresie wydaje się być niemożliwa. I tak pętla zadłużenia coraz bardziej zaciska nam się na szyi. Koszty zaś, zamiast maleć – rosną.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Szukasz pomocy w sprawach prawno-finansowych
Masz sprawę z firmą chwilówkową lub pożyczkową
Zapoznaj się z naszą ofertą

Kliknij by zobaczyć ofertę!   

 Pożyczka na pożyczkę a reakcja ustawodawcy

Z powodu rozpowszechnienia takich praktyk, ustawodawca podjął decyzję o uregulowaniu pożyczek refinansujących wprost w przepisach. Tak naprawdę istotą, a zarazem efektem tego działania jest ustalenie pożyczkodawcom górnego limitu kosztów pozaodsetkowych, jakie mogą na konsumenta narzucić. Konsekwencją tego jest to, że jeśli pożyczkodawca udzielając nam pożyczki nałożył na nas maksymalne koszty pozaodsetkowe, udzielając kolejnej pożyczki w okresie 120 dni nie ma prawa nakładać na nas kolejnych opłat. Naszym obowiązkiem wówczas jest spłata tylko i wyłącznie kapitału wraz z odsetkami. Przypomnę tylko, że do kosztów pozaodsetkowych zaliczamy wszelkie opłaty, prowizje, czy ubezpieczenia. Tak naprawdę do kosztów pozaodsetkowych zaliczyć trzeba wszystko, co nie jest kapitałem przekazanym nam do dyspozycji, ani nie jest odsetkami. Nie dajmy się więc zwieść kwiecistym argumentom pożyczkodawcy, że opłata z tytułu ubezpieczenia, którą nas obciąża, zaliczyć trzeba do kapitału. Pożyczkę stanowi tylko kwota, która została oddana nam do dyspozycji, na własność.

Co warto zaznaczyć, unormowanie z przepisu art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim nie dotyczy wyłącznie pożyczek refinansujących. Obostrzenie odnosi się do wszelkich pożyczek, jakich udzieli nam pożyczkodawca, a więc także tych niezwiązanych z pierwotnym zobowiązaniem. Warto także pamiętać, że regulacja ta obejmuje wyłącznie pożyczki związane z wypłatą pożyczkobiorcy środków pieniężnych. Nie dotyczy więc zakupu sprzętu na raty, czy leasingu.