Przedawnienie

Przedawnione zobowiązanie, przedawnienie – jak to ustalić? [2021 r.]

Wielu z naszych klientów, którzy przesyłają do nas dokumenty dotyczące zaciągniętej pożyczki czy kredytu zadają nam pytanie, czy roszczenie nie jest przedawnione? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze należy do najłatwiejszych, biorąc zwłaszcza pod uwagę fakt, że samo prawo cywilne posługuje się różnymi terminami przedawnienia roszczeń.

Czym właściwie jest przedawnienie?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym instytucja przedawnienia polega na tym, że ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jak widać w definicji tej nie ma mowy o tym, że dług czy zobowiązanie przestaje istnieć. Zobowiązanie to przekształca się jedynie w tzw. zobowiązanie naturalne. Zatem nasz dług, nawet jeśli jest przedawniony – istnieje, ale wierzyciel nie ma możliwości jego wyegzekwowania w drodze przymusu państwowego, czyli krótko mówiąc na drodze sądowej.

Jakie mamy terminy przedawnienia?

Zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego:

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z umowami pożyczek czy też umowami kredytów, co do zasady, najbardziej będzie nas interesował termin trzyletni, albowiem są to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże w przypadku niektórych z umów, termin przedawnienia będzie wynosił 2 lata, a to wszystko za sprawą ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Choć ustawa ta przestała obowiązywać 6 października 2013 r. i została uchylona przez ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw to, nie oznacza to, że w niektórych przypadkach nie można powołać się na jej zapisy. W ustawie uchylającej ustawę o elektronicznych środkach płatniczych znalazł się przepis art. 26 ust. 1 o następującej treści:

„Do przedawnienia roszczeń z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, (czyli przed 7 października 2013 r.) i nieprzedawnionych do tego czasu, stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Na ten termin przedawnienia będziemy się powoływali zatem wówczas, gdy nasza umowa dotyczyła np. karty kredytowej i została zawarta przed dniem 7 października 2013 r.

Przedawnienie – jak liczymy terminy przedawnienia?

Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi nam art. 120 Kodeksu Cywilnego zgodnie z którym bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Jeżeli zatem zawarliśmy umowę kredytu do 26 października 2026 r. to roszczenie wynikające z tej umowy – jeżeli nie doszło do wcześniejszego jej nam wypowiedzenia – nie jest jeszcze wymagalne. Zatem termin przedawnienia dla roszczenia wynikającego z tejże umowy zacząłby biec dopiero od 27 października 2026 r. i upłynąłby w dniu 31 grudnia 2029 r. (bowiem w tym przypadku termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego).

Z kolei jeżeli umowa kredytu została nam wypowiedziana to wymagalność całej kwoty kredytu należy liczyć od dnia wypowiedzenia umowy kredytu. Przedawnienie w takiej sytuacji rozpoczyna swój bieg od dnia wypowiedzenia umowy.

Przedawnienie – przerwanie biegu przedawnienia

Zgodnie z art. 123 Kodeksu Cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

 • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 • przez wszczęcie mediacji.

Jeżeli chodzi o punkt 1 to nie jest możliwe wskazanie ogólnych, a przy tym precyzyjnych kryteriów wyodrębnienia czynności procesowych, które będą służyć dochodzeniu, ustaleniu, zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczenia i będą zmierzać do tego bezpośrednio. Koniecznym jest zatem dokonanie analizy konkretnej czynności procesowej z punktu wypełnienia wymagań określonych w powyższym przepisie. Jako przykład czynności dokonanej przed sądem, która przerwie bieg przedawnienia można podać np. złożenie pozwu.

Punkt 2 nastręcza jeszcze więcej wątpliwości, bowiem uznanie długu może być zarówno właściwie, jak i niewłaściwe. Klasycznym przykładem właściwego uznania długu będzie zawarcie ugody między dłużnikiem a wierzycielem, w której dłużnik uznaje zasadność oraz wielkość swojego zadłużenia. Uznanie niewłaściwe powszechnie traktowane jest w orzecznictwie jako każdy przypadek wyraźnego oświadczenia woli lub też innego jednoznacznego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik uważa roszczenie za istniejące. Uznanie niewłaściwe może mieć postać wypowiedzi lub każdego innego działania potwierdzającego istnienie zobowiązania. Mogą to być również dokumenty księgowe, np. uzgodnienie sald.

Podsumowując, ustalenie czy i ewentualnie kiedy doszło do przedawnienia roszczenia często bywa problematyczne. W takiej sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie samodzielnie i jednoznacznie ustalić, że zobowiązanie jest przedawnione, najlepiej zwrócić się do doświadczonego specjalisty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

///

Postępowanie nakazowe może toczyć się  przed sądami rejonowymi, bądź okręgowymi, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Rozpoznanie sprawy przez sąd odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że dłużnik nie jest o takim posiedzeniu zawiadamiany. O tym, że przeciwko niemu toczyła się sprawa, bądź co więcej zapadło jakieś orzeczenie, dowie się dopiero po jego wydaniu. Jeśli sąd uzna, że okoliczności przytaczane dla udowodnienia dochodzonych przez wierzyciela roszczeń nie budzą wątpliwości i uzasadniają zasądzenie na jego rzecz kwoty określonej w pozwie – zostanie wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Treść nakazu ogranicza się w zasadzie do wskazania, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami procesu albo wnieść w tym terminie zarzuty. W przeciwieństwie do nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym, od nakazu w postępowaniu nakazowym jako środek odwołania zamiast sprzeciwu, przysługują zarzuty.

Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym ?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym to orzeczenie, które sąd wydaje głównie w wypadku, gdy powód dochodzi zapłaty, czyli roszczenia pieniężnego. Ponadto, by sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wierzyciel musi udowodnić okoliczności uzasadniające jego żądanie. Dowodem wykazującym takie okoliczności mogą być między innymi:

 • dokumenty urzędowe,
 • zaakceptowany przez dłużnika rachunek,
 • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
 • weksel, dobrze  wypełniony i  nie budzący wątpliwości
 • a w przypadku roszczeń dochodzonych przez banki także wyciąg z ksiąg bankowych, czy dowód doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Wydano przeciwko mnie nakaz zapłaty – co dalej?

Po wydaniu nakazu zapłaty doręcza się go pozwanemu. Od dnia doręczenia przesyłki bieg rozpocznie 14 dniowy termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Istotną kwestią jest określenie początku tego biegu. W razie upływu wskazanego dwutygodniowego terminu, co do zasady dłużnik bezpowrotnie utraci możliwość sprzeciwienia się twierdzeniom powoda. Bez znaczenia będzie fakt, że były one oczywiście niezasadne, czy też powód nie był uprawniony  do ich dochodzenia.

Co jeśli w ciągu 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty dłużnik nie podejmie obrony i nie wniesie do sądu zarzutów? Nakaz uprawomocni się. Wówczas obowiązek zapłaty będzie już mógł być egzekwowany na drodze postępowania egzekucyjnego, czyli mówiąc ściślej w sprawie zacznie działać komornik.

Przykład:

Wierzyciel wypełnił weksel in blanco, mający zabezpieczać spłatę pożyczki zaciągniętej przez dłużnika. Kwota wpisana na wekslu nie jest zgoda z deklaracją wekslową, czyli wierzyciel zawyżył kwotę, jaką winien był spłacić mu dłużnik. Sąd dał wiarę dokumentom załączonym do pozwu i wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zgodnie z tym orzeczeniem dłużnik ma zapłacić wierzycielowi kwotę z weksla, a dodatkowo pokryć koszty procesu. Dłużnik nie zgadza się z takim orzeczeniem i chce wnieść zarzuty od nakazu zapłaty. W zależności jak kształtowały się kwestie doręczenia nakazu zapłaty dłużnikowi, termin 14 dniowy do wniesienia zarzutów rozpocznie się inaczej, i tak:

– jeśli dnia 10 sierpnia 2018 r. dłużnik odebrał od listonosza przesyłkę z nakazem, termin rozpocznie swój bieg tego dnia, a tym samym 23 sierpnia 2018 r. będzie ostatnim dniem, w którym dłużnik będzie mógł skutecznie wnieść zarzuty od takiego nakazu;

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od nakazu zapłaty, prowadzimy sprawy przeciwko
FIZ-om, Bankom i firmom pożyczkowym
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

– jeśli dnia 10 sierpnia 2018 r. listonosz nie zastanie adresata korespondencji sądowej, pozostawi awizo z informacją, że oczekuje ono na odbiór na poczcie. Następnie w razie niepodjęcia przesyłki w ciągu 7 dni przesyłka zostanie po raz kolejny awizowana, i po upływie kolejnych 7 dni zostanie ona uznana za doręczoną prawidłowo – mimo, że w rzeczywistości dłużnik wcale jej nie odebrał. W tym wypadku dnia 25 sierpnia 2018 r. rozpocznie swój bieg dwutygodniowy termin na wniesienie zarzutów. Wobec tego dzień 07 września 2018 r. będzie ostatnim dniem do wniesienia zarzutów.

Fikcja doręczenia

Taka sytuacja to  fikcji doręczenia. Sprowadza się to do tego, że w razie podwójnego awizowania, korespondencję sądową uznaje się za doręczoną prawidłowo z upływem 14 dni od pierwszego awizowania. Nie ma tu znaczenia fakt, że dłużnik tak naprawdę nie zapoznał się z danym pismem. Terminy bez względu na tą okoliczność rozpoczynają swój bieg.

Tak więc nawet w wypadku niepodjęcia przesyłki sądowej, bieg dwutygodniowego terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty rozpocznie się.

Po upływie tego terminu nakaz się uprawomocni,

a dłużnik bez względu na zasady słuszności będzie musiał zapłacić …

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy odbierać korespondencję sądową wejdź tutaj i dowiedz się więcej.

Co w sytuacji, gdy nakaz zapłaty skierowany był na niewłaściwy adres?

Jeśli nakaz zapłaty nadano  na niewłaściwy adres, wskutek podania przez wierzyciela nieprawidłowego adresu zamieszkania dłużnika, mimo upływu dwutygodniowego terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, dłużnik ma możliwość podjęcia obrony. Musi jednak wykazać, że w czasie wysyłki tej korespondencji nie zamieszkiwał on pod adresem, na który była kierowana. Pomocnym dla wykazania takiego stanu rzeczy mogą okazać się na przykład zaświadczenia z urzędu miasta o zameldowaniu, bądź wymeldowaniu spod danego adresu, czy na przykład umowa o pracę mająca potwierdzić dłuższy pobyt dłużnika za granicą. W takim wypadku, jeśli Sąd uzna za uprawdopodobnione okoliczności podnoszone przez dłużnika, doręczy mu pozew wraz z nakazem i dopiero od daty tego doręczenia bieg rozpocznie 14-dniowy termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla – wejdź tutaj i sprawdź
jak możesz się przed nim bronić.

Wniosę zarzuty od nakazu zapłaty – i co dalej?

Po  prawidłowym wniesieniu zarzutów wniesione przewodniczący wyznacza rozprawę, a następnie zostanie wydany wyrok, w którym nakaz zapłaty zostanie:

całości utrzymany w mocy, w razie wykazania przez wierzyciela zasadności roszczeń dochodzonych w pozwie;

– w części utrzymany w mocy, na przykład w razie wykazania przez dłużnika, że kwota dochodzona pozwem była zawyżona;

– uchylony, a pozew zostanie odrzucony. Na przykład w wypadku, gdy dłużnik wykazałby, że w tej sprawie zapadło już prawomocne orzeczenie, bądź też postępowanie zostanie umorzone. Jak również w sytuacji, gdy wierzycielowi nie przysługiwała legitymacja czynna w procesie. Mówiąc w skrócie nie przysługiwało mu prawo do dochodzonej wierzytelności.

Egzekucja z rachunku bankowego po nowelizacji w 2018 r.

//

W poniższym artykule dowiesz się jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego po zmianach W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach w terminach przedawnienia roszczeń. Dnia 28 maja 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polski podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. O zmianach w terminach przedawnień roszczeń można więcej przeczytać w artykule pt. „Zmiany w przedawnieniu 2018 – komentuje radca prawny”. Swoją uwagę warto poświęcić także zmianom, jakie dotyczą treści przepisu art. 889 k.p.c. Jego przedmiotem jest egzekucja z rachunku bankowego. Reguluje on kwestie związane z przekazaniem przez bank środków pieniężnych z zajętego rachunku bankowego na konto bankowe komornika.

Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 889 §1 k.p.c.

Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 889 §1 pkt 1 jest następujące: „W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego.

Wstrzymanie egzekucji komornika

Jeżeli przeciw Tobie komornik prowadzi egzekucję
Sprawdź czy nie będziemy w stanie Ci pomóc

Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!
Kliknij poniżej aby zapoznać się z naszą ofertą

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Egzekucja z rachunku bankowego po nowelizacji w 2018 r.

          Wcześniej wspomniana nowelizacja nada przepisowi art. 889 §1 pkt nowe brzmienie: „W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego”.

Jakie nowelizacja niesie za sobą zmiany w praktyce?

Przede wszystkim ustawodawca usunął z treści komentowanego przepisu obowiązek bezzwłocznego przekazania komornikowi przez bank zajętej kwoty na pokrycie należności. Nowelizacją dodany zostanie przepis art. 8892 k.p.c., który zobowiązuje bank do przekazania środków pieniężnych z zajętego rachunku bankowego na rachunek bankowy komornika. Jednak, przekazanie może mieć miejsce dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia do banku zawiadomienia o zajęciu. Wydłużony więc został czas, po jakim ma nastąpić przekazanie zajętych środków z konta. Jednakże, w przypadku egzekucji bieżących alimentów lub rent obowiązuje zasada niezwłocznego przekazania środków pieniężnych komornikowi.

 Egzekucja z rachunku bankowego – dłużnik ma więcej czasu na obronę

Jaki jest cel tej zmiany? Na stronie internetowej www.prezydent.pl możemy odnaleźć dokument pt. „Informacja w sprawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw”. W jego treści czytamy, iż: „Regulacje powyższe mają na celu wzmocnienie możliwości podjęcia przez dłużnika obrony przed egzekucją, przy jednoczesnym utrzymaniu środków uniemożliwiających dłużnikowi uchylenie się od egzekucji”. Wzmocnieniem tym jest czas siedmiu dni między doręczeniem zawiadomienia o zajęciu a przekazaniem środków pieniężnych z rachunku bankowego dłużnika. Termin siedmiu dni ma umożliwić dłużnikowi podjęcie działań obronnych, na które uprzednio nie miał czasu, gdyż przekazanie odbywało się niezwłocznie po zawiadomieniu.

A co z zajęciem wierzytelności dokonanym przed 9 lipca 2018 r.?

Warto wiedzieć, że zgodnie z brzmieniem art. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przepisy art. 889 § 1 pkt 1 i art. 8892 k.p.c., w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepis ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do zajęć wierzytelności z rachunków bankowych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (a więc przed dniem 9 lipca 2018 r.), jeżeli przed tym dniem bank nie przekazał środków pieniężnych na rachunek bankowy organu egzekucyjnego.

Egzekucja komornicza a mieszkanie za granicą

//

Jakie działania podjąć gdy prowadzone jest egzekucja komornicza a mieszkamy za granicą? Bywa, że o wszczęciu przeciwko nam postępowania egzekucyjnego dowiadujemy się dopiero, gdy komornik dokona zajęcia wierzytelności rachunku bankowego. Szczególnie często się to zdarza, jeśli na co dzień mieszkamy za granicą, a sąd dokonywał doręczeń na ostatni znany mu nasz adres w Polsce. Jest to z pewnością stresująca sytuacja, jednak podjęcie odpowiednich działań może zagwarantować nam sukces.

Warto pamiętać, że zgodnie z treścią przepisu 126 §2 k.p.c. pismo procesowe będące pierwszym pismem w sprawie, a takim pismem jest pozew, powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, w tym pozwanego. Wynika stąd, że to powód jest obowiązany wskazać w pozwie prawidłowy adres pozwanego.

Jak się bronić, gdy mieszkamy za granicą, a trwa egzekucja komornicza z naszego konta bankowego?

Skuteczne doręczenie nakazu zapłaty

Przede wszystkim należy pamiętać, że na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym mamy dwa tygodnie. Termin ten liczymy od momentu doręczna nam nakazu zapłaty. Pojawia się jednak pytanie jak możemy wnieść sprzeciw, skoro nawet nie doręczono nam nakazu zapłaty? Dlaczego komornik prowadzi egzekucję na podstawie nakazu zapłaty, od którego nie mieliśmy szansy się odwołać?

W tym miejscu musimy pamiętać, że kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość tzw. doręczenia zastępczego. Doręczenia korespondencji dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. W sytuacji, gdy adresata nie ma w domu, pismo można doręczyć do rąk dorosłego domownika albo pozostawić do odbioru w najbliższej placówce pocztowej.

Należy jednak pamiętać, że doręczenie zastępcze do rąk dorosłego domownika albo nie podjęcie awizowanej przesyłki jest skuteczne tylko pod warunkiem, że adres, na który list został wysłany jest adresem zamieszkania pozwanego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie o sygnaturze akt I PZ 3/00: „Doręczenie dorosłemu domownikowi w trybie art. 138 § 1 k.p.c. może nastąpić wyłącznie w mieszkaniu adresata. Niedopuszczalne i nieskuteczne jest zatem doręczenie zastępcze w innym miejscu niż mieszkanie adresata, w którym doręczyciel zastanie jego domownika”.

Co więcej, istotny pogląd na temat istoty doręczenia zastępczego wyraził Sąd Apelacyjny w Warszawie. W wyroku z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze VI ACa 1911/14: „Zasadą jest dokonywanie doręczeń dla osób fizycznych w mieszkaniu (patrz art. 135 § 1 k.p.c.), przez które rozumieć należy miejsce zamieszkania, a więc zgodnie z art. 25 k.c., miejsce, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Doręczenie zastępcze dokonywane w trybie art. 138 § 1 k.p.c. może być zatem uznane za skuteczne, tylko wtedy, gdy następuje ono na prawidłowy adres, a więc w miejscu zamieszkania adresata”.

Doręczenie może zostać dokonane także poprzez tzw. podwójne awizowanie przesyłki.

Doręczenie może zostać dokonane także poprzez tzw. podwójne awizowanie przesyłki. W praktyce oznacza to, iż wraz z upływem ostatniego dnia, kiedy to listonosz zostawił w naszej oddawczej skrzynce pocztowej powtórne awizo, doręczenie staje się skuteczne.

Powyższe sytuacje stanowią przykład tzw. fikcji doręczenia. Dzięki temu sąd unika przewlekłości postępowania. Zabieg ten ma na celu niejako „zmuszenie” adresata korespondencji do odbierania jej, albowiem i tak zostanie ona uznana za doręczoną.

Rozwiązanie to niesie za sobą jednak negatywne skutki. W sytuacji, gdy dana osoba zmienia swoje miejsce zamieszkania, a zarówno wierzycielowi, jak i sądowi nie jest znany nowy adres, doręczenia dokonywane są na znany im, często nieaktualny już adres. W przypadku uznania doręczenia nakazu zapłaty za skuteczne, swój bieg zaczyna dwutygodniowy termin na wniesienie sprzeciwu. Tym samym, wobec braku wiedzy, że został on wystawiony tracimy możliwość wniesienia sprzeciwu.

Co robić gdy trwa egzekucja komornicza?

Przede wszystkim możemy napisać stosowne pismo do sądu, który wydał nakaz zapłaty, będący podstawą toczącej się przeciwko nam egzekucji. W treści tego pisma wnosimy o dokonanie skutecznego doręczenia nakazu zapłaty na wskazany, aktualny adres. Przedstawiamy także zaistniałą sytuację, załączając dowody na poparcie naszych twierdzeń o niezamieszkiwaniu w miejscu, gdzie uprzednio próbowano doręczyć nam nakaz. Dowodem na to mogą być wszelkie pisma kierowane na nasz aktualny adres. Przede wszystkim zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego adresu. Warto wykazać, że w dacie doręczenia nakazu zapłaty nie zamieszkiwaliśmy pod tym adresem.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r. IV CZ 60/07, w razie braku doręczenia stronie pozwanej odpisu orzeczenia, termin do jego złożenia nie rozpoczyna biegu, a sprzeciw od nakazu zapłaty należy uznać za wniesiony prawidłowo jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu do jego wniesienia.  W sytuacji, gdy sąd uwzględni nasz wniosek o dokonanie doręczenia i tego dokona, na nowo zacznie biec dwutygodniowy termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie skutkuje tym, że nakaz zapłaty traci moc. Tym samym komornik nie powinien prowadzić egzekucji, gdyż nie posiada już ważnego tytułu wykonawczego. Możemy więc wnosić do komornika o wstrzymanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Wynika to wprost z treści przepisu art. 825 ust. 2. k.p.c. Zgodnie z jego treścią, organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub w części na wniosek, jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc. Przepis ten dotyczy wyżej wskazanej sytuacji. Warto pamiętać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu
lub jest prowadzona przeciwko tobie egzekucja komornicza

Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Czy mogę odzyskać pobrane podczas egzekucji komorniczej pieniądze?

Warto pamiętać, że jeśli sąd wskutek wniesionego przez nas sprzeciwu od nakazu zapłaty wyda postanowienie umarzające postępowanie lub wyrok oddalający powództwo, możemy odzyskać pobrane przez komornika w toku egzekucji pieniądze.

W sytuacji, gdy komornik pobrał na rzecz wierzyciela środki z naszego rachunku bankowego, wskutek umorzenia postępowania, możemy wzywać wierzyciela o zwrot bezpodstawnie uzyskanych pieniędzy. W sytuacji, gdy wierzyciel nie chce dobrowolnie zwrócić nam pieniędzy, pozostaje nam wniesienie stosownego powództwa do sądu przeciwko wierzycielowi.

Podpisanie ugody z firmą windykacyjną- jakie wywołuje skutki?

/

Nie zawsze podpisanie ugody niesie za sobą korzyści dla obu stron. Prawo nie wymaga, aby wzajemne ustępstwa w ugodzie były ekwiwalentne. Ważne jest to, aby obie strony ugody „coś sobie świadczyły”. Jakie są skutki podpisania ugody z firmą windykacyjną? Istotą ugody jest to, aby jej strony uczyniły sobie wzajemnych ustępstw w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Celem tej instytucji jest uchylenie niepewności co do roszczeń wynikających z łączącego strony stosunku prawnego lub zapewnienie ich wykonania. Celem jest też uchylenie istniejącego między stronami sporu oraz uchylenie sporu, który dopiero może powstać.

Podpisanie ugody – roszczenie o zapłatę staje się bezsporne

Zawarcie przez strony ugody zależne jest od istniejącego między nimi stosunku prawnego. Bez jego istnienia ugoda nie może zostać zawarta. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. I ACa 562/15 wskazał, iż: „Przez ugodę można zachować istniejący między stronami stosunek prawny, usuwając niepewność co do jego istnienia, uchylając istniejący lub mogący powstać spór oraz zapewniając wykonanie roszczeń z tego stosunku wynikających. Sam stosunek prawny objęty ugodą pozostaje co do istoty tym samym stosunkiem, jakkolwiek modyfikacji może ulec jego treść”. Wynika stąd, że skutkiem ugody jest pozbawienie stron stanu niepewności co do łączącego je stosunku prawnego. W przypadku podpisania ugody z firmą windykacyjną roszczenie o zapłatę staje się bezsporne.

Ponadto, ugodą strony rozwiewają wszelkie wątpliwości co do roszczeń wynikających z łączącego je stosunku, sposobu ich wykonania lub ich zakresu, co podkreślił Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2017 r. I ACa 989/17. Jeśli podpiszemy ugodę opiewającą na konkretną sumę do zapłaty, nie będziemy mogli skorzystać z zarzutu nieudowodnienia wysokości i istnienia roszczenia. Stanie się tak nawet wtedy, gdy uprzednio byliśmy zobowiązani do zapłaty niższej kwoty.

Wynika stąd, że podpisując ugodę z firmą windykacyjną musimy być ostrożni. Podpisując ugodę uznajemy swój dług we wskazanej w treści ugody wysokości.

Podpisanie ugody – przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Warto także pamiętać o innych skutkach ugody podpisanej z windykatorem. Ugoda stanowi uznanie roszczenia, które zgodnie z treścią przepisu art. 123 § 1 ust. 2 przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Skutkiem jego przerwania jest rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia od nowa. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 23 maja 2017 r. podkreślił, iż uznanie roszczenia przerywające bieg przedawnienia roszczenia może być dokonane tylko w stosunku do nieprzedawnionego roszczenia. Wobec tego, jeśli podpisaliśmy ugodę, a nasze roszczenie jest już przedawnione, nie oznacza to, że uznaliśmy roszczenie!

Podpisanie ugody – zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia roszczenia

 Jednak z podpisania ugody po upłynięciu terminu przedawnienia roszczenia wynikają inne negatywne konsekwencje. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Dokonanie tego przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.

Podpisując ugodę, możemy także zrzec się korzystania w przyszłości z zarzutu przedawnienia roszczenia, którego dochodzi przeciwko nam windykator. Oznacza to, że nie będziemy mogli z tego zarzutu skorzystać nawet przed sądem i nawet, jeśli roszczenie bez cienia wątpliwości jest przedawnione.

Tę kwestię poruszył Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 4 grudnia 2014 r. I ACa 248/14. Zgodnie z jego treścią:

„Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest jednostronnym oświadczeniem woli i może ono stanowić element składowy ugody. Nie wymaga żadnej szczególnej formy, aby było skuteczne. Może być dokonane w sposób wyraźny lub dorozumiany, poprzez każde zachowanie się dłużnika, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Jednakże przy ocenie zachowania się dłużnika należy zachować ostrożność mając na uwadze fakt, że w rachubę może wchodzić tylko uznanie długu, zarówno właściwe, jak i niewłaściwe. O ile uznanie właściwe dokonane po upływie okresu przedawnienia z reguły połączone jest ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia, o tyle uznanie niewłaściwe uznawane jest jedynie za oświadczenie wiedzy, aczkolwiek zawarcie ugody, w której pozwany uznał przedawnione roszczenie, uznawane jest za zrzeczenie się zarzutu przedawnienia”.

Można zauważyć, że podpisanie ugody – niezależnie, czy termin przedawnienia roszczenia upłynął, czy jeszcze biegnie – niesie za sobą negatywne konsekwencje. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy proponowana treść ugody nie jest dla nas krzywdząca, lepiej powstrzymać się z podpisywaniem jakiegokolwiek dokumentu przedstawionego przez firmę windykacyjną.

Przedawnienie długu – o skutkach przedawnienia i nadchodzących zmianach

To, że zaistniało przedawnienie długu nie oznacza, że dług zniknął i przestał stanowić istniejące zobowiązanie. Do Twoich drzwi nadal może zapukać listonosz z pozwem, w którym wierzyciel będzie domagał się zapłaty przedawnionej należności – i rzeczywiście, ma on do tego prawo. Jednak jesteś wtedy na wygranej pozycji i w porę powołując się na przedawnienie długu, unikniesz obowiązku zwrotu dochodzonej sumy.

Przedawnienie długu – dlaczego nie musisz nic płacić?

Dług przedawniony staje się zobowiązaniem naturalnym. Co to oznacza w praktyce? Dług naturalny, to dług który możesz spłacić, ale nie musisz – i nie ma tu zastosowania żaden przymus państwowy. Tym samym zaspokojenie żądań wierzyciela zależy tylko od dobrej woli dłużnika – więc jeśli nie chcesz, nie musisz nic płacić.

Jednak to, że Twój dług się przedawnił, nie gwarantuje Ci spokojnego snu. Wierzyciele, szczególnie fundusze inwestycyjne, bez wahania będą dochodzić zapłaty przedawnionej wierzytelności i oczekiwać, że nie podejmiesz żadnej obrony przed sądem. W szczególności liczą na to, że pokornie zapłacisz żądaną przez nich sumę, bez wspominania o jakimkolwiek przedawnieniu. I faktycznie – ze statystyk wynika, że zaledwie niewielki procent dłużników, przeciwko którym wydany został nakaz zapłaty, podejmuje jakąkolwiek obronę. A przecież zarzut przedawnienia roszczenia jest najprostszą możliwością, jaką możemy się posłużyć w batalii o uwolnienie się ze szponów wierzyciela!

Przedawnienie długu – wyrok lub nakaz zapłaty

„Wyrok z sądu! Nie mam już wyjścia, muszę zapłacić”, „900 zł, przecież to nie majątek…” , „Wolę zapłacić i mieć już spokój …” – zazwyczaj tak dłużnicy argumentują pokorną spłatę długów, które często są przedawnione. A przecież wystarczy, że podniesiesz, że dług jest przedawniony, a Sąd oddali powództwo Twojego wierzyciela i obciąży go kosztami procesu w całości.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Tak jest obecnie, ale w związku z ustawą zmieniającą niektóre przepisy dotyczące instytucji przedawnienia, wprowadzone zostaną pewne modyfikacje (patrz na dole artykułu).

 

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia – czym skutkuje?

Możliwa jest jednak sytuacja, w której dłużnik, już po upływie terminu przedawnienia, zrzeka się możliwości korzystania z niego. Można by zadać sobie pytanie po co miałby to robić, ale zdarza się, że dłużnik by na przykład uniknąć procesu, czy wykazać się lojalnością wobec pożyczkodawcy zrzeka się takiej możliwości. Odniesie to taki skutek, że nie będzie on mógł przed sądem skutecznie powołać się na upływ czasu, jako okoliczność uzasadniającą żądanie oddalenia powództwa przez Sąd.

Dlatego nie należy podpisywać żadnych dokumentów, ani składać żadnych oświadczeń, zawierających zrzeczenie się przez dłużnika korzystania z zarzutu przedawnienia – chyba, że chcesz zadośćuczynić roszczeniu wierzyciela, pomimo przedawnienia. Jednak pamiętaj, że jeśli spełnisz zobowiązanie naturalne, tj. kiedy nastąpiło już przedawnienie długu, nie będziesz mógł domagać się jego zwrotu od wierzyciela! Nawet w sytuacji, kiedy nie wiedziałeś, że dług który właśnie spłacasz jest przedawniony.

Kiedy ma miejsce przedawnienie długu?

W zależności od tego, jakiego rodzaju zdarzenie spowodowało powstanie naszego długu – termin jego przedawnienia będzie się różnił. Obecnie generalnie termin przedawnienia wynosi 10 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawnienie ma natomiast miejsce po 3 latach. Jak wiadomo długi w praktyce najczęściej mają swoje źródło w zaciągniętym przez dłużnika zobowiązaniu w banku, bądź innym profesjonalnym podmiocie. Ze względu na to, że podmioty te zajmują się zawodowo taką działalnością – termin przedawnienia wynosić będzie 3 lata.

Ustawodawca dla niektórych roszczeń przewidział inne terminy.  Przykładowo:

 • Mandat za jazdę bez biletu – 1 rok
 • Dług na karcie kredytowej, debet – 2 lata
 • Czynsz najmu 3 lata
 • Rachunek za telefon 3 lata
 • Składki na ubezpieczenia, jak OC/AC – 3 lata.

Ważne: wszystkie zapiski w umowie mające skrócić, bądź przedłużyć termin przedawnienia określony przez ustawodawcę są z mocy prawa nieważne!

Od kiedy liczyć termin przedawnienia?

Początkową datą, od której należy zacząć liczyć bieg przedawnienia jest data wymagalności roszczenia.  Jest to dzień, w którym wierzyciel może dochodzić od nas zapłaty zależności. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to dzień po dniu nadejścia terminu spełnienia zobowiązania.

Przykładowo jeśli umowa pożyczki zawiera postanowienie zobowiązujące dłużnika do zwrotu całości kwoty pożyczki do dnia 30 maja 2018 r. – to dniem wymagalności będzie dzień następujący po tym dniu, czyli 31 maja 2018r.

Natomiast należy mieć również na uwadze to, że roszczenie stanie się wymagalne jeśli wierzyciel wypowie nam umowę, będącą źródłem zobowiązania. Wówczas datą wymagalności roszczenia będzie dzień skutecznego wypowiedzenia umowy. Przykładowo jeśli Bank wypowiedział umowę kredytu z dniem 20 maja 2018r., to ten dzień przyjąć należy jako datę wymagalności roszczenia.

PRZYKŁAD: Jan Kowalski wziął kredyt w Banku dnia 15 lipca 2009 r. Nie zapłacił trzech rat, w związku z czym Bank skutecznie wypowiedział mu umowę kredytu dnia 12 stycznia 2010 r. Po 5 latach Fundusz Inwestycyjny, który kupił wierzytelność od banku, wytoczył przeciwko niemu powództwo, żądając zapłaty całości zadłużenia oraz odsetek. Dłużnik podniósł zarzut przedawnienia, bo w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu, wierzytelność przedawniła się z dniem 12 stycznia 2013 r.

Jednak należy mieć na uwadze także to, że nigdy nie będziemy w stanie wskazać końca daty biegu terminu przedawnienia, jeśli on jeszcze nie nastąpił. Niektóre zachowania – tak dłużnika, jak i wierzyciela, mogą bowiem sprawić, że ulegnie on przedłużeniu, z powodu przerwy biegu przedawnienia.

Co przerywa bieg przedawnienia?

Niejednokrotnie, kiedy dłużnikowi wydaje się, że jego dług jest już dawno przedawniony, okazuje się, że nastąpiła przerwa w biegu przedawnienia.  Przerwanie biegu terminu przedawnienia powoduje, że zaczyna on biec na nowo.

Nie jest istotne, że przerwanie nastąpiło na przykład na dzień przed tym, kiedy roszczenie stałoby się wymagalne. Czasu który już minął nie dolicza się, a termin ponownie biegnie od samego początku. Dla wierzyciela jest to o tyle korzystna sytuacja, że cofa się on do momentu, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Przykładowo bank wniesie pozew w postępowaniu upominawczym – i ma ponownie aż 3 lata na dochodzenie zaległej wierzytelności na drodze sądowej.

Przerwanie biegu przedawnienia powodują czynności przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń albo przed sądem polubownym, które są dokonywane bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Taką czynnością jest chociażby wniesienie pozwu o zapłatę do Sądu. Jednak, co istotne, by bieg terminu przedawnienia został przerwany – czynność dokonana przez wierzyciela musi być skuteczna. Oznacza to przykładowo, że wniesienie pozwu, który następnie zostanie zwrócony przez Sąd, nie będzie miało wpływu na terminy przedawnienia.

Inne zdarzenia powodujące przerwanie biegu przedawnienia to na przykład:

 • uznanie roszczenia przez dłużnika;
 • prośba dłużnika o rozłożenie należności na raty;
 • zawarcie ugody;
 • prośba dłużnika o umorzenie całości/części długu;
 • prośba dłużnika o odroczenie terminu płatności.

Ważne: samo żądanie spełnienia zobowiązania od dłużnika, czyli wezwanie do zapłaty, nie stanowi przerwania biegu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić jedynie w czasie kiedy on biegnie, a nie już po jego upływie.

Przykładowo: Roszczenie o zwrot kwoty pożyczki przedawniło się 10 maja 2018 r. Bank w dniu 15 maja 2018 r. wysłał do dłużnika wezwanie do zapłaty zaległości wraz z odsetkami.  W odpowiedzi na wezwanie Banku dłużnik wystosował prośbę o rozłożenie dochodzonej kwoty na raty. Zachowanie Banku, ani dłużnika w tej sytuacji niczego nie zmienia. Bieg przedawnienia nie zostaje przerwany, bo zakończył swój bieg kilka dni wcześniej.

Podobnie sytuacja rysuje się przy uznaniu roszczenia. Uznałeś roszczenie, kiedy było już przedawnione? Nie martw się, nie odniesie to żadnego skutku.

Zawieszenie biegu przedawnienia

W odróżnieniu od przerwy w biegu przedawnienia, zawieszenie nie skutkuje ponownym liczeniem terminu przedawnienia „od zera”. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, termin liczony jest dalej, z wyłączeniem jedynie okresu w którym nastąpiło zawieszenie.

Kiedy bieg przedawnienia nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu? W szczególności, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić roszczeń przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody (dotyczy to wszelkich roszczeń).  Inne wymieniane przez ustawodawcę przypadki, to sytuacje kiedy :

 • roszczenia przysługujące dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
 • roszczenia przysługujące osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
 • roszczenia przysługujące jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
 • wszelkie roszczenia, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Oprócz tego, przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.

Przedawnienie długu – czemu ma służyć ?

Podsumowując, warto zaznaczyć, że instytucja przedawnienia sprzyja pewności prawa i obrotowi gospodarczemu. Służy choćby obronie dłużników przed wierzycielami, którzy w razie braku istnienia instytucji przedawnienia, celowo mogliby latami zwlekać z rozpoczęciem dochodzenia przysługującego im roszczenia przez Sądem, licząc na to,  że dłużnik nie będzie w stanie przypomnieć sobie szczegółów zawieranych umów, zaciąganych kredytów, czy dokonanych transakcji, a tym bardziej, że nie będzie w stanie przedstawić żadnych dowodów na swoją obronę.

Warto również pamiętać, że przedawnienie, a konkretniej korzystanie z zarzutu przedawnienia,  to prawo, nie obowiązek. Uprawniony nie musi czynić z tego prawa użytku i tylko od niego zależy, czy wykorzysta go w obronie swoich interesów przed Sądem.

Nadchodzące zmiany!


W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniającą kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy zmieni się wiele regulacji odnośnie przedawnienia. Wierzyciel, któremu przysługuje wobec dłużnika przedawnione roszczenie nie będzie mógł się domagać zaspokojenia roszczenia. Zasada ta dotyczyć będzie jednak sytuacji, w których  dłużnik jest konsumentem. Na marginesie należy wspomnieć, że konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym tylko konsument po upływie terminu przedawnienia będzie mógł czuć się bezpieczny i nie obawiać się pozwu o zapłatę.

Jednak ustawodawca nie zamknął całkowicie furtki dla dochodzenia przedawnionych roszczeń. Bowiem sąd, w wyjątkowych przypadkach i po rozważeniu interesów stron, będzie miał możliwość nieuwzględnienia upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Tutaj ustawodawca wskazuje jako przesłanki umożlwiające nieuwzględnienie przedawnienia w szczególności długość tego terminu, czy też czas jaki upłynął od przedawnienia roszczenia do wytoczenia powództwa przed sądem. Istotnym może okazać się również charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez wierzyciela. Sąd może wziąć także pod uwagę wpływ zachowania dłużnika na ewentualne opóźnienie w dochodzeniu roszczenia przez wierzyciela.

Zmianie ulegną także terminy przedawnienia wskazane powyżej!

Termin dla roszczeń, których przedawnienia nie regulują przepisy szczególne wynosić będzie 6 lat – zamiast dziesięciu. Trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą pozostaje natomiast bez zmian.

W związku niniejszymi zmianami, koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego. Czyli przykładowo, jeśli termin wymagalności roszczenia przypadł na dzień 10 maja 2018 r., to roszczenie, w odniesieniu do którego biegł trzyletni termin przedawnienia, nie przedawni się 10 maja 2021 r., a dopiero z końcem tego roku, czyli 31 stycznia 2021 r. Zasada ta jednak nie będzie tyczyć się roszczeń, których termin przedawnienia wynosi mniej niż 2 lata.

Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się nowe regulacje.

Kiedy przedawniają się odsetki? 5 rzeczy, które warto wiedzieć

/

Jeżeli dłużnik nie spełnia swojego świadczenia na czas, wierzyciel może żądać od niego zapłaty odsetek za czas opóźnienia. Nie ma przy tym znaczenia, czy z powodu tego opóźnienia wierzyciel poniósł jakąś szkodę. Nie jest też istotne, czy opóźnienie powstało z winy dłużnika czy też z okoliczności od niego całkowicie niezależnych (art. 481 § 1 kodeksu cywilnego). Jest jednak druga strona medalu, czyli przedawnienie roszczenia odsetkowego. Kiedy przedawniają się odsetki? Oto pięć najistotniejszych informacji.

 1. Odsetki ulegają przedawnieniu

Bardzo często wierzyciele żądają zapłaty świadczenia głównego i odsetek za opóźnienie. Nie ma w tym nic alarmującego. Powinniśmy się jednak zastanowić, jeśli żądne odsetki są podejrzanie wysokie. Czasem przewyższają kilkukrotnie główne roszczenie wierzyciela. Zdarzyło mi się kiedyś widzieć wezwanie do zwrotu kwoty pożyczonej w wysokości 9 tys. zł i odsetek za opóźnienie od roku 1999 w wysokości 200 000 zł!

Odsetki oczywiście ulegają przedawnieniu, co wynika z art. 117 § 1 kodeksu cywilnego.

Jednak dokładnie kiedy przedawniają się odsetki? Jak zmienia się sytuacja, jeśli w sprawie sąd wydał wyrok albo nakaz zapłaty? Przecież regułą jest, że roszczenia odsetkowe egzekwowane przez komorników przewyższają roszczenie główne. Ostatecznie, jeśli komornik wszczął egzekucję przedawnionych odsetek, to jakie kroki powinien poczynić dłużnik, chcący powołać się na przedawnienie?

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od nakazu zapłaty
Prowadzimy sprawy przeciwko
FIZ-om, Bankom i firmom pożyczkowym
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

 1. Kiedy przedawniają się odsetki? Po 3 latach, ale …

Kiedy przedawniają się odsetki? Zgodnie z art. 118 k.c. odsetki, jako świadczenie okresowe (ich powstanie jest przecież uzależnione od upływu czasu – narastają z każdym dniem), przedawniają się z upływem 3 lat. Jest to jeden z podstawowych terminów przedawnienia, obok:

– generalnego terminu przedawnienia – 10 lat (niebawem będzie to lat 6 – zobacz więcej w artykule: zmiany w przedawnieniu 2018)

– dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata

– dla tzw. roszczeń „z faktury” czyli związanych ze sprzedażą usług i towarów przez przedsiębiorców (art. 554 kodeksu cywilnego) – 2 lata

 

Jednak trzeba pamiętać o uchwale siedmiu sędziów SN z dnia 26 stycznia 2005 r. III CZP 42/2004, zgodnie z którą odsetki nie mogą się przedawnić później, niż roszczenie główne. Ta uchwała ma kluczowe znaczenie w sytuacji, gdy dług wynika ze sprzedaży usług/towarów przez przedsiębiorcę (np. sprzedaż gazu, prądu, laptopa itp.). Wówczas okres przedawnienia odsetek ulega skróceniu. Skutki tej uchwały dobre obrazuje poniższy przykład:

Roszczenie o zapłatę z tytułu sprzedaży energii elektrycznej przedawni się z okresem 2 lat, bo usługa została sprzedana w ramach działalności przedsiębiorcy. Faktura nie została uregulowana w terminie. Narosły odsetki za opóźnienie. Jeżeli wierzyciel w ciągu dwóch lat od terminu płatności nie rozpocznie windykacji na drodze sądowej, to jego roszczenie się przedawni. Wówczas przedawnieniu ulegną też odsetki, mimo, że zgodnie z art. 118 termin ich przedawnienia wynosi 3 lata.

 1. Kiedy przedawniają się odsetki stwierdzone wyrokiem/nakazem zapłaty?

Bardzo ważna jest też zasada przedawnienia odsetek za opóźnienie w zapłacie zasądzonego już roszczenia. Wielu wierzycieli zwodzi treść art. 125 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z okresem 10 lat (niebawem będzie to lat 6 – zobacz więcej w artykule: zmiany w przedawnieniu 2018).

Tymczasem odsetki za okres od uprawomocnienia się orzeczenia sądu przedawniają się nadal z terminem 3-letnim wynikającym z art. 118 kodeksu cywilnego! Potwierdził to SN w sprawie o sygnaturze I CSK 197/13 z dnia 15 stycznia 2014 r.

10-letni termin wynikający z art. 125 § 1 kodeksu cywilnego będzie dotyczył roszczenia głównego i odsetek za okres do uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

 1. Jeśli w ciągu 3 lat od wydania wyroku nie zostanie przerwany bieg przedawnienia – odsetki przedawnią się

W praktyce powyższe oznacza, że wierzyciel powinien co 3 lata od uprawomocnienia się wyroku dokonywać czynności przerywających bieg przedawnienia. Najczęściej będzie to złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji.

Zatem, jeśli po uprawomocnieniu się wyroku, w ciągu 3 lat nie dojdzie do nadania klauzuli wykonalności albo wszczęcia egzekucji, roszczenie odsetkowe zacznie się przedawniać. Dobrze obrazuje to następujący przykład:

25 maja 2005 r. uprawomocnił się nakaz zapłaty kwoty 20 000 zł. Do 10 stycznia 2015 r. powód nie wykonał żadnych czynności, by wyegzekwować swoje roszczenie. 10 stycznia 2015 r. powód złożył w sądzie wniosek o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności, aby móc skierować sprawę do komornika. Ta czynność przerwała bieg przedawnienia. W tym wypadku roszczenie główne nie przedawniło się. Termin 10 lat został zachowany. Przedawnieniu uległy jednak odsetki za okres od dnia 25 maja 2005 r. do dnia 9 stycznia 2011 r.

 1. Jak się bronić przed egzekwowaniem przedawnionych odsetek?

Warto przy tym pamiętać, że nagminnie jest dochodzenie w drodze egzekucji komorniczej odsetek za okres np. 9 lat wstecz. Skoro już wiemy, że w takim wypadku znaczna część roszczenia jest już przedawniona, to co należy zrobić? Należy złożyć w sądzie powództwo przeciwegzekucyjne. Tą drogą doprowadzimy do zatrzymania przymusowego wyegzekwowania od nas przedawnionych odsetek.

Wcześniej warto skierować do wierzyciela wezwanie do ograniczenia egzekucji. Jeśli nasze roszczenie jest uzasadnione, mamy dużą szanse na to, że wierzyciel sam złoży w kancelarii komorniczej wniosek o ograniczenie egzekucji.

Zmiany w przedawnieniu 2018 – komentuje radca prawny

O tym, że szykują się duże zmiany w przedawnieniu roszczeń wiedzieliśmy już od ponad roku. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że upora się z tematem do końca czerwca 2017 roku. Ostatecznie zajęło to o rok dłużej. Kilka dni temu prezydent podpisał projekt ustawy. Teraz oczekujemy tylko na publikację w dzienniku ustaw. Od tej daty rozpocznie się 30 dniowy termin, po którego upływie ustawa wejdzie w życie.

Czy zmiany spowodują polepszenie sytuacji konsumentów na rynku finansowym?

Niestety nie. I to wbrew temu, co możemy przeczytać w najbardziej poczytnych czasopismach. Projekt ten pod przykrywką haseł o „przedawnieniu z urzędu” i „skróceniu terminów przedawnienia” wprowadza udogodnienia dla wielkich firm windykacyjnych, a pogarsza sytuację konsumenta.

Przedawnienia z urzędu nie będzie

W wielu, jeśli nie we wszystkich publikacjach, opisujących zmiany w przedawnieniu, pokutuje mylne przeświadczenie, że „sąd będzie obowiązany sam zbadać, czy roszczenie nie jest przedawnione”, albo „sąd z urzędu zbada przedawnienie roszczenia”. Takie informacje znajdziemy w najbardziej poczytnych pismach i na stronach wielu kancelarii prawnych. Nic bardziej mylnego.

Zmiany w przedawnieniu nie wprowadzą wyczekiwanego przez wielu „przedawnienia z urzędu”. Piszą o tym wprost sami autorzy projektu nowelizacji – na 4. stornie uzasadnienia tego projektu:

„Należy też zaznaczyć, że stosowanie przez sąd omawianej normy prawa materialnego (zawartej w projektowanym art. 117 § 21 k.c.) nie może być utożsamiane z prowadzeniem przez sąd „z urzędu” postępowania dowodowego w procesie cywilnym (mającym, co do zasady, charakter kontradyktoryjny i opartym na równości stron)”.

Tekst uzasadnienia znajdziemy na stronie internetowej Sejmu:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/573F488F5A1D2DB9C1258220003DC2CC/%24File/2216.pdf

Przypomnieć warto, że polski system prawny pamięta czasy, w których sąd uwzględniał przedawnienie z urzędu. Było to przed październikiem 1990 r. Wówczas obowiązywał art. 117 § 3, zgodnie z którym:

Sąd, państwowa komisja arbitrażowa lub inny organ powołany do rozpoznawania spraw danego rodzaju uwzględnia upływ przedawnienia z urzędu.

Podobnego przepisu nie znajdziemy w art. 117 k.c. po nadchodzącej nowelizacji. Intencją ustawodawcy po prostu nie jest wprowadzenie obowiązku badania przez sąd przedawnienia z urzędu.

Co w takim razie zmienia nowy przepis art. 117 ust. 21 k.c. w brzmieniu:

Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi?

Przepis ten, choć brzmi korzystnie, w praktyce nie zmieni sytuacji pozwanego. Sąd przecież nie został wyraźnie zobowiązany do badania przedawnienia z urzędu. Sądy nadal będą wydawać nakazy zapłaty, jeśli tylko z treści pozwu nie będzie wprost wynikać, że roszczenie uległo przedawnieniu. Oczywiście z większości pozwów to nie wynika.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

W praktyce zatem zmiany w przedawnieniu nie polepszają sytuacji dłużnika.

W dalszym ciągu będzie on zmuszony do wykazywania przedawnienia przed sądem. Dziś po stronie pozwanego leży podniesienie zarzutu przedawnienia. Natomiast po zmianach pozwany będzie musiał wykazać, że roszczenie się przedawniło i w związku z tym powód nie może go dochodzić. Różnica jest jedynie teoretyczna.

Zmiany w przedawnieniu roszczeń konsumentów – tylko 6 lat na dochodzenie swojego roszczenia

W wielu publikacjach spotkamy się z poglądem, że zmiany w przedawnieniu są korzystne dla konsumentów z uwagi na skrócenie terminów przedawnienia. To poważny błąd. Owszem, główny termin przedawnienia ulegnie skróceniu. Z 10 do lat 6. Jest to jednak termin, który przysługuje KONSUMENTOWI przeciwko PRZEDSIĘBIORCY, nie na odwrót. Przykładowo:

Firma windykacyjna złożyła do sądu pozew o zapłatę przeciwko Panu Adamowi. W pozwie wskazała jego nieaktualny od wielu lat adres zamieszkania. Sąd doręczył nakaz zapłaty z pozwem pod tenże adres. Skoro nakaz nie został Panu Adamowi doręczony, to ten nie złożył sprzeciwu. Sąd, nie wiedząc, że doręczył pozew pod nieprawidłowy adres, uznał nakaz za prawomocny. Firma windykacyjna skierowała sprawę do komornika. Ten wyegzekwował cały dług. Pan Adam dowiedział się jednak po dłuższym czasie, że nakaz zapłaty powinien być mu doręczony i powinno przysługiwać mu prawo do wniesienia sprzeciwu. Po uzyskaniu wglądu w akta sądowe Pan Adam zobaczył, że nakaz został wysłany pod adres, z którego już dawno się wyprowadził. Wyjaśnił tę kwestię w sądzie, złożył sprzeciw, i wygrał sprawę, bo roszczenie okazało się przedawnione. Panu Adamowi przysługuje teraz roszczenie o zwrot bezpodstawnie pobranych od niego kwot. To roszczenie do dziś przedawniłoby się z terminem 10-letnim. Po zmianach Pan Adam będzie miał na dochodzenie zapłaty jedynie 6 lat.   

Zmiany w przedawnieniu roszczeń firm windykacyjnych – roszczenie windykatora przedawni się później

Warto zauważyć, że zmiany w przedawnieniu spowodują, że roszczenia PRZEDSIĘBIORCÓW przeciwko KONSUMENTOM przedawnią się nawet o rok później, niż nastąpiłoby to obecnie. To z powodu zmiany art. 118 kodeksu cywilnego, który będzie brzmiał następująco:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Oznacza to, że jeśli roszczenie, które normalnie przedawniłoby się 3 stycznia danego roku po zmianach przedawni się dopiero 1 stycznia roku następnego. Jak widać, w skrajnych przypadkach spowoduje to wydłużenie terminu przedawnienia nawet o rok.

Sąd będzie mógł uwzględnić powództwo firmy windykacyjnej nawet, gdy roszczenie będzie przedawnione

Największym zagrożeniem dla pozwanych są jednak zmiany w przedawnieniu wprowadzone przez nowy art. 1171 kodeksu cywilnego w brzmieniu:

 • 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

 • 2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności:

1)     długość terminu przedawnienia;

2)     długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

3)     charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Tym samym skuteczność przedawnienia roszczenia będzie bardzo osłabiona.

Wykazując przedawnienie dłużnik nie będzie już pewien oddalenia powództwa. Teraz Sąd będzie mógł według własnego uznania stwierdzić, czy przypadkiem nie sprawiedliwiej będzie, aby pozwany jednak dług spłacił.

Warto też podkreślić, że sąd będzie miał taką możliwość tylko, jeśli na przedawnienie będzie powoływał się konsument przeciwko przedsiębiorcy. Nie na odwrót. Czytamy o tym wyraźnie w przytoczonym wyżej art. 1171 § 1 k.c.: W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Jeśli zapłaty będzie dochodziła firma windykacyjna przeciwko konsumentowi, a roszczenie będzie przedawnione, to sąd nie będzie tym przedawnieniem związany.

Natomiast, jeśli nasz przykładowy Pan Adam wystąpi do sądu przeciwko firmie windykacyjnej o zwrot nienależnie pobranych kwot i zrobi to po upływie 6-letniego już tylko terminu przedawnienia, to sąd nie będzie mógł zastosować tego artykułu i zapewne oddali powództwo.

Na marginesie chciałabym też dodać, że przepis ten różnicuje sytuację konsumenta na niekorzyść w stosunku do przedsiębiorcy. To jest z kolei niezgodne z zasadą ochrony praw konsumenta wyrażoną w art. 76 Konstytucji RP. Nie istnieją żadne przesłanki do tego, aby możliwość nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia nie działała w dwie strony. W mojej opinii stwierdzenie niekonstytucyjności tego przepisu jest jedynie kwestią czasu.

Pismo o przedawnienie do wierzyciela – wzór

/

Bardzo często otrzymuję pytania jak powołać się przed wierzycielem na przedawnienie? Dziś postaram się odpowiedzieć  jak napisać “pismo o przedawnienie” ?

Na końcu tego wpisu znajdziesz wzór –  “pismo o przedawnienie”, który możesz za darmo pobrać.

Jedyną czynnością, jaką możesz wówczas wykonać jest sporządzenie pisemnego oświadczenia. W jego treści powinieneś wyjaśnić, że Twoim zdaniem wierzytelność przedawniła się. Można dodać, że z tego powodu odmawiasz zapłaty. Warto również zaznaczyć, że jeśli sprawa zostanie skierowana przed sąd – podejmiesz obronę.

Pismo to trzeba konstruować ostrożnie. Jeśli chcesz odmówić zapłaty z powołaniem na przedawnienie, nie zamierzasz przecież omyłkowo uznać roszczenia. W odpowiedzi na liczne zapytania postanowiłam udostępnić tutaj przykładowy wzór takiego oświadczenia. Znajdziesz go poniżej artykułu. Należy je przesłać na adres wierzyciela listem poleconym, zachowując dla siebie kopię.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od Nakazu Zapłaty!
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Co prawda wysłanie takiego pisma nie pozbawia wierzyciela możliwości złożenia w sądzie pozwu. W takiej sytuacji do Ciebie będzie należało odwołanie się – napisanie sprzeciwy od nakazu zapłaty albo odpowiedzi na pozew. W tym dokumencie powinieneś wykazać, że odpowiadałeś na wezwania wierzyciela powołując się na przedawnienie.

docx dl

E-sąd w Lublinie – Nakaz Zapłaty. 4 zarzuty, które warto podnieść!

////

E-sąd w Lublinie (Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, Wydział VI) jest jedynym tego typu sądem w Polsce. Wierzyciel może uzyskać tu nakaz zapłaty jedynie powołując się na posiadane dowody. Nie musi tych dokumentów (tj. umowy kredytu/pożyczki, wypowiedzenia umowy itp.) dołączać fizycznie do pozwu. Stąd postępowanie jest szybsze. Dlatego też pozwany otrzymuje jedynie nakaz zapłaty z pozwem – bez żadnych załączników. Takiej korespondencji nie można lekceważyć, o czym pisałam już w artykułach Nakaz zapłaty z Lublina i Czy odbierać pocztę z sądu?

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego ma sprzyjać sprawnej windykacji. Osiągnięcie tego celu nie może jednak dziać się kosztem podstawowych praw pozwanego. Spójrzmy prawdzie w oczy – trudno napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, jeśli dysponujemy tylko pozwem i nie widzimy dowodów, na które powód się powołuje.

 

Dlatego elektroniczny sąd w Lublinie nie rozpoznaje merytorycznie spraw. Jeśli pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty – Lublin przekazuje sprawę do sądu powszechnego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Sąd ten wzywa powoda, tj. najczęściej fundusz sekurytyzacyjny (np. Best, Ultimo, Prokura, Trigon Profit) do przesłania pozwu z kompletem dowodów, na które się wcześniej powoływał. Taki nakaz zapłaty z pozwem i załącznikami doręczany jest ponownie pozwanemu, od którego ten znowu może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd wtedy wyznaczy rozprawę i rozpozna sprawę, po czym wyda wyrok.

Skoro w chwili składania sprzeciwu od nakazu zapłaty do sądu elektronicznego w Lublinie nie dysponujemy dowodami, na które powołał się powód, to jak zatem napisać sprzeciw? Jak odnieść się do dowodów, których nie widzimy?

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty wydany przez E-Sąd w Lublinie?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   


 

W praktyce, składając sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez e-sąd w Lublinie, najlepiej podnieść cztery główne zarzuty, wyjaśniając w uzasadnieniu, że zostały one podniesione z ostrożności procesowej, a szczegółowo pozwany odniesie się do treści pozwu po uzyskaniu z sądu kompletu pozwu z załącznikami. Te cztery podstawowe zarzuty to:

 • zarzut nieistnienia roszczenia,

 • zarzut istnienia roszczenia w mniejszej wysokości,

 • zarzut przedawnienia roszczenia

 • zarzut braku wymagalności roszczenia.

Gotowy przykładowo wypełniony wzór takiego sprzeciwu pojawi się na portalu wkrótce.